+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Reklam
 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?


  Reklam


  İlgili hadîsler:

  Enes (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz (namazda) Semi'allahu Lîmen Hamidehü deyip ayakta (belini doğrultarak) dururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik. Sonra secdeye eğilip iki secde arasında otururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik."[291]

  Buharî ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadîste ise, Enes (r.a.) demiştir ki:

  "Doğrusu size namaz kıldırırken, Resûlüllah (a.s.) Efendimizi bize namaz kıldırırken gördüğüm gibi, (O'nunkinden) kısa (ve noksan) yapacak değilim: Resûlüllah (a.s.) başını rükû'dan kaldırdığında doğrulup ayakta dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu, derlerdi. Başını secdeden kaldırdığında bir süre dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu derlerdi."

  Huzayfe (r.a.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in iki secde arasında şu duayı okuduğunu söylemiştir:

  "Rabbi'ğfir lî, Rabbi'ğfir lî (Rabbım! beni mağfiret eyle, Rabbım! beni mağ­firet eyle..."[292]

  İbn Abbas'dan (r.a.) yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Peygamber (a.s.) Efendimiz iki secde arasında şöyle derdi:

  "Rabbi'ğfir lî verhamnî vecbürnî vehdinî verzuknı (ALLAHım! beni mağfiret eyle, bana merhamet eyle, beni ıslâh edip düzelt, beni doğru yola eriştir ve be­ni rızıklandır)."[293]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta bir süre dur­mak vaciptir.

  2- Birinci secdeden başı kaldırıp oturmak ve bir süre bekle­mek vaciptir.

  3- İki secde arasında hadîste belirtilen şekilde dua etmek sün­nettir.

  Buna 'ta'dîl-i erkân" denir. Nasıl rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup her organ yerini bulup istikrar sağlayıncaya kadar ayak­ta durmak bazı müctehitlere göre farz, bazısına göre vâcipse, iki secde arasında beli doğrultup oturmak da ya farz, ya da vaciptir. 51. hadîsin açıklamasında mezheplerin bu konuyla ilgili görüş, tesbit ve ictihatlarını naklettiğimizden burada tekrar etmek istemiyoruz.

  Özetliyecek olursak, şöyle sıralayabiliriz:

  İmam Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e göre, ta'dil-i erkan vaciptir. Hanbeliler de aynı görüştedirler.

  İmam Şâfii ve İmam Ebû Yusuf'a göre, farzdır. Mâlikiler bu konu üzerinde fazla durmamışlardır. Onlara göre, rükû'dan kalkıp beli biraz doğrultmak kâfidir. Diğer yerlerdeki durum da öyle..

  Diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller:

  Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri Berâ' hadîsinde, adı geçen şöyle demiştir:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimizin rükû'ü ve secdesi, rükû'dan başını kaldırdığı zaman iki secde arasındaki (celseye) yakın eşitlikte idi."

  Buharî'nin tesbit ettiği lâfızda ise, şöyle denilmektedir:

  "Peygam­ber (a.s.) Efendimiz'in rükû' ve secdeleri, iki secde arasındaki (celsesi) ve başını rükû'dan kaldırdığında -kıyam ve kuud müstesna- bir­birine yakın bir eşitlikteydi."

  Böylece, rükû'dan ve birinci secdeden kalkıldığında beli doğrul­tup her organ yerini bulup karar kılıncaya kadar beklemek vacip­tir. Şâfiîlerden bazısı, i'tidali ve iki secde arasında oturmayı uzatmak namazı bozar, çünkü rükünlerin ardarda yapılmasına engel olur, demişlerse de, onların bu görüş ve ictihadı ilim çevresinde pek tarafdar bulmamıştır. Zira muvalat, yanı rükünleri ardarda yapmaktan maksat, ara yere başka bir şeyin girmemesi demektir. Rüknü kendi özelliği doğrultusunda uzatmakta bir sakınca yoktur. Meselâ kıraati istediğimiz kadar uzatabiliriz, bu hiçbir zaman namazın muvalatına engel olduğundan namazı hükümsüz kılar, denilemez.

  911 nolu Huzayfe hadîsini aynı zamanda Tirmizî ve Ebû Dâvud daha uzun şekliyle tahrîc etmişlerdir. Yukarıdaki lâfız, Nesâî ile İbn Mâce'nin tahrîcleridir.

  912 nolu İbn Abbas hadisini Hâkim tahrîc etmiş, Beyhakî sahîhlemiştir. Ancak İbn Mâce ile onların tahrîcleri arasında bazı farklar varsa da esasta bir değişiklik söz konusu değildir.  Çıkarılan Hükümler:


  1- İki secde arasında, organlar karar kılacak kadar oturmak vaciptir.

  2- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta her organ karar kılacak kadar durmak vaciptir.

  3- İki secde arasında me'sür duayı okumak sünnet veya müstehabdır.


 3. Hoca
  erimeye devam...
  Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Sünnettir.

  Şafii mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Farzdır.

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Hüküm farz birde duası var sünnet olan.

  Arapça iki secde arası dua
  flash resim 5. Misafir
  Selamün Aleyküm, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok güzel Allah (c.c) razı olsun. Bir şey sormak istiyorum. İki secde arasında celse oturuşunda bahsi geçen duanın okunması farz ve sünnet olan tüm namazlar için mi yoksa sadece sünnet olan namazlar için mi geçerlidir. Bilgi verirseniz sevinirim.

 6. Şem'a
  YÖNETİCİ
  İki secde arasında okunan dua hem farz hem sünnet namazlarda okunur

+ Yorum Gönder
iki secde arasındaki oturuşa ne denir,  iki secde arası oturuş,  iki secde arasında okunan dua,  iki secde arası dua,  iki secde arasında ne söylenir,  iki secde arasında okunacak dua,  namazda iki secde arasındaki oturuşa ne denir