+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?

  Reklam
 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?


  Reklam  Ehl-i Sün­ne­tin ikin­ci iti­kad ima­mı sa­yı­lan Ebu’l-Ha­sen el-Eş’arî, 260/873 ta­ri­hin­de Bas­ra’da doğ­muş, 324/935 ve­ya 330/941 ta­ri­hin­de Bağ­dat’ta ve­fat et­miş­tir. Asıl adı Ali, ba­ba­sı­nın adı İs­ma­il’dir. İmam Eş’ari, ön­ce Mu’te­zi­le mez­he­bi­ne bağ­lı idi. Kırk ya­şı­na ka­dar bu mez­he­bin gö­rüş­le­ri­ni sa­vun­du. Bu yaş­lar­da rü­ya­sın­da Hz. Mu­ham­med’i gör­dü ve yan­lış yol­da ol­du­ğu­nu an­la­dı. Bu ara­da ho­ca­sı Ebu Ali ec-Cubbâî’ye yö­nelt­ti­ği so­ru­lar­la, onu sus­tur­du ve Mu’te­zi­le’den ay­rıl­dı.
  İmam Eş’arî bun­dan son­ra vah­yi akıl­la açık­la­yıp kuv­vet­len­dir­me­yi esas alan ye­ni kelâm me­to­du­nu be­nim­se­di. Ar­tık ehl-i sün­net mez­he­bi­nin sa­vu­nu­cu­su ol­du. İmam Ma­tu­ri­di ile ay­nı de­vir­de ya­şa­yan Eş‘ari, inanç ko­nu­la­rın­da onun­la ay­nı gö­rüş­le­ri pay­la­şır. Ara­la­rın­da ay­rın­tı üze­rin­de ba­zı fark­lar var­dır. Meselâ; Ma­tu­ri­di, kalb­de­ki ima­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu, ar­tıp ek­sil­me­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, Eş’ari; ima­nın ar­tıp ek­si­le­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sür­müş­tür.
  Ma­li­ki ve Şa­fi­i­ler iti­kad­da Eş’ari mez­he­bi­ni be­nim­se­miş­ler­dir.


+ Yorum Gönder