+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hurrican
  Üye
  Reklam

  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası

  Reklam  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası
  "O gözleri idrak eder, ama Gözler O’nu idrak edemez, O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır." (En'âm 6,103)

  "O gözleri idrak eder, ama Gözler O’nu idrak edemez"
  Buyruluyor. Gözler, idrâk eden organlar değildir. İnsân için idrâk, kalp ve beyinde geçekleşir. Hakk için ise idrâk, Zât'i bir biliştir. Hakk Teâlâ gözleri ve bütün eşyâyı, Zât'ının eşyâya yakınlığı ve ihâtası sebebiyle bilir. Halbuki insân için Gözler, idrak mahalli değildir. Görme mahallidir. Gördükten sonra idrak kuvvetleri devreye girer. Allah-u Teâlâ, Görmeden sonra devreye giren anlama ve idrak duyusunu nazarı i'tibâra alıyor. "Gözler O'nu göremez" dememek için sonraki anlama duyusunu (idrak duyusunu) zikrediyor. Ve "Gözler O'nu idrâk edemez" buyuruyor. Çünkü "Gözler O'nu Göremez" buyrulsa bu yanlış bir hüküm olur. Ya da mutlak doğru bir hüküm olmaz. Çünkü Hiç bir göz O'ndan başkasını görmez. Göremez çünkü varlıkta O'ndan başkası olamaz. Hiç bir gözün, Allah'tan mutlak başka bir varlığı görmesi mümkün değildir, çünkü Allah'tan mutlak başka, Allah'ın mutlak hâricinde, yanında ötesinde berisinde başka bir varlık olamaz... Hiç bir göz, O'ndan başkasını göremez lâkin O'nu mutlak mâ'nâda görmesi mümkün olmadığı gibi Mutlak mâ'nâda idrâk etmesi de elbette mümkün değildir. Çünkü hiç bir varlık Hakk'ı ihâtâ edemez. Ve böylece, Hakk'ın kendisini bildiği gibi hiç bir kul Hakk'ı bilemez.

  Âyet-i Kerîmede, "Gözler O'nu göremez" şeklinde gelmesi daha makul gözükürken, "Gözler O'nu idrâk edemez" ibâresiyle ilâhî kelâmın inme sebebini,, "çünkü gözler O'nu görür" Gözler O'ndan başkasını görmediği için çünkü O'ndan başka varlık olamayacağı için âyet, "Gözler O'nu göremez" şeklinde gelmedi... "Çünkü böyle bir ifâdenin kullanılması yanlış olurdu" şeklinde açıkladıktan ve bu husûsu belirttikten sonra, Fethullah Gülen'in delîl olarak kullandığı bu âyet-i kerîmenin,, verdiği mâ'nânın aleyhine nasıl döndüğüne bakalım.

  Gözlerin O'nu gördüğünün ya da daha doğru ifâdeyle, "O'ndan başkasını göremeyeceğinin" farkında olmayan Sayın Gülen, Gözlerin O'ndan başkasını göremeyeceğinin farkında olan Evliyâullaha siz Allah'ı idrak ve ihâta edemessiniz o yüzden bilgilerinizin pek bir kıymeti yok diyor.

  Varlığın Hakk'tan mutlak bir biçimde ayrı olmadığını bilen ârif ve evliyâullah Elbette bu husûsun inceliklerini irfân taliplerine anlatacaklardır. Yukarıda âyet-i kerîmeyle delîllendirdiğimiz bu husûsu bilmeyen, noksânlığını kendi irfânında aramalıdır. Biz şimdi daha öteye giderek, Fethullah Gülen'in zannettiği gibi, Allah'ı idrâk etmenin mümkün olmadığı iddiâsına karşılık görüşlerimizi ifâde edelim.

  Gözlerin O'nu gördüğünün farkında olmayan Sayın Gülen, "O'nunla işitir, O'nunla görür, O'nunla tutar, O'nunla yürür" Buhârî: Rikâk, 38 Benzer bir hadîs için bak: Buhârî: Tevhîd, 15/50Müslim: Zikr 20,22 - İbn Hâcer el Askalânî: Fethu’l-Bâri 11/334 Ahmed bin Hanbel: VII, 256. Kudsî hadîsindeki mâ'nâyı hiç işitmemiş, işitse bile hiç düşünmemiş gibi konuşuyor. Sırf Hakk'ı tenzîh tavrında olan Akla göre,, Allah'ı kimse bilemez çünkü kimse O'nu ihâtâ edemez (Bu hüküm yarı doğru bir hükümdür), Velâkin, dikkat edin Velâkin Hakk Teâlâ dilediği kuluna, dilediği miktâr sahîh bilgiyi bildirir ve mümkün olması mümkün olmayan bilgileri dilerse kuluna açar. Allah sevdiğine neler lutfetmez ki? Kendisini de tanıtır tanıtır ve idrâk ettirir. Dikkat edin, Yukarıdaki Kudsî hadîs-i şerîfin mâ'nâsına göre, kul (evliyâ) böyle yüce bilgilerle (lutûflarla) donatıldığında, Yine kulun kendisi bilmiş, kendisi idrâk etmiş olmaz... Çünkü Allah (c.c.) kendisinden başka varlık kabûl etmez... Kudsî hadîste zikredilen veliyy kul,, ancak O'nun ile görür ancak O'nun ile işitir. Kendi nefsiyle değil...

  Aklın mâverâsını aşan böyle durumları, elbette akıl sarhôşluğu içinde olanlar tasavvur edemezler. Tasavvurdan geçtik tasdîk dahî edemeyenler de sürekli böyle bocalar ve i'tirâz ederler. Allah'ın veliyylerine sarhôş diyenlerin ve bu sâyede anlamadıkları bilgileri inkâr edenlerin sarhôşluğun hangi mertebesinde olduklarını diğer müdâfa yazılarımızda îzâh edeceğiz inşAllah.

  -Evet, vahdet-i vücûtla alâkalı yıllar önce ifadeye çalıştığımız daha başka mülâhazalarımızı, onların yayınlandığı kitaba havale ederek diyebiliriz ki, Sahabe ve Kur'ân talebelerinin mesleği, gaybe iman esasına dayanır. Hatta bu meslek, İlâhî tecellîlerin ne bir zevk olarak teferruatına iner ne de onların üzerinde, burada izaha mecbur kalındığı ölçüde felsefî yorumlara girer.

  Gördünüz mü Ey âlimler, Bir meselede teferruata girerseniz, şerh ve îzâhlara girişirseniz. Sizin Muallimliğinizin üstün mevkiini şahsının izzet ve gururuna bir darbe olarak algılayan câhiller elbette sizi felsefeye girmekle suçlayacaktır. Böylece İlim,, kendi cehlinin farkında olmayanın katında bir suç olarak algılanmaktan kurtulamayacaktır. Câhil katında âlim suçludur. Onu suçlu yapan, câhilden daha fazla şey bilmesidir.

  Soru; Peygamber Efendimizi ve sahâbenin büyüklerini Rü'yâlarında ve hattâ uyanık iken görmüş olan bilgi ve nasîhat alışverişinde olan vahdet-i vücûd ehli mutasavvîfîn Kur'ân talebesi olmuyor da hangi hayâlî ve zannî kriterle sizler sahâbeye ortaklık da'vâsı güdebiliyorsunuz.?
  -(Fethullah Gülen Cevap) El cevap: Gayb ve bilgisizlik Teorisiyle biz sâhabeye biz yakınız.

  Bu Teoriyi yiyenlere afiyet olsun.

  Sanki Vahdet-i Vücûd ehli Evliyâ için Gayb yok, sanki onların Gayba îmânları yok.

  Suçları,, sayın Fethullah Gülen'in kavramakta zorlandığı ilimleri ifşâ etmek...


  -Biz, gaybe iman çizgisinde durur, Allah'a iman eder ve arkasını karıştırmayız. Tabiî bu, mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî arayışımıza mani değildir. Onu da yine bu sâlim meslekte ararız ve inanıyoruz ki bu meslek, oraya da, hem de daha hatarsız ve emin, hatta kestirme bir yolla götürür. İtikadımızca, gerçek Sahabe mesleği de budur.

  Peygamberimiz (s.a.v.) niye Gaybe îmân çizgisinde durmamış ta Mi'râc etmiş. Hadîs-i şerîflerde Anlatıldığı üzre melekleri, cennet ve cehennemi, sidreyi tûğbâyı refref ve burağı müşâhede etmiş, suç mu işlemiş, görmesemiymiş. Bana bunları gösterme Allah'ım mı demeliymiş. Gayb Çizgisinde durmalımıy mış... Efendimiz'in (s.a.) vârisleri veliyy olup Allah'a vâsıl olduklarından, rûhânî mi'râc ile çeşitli sırrları, gaybları müşâhede ettirildiklerinden dolayı suç mu işlemişler. Gaybe îmân çizgisinde dursalarmış kâmil olacaklar, durmadıkları için nâkıs mı olmuşlar.

  Riyâzât ibâdet yolu ile Allah'ın lutfedeceği basîreti ve ilhâmı gözleyen mutasavvıflar Ve Allah'ı (c.c.) anlamaya ve tanımaya ve kelâmını çözmeye çalışan mutasavvıflar yanlış yolda ise, sırf nazar ve sırf istidlâl yolu ile Fıkıh, tefsîr ve kelâmda emek vererek eserler verenler de bu mantığa göre karıştırıcının dik alâsı olmaz mı? Mutasavvifler gibi tecrübe yoluyla değil, sırf akıl ve kitâbî yoldan meseleleri çözmeye ve anlamaya çalışan âlimlerin bu mantığa göre selâmetin hâricindeki sapıklardan olması iktizâ etmez mi? Bu nasıl mantık?! nasıl Mantık olduğunu yukarıda belirttim. Bir daha belirteyim. Bir câhil, kendisinde olmayan bir fazîleti, kendisine karşı bir üstünlük olarak algılarsa, o fazîlet sâhibinin fazîletini örtmeye çalışır. Buradaki amaç, üstünlük da'vasıdır. Nefsinin izzetini açığa çıkarma da'vasıdır. Kısaca; sen benim hafsalamın alamadığı kadar bilgileri bilsen de ben senden daha üstünüm demek da'vasıdır.

  Ayrıca, Evliyânın ilmi kıyl-u kal değildir, cansızdan alınan bir bilgi de değildir. Allah'ın kuluna bahşedeceği en büyük lûtuf olan irfân ve hikmettir. Bu öyle bir lûtuftur ki, Allah'ı tanımaya götürür. Allah'ı bilmekten, Allah'ı tanımaktan ve Allah'ı görmekten daha büyük hiç bi şey yoktur.

  Sahâbeye ortaklık iddiâ eden bir müddei bu iddiâsını Kitâp telîfi ve kitâbî münâzarâlar ile isbatlayamaz. Böyle bir iddiâ, ya'ni sahâbeye ortaklık iddiâsı Nübüvvet kemâlâtına mazhariyet iktizâ eder. Halbuki nübüvvet kemâlâtı iddiası fiili cihâd ile ancak anlamlı bir iddiâ olabilir.

 2. hurrican
  Üye

  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası


  Reklam


  Hepsini tek parçada almadı... Allah'tan kalın karakterleri kabul etti uğraştırmadı... Fethullah Gülen'in Bundan çok daha geniş vahdet-i vücud eleştirisi bahsettiğim siteye asılmış, heralde o yazıya da cevap verilmek üzere ki asmışlar. Bilginiz olsun,, Hocasını (Fethullah güleni, said nursiyi) savunmak isteyenlere duyrulur.

 3. islamyolu
  Emekli
  Hurrican millet bilip bilmeden laflar söylüyor. bende bir sitede görmüştüm. Bediüzzaman hazretleri için neler neler diyorlardı. Mason bile diyorlardı. insanlar iyice coışmuş durumda. millete bakarsak Dinlenilecek Alim kalmayacak. Bütün alimleri Etmişler bozuk. bir tek kendileri düzgün. yazıda baya uzunmuş ama. takma kafana

  cahillerle girme münakaşaya , ben hiç yenemedim....


 4. sacitkral
  Devamlı Üye
  doğru söze ne denir...

 5. hurrican
  Üye
  Fethullah Gülen'in yazısına cevap veren için mi Cahil dediniz yoksa ben mi yanlış anladım. Bu yazıyı kim yazmışsa, müdâfa maksadıyla yazmış, Yazıda belirtiyor zaten bunu. Kimi müdâfa ediyor diye soracak olursanız,, Vahdet-i vücûd ve ekberi irfânı müdafa ettiğini söylüyor. Bunun ne demek olduğunu soracak olursanız, yazıyı okursanız göreceksiniz, Yunus emre, Mevlâna, Bayezit Bestami, Muhyiddin arabi Niyazi Mısrinin itikadını müdafa ettiğini söylüyor. Çünkü, Said Nursinin kendisini bütün bu zatlardan üstün gördüğünü, hezeyan içinde olduğunu söylüyor.

  Arkadaşım (İslamyolu), tek kendisini düzgün Diğer bütün evliyayı eksik gören Said Nursidir. Bende Risaleleri okudum sizde okumuşsunuzdur... Eğer bu yapıştırdığım yazıyı okuma zahmetine girerseniz, sırf kendisini doğru yolda gören bir hezeyana cevap vermiş ve tasavvuf savunması yapmış arkadaş.

  Neye dayanarak bu arkadaşı cahillikle suçladın anlayamadım. Said Nursiye karşı bu arkadaş Yunus emreyi savunmuş. Bu mu cahillik. Benim fikrimi sorarsanız, Yunus mevlana ve Muhyiddin deryalarının yanında said nursinin damla kadar hükmü olmaz.

  Polemiğe girmemize gerek yok, yazı ortada. polemik yapmadan cevab verebilecek bir nur talebesi varsa işte meydan.

 6. islamyolu
  Emekli
  hurrican kardeşim ben o zaman yazıyı anlamamışım kusura bakma. ben orada sandımki. Sait nursi hakkında millet şöyle böyle diyor. ben Yunus emreye laf demeye. muhittin arabiye. Mevlanaya demeye ben kimimki öyle degerli insanlara o kelimeyi kullanayım yoksa. ben yanlış anladım orada hızlı okumamdan kaynaklandı kusuruma bakma. kastim asla öyle olamaz. Ama şunu söyleyeyim her söylenene inanma. Bediüzzaman hazretleri öyle bir kıyaslama gercekten yapmışmıki. bunun delili varmıki. millet uyduruyor. benim şimdiye kadar tanıdıgm Said nursi. Çok önemli bir velimizdir. Risali nur külliyati var. bayada güzel açıklanmış..

  ama ben Fethullah gülen ile Bedüizzaman hazretlerini aynı yolda göremem asla. görmüyorumda.

  yazıyı tekrardan sindirerek okuyacam ..

 7. Guray
  Karadeniz
  islamyolu kardeş bişey rica edicem F.Gülen hakkında yahudileri hristiyanları övüyor demiştin acaba o tür videoları bana ulaştırabilirmisin

 8. islamyolu
  Emekli
  kardeş valla. onu dedim. youtubede google de araştır çıkar. ben şimdi bu konulara girmek istemiyorum. zaten sitede ömrüm az kaldı. son banlanmam olacak. onun içinde elimden geldikce titiz olmaya çalışıyorum. orada dediklerim doğru. La ilahe illalah diyenlere merhametle bakacan muhammeden Rasulullah demelerine gerek yok Museviler ve Hıristiyanlar için denilmiş söz. kendi kitabından. Ama videolardada cok var. Papa hazretleri demesi. zerdüşlükte bir Ahlak dinidir demesi. daha bir çok video izledim ben. ama işte o paylaşımları yapamıyorum sitede. bir izin verilse bana ben size ne kanıtlar ne deliller gösterecem videolarda hemde kendi dillerinden kendi görüntülerinden. engel var. o kadar emek vermişim sitede Banlanamam. 1 - 2 kişi için zaten onlar benim için önemli degil. sitede diger sevdigim arkadaşlar var..

 9. Guray
  Karadeniz
  tamam kardeş ben bulurum bu dediklerinden inşallah

 10. hurrican
  Üye
  Sayın İslâmyolu, yanlış anlaşılmadan kaynaklı mesele halledilmiştir tamama önemli değil... Risalelerin çok uzun olması ve ağır bir dil kullanılması, çoğu meselede Said Nursinin muradının anlaşılmasını imkansız kılıyor. Kopyaladığım yazıda arkadaşın belirttiği husus çok önemli, bu hususu risale okuyanların çoğu bilmiyor. O husus şu ki, Said nursi, kendisini mevlanadan, arabiden yunustan (k.s.) ve bütün vahdet-i vücud ehlinden ve hattâ İmâm Rabbânî (k.s.) den daha üstün görüyor. Bu ise mutlak bir hastalıktır hezeyandır... Böyle bir hezeyân saahibinin Türkiyede sayı olarak en büyük cemaati teşkil etmesini de ben kıyamet alameti olarak görüyorum.

 11. Todlicher
  Üye
  Öncelikle herkeze selam.
  Said Nursinin zamanına göre yazdığı dil normal ama Sayın Fetullah Gülen şimdiki zamana göre anlayamayacağımız dilden yazmamalı anlamamamız için mi böyle yazıyor bu nasıl hizmet ben burayı anlamadım.

 12. ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu

  Reklam


  Hoca efendinin hangi kitabını okudunuzda anlamadınız sayın kardeşim acaba?

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... SonuncuSonuncu
vahdet vakfı hangi cemaatin,  cübbeli ahmet hoca vahdeti vücud,  vahdet vakfı kimin