+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Organ nakli caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. melankoliq
  Emekli
  Reklam

  Organ nakli caiz mi?

  Reklam

  Organ nakli caiz mi? Mumsema Arkadaşlar dinimizde organ nakli yapmak veya öldükten sonra organlarımızı bağışlamak caiz mi?Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: Organ nakli caiz mi?


  Reklam


  Organ Nakli
  03.03.1980
  Hacettepe Üniversitesi Tıp. Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Haberal’ın ölmüş kimselerden alınacak organ ve dokuların, tedavileri ancak bu yoldan yapılabilecek hastalara nakli konusunda, Başkanlık Makamından havale olunan dilekçesi Kurulumuzca incelendi.

  Yapılan müzakere sonunda :

  Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehit ve fakihler de, kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı için, bu ameliyyenin hükmünü geniş şekilde açıklamamışlardır. Ancak dinimizde, Kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış umumî hükümler ve kaideler de vardır. Kitap ve Sünnet'te açık hükmü bulunmayan ve her devirde karşılaşılan yeni yeni meselelerin hükümleri, İslâm fakihleri tarafından bu umumî kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek çıkarılmış, hiçbir mesele cevapsız bırakılmamıştır. Organ ve doku nakli konusunda hükmünü tayinde de aynı yola baş vurulması uygun olacaktır.

  Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Mahlukatı içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve kerametine aykırı görüldüğünden, İslam fakihlerince caiz görülmemiştir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir.

  Nitekim dinimiz, bir kısım fiil ve davranışları yasak kılmış, Kitap ve Sünnet bunları tespit etmiştir. Sözgelimi murdar hayvan (meyte), kan, domuz eti, şarap... vb. şeylerin yenilip içilmesi, alınıp satılması, ilaç olarak kullanılması haram kılınmıştır. Ancak zaruret halinde bunlardan zaruret miktarında (ölmeyecek kadar) yenilip içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En’am, 119) meşru olduğu beyan buyrulmuştur.

  Söz konusu ayet-i celilelerden, İslâm fakihleri, zaruretlerin bir ölçüde dinen yasaklanmış şeyleri mübah kıldığı ve zaruret halinde sadece ayet-i kerimelerde beyan edilen yasakların değil, zaruret halinin giderilmesi için yapılması zorunlu ve başka bir çare olmayan bütün yasakların zaruret miktarınca işlenmesinin caiz ve mübah olduğu sonucuna varmışlardır.

  O halde, ölmüş kimselerden tedavi maksadıyla organ ve doku alma ve bunları hasta veya yaralı kimselere nakletme konusunda bir hükme ulaşabilmek için;

  Zarurete binaen, cesedin kesilmesi, organ ve dokularından bir kısmının alınmasının caiz olup olmadığı,

  Hastalığın tedavisinin zaruret sayılıp sayılmayacağı (Haram ile tedavinin hükmü)

  Organ ve doku nakli caiz ise hangi şartlarla caiz olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

  İslam fakihleri, karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına,

  Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline,

  Bilinmeyen hastalıkların öğrenilmesi ve hayatta bulunmaları sebebiyle ölülere nisbetle daha çok şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlanabilmesi için, yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına,

  Fetva vermişler, canlı bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir. Nitekim, Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu’nun 16.4.1952 tarih ve 211 sayılı kararında, özetle;

  “...âmmenin menfaat ve maslahatı göz önünde tutularak, bilinmeyen bir hastalığın bilinir hale gelmesi, hastalığın bilinmemesinden doğacak âmme zararının önlenmesi, hayatta bulunmaları sebebiyle daha şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlanması gibi maslahat ve şer’î hikmetlerin husule gelmesini temin için, yakınlarının rızası alınarak, ölüler üzerinde otopsi yapmanın caiz olacağı ve bu gibi sebepler dolayısıyle ölüye gösterilmesi gereken hürmet ve tekrimin zevaline katlanmanın, İslamî hükümlerin bir gereği olduğu...” ifade olunmuştur.

  İslam fakihleri, açlık ve susuzluk gibi, hastalığı da haramı mübah kılan bir zaruret saymışlar, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli ve tedavi yolları arasına girmiş bulunmaktadır. O halde, hayatı veya hayatî bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, kan, doku ve organ nakli yolu ile de bazı şartlara uyularak, tedavinin caiz olması gerekir. Nitekim, Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulunun 25.10.1960 tarih ve 492 sayılı kararında, “tedavileri için kan nakline zaruret bulunan hasta ve yaralılara başka kimselerden kan naklinin; başka kimselerden alınacak parçaların takılmasıyla görmeleri mümkün olduğu takdirde; hayatında buna izin vermiş olan kimselerin, ölümlerinden sonra gözlerinden alınacak parçaların bu durumdaki kimselere takılmalarının caiz olacağı...” beyan edilmiştir.

  Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 19.01.1968 gün ve 3 sayılı gerekçeli kararında ise “yalnız hayatı kurtarmak için değil, bir organı tedavi etmek, hastalığın tedavisini çabuklaştırmak için de kan naklinin caiz olduğu, tıbbi ve hukuki kaidelere riayet edilmek şartıyla kalp naklinin de caiz olacağı...” ifade olunmuştur.

  Yurdumuz dışında, çeşitli İslâm Ülkelerinin yetkili kişilerince de aynı yolda fetvalar verildiği bilinmektedir.

  Kurulumuzca da aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı sonucuna varılmıştır.

  Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi,

  Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması,

  Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması,

  Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,

  Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,

  Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.

  el-İsra Suresi , 70; et-Tin Suresi, 4

  el-Hidaye, el-İnaye ve Feth’ül-Kadir 1/65; Fethu babi’l-İnaye, 1/126; Fetevay-ı Hindiye, 2/390

  Cessas, Ahkamü’l-Kur’an, 1/156; İbnü’l-Arabi, Ahkamü’l-Kur’an, 1/55; Kurtubi, 2/232 ve 7/73; İbn Hazm, el-Muhalla, 7/426

  Fetevay-ı Hindiye, 2/296; el-Va’yü’l-İslami, Sayı 137, Yıl 1396, Kuveyt; Istılahat-ı Fıkhiye, 3/157
  Fetevay-ı Hindiye 2/390

 3. HAMMADUN
  Emekli
  Allah-u Taala'nın bize vermiş olduğu emaneti hangi yollarda kullandığımızdan dolayı hesaba çekileceğiz. Netice itibariyle biz o emaneti kullandık ve vademiz tamam oldu, emaneti sahibine tevdi ettik. O emanet artık bizim değil. Zira o emanetten istiğva ettik.

  Bizden sonra ilim adamları o emaneti işe yarar bölümlerini aldılar ve başka vücutlara monte ettiler. Monte edilen vücudun içerisinde vadesini bekleyen ruh, vücudunu hangi yollarda kullandığından dolayı hesaba çekileceğinden, burada o vücudu terk eden ruh'un hiç bir sorumluluğu olmaz.

  Bir insanın hayatını kurtarmak, tüm insanların hayatını kurtarmak gibidir.

  Allah cümlemizden razı olsun. Amin.

 4. Ebu_ibrahim
  Üye
  Arkadaşlar dinimizde organ nakli yapmak veya öldükten sonra organlarımızı bağışlamak caiz mi?Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim


  بسم الله الرحمن الرحيم

  organ naklini men eden açık bir nas yoktur. lakin bazı organlar öldükten sonra işe yaramadığı için hasta tıbben ölü kabul edildiği durumlarda otenazi yapılmaktadır. bu caiz değildir. tıbbın ölüme hükmetmesi ile dinin ölüme hükmetmesi farklıdır. buna dikkat edilmesi gerekir. organ bağışlanacaksa, alınması halinde hayatı sonlandırmayan organlar bağışlanmalıdır.

 5. Altundal
  Devamlı Üye
  Mezhep Büyüklerine Göre Organ Nakli

  El-Fetâve’l-Hindiyye adlı esere baktığımız zaman, Ebû Hanîfe’nin talebelerinden olan ve aynı zamanda da mezhebini tedvin eden, (kayıt altına alan) İmam-ı Muhammed el-Hasan eş-Şeybânî’nin bu konuya ışık tutması açısından şu sözünü görürüz: Kişinin tedavi için koyun, katır, at gibi hayvanların kemiğini kullanması caizdir. Lakin necaseti liaynihi (bizzat necis) olduğu için domuzun, hürmetine (saygınlık ve üstünlüğüne) binaen de insanın kemiğini tedavi için kullanmak tahrîmen mekruhtur.1
  Bu görüşe göre, ister canlı olsun ister ölü olsun insanın parçasından istifade etmek caiz değildir. Zira insan keremli, saygın, üstün bir varlıktır, cüzlerinin bezl edilmesi (uluorta saçılması) caiz olmaz.
  Hz. Aîşe’den (radiyAllah u anha) rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber (sallAllah u aleyhi ve sellem) “Ölü bir kimsenin kemiğini kırmak, diri iken kemiğini kırmak gibidir” buyurmuştur. Efendimizin bu hadis-i şerifi, yukarıdaki görüşü kuvvetlendirmektedir.
  Şafî uleması ise; “hayvanın cüzünden organından istifade etmek caiz olduğu gibi, zor durumda kalan kimse için de insanın cüzünden-organından istifade etmek caizdir” demişlerdir. Nitekim İmâm-ı Nevevî, El-Mecmû adlı eserinde şöyle buyuruyor: Açlıktan zor durumda kalan kimse ölmüş birini bulsa onun etinden yemesi helaldir zira diri yani hayatta olan kimsenin hürmeti (üstünlülüğü) ölüye nispetle daha fazladır.
  Mâlikî fukahası da, insan cüzünden-organından istifadenin caiz olup olmaması konusunda ihtilaf etmişlerdir. Sahih olan görüşe göre ise bunun muzdar (zor) durumda olan kişi için caiz olmasıdır.

 6. ayşşe
  Üye
  Organ naklinin caiz olup olmadığı pek konuşulmuyor.evet bende okumuştum peygamber efendimizin at,eşek gibi bi hayvanın idrarı ile birisine tedavi önerdiğini.hatta o insana israrı içmesini sölediğini hatırlıyorum.sanırım yanlış hatırlamıyorum,çümkü biz çok şaşırmıştık ve öğrenmişitkki bazı durumlarda haram olan şey helal sayılabilio.ama bu organ nakli ile tamamen farklı bence.yani ilk insanlara nekadar değer verildiğini biliyoruz.tmm bisürü haramı helal kılna anlar olmuştur ama söz konusu insan olunca bunun aynı şey olduğunu düşünmüyorum.hem bişey ortaya atılırken sahih kaynaklara dayanmalıdır.bi hoca şöle demiş,şöle görülmüştür denilmek yerine,imamı azam bu durumda söle,şöle demiştir,imamı yusuf böle görüş sunmuştur gibisinden örnekler verilmiştir.ayrıca bizi yaratan Allah (cc) bizim ilerde neler yapabileceğimizide bilir şüphesiz.kuranı kerimde mutlaka bunun cevabı vardır.ama bu cevabı sıradan insanlar okuyarak bitakım olaylarıbuna benzetip fetva çıkaramazlar.bunu bilen insanlar yapmalıdır.ve sahih kaynaklara dayanmalıdır.bunun Peygamber efendimiz zamanında örneği vardır.insanlar bi takım olayları ayetlerde ki olaya benzetmiş ve bir insanın yaptığının intihar olduğunu ve o kişinin imansız öldüğünü sölemişlerdir.bunun üzerine ayet indiğinde orda bulunan kişi tarafından uyarılıp,ayeti yanlış yorumlandığını aslında o ayetin tamamen farklı bir durum üzerine indiği ni sölemiştir.yani tam bilmeden bi insana imansız öldü demek gibi bişeydir,tam kaynaklardan öğrenmeden organ naklinin caiz olduğunu sölemek.o yüzden acıklamalar bana göre birbiri ile çakışıyor.yani savaşta bile bi çocuğun,yada bir ağacın,yada herhangi bir müslüman olmayan ama yaşlı olan yada kadın olan kimselere zarar vermeye izin yoktur.bi insanın ölüsüde diriside bukadar değerli sayılmıştır hep.ve ölünün öldükten sonrada acı çekebilceği,hatta bunun için ölüyü yıkarken çok nazik davranılması gerektiği söylenmişken,nasıl bir ölü kesilebilirki?yani verdiğiiniz örnekler hayvanlardandı hep.halbuki biz bi insnlardan bahsediyoruz.evet hayvanı durup dururken öldürmekte iyi bişi deil ama onu derisi için öldürmek,yemek için öldürmek helal.yani hayvan insanla bir sayılmamıştır hiçbir zaman.insanı hiçbişekilde öldürmemzi helal deil.bence bunun açıklaması domuz eti yemekler,şarap içmek le hayvan öldürmekle olmamalı.ayrıca eskidende buna örnek olunacak şeyler yaşandığına eminim.ayrıca kıyamet gününde insanların bütün azalarının dile gelip o azalarla işlenmiş günahları sayacakları Kur'an_ı Kerimde yazıyor.peki organ nakli bu ayetle çatışmıyormu?yani bunalrın gerçek cevaplar olduğuna inanmıyorum.lütfen daha ii cevaplar ve sahih kaynaklara dayalı,kitaplara dayalı,ve alimlerin toplu görüşüle elde edilmiş cevaplar yayınlarsanız sevinirim

 7. muhasebeci
  Emekli
  böyle bir konuda nasıl islam alimlerinin farklı gorusu olur anlamıyorum.hangı akıllı adam organ bagıslamaya gunah dıyebılırkı ki diyosa ondan alim falan olmaz bundan guzel bır hızmet fayda olurmu ınsanlıga

 8. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Kardeşim bu sorunuz sorudan çok bencelerle
  devam eden fetva içeriği taşıyor,ama nedense
  sende bu anlattıklarına bir kaynak verememişsin
  Bahsettiğin konuları zaten herkes bildiğine eminim
  bu kadar yazma yerine sadece organ nakli
  yada organ bağışı caizmidir diye sorman yeterliydi
  Konu hakkında sana fetvalarına itibar ettiğimiz değerli bir
  hocamızın fetvasından kısa ve öz olarak cevap ekliyorum
  Bu fetvalarada inanmazsan artık sana yapacak birşey yok...

  ______________

  SORU: Kart çıkartmak istiyorum öldükten sonra organlarımın bağışı için yalnız organ bağışında bulunmanın bir sakıncası olur mu?
  CEVAP: Öldükten sonrası için organ bağışında bulunmak, muasır ulemamızın caiz gördüğü işlerdendir. Allah’a emanet olun.

  ____________

  SORU: Organ bağışı caiz midir?
  CEVAP: Bir insanın öldükten sonrası için organlarını bağışlamasının caiz olduğuna dair muasır ulemanın görüşü vardır. Yaşayan bir insan ise ‘bedeninden parça veremez.’ şeklinde bir görüş ağırlıklıdır. Allah’a emanet olunuz.

  Nureddin Yıldız

 9. DangoR
  Üye
  böyle bir konuda nasıl islam alimlerinin farklı gorusu olur anlamıyorum hangı akıllı adam organ bagıslamaya gunah dıyebılırkı ki diyosa ondan alim falan olmaz bundan guzel bır hızmet fayda olurmu ınsanlıga
  Arkadaşlar burada aklıyla konuş muyor, deliller çerçevesinde alimlerin fikirlerini bize sunuyorlar. Alimler de, deliller çerçevesinde bizlere bilgi ulaştırıyorlarsa, sakındıkları bir takım hassasiyetler vardır heralde, size burada görüşlere saygı gösterip susmanız düşer. İşinize gelen fetva neyse de alırsınız. Lütfen yapılan ictihadlara aklısızlıkla itham etmeyelim! düşünmeden konuşursak yoksa bu duruma biz düşeriz.

 10. Eşrefoğlu
  Emekli
  Yaşayan bir insan ise ‘bedeninden parça veremez’ şeklinde bir görüş ağırlıklıdır
  Böbrekleri iflas etmiş bir insana, böbreğinin birisini verenlerin vay haline mi diyelim?

 11. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Organ bağışı caiz midir?
  organ bağışı dinimizce caiz midir

  Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehit ve fakihler de, kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı için, bu bağışın hükmüne temas etmemişlerdir. Ancak dinimizde, Kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış genel hükümler ve kaideler de vardır. Kitap ve Sünnet’te açık hükmü bulunmayan ve her devirde karşılaşılan yeni meselelerin hükümleri, fakihler tarafından bu genel kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek (tahrîç yoluyla) çıkarılmıştır. Organ ve doku nakli konusundaki hükmün tayininde de aynı yola başvurulması uygun olacaktır. Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Yaratıklar içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın saygınlık ve kerametine aykırı olduğu için, caiz görülmemiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libas, 33; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, V, 125; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VI, 88). Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir. İslam âlimleri karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline, bilinmeyen hastalıkların teşhis tedavilerinin sağlanabilmesi için, yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına fetva vermişler; canlı bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir (Şâfiî, el-Üm, VI, 165; İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, 356; Nevevî, el-Mecmû’, III, 138; Fetâvâ-yı Hindiye, V, 360). Aynı şekilde açlık ve susuzluk gibi, hastalığı da haramı mübah kılan bir zaruret saymışlar, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli ve tedavi yolları arasına girmiş bulunmaktadır. O halde bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatı veya hayatî bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, bazı şartlara uyularak kan, doku ve organ nakli yolu ile de tedavinin caiz olması gerekir. “Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Mâide 5/33) ayeti de buna ışık tutmaktadır. Bu bağlamda organ naklinin caiz olması için şu hususlara dikkat edilmelidir: a- Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi, b- Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zann-ı galibinin bulunması, c- Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması; eğer organ canlı bir insandan alınacaksa bu organın alınan kişide (donör) temel bir hayatî fonksiyonu devre dışı bırakmaması, d- Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması, e- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, f- Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
+ Yorum Gönder