+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden El ile istimna da haz duyulup fakat meni görülmezse gusül abdesti gerekli midir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. papatya22
  Üye
  Reklam

  El ile istimna da haz duyulup fakat meni görülmezse gusül abdesti gerekli midir ?

  Reklam

  El ile istimna da haz duyulup fakat meni görülmezse gusül abdesti gerekli midir ? Mumsema selamn aleykm kardesler ben mastrbasyon yaptım ve meni değil mezi geldi kasılma ve titreme olmadı şehvetle dışarı çıkan brşey olmadı ama mezi geldi gusül gerekirmii lütfennn yardım edinn

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: yardım edin zor durumdayım


  Reklam


  Buyur kardeşim bu konuyla ilgili ACİLSERVİS hocanın paylaşımını okuyabilirsin,
  mezheplere göre ve oldukça geniş açıklamalı faydalı olur İnşaAllah...

  ___________________


  CENÂBET
  Cenâbet Boy abdesti (gusül) almayı gerektiren durum
  Boy abdesti (gusül) almayı gerektiren durum; büyük abdestsizlik hâli; bu durumda olup da henüz gusletmemiş olan kimse.
  Cenâbet olan, yani cinsî münasebette bulunmuş yahut rüyada ihtilâm olmuş veya birine bakmakla ya da dokunmakla kendisinden şehvetle inzal vaki olmuş kimseye cünüp bu durumuna da cenâbet denir.
  Cinsî münasebetle meni gelmese de kişi cünüp sayılır. Bunun için sünnet mahallinin kadının cinsel organında kaybolması gerekir. Übey b. Ka'b'tan rivayete göre, Rasûlullah (s.a.s.), İslâm'ın ilk yıllarında elbisenin azlığından dolayı, inzalsiz cima hâlinde yıkanmamayı bir ruhsat kıldı. Daha sonra ise guslü emretti: Ruhsatı kaldırdı. Ebû Dâvud şöyle der: "Übey bununla sudan dolayı suyu kasdetmiştir. Bu da meninin gelmesinden dolayı guslün gerektiğini ifade etmektedir." (Ebû Dâvud, Tahare, 381; İbn Mâce, Tahare, 111; Ahmed b. Hanbel, V, 115-116) Bu hadisten anladığımıza göre inzalsiz cima'ın hükmü cünüplüktür ve guslü gerektirir.
  Bu durumda olan kişi için Hanefiler: "Meni gelse de gelmese de bu durumda kişi cünüptür. Yani kadın ve erkek her ikisi de cünüp olur" demişlerdir.
  Ölü veya diri bir hayvanın dübürüne haşefenin (cinsel organın ucu) girmesi ise, guslü icap ettirmez ve kişi cünüp olmaz. Fakat bu durumda meni gelirse cünüplük vaki olur. Bu tür yönelişler her devirde görülebildiği ve cinsel bir sapma olduğu için İslâm' da yasaktır ve cezası vardır.
  Şâfiîler, inzalsiz cima'ın hükmü konusunda Hanefilerle aynı görüşü paylaşıyorlar. Bu konuda İmam Şâfiî (rh.a.) şöyle demiştir: "Arap dili, cenabet kelimesinin cinsî münasebet manasına gelmesini gerektirir, isterse meni çıkmasın. Çünkü birisine filanca falan kadından cünüp oldu deseler, meni inmese bile hemen o kadınla cinsî münasebette bulunduğunu anlar. Böylece, sadece içeriye girmenin guslü icap ettirmesi konusunda kitap ile sünnet birbirini desteklemiş oluyor." (İbn Hacer el-Askalanî, Buluğü'l Meram, Trc. ve Şerh A. Davudoğlu, I, 145-146).
  Şâfiîler, Hanefîlerden farklı olarak
  "Kişi baliğ olmasa bile cünüp olur" demişlerdir. (Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı, I, 94-95).
  İslâm alimlerinin çoğunluğunun bu konuda ittifak etmelerine sebep teşkil eden bir hadis-i şerifte de Allah Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Erkek, kadının dört dalı (kolları ve bacakları) arasına oturur, (erkek) sünnet mahallini (kadının) sünnet mahalline bitiştirirse, (inzal vuku bulsun bulmasın) guslü gerektirir." (Buharî, Gusl, 28; Müslim, Hayz 28; Ebû Dâvud, Terceme ve Şerhi, 1, 384).
  Erkek veya kadından ihtilâm, oynaşma, bakma, düşünme veya benzeri sebeplerle meninin gelmesiyle kişi cünüp olur.
  Bir kimse uykuda iken rüya görme yoluyla boşalırsa cünüp sayılır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişi uyandığında, elbiselerinde veya yatağında herhangi bir ıslaklık ile karsılaşmazsa, Hz. Peygamber (s.as.)'in şu emirlerine göre hareket eder: "Rasulullah (s.a.s.)'a ihtilâm olduğunu hatırlamadığı halde (çamaşırında) ıslaklık bulan adam(ın) durumu soruldu. Efendimiz, Gusletsin buyurdular. İhtilâm olduğunu gören, fakat ıslaklık görmeyen kişinin durumu sorulduğunda, Gusûl gerekmez buyurdular. Ümmü Süleym, (ihtilâm olan kadın için; Bunu gören kadına da gusül icap eder mi? diye sordu. Rasûlullah Evet, çünkü kadınlar erkeklerin benzeridirler şeklinde cevap verdi." (Ebû Davud Terceme ve Şerhi, Tahare, I, 423; Tirmizî, Tahâre 82). Sarhoş ve baygın kimseler de aynı durumdadır.
  Cünüp olan kimse idrarını yapmadan veya çokça yürümeden yıkanıp da bilâhare kendisinden nutfenin geri kalanı çıkacak olsa tekrar yıkanması gerekir.
  Kadınlarda meninin dışarıya çıkması çok az vaki olduğu için, rüyada ihtilam olan bir kadın ihtiyaten yıkanmalıdır. Kişi karısı ile oynaşır veya bakar yahut da cinsî tahrike sürükleyen şey hakkında düşünür de bu yünden cinsel organından lezzet duymak şartıyla meni gelirse cünüp olur.
  Oynaşma veya öpüşme anında erkekten de kadından da mezi gelebilir. Mezi, beyaza çalan yapışkan bir sıvıdır. Mezinin gelmesi cünüplüğü gerektirmez, fakat meni ile meziyi iyi ayırdetmek lâzımdır. Bu konuda Ali (r.a.)
  "Ben, mezisi çok gelen biriydim. (Meniye kıyas ederek) yıkanmaya başladım. Öyle ki, sırtım çatladı. Bunun üzerine durumu Rasûlullah (s.a.s.)'a anlattım -veya anlatıldı- Rasûlullah: Böyle yapma. Meziyi gördüğünde tenasül organını yıka ve namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Meni çıktığında ise guslet buyurdu." (Ebû Dâvud Terceme ve Şerhi, I, 371; Nesâî, Tehare, 179)
  Hanefî ve Mâlikîlere göre meni pistir. Şâfiî ve Hanbelilere göre ise temizdir.
  Elle tatmin yolu (mastürbasyon) da cünüplüğü gerektiren fiillerdendir. Mastürbasyon için açık bir nâs, emir veya yasak yoktur, fakat zina tehlikesini önlemek için bu yola başvurulabilir.
  Yüksek bir yerden atlamak veya idrardan sonra yahut kişinin beline vurulması sonucu meninin gelmesi kişiyi cünüp etmez. Abdest almak yeterlidir. (Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı, I, 94).
  Cenâb-ı Allah, cünüp olan kişinin cünüplükten kurtulması için "...eğer cünüp olursanız, yıkanıp temizlenin... Yahut da kadınlara dokunmuşsanız, su bulamazsanız o vakit tertemiz toprakla teyemmüm edin. " (el-Maide, 5/6) buyurarak yol göstermiştir. Yüce Allah, cünüp olan kişinin suyla gusletmesi gerektiğini, eğer su bulamazsa, yahut yıkanması hâlinde hastalıktan korkarsa, teyemmüm ederek bu durumdan kurtulması gerektiğini bildiriyor. (Geniş bilgi için bk. Gusl ve Teyemmüm.)
  Cünüp olan kişi ikinci defa cinsi temasta bulunmak isterse, gusletmeden kadına yaklaşabilir. Nitekim, Rasûlullah da böyle yapmıştır. Enes b. Malik (r.a:)'den rivayet edilmiştir: "Rasûlullah bir gün (bütün) hanımlarıyla (cinsî) temasta bulundu ve en sonunda bir kere gusül abdesti aldı" (Buhârî, Nikâh,102; Nesâî, Tahare 169; İbn Mâce, Tahare, 102). İki temas arasında gusletmek sadece müstehaptır. Bir kimse cünüp olduğu halde uyumak istiyorsa, Rasûlullah'ın Hz. Ömer'e "Abdest al, zekerini yıka, sonra uyu" (Buharî, Gusl, 3, 27) buyurduğu gibi, abdest alıp cinsel organını da yıkayarak uyuyabilir.
  Cünüp iken yemek yeme, su içmek, yatmak ve Allah'a zikretme gibi eylemlerde bulunmak caizdir. Hz. Âişe (r.an), "Rasûlullah (s.a.s.) cünüp olarak yatmak istediği zaman namaz abdesti gibi bir abdest alırdı." demektedir. (İbn Mâce, Tahare, 99).
  Ebû Hüreyre'den rivayet olunduğuna göre, cünüp iken, Rasûlullah (s.a.s.) ona rastlamış. Ebu Hüreyre gizlice oradan sıvışıp gitmiş. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.) onu araştırmış. Geldiği zaman ona neredeydin ey Ebu Hüreyre! diye sormuş; kendisi de, " Ya Rasûlallah, ben cünüp iken bana rastladınız. Gusletmedikçe huzurunuzda oturmayı uygun görmedim diye cevap vermiş. Hz. Peygamber (s.a.s.) "Mümin necis olmaz" buyurmuştur." (Buharî, Gusl, 23; İbn Mâce, Tahare, 80).
  Rasûlullah (s.a.s.), cünüplükten yıkanmak istediği zaman ilk önce namaz abdesti gibi bir abdest alır, bilâhare yıkanırmış. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamberimizin boy abdesti alışını şöyle anlatıyor:
  "Peygamber (s.a.s.) cenabetten yıkanmak istediği zaman, ellerini yıkamayla başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi bir abdest alırdı. Sonra ellerini suya sokup, saç diplerini oğuştururdu, bilâhare avuçları ile üç defa başına su dökerdi. En sonunda suyu tüm vücuduna dökerdi." (Buharî, Gusül, 1)
  Cünüplükte fazla beklememek ve ilk namaz vaktinden önce gusül abdesti almak gerekmektedir. Bir namaz vaktini hiçbir özür yokken cünüp geçiren kimse sorumlu duruma düşer.
  Ali (r.a.), Rasûlullah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: "İçinde resim, köpek ve cünüp bulunan eve melekler girmez. " (Ebû Dâvud Libas,129; Nesâî, Tahare,167) Hadisten de anlaşıldığına göre guslü geciktirerek cünüp kalmaya devam etmek ve namaz vaktini geciktirmek tehlikelidir. Hadiste kastedilen cünüplük, namaz vaktini geçirmeye sebep olan cünüplüktür. Rasûlullah cünüp olarak bazen uyur ve sabah namazı vakti girmeden uyanıp gusledermiş. Ramazan gecelerinde kişi imsaka kadar cünüp olduğu halde uyuyabilir ve imsaktan önce gusledip oruca başlayabilir.
  Cünüplük insanı yaşanan faal hayatın dışında tutar. Cünüp dolaşmak bir mümini rahatsız eder. Çünkü nafile namaz bile kılmak istese bunu yapamaz. Oruç tutamaz.
  Cünüp olana haram olan şeyler: 1. Namaz kılamaz. Allah (c.c.), cünüp olan kişinin temizleninceye kadar namaza yaklaşmasını, yasaklamıştır:
  "Ey iman edenler... Cünüp iken de gusledinceye kadar namaza durmayın. " (en-Nisa, 4/43).
  2. Oruç tutamaz. Eğer uykuda ihtilâm olunup da sabahleyin bunun farkına varılırsa hemen gusledilip oruca devam edilmelidir. Fakat cünüp olarak oruç tutulamaz.
  3. Cünüp olan kişi Kur'an okuyamaz. Cumhûr'a göre cünüp olan kişinin Kur'an okuması haramdır. Hz. Ali, "Cünüplükten başka hiçbir şey O'nu (Rasülullah'ı) Kur'an okumaktan alıkoyamazdı." (Ebu Dâvud Terceme Şerhi, I, 405; Nesâî, Tahare, 170) demiştir.
  4. Kur'an'a el süremez, kendisine Kur'an okunmaz. "Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. " (el- Vâkıa, 56/77-79).
  5. Kâbe'yi tavaf edemez.
  6. Mescide giremez. Camide iken ihtilâm olan kişi, hemen mescidi terketmelidir. Kapıların kapalı olması halinde zarurete binaen caizdir. Rasûlullah, "Şu evlerin (kapılarını) çeviriniz. Çünkü ben mescidi hayız ve cünüplere helâl görmüyorum" buyurdular. (İbn Mâce Tahare, 126).
  7. Namaz kıldıramaz. Cünüp olduğu halde unutarak cemaate namaz kıldıran kişi, hatırlar hatırlamaz namazı terk etmeli ve guslederek namazına devam etmelidir.
  Selim TEKİN


 3. papatya22
  Üye
  ya ben bunları okudum ama tek sorum mastrbasyon sonucu mezi gelirse boy abdesti gerekir mii

  çok sağl kardes ya zaten kadnlarda meni gelmesi zorrr mezi geldi bende yani merak ettm Allah razı olsn

 4. SerdenGectim
  Üye
  ----------------------------------------------- Çözüldü ---------------------------------

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Öncelikle yalnış adamdan yardım istedin. Şu an inşaallah biz varız burada ve verdiğimiz tavsiyeye de uymak gibi bir zorunluluğun da yok. Netice itibariyle sadece tavsiye.

  Mezi, Vedi'ye kadar müsaade edildiğini duymuştum. Ta ki; meni gelene kadar. Meni gelmedikçede gusletmeye gerek olmadığını da duymuştum.

  Ancak yalnış adam demiştimya işte, o'nun tezahürünü gerçekleştireceğim şimdi.

  Ancak biz inşaallah, gönlümüzde hiç bir şüpheye mahal vermemek adına TAKVA'en der şüphelerden sıyrılmak adına guslederiz. Bu cevap senin için yalnış olabilir. Bizce doğru olan sizce de yalnış olabilir.. İnşaallah sabırla sizce doğru olan cevabı veren bir kardeşimizi bekleyiniz. Allah cümlemizden razı olsun. Amin.
  Kardeşim yanlış adamdan kastın nedir anlayamadım.
  Kardeş özellikle birilerini kastedmemiş sadece yardım çağrısında bulunmuş.
  Hatta bu çağrıyı üç ayrı konuda yapmış
  Bizde gördük ve ACİLSERVİS hocanın konu hakkındaki paylaşımını ekledik.
  Ya aslında ben bu konularda haya ediyorum fakat bir faydam dokunması açısından
  uygun gördüğüm konuları ekliyorum...

  Kadınlarda meninin dışarıya çıkması çok az vaki olduğu için, rüyada ihtilam olan bir kadın ihtiyaten yıkanmalıdır. Kişi karısı ile oynaşır veya bakar yahut da cinsî tahrike sürükleyen şey hakkında düşünür de bu yünden cinsel organından lezzet duymak şartıyla meni gelirse cünüp olur.
  Oynaşma veya öpüşme anında erkekten de kadından da mezi gelebilir. Mezi, beyaza çalan yapışkan bir sıvıdır. Mezinin gelmesi cünüplüğü gerektirmez, fakat meni ile meziyi iyi ayırdetmek lâzımdır. Bu konuda Ali (r.a.)
  "Ben, mezisi çok gelen biriydim. (Meniye kıyas ederek) yıkanmaya başladım. Öyle ki, sırtım çatladı. Bunun üzerine durumu Rasûlullah (s.a.s.)'a anlattım -veya anlatıldı- Rasûlullah: Böyle yapma. Meziyi gördüğünde tenasül organını yıka ve namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Meni çıktığında ise guslet buyurdu." (Ebû Dâvud Terceme ve Şerhi, I, 371; Nesâî, Tehare, 179
  Kardeşin sorusuna bu cevap yeterli herhalde

  Birde kadının menisinin genellikle ve yüksek ihtimalle dışarı çıkmamasını
  göz önünde bulundurmak ve bilmek gereklidir...
  ayrıca kardeşin tavsiyeye değil onu yönlendirecek bilgiye ihtiyacı var

 6. SerdenGectim
  Üye
  -----------------------------------------------Çözüldü-------------------------------

 7. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  desert.rose kardeş , benim soruya da yanıt bulabilirsen sevinirim
  Buyur kardeş eklediğim yazıda var aslında ama sanırım dikkatli okunmuyor

  Erkek veya kadından ihtilâm, oynaşma, bakma, düşünme veya benzeri sebeplerle meninin gelmesiyle kişi cünüp olur.
  Bir kimse uykuda iken rüya görme yoluyla boşalırsa cünüp sayılır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişi uyandığında, elbiselerinde veya yatağında herhangi bir ıslaklık ile karsılaşmazsa, Hz. Peygamber (s.as.)'in şu emirlerine göre hareket eder: "Rasulullah (s.a.s.)'a ihtilâm olduğunu hatırlamadığı halde (çamaşırında) ıslaklık bulan adam(ın) durumu soruldu. Efendimiz, Gusletsin buyurdular. İhtilâm olduğunu gören, fakat ıslaklık görmeyen kişinin durumu sorulduğunda, Gusûl gerekmez buyurdular. Ümmü Süleym, (ihtilâm olan kadın için; Bunu gören kadına da gusül icap eder mi? diye sordu. Rasûlullah Evet, çünkü kadınlar erkeklerin benzeridirler şeklinde cevap verdi." (Ebû Davud Terceme ve Şerhi, Tahare, I, 423; Tirmizî,


 8. HAMMADUN
  Emekli
  Desert Rose kardeşim, yalnış adamdan kasıt, inşaallah biziz. Asla kimseyi yalnış adam diye nitelemedik, haddimizde değildir.

  Öncelikle yalnış adamdan yardım istedin. Şu an inşaallah biz varız burada

  Şu ande ben varım burada demekten Rab'bime sığınırım. Rab'bim bile biz azimüşşan derken, biz ben diyemeyiz. O yüzden biz dedikki çoğul olarak algılandıysa ve sizi kastettiğim gibi bir sonuca vesile olduysa, sizden özrüme mahsuben affımı dilerim efendim.

  TAKVA'en der şüphelerden sıyrılmak adına guslederiz.

  Bu kısımdada şüphelerden sakınmak adına şahsen ne yaptığımızı arz ediyorduk. Yoksa işin fetva kısmı bizi ziyadesiyle aşar desert rose kardeşim. Tekraren sizden özrüme mahsuben affımı dilerim efendim. Rab'bim cümlemizden razı olsun. Amin.

 9. Zeineb
  Küllinefsin zaikatül mevt
  Bayanlara ait bir bölüm oluşturulsa daha iyi olmaz mı acaba?

 10. SerdenGectim
  Üye
  -----------------------------------------------Çözüldü---------------------------------

 11. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Bayanlara ait bir bölüm oluşturulsa daha iyi olmaz mı acaba?
  Aslında hocalarımız bunuda düşünmüşler Allah c.c razı olsun
  ve Mü'mine kardeşlerin
  mahrem konuları rahatça sorulsun öğrenilsin die site açmışlar..
  buyur mumine özellikle mahrem konular buraya sorulması gerek

  http://www.mumine.com/

  Tekraren sizden özrüme mahsuben affımı dilerim efendim. Rab'bim cümlemizden razı olsun. Amin.
  estağfirullah kardeşim rica ederim özüre gerek yok

  TAKVA'en der şüphelerden sıyrılmak adına guslederiz.
  Şüpheye mahal vermemek açısından en iyiside bu zaten
  sonuçta Müslümanlar ibadetle mükelleftir ve bu ibadetleride gönül rahatlığı
  ve huşuyla ve tertemiz yerine getirmek gerekli diye düşünüyorum...

 12. HAMMADUN
  Emekli

  Reklam


  Elhamdulillah, Rabbim sizden razı olsun desert rose kardeşim. Kalbim şimdi mutmain oldu inşaallah. Tekraren rab'bimden sizin için rızalık dilerim. Cümleten hayırlı geceler diliyorum efendim. Rab'bim cümlemizden razı olsun. Amin.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
titreyip kasılma meni gelmese,  esim vajinamla eliyle oynayinca gusul gerekirmi,  istimnada mezi gelirse gusül gerekir mi,  masturbasyon gusul gerektirir mi,  sehvetsiz kasilmada ,  El İle istimnada boşalma olmazsa gusul abdesti gerekir mi diyanet,  Elle istimnada boşalma olmazsa gusul abdesti gerekir mi