+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kredi Kartıyla alışveriş caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. aziz83
  Emekli
  Reklam

  Kredi Kartıyla alışveriş caiz midir?

  Reklam
 2. aziz83
  Emekli

  --->: Kredi Kartıyla alışveriş caiz midir?


  Reklam


  Kredi Kartıyla Alış-veriş Caiz midir ?
  Kredi kartı, bir ödeme aracıdır, kredi aracı değildir. Kredi kartıyla alışveriş yapan bir insan zamanında borcunu ödediği takdirde dinen hiçbir sorun yoktur. Ancak, nakit çekilişler ve vadesinde ödenmeyen alışveriş bedelleri yüksek faizli krediye dönüşürse, muamelenin faiz yasağına girdiği kuşkusuzdur.

  Kredi kartıyla taksitli mal bedeli ödeme caiz midir?

  Bu muamelelerde malı satan işyeri, vadeli mal satmaktadır. Vadeli mal ticareti de dinimizde caizdir. Vadeli mal fiyatının da peşin fiyattan farklı ve daha yüksek olması da doğaldır. Dolayısıyla vade farkı olarak alınan meblağlar ismi ne olursa olsun faiz değildir. Taksitlerin nakit yerine kredi kartıyla ödenmesi muameleye gölge düşürmez.

  Sosyal Sigortalar Kurumu ile bireysel emeklilik kuruluşları aynı mahiyette midir? Farklıysa ne bakımından farklıdır?

  Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı; devletin kurduğu sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Bunların amacı, hayatın göstereceği çeşitli risklere karşı vatandaşları koruma altına almaktır. Sigortalıların sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de bu kurumların sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Ayrıca, sigortalı vefat ettiğinde eşi, çocukları bazen de anne ve babasına maaş bağlanır ve sağlık hizmeti verilir. Bu kuruluşların amacı tamamen sosyaldir. Zaten sosyal devlet anlayışının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sözkonusu müesseseler, kâr amacı gütmezler. Nitekim ülkemizde yukarıda saydığımız üç kuruluş sürekli zarar eder ve zararları devlet bütçesinden karşılanır. Rakamla ifade edersek bu kuruluşlara yıllar itibariyle bütçeden sağlanan finansman aşağıdaki miktarlarda gerçekleşmiştir: 2000 yılı: 3 katrilyon, 2001 yılı: 5 katrilyon, 2002 yılı: 11 katrilyon, 2003 yılı: 16 katrilyon. Görüldüğü gibi, devletimizin bu kurumlardan hiçbir menfaati olmadığı gibi halkımızın sosyal güvenliğini sağlamak için önemli fedakârlıklar yapıyor. Bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil şirketlere gelince; bunlar kapitalist sistemin kâr amaçlı anonim şirketleridir. Sisteme dahil olan katılımcılardan toplanan primler, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilir. Fonda biriken bu primlerin içinden giriş aidatı, yönetim gideri vs. adlar altında önemli meblağlar tahsil edilir. 25 '“ 30 yıl sürekli prim yatıran katılımcıya bu süre sonunda toptan para verilir veya emekli maaşı bağlanır. Yukarıda saydığımız resmi sosyal güvenlik kuruluşları gibi sağlık yardımı veya sigortalının dul eşi ve yetimlerine ve anne babaya maaş bağlanması sözkonusu değildir. Bu şirketlerin kârları şu kalemlerden oluşur: Giriş aidatları artı yönetim gideri ve başka adlar altında alınan komisyonlar artı primlerin değerlendirilmesinden oluşan fonların işletilmesinden sağlanan kazanç. Buna karşılık, gerekli süreyi dolduranlara ödenen toplu para ve emekli maaşları da giderleri oluşturur. Aradaki fark, sigorta şirketinin kârıdır. Bu şirketlerde muazzam fonların biriktiği bilinen bir gerçektir. Diğer bir fark da şudur. Resmi sosyal güvenlik kurumlarına giriş zorunludur. Serbest meslek icra edenler Bağ-Kur'a, Devlet Memurları Emekli Sandığına, işçi statüsünde çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna üye olmak zorundadır. BES sistemine dahil olmak ise, tamamen bireyin kendi arzusuna bağlıdır. BES sistemine giren katılımcıların amacı refah düzeyini yükseltmektir. Özetle; üyeliğin zorunlu olması, amacın fertleri çeşitli risklere karşı korumaktan ibaret oluşu, kâr amacının sözkonusu olmaması, toplumda sosyal barışı sağlama hedefine yönelik olması nedenleriyle sosyal güvenlik kuruluşuna üyeliğin İslâmî açıdan hiçbir sakınca taşımadığı görüşündeyiz. Buna karşılık; pimlerin portföy yönetimi esasına göre, genellikle faizli mâlî araçlarda değerlendirildiği, hiçbir sosyal gayenin sözkonusu olmadığı, birikimlerin altın, taşınmaz, borsa gibi alanlarda değerlendirilmesinin mümkün olduğu, yani alternatif yatırım imkanlarının bulunduğu hususları nazara alındığında, BES kurumlarında dinen mahzurlu sayılan özellikler bulunduğu sonucuna varıyoruz.

  Bir finans kuruluşu konutu alıyor, size kiralıyor ve 4 seneden az olmamak kaydıyla kira öder gibi ödüyorsunuz. 'Leasing'� denen bu işlem caiz mi?
  Leasing işlemleri veya ülkemizdeki terminolojiyle finansal kiralama işlemleri, kural olarak dinen caizdir. Ancak, yatırımcının kiralayacağı makine veya ekipmanı satın alma durumunda olan bu şirketler, diğer banka ve finans kurumlarından faizli kredi de kullanabilirler. Müşteriye kiralanan makine ve ekipmanın alımı faizli kredi ile finanse edilmiş olabilir. Zaten genellikle de durum böyledir. Bu durumda, sözkonusu işlem faize bulaşmış olur ve tabii ki faiz yasağı kapsamına girer. Ancak, özel finans kurumlarının yaptığı leasing işlemleri için böyle bir tehlike sözkonusu değildir. Ancak diğer leasing şirketleri için yukarıda anlattığımız olumsuz ihtimal her zaman için varittir. Faiz ile kâr payının farkı nedir? Faiz, belirli bir miktardaki anaparanın belirli bir vadede, belirli bir oranda elde ettiği getiri olarak tanımlanabilir. Yani borç verenin (banka ya da özel kişi) vadeyi ve oranı belirlediği, alanın da kabul ettiği bir uzlaşma söz konusudur. Faizli uygulamalarda her iki taraf, üzerinde anlaşılan vade geldiğinde anaparanın dışında ne kadar vereceğini ya da alacağını bilmektedir. Faizsiz çalışma esasına dayalı kâr payı ise, taraflarca belirlenen vadeye kadar ticari veya sınai bir ekonomik faaliyette kullanılan anaparanın elde ettiği kârın vadesi geldiğinde anlaşılan oranda taraflara dağıtılan kısmıdır. Tasarruf sahibinin Özel Finans Kurumları'na yatırdığı para, bu kurumlarca sağlam ve verimli projelerde kullanılmak üzere yatırımcılara piyasa şartları içerisinde oluşan kâr oranları ile belirli bir vade için kullandırılır. Vade sonunda elde edilen getiri, yani kâr, % 80'i tasarruf sahibine, % 20'si kuruma olmak üzere dağıtılır. Görüldüğü gibi, faizin aksine kâr payı esasına göre çalışan sistemde anaparanın vade geldiğinde ne kadar kazandıracağı belirli değildir. Kaldı ki, kredilendirilen projelerden zarar edilmesi de ihtimal dahilindedir. Faizli sistemde ise bu mümkün değildir, vade geldiğinde önceden taahhüt edilen tutar mutlaka anapara sahibine ödenmelidir. Kısaca ve basitçe belirtmek gerekirse, kâr payı ile faiz arasındaki temel fark, faizde anaparanın vade sonundaki kazancı taahhüt edilirken, kâr payında kazancın destek verilen projelerin verimliliğine göre oluşmasıdır. Bankaların uyguladığı faiz, İslâm'ın yasakladığı faizden farklı mı? Hemen her kesimden yorumcuların İslam'ın faiz yasağı aleyhine ileri sürdüğü nisbeten yeni savlardan biri de şöyledir: 'Kur'an'ın yasakladığı faiz, cahilliye döneminde yaygın olan, tüketim ihtiyacına yönelik, durmadan katlanan, zenginin yoksulu sömürmesine araç olan tefeci faizidir. Bugün bankaların çalışma yöntemlerinde ise bu olumsuz nitelikler yoktur, bu sebeple de modern banka ve malî kuruluşlar yasak kapsamına girmez.'� Faizcilik bakımından bankalarla tefeciler arasında öz olarak bir fark yoktur. Hatta ticari bankalar para ticaretini daha tam olarak yaparlar, çünkü tefeci genellikle sadece kendi sermayesini işletirken, ticari bankalar mevduat sayesinde sermayenin çoğunu halktan faiz karşılığı temin ederler. Ülkemizde bankaların ticarî kredi uygulamaları da pek düzgün değildir. Teminat olarak gayrimenkul ipoteğinin şart koşulması ancak servet sahibi kişilerin kredi kullanmasıyla sonuçlanmakta bu da zengin-fakir uçurumunun büyümesine katkıda bulunmaktadır. Azamî bir yıl vadeli olarak açılan bu kredilerde, müşterinin nakit akımı hiç nazara alınmaksızın yılda dört kez faiz tahsilatı yapılır. Enflasyon dönemlerinde bir de faiz ve anapara ödemelerinde gecikme olduğunda, kredi borcu kısa zamanda ikiye, üçe, hatta beşe, altıya katlanır. Yani borcun katlanması cahilliye devrine has bir mesele olmayıp, bugünün finans piyasası için olağan bir olaydır. Bunu sağlayan da bileşik faiz mekanizmasıdır. Hülasa olarak, para ticareti (faizcilik) zamanımızda organize dev kuruluşları, gelişmekte olan ülkeleri bazen yağmalayan uluslararası kapital, ABD başta olmak üzere devletlere faizli borç sağlayan iç borçlanma senetleri, globalleşen finans piyasaları, off-shore banka denilen kara para aklama merkezleri, IMF ve Dünya Bankası gibi emperyalizme hizmet eden müesseseleriyle ve faize dayalı yüzlerce malî araçlarıyla zamanımızda geçmişle kıyaslanamayacak kadar muazzam boyutlarda ve acımasız biçimde cereyan etmektedir. Hâl böyleyken, asrımız faizciliğinin İslâm öncesi cahilliye faizciliğine göre masum olduğunu ve faiz yasağı kapsamına girmediğini iddia etmek abesle iştigaldir.


  Not: Bu soru ve cevaplar, Sami Uslu'nun İslâmda Faiz yasağı ve Çağdaş Finans adlı kitabından alınmıştır.

 3. selami6363
  Üye
  bende fikrimi belirtmek istiyorum açık ve net belki yanlış doğru bilemiyorum ama kanımca kesinlikle haramdır

 4. aziz83
  Emekli
  bende fikrimi belirtmek istiyorum açık ve net belki yanlış doğru bilemiyorum ama kanımca kesinlikle haramdır

  dinimizde 'bence' diye bir kaynak olmadığı için zannınıza göre kesin haram olmayan birşeye kesinlikle haramdır demek çok tehlikeli bir sözdür mazallah...


 5. HİZMETKAR
  Devamlı Üye
  Kredi Kartıyla para çekmek 6. Hoca
  erimeye devam...
  Kredi kartı ile alış veriş yapmak caiz mi?

  Kredi kartı ile alış veriş yapmak caizdir. (Faize bulaşılmadığı sürece)

+ Yorum Gönder
kredi kartıyla alışveriş caiz mi,  kredi kartı ile alışveriş caiz mi,  kredi kartı ile taksitli alışveriş caiz mi,  kredi kartıyla taksitli alışveriş caiz mi,  kredi kartı ile alışveriş haram mı,  kredi