Konusunu Oylayın.: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?
 1. 02.Ağustos.2010, 17:00
  1
  -qwer-
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Ağustos.2010
  Üye No: 77685
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?


  Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim? Mumsema Selamun aleykum...
  Benım sorum kız kardesım hakkında.
  Ben ne söylediysem bir türlü anlatamadım ikna edemedim.Ben ceket gıymelısın dıyorum oda ben kapanıyorum ıcım rahat dıyo ama yası gunah ıcın oldukca uygun 20 yasına geldı benım artık ugrasacak sabrım kalmadı afedersınız ama ıc camasarı bellı olacak seyler gıyıyor yada boynu kollarını acık bırakıyor beyaz tsort gıyıyor ve ıc camasırı bellı oluyor ben artık tam manasıyla kapalı olmasını ıstıyorum bana lutfen yardımcı olun ben sınırlı bır ınsanım kafayı yemek uzereyım bır gun oldurecegım.Bunları yaparken Allah korkusu ıcınde var ama duzeltemıyor arkadaslarına bakıyor hepsı acık kendısı etkılenıyor manto gıyen arkadaslarını falan ornek verıyorum anlatamıyorum Allah rızası ıcın yardımcı olun bana hadislerle,Kurandan ayetlerle bır cevap ıstıyorum lutfen normal lafla duzelmıyor lutfen yalvarıyorum bana yardım edın


 2. 02.Ağustos.2010, 17:00
  1
  -qwer- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Selamun aleykum...
  Benım sorum kız kardesım hakkında.
  Ben ne söylediysem bir türlü anlatamadım ikna edemedim.Ben ceket gıymelısın dıyorum oda ben kapanıyorum ıcım rahat dıyo ama yası gunah ıcın oldukca uygun 20 yasına geldı benım artık ugrasacak sabrım kalmadı afedersınız ama ıc camasarı bellı olacak seyler gıyıyor yada boynu kollarını acık bırakıyor beyaz tsort gıyıyor ve ıc camasırı bellı oluyor ben artık tam manasıyla kapalı olmasını ıstıyorum bana lutfen yardımcı olun ben sınırlı bır ınsanım kafayı yemek uzereyım bır gun oldurecegım.Bunları yaparken Allah korkusu ıcınde var ama duzeltemıyor arkadaslarına bakıyor hepsı acık kendısı etkılenıyor manto gıyen arkadaslarını falan ornek verıyorum anlatamıyorum Allah rızası ıcın yardımcı olun bana hadislerle,Kurandan ayetlerle bır cevap ıstıyorum lutfen normal lafla duzelmıyor lutfen yalvarıyorum bana yardım edın

 3. 03.Ağustos.2010, 01:02
  2
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,150
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?
  Ka­dın­la­rın te­set­tü­rü ile il­gi­li ola­rak Kur’anı Ke­rim’de 3 ayet var­dır Bun­lar­dan iki­si, Nûr Su­re­si’nde, bi­ri­si ise Ah­zâb Su­re­si’nde­dir Nûr Su­re­si’nin 31 ve 60 ayet­le­ri ile Ah­zâb Su­re­si’nin 59 ayet­le­ri te­set­tür ko­nu­su­na açık­lık ge­tir­mek­le kal­maz, bu ko­nu­da­ki hü­küm­le­ri de ko­yar An­cak, Nûr Su­re­si’nin 60 aye­ti, yaş­lı ka­dın­la­rın te­set­tür­le­rin­de­ki is­tis­na­yı be­lir­ten ayet ol­du­ğu için ko­nu­muz­la, doğ­ru­dan il­gi­li de­ğil­dir Te­set­tür ile il­gi­li ola­rak Ha­dis’ler­den de­lil­le­re ge­lin­ce Bu ko­nu­da çe­şit­li ri­va­yet­ler ol­mak­la be­ra­ber en meş­hur­la­rı, bu ayet­le­rin in­me­si son­ra­sın­da, Müs­lü­man ka­dın­la­rın aye­tin ma­na­sı­na na­sıl tes­lim ol­duk­la­rı­nı öv­güy­le an­la­tan Hz Ai­şe (ran­ha) va­li­de­mi­zin bu ko­nu­da­ki ri­va­ye­ti ile, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (sav) Es­ma bin­ti Ebu Be­kir (r an­ha) ile kar­şı­laş­ma­sı anın­da­ki söz­le­ri ve yi­ne Pey­gam­be­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı­ğın­da, ken­di­si­ne su ge­ti­ren kı­zı Zey­neb’e (r an­ha) söy­le­dik­le­ri­ni an­la­tan ha­dis­ler­dir  Nûr Sû­re­si’nin il­gi­li aye­ti mea­len şöy­le der: “Mü’min ka­dın­la­ra da söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar, ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar (Yüz ve el gi­bi) gö­rü­nen kı­sım­lar müs­tes­na, zî­net (yer)le­ri­ni gös­ter­me­sin­ler Ba­şör­tü­le­ri­ni ta ya­ka­la­rı­nın üze­ri­ne ka­dar sal­sın­lar Zi­net­le­ri­ni, ko­ca­la­rın­dan, ya­hut ba­ba­la­rın­dan, ya­hut, ko­ca­la­rı­nın ba­ba­la­rın­dan ya­hut oğul­la­rın­dan, ya­hut üvey oğul­la­rın­dan, ya­hut er­kek kar­deş­le­rin­den, ya­hut er­kek kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut kız kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut Müs­lü­man ka­dın­lar­dan, ya­hut sa­hip ol­duk­la­rı kö­le­ler­den, ya­hut er­kek­li­ği kal­ma­mış hiz­met­çi­ler­den, ya­hut da he­nüz ka­dın­la­rın mah­rem yer­le­ri­ne va­kıf ol­ma­yan er­kek ço­cuk­lar­dan baş­ka­la­rı­na gös­ter­me­sin­ler Giz­le­dik­le­ri ziy­net­ler bi­lin­sin di­ye ayak­la­rı­nı ye­re vur­ma­sın­lar Ey mü’min­ler, hep bir­lik­te töv­be edi­niz ki kur­tu­lu­şa ere­si­niz!’’ [24:31]  Prof Dr Hay­ret­tin Ka­ra­man, bu ayet­le­ri yo­rum­lar­ken şöy­le der: “Bu ayet­ler nâ­zil olun­ca Müs­lü­man ka­dın­lar, bu­lun­duk­la­rı yer­den ay­rıl­ma­dan, etek­lik­le­ri­nin uy­gun yer­le­ri­ni yır­ta­rak ba­şör­tü­le­ri­ni bu­nun­la bağ­la­mış­lar ve bun­dan son­ra hiç ak­sat­ma­dan bu em­ri ye­ri­ne ge­tir­miş­ler, Hz Pey­gam­ber (sa) de bu âye­tin uy­gu­lan­ma­sı­nı ti­tiz­lik­le ta­kip et­miş­tir Bü­tün bu ka­rî­ne, de­lil ve işa­ret­ler, ko­nu­muz olan ör­tün­me em­ri­nin bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­nu ke­sin ola­rak or­ta­ya koy­mak­ta­dır Bu emir âde­te de bağ­lı de­ğil­dir; çün­kü o za­man câ­rî olan âde­ti ol­du­ğu gi­bi bı­rak­mak için de­ğil, de­ğiş­tir­mek ve ıs­lâh et­mek için gel­miş­tir, ba­şör­tü­le­ri­ni omuz­la­rın­dan ar­ka­ya ata­rak bo­yun ve gö­ğüs­le­ri­ni açık­ta bı­ra­kan ca­hi­li­ye ka­dın­la­rı­na ye­ni bir ör­tün­me şek­li öğ­ret­miş, İs­lâ­mî ör­tü­yü ta­rif et­miş­tir”  Hz Ai­şe va­li­de­miz, Nûr Sû­re­si’nin yu­ka­rı­da mea­li ve­ri­len aye­ti in­di­ğin­de, bu aye­te uya­rak, vah­yin emir­le­ri­ne bü­yük bir sa­da­kat­le bağ­la­nan Me­di­ne’li En­sar ha­nım­la­rı tak­dir­le öv­müş­tür Ha­dis ki­tap­la­rı­nın Li­bas ve En­sar ka­dın­la­rın fa­zi­le­ti bö­lüm­le­rin­de Hz Ai­şe va­li­de­mi­zin ağ­zın­dan bu aye­tin em­ri­ne uy­ma şöy­le an­la­tı­lır: “Val­la­hi ben Al­lah’ın ki­ta­bı­nı tas­dik, O’nun in­dir­di­ği­ne iman açı­sın­dan En­sar ka­dın­la­rın­dan da­ha fa­zi­let­li­si­ni gör­me­dim Nûr Sû­re­si’nin ör­tün­me aye­ti ge­lin­ce, er­kek­le­ri ken­di­le­ri­ne va­rıp Al­lah’ın in­dir­di­ği ayet­le­ri oku­ma­ya baş­la­dı­lar Ha­nım­la­rın hep­si Al­lah’ın em­ri­ne uya­rak, yün­den ve pa­muk­tan ya­pıl­mış ör­tü­le­ri­ne bü­rün­dü­ler, Ra­su­lul­lah’ın ar­ka­sın­da sa­bah na­ma­zı kıl­ma­ya gel­di­ler”  Kur’anı Ke­rim’in Ah­zâb Sû­re­si’nde Müs­lü­man ka­dın­la­rın te­set­tür­le­ri­ni em­re­den il­gi­li aye­tin ise yi­ne mea­len an­la­mı şöy­le­dir: “Ey Pey­gam­ber! Ha­nım­la­rı­na, kız­la­rı­na ve mü­min­le­rin ka­dın­la­rı­na söy­le, be­den­le­ri­ni ör­te­cek el­bi­se­le­ri­ni giy­sin­ler Bu on­la­rın ta­nı­nıp in­ci­til­me­me­le­ri­ne de da­ha uy­gun­dur Şüp­he­siz Al­lah çok ba­ğış­la­yı­cı­dır, çok mer­ha­met edi­ci­dir” [33:59]  Ün­lü Mu­had­dis­ler­den Ebu Dâ­vud Li­bas bah­sin­de, Hz Ai­şe va­li­de­mi­zin kar­de­şi (ab­la­sı) olan Es­ma Bin­ti Ebu Be­kir ile il­gi­li ha­di­si şöy­le ri­va­yet eder: Hz Ai­şe ra­dı­yal­la­hu an­hâ an­la­tı­yor: “Es­mâ Bin­tu Ebi Bekr ra­dı­yal­la­hu an­hü­mâ, üze­rin­de in­ce bir el­bi­se ol­du­ğu hal­de Re­sü­lul­lah aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm’ın hu­zu­ru­na gir­miş­ti Aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm, on­dan yö­nü­nü ters is­ti­ka­me­te çe­vir­di ve: “Ey Es­mâ! Ka­dın ha­yız ya­şı­na gir­di mi on­dan sa­de­ce şu­nun ve şu­nun dı­şın­da hiç­bir ye­ri­nin gö­rün­me­si câ­iz de­ğil­dir!” de­di ve yü­zü ile el­le­ri­ne işa­ret et­ti”

  Halada tesettürün farz olmadığını düşünerek islama uygun giyinmeyen kardeşlerimizi Allah'a havale ediyoruz
  alıntı


  Tesettürle ilgili ayetler:
  “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur Allah çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir” (el-Ahzâb, 33/59)
  “Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar Zinet yerlerini açmasınlar Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin Böylece korktuğunuzdan emin” umduğunuza nail olasınız” (en-Nûr, 24/31)
  “Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar zinet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır” (en-Nûr, 24/60)
  Tesettürle ilgili hadisler:
  Umeys’in kızı Esma’dan nakledildi Dediki: Resulüllah (sav) bir gün Hz Aişe (ranha)’nın evine girdi Kızkardeşi Esma yanında idi Üzerinde Vucudunun hertarafını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı Resulüllah (sav) onu görünce kalkıp dışarı çıktı Hz Aişe (ranha) kızkardeşine “buradan uzaklaş Resulüllah (sav) sende hoşlanmadığı bir şey gördü” dedi Hz Esma uzaklaştı arkasından Resulüllah (sav) içeriye girdiHz Aişe (ranha) niçin kalkıp gittiğini sordu Resulüllah (sav) de elbisesinin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: “Kızkardeşini görmedinmi? Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez (Mecmeu’zzevâid nr:4168)
  Bu hadis-i şerif’ten hz Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü fakat kollarında açıklık olduğunu bunun üzerine Resulüllah (sv) bu kıyafetinden hoşlanmadığını ellerinin üstünün parmaklara kadarda örtünmesi gerektiğini islam alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir
  Usame bZeyd (ra) nakletti Dediki:
  “Resulüllah (sav) Dihye’tül- Kelbi’nin kendisine hediye ettiği mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi bende onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) daha sonra bana sordu: ne oldu Mısırdan gelen elbiseyi giymiyorsun? Dedimki ey Allah’ın resulü ben onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) buyurduki altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum” (Ahmet b Hambel)
  Ibn-i Abbas (rnhuma)’dan dediki: “Resulüllah (sav) kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklereden de kadınlara benzeyenlere lanet etti” (Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet bambel nr:3149, Nesei nr:9161)
  “Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi eğerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. Hanımları ise giyinik uryandır, (giyinik çıplaktır), başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır. Onalara lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır”. (Ahmet b.Hambel - müsned nr.6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)
  Hz. Âişe’den rivâyete göre, bir gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ ince bir elbise ile Allah Resulunun huzuruna girmişti. Resulullah (s.a.s) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çagına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti” (Ebu Davûd, Libâs, 31). “Allah Teâlâ ergin kadının namazını başörtüsüz kabul etmez” (İbn Mâce, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160; Ahmed b. Hanbel, IV, 151, 218, 259).
  “Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel, II, 187). Diz kapağı avret yerindendir” (Zeylai, Nasbu’r-Raye, I, 297).
  Sahih-i Müslim’de Ebû Hüreyre (r.a.} tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler. (Müslim, Libas.-125.)
  Harbın oğlu Züheyr bana anlattı:bize Cerir Sehl’den o da babasından o da ebu Hureyre (r.a)’den nakletti. Ebu Hureyre (r.a) dediki:Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamcılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biride bir takım kadınlar topluluğudurki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremiyecekler, kokusu şu kadar! Şukadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamıyacaklardır. (Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971)
  Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder:
  “Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı. (Muvatta’, Libas:4)
  Hz. Ömer (r.a.) ise, cam gibi şeffaf olmasa da, giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda mü’minlere ikazda bulunmuştur. (Beyhakî. Sünen, 2:235)
  İmam Serahsî bu nakilden sonra, kadının giydiği elbise çok ince de olsa yine aynı hükmü taşır, şeklinde bir açıklama getirir. Daha sonra da, “Giyindiği halde açık” olan mealindeki hadisi kaydeder ve şöyle der: “Bu çeşit bir elbise şebeke (ağ) gibidir, örtünmeyi temin etmez. Bunun için yabancı erkeklerin bu şekilde giyinmiş bir kadına bakması helâl olmaz.” (el-Mebsût, 10:155)
  “Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker” (Tirmizî, Radâ, 18). Hz. Âişe (R.anhâ)’dan nakledilen; “Allah Teâlâ erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez” (İbn Mace, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160) hadisi saçları da kapsamına alır.
  Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: “Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; “Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar”. Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: “Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde “Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah’ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı” (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600).

  ayrıca bu linkteki konularıkardeşine okutabilirsin..RABBİM kardeşine en kısa sürede layıkıyla kapanabilmeyi nasip etsin
  http://www.mumsema.com/tesettur/


 4. 03.Ağustos.2010, 01:02
  2
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙  Ka­dın­la­rın te­set­tü­rü ile il­gi­li ola­rak Kur’anı Ke­rim’de 3 ayet var­dır Bun­lar­dan iki­si, Nûr Su­re­si’nde, bi­ri­si ise Ah­zâb Su­re­si’nde­dir Nûr Su­re­si’nin 31 ve 60 ayet­le­ri ile Ah­zâb Su­re­si’nin 59 ayet­le­ri te­set­tür ko­nu­su­na açık­lık ge­tir­mek­le kal­maz, bu ko­nu­da­ki hü­küm­le­ri de ko­yar An­cak, Nûr Su­re­si’nin 60 aye­ti, yaş­lı ka­dın­la­rın te­set­tür­le­rin­de­ki is­tis­na­yı be­lir­ten ayet ol­du­ğu için ko­nu­muz­la, doğ­ru­dan il­gi­li de­ğil­dir Te­set­tür ile il­gi­li ola­rak Ha­dis’ler­den de­lil­le­re ge­lin­ce Bu ko­nu­da çe­şit­li ri­va­yet­ler ol­mak­la be­ra­ber en meş­hur­la­rı, bu ayet­le­rin in­me­si son­ra­sın­da, Müs­lü­man ka­dın­la­rın aye­tin ma­na­sı­na na­sıl tes­lim ol­duk­la­rı­nı öv­güy­le an­la­tan Hz Ai­şe (ran­ha) va­li­de­mi­zin bu ko­nu­da­ki ri­va­ye­ti ile, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (sav) Es­ma bin­ti Ebu Be­kir (r an­ha) ile kar­şı­laş­ma­sı anın­da­ki söz­le­ri ve yi­ne Pey­gam­be­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı­ğın­da, ken­di­si­ne su ge­ti­ren kı­zı Zey­neb’e (r an­ha) söy­le­dik­le­ri­ni an­la­tan ha­dis­ler­dir  Nûr Sû­re­si’nin il­gi­li aye­ti mea­len şöy­le der: “Mü’min ka­dın­la­ra da söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar, ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar (Yüz ve el gi­bi) gö­rü­nen kı­sım­lar müs­tes­na, zî­net (yer)le­ri­ni gös­ter­me­sin­ler Ba­şör­tü­le­ri­ni ta ya­ka­la­rı­nın üze­ri­ne ka­dar sal­sın­lar Zi­net­le­ri­ni, ko­ca­la­rın­dan, ya­hut ba­ba­la­rın­dan, ya­hut, ko­ca­la­rı­nın ba­ba­la­rın­dan ya­hut oğul­la­rın­dan, ya­hut üvey oğul­la­rın­dan, ya­hut er­kek kar­deş­le­rin­den, ya­hut er­kek kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut kız kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut Müs­lü­man ka­dın­lar­dan, ya­hut sa­hip ol­duk­la­rı kö­le­ler­den, ya­hut er­kek­li­ği kal­ma­mış hiz­met­çi­ler­den, ya­hut da he­nüz ka­dın­la­rın mah­rem yer­le­ri­ne va­kıf ol­ma­yan er­kek ço­cuk­lar­dan baş­ka­la­rı­na gös­ter­me­sin­ler Giz­le­dik­le­ri ziy­net­ler bi­lin­sin di­ye ayak­la­rı­nı ye­re vur­ma­sın­lar Ey mü’min­ler, hep bir­lik­te töv­be edi­niz ki kur­tu­lu­şa ere­si­niz!’’ [24:31]  Prof Dr Hay­ret­tin Ka­ra­man, bu ayet­le­ri yo­rum­lar­ken şöy­le der: “Bu ayet­ler nâ­zil olun­ca Müs­lü­man ka­dın­lar, bu­lun­duk­la­rı yer­den ay­rıl­ma­dan, etek­lik­le­ri­nin uy­gun yer­le­ri­ni yır­ta­rak ba­şör­tü­le­ri­ni bu­nun­la bağ­la­mış­lar ve bun­dan son­ra hiç ak­sat­ma­dan bu em­ri ye­ri­ne ge­tir­miş­ler, Hz Pey­gam­ber (sa) de bu âye­tin uy­gu­lan­ma­sı­nı ti­tiz­lik­le ta­kip et­miş­tir Bü­tün bu ka­rî­ne, de­lil ve işa­ret­ler, ko­nu­muz olan ör­tün­me em­ri­nin bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­nu ke­sin ola­rak or­ta­ya koy­mak­ta­dır Bu emir âde­te de bağ­lı de­ğil­dir; çün­kü o za­man câ­rî olan âde­ti ol­du­ğu gi­bi bı­rak­mak için de­ğil, de­ğiş­tir­mek ve ıs­lâh et­mek için gel­miş­tir, ba­şör­tü­le­ri­ni omuz­la­rın­dan ar­ka­ya ata­rak bo­yun ve gö­ğüs­le­ri­ni açık­ta bı­ra­kan ca­hi­li­ye ka­dın­la­rı­na ye­ni bir ör­tün­me şek­li öğ­ret­miş, İs­lâ­mî ör­tü­yü ta­rif et­miş­tir”  Hz Ai­şe va­li­de­miz, Nûr Sû­re­si’nin yu­ka­rı­da mea­li ve­ri­len aye­ti in­di­ğin­de, bu aye­te uya­rak, vah­yin emir­le­ri­ne bü­yük bir sa­da­kat­le bağ­la­nan Me­di­ne’li En­sar ha­nım­la­rı tak­dir­le öv­müş­tür Ha­dis ki­tap­la­rı­nın Li­bas ve En­sar ka­dın­la­rın fa­zi­le­ti bö­lüm­le­rin­de Hz Ai­şe va­li­de­mi­zin ağ­zın­dan bu aye­tin em­ri­ne uy­ma şöy­le an­la­tı­lır: “Val­la­hi ben Al­lah’ın ki­ta­bı­nı tas­dik, O’nun in­dir­di­ği­ne iman açı­sın­dan En­sar ka­dın­la­rın­dan da­ha fa­zi­let­li­si­ni gör­me­dim Nûr Sû­re­si’nin ör­tün­me aye­ti ge­lin­ce, er­kek­le­ri ken­di­le­ri­ne va­rıp Al­lah’ın in­dir­di­ği ayet­le­ri oku­ma­ya baş­la­dı­lar Ha­nım­la­rın hep­si Al­lah’ın em­ri­ne uya­rak, yün­den ve pa­muk­tan ya­pıl­mış ör­tü­le­ri­ne bü­rün­dü­ler, Ra­su­lul­lah’ın ar­ka­sın­da sa­bah na­ma­zı kıl­ma­ya gel­di­ler”  Kur’anı Ke­rim’in Ah­zâb Sû­re­si’nde Müs­lü­man ka­dın­la­rın te­set­tür­le­ri­ni em­re­den il­gi­li aye­tin ise yi­ne mea­len an­la­mı şöy­le­dir: “Ey Pey­gam­ber! Ha­nım­la­rı­na, kız­la­rı­na ve mü­min­le­rin ka­dın­la­rı­na söy­le, be­den­le­ri­ni ör­te­cek el­bi­se­le­ri­ni giy­sin­ler Bu on­la­rın ta­nı­nıp in­ci­til­me­me­le­ri­ne de da­ha uy­gun­dur Şüp­he­siz Al­lah çok ba­ğış­la­yı­cı­dır, çok mer­ha­met edi­ci­dir” [33:59]  Ün­lü Mu­had­dis­ler­den Ebu Dâ­vud Li­bas bah­sin­de, Hz Ai­şe va­li­de­mi­zin kar­de­şi (ab­la­sı) olan Es­ma Bin­ti Ebu Be­kir ile il­gi­li ha­di­si şöy­le ri­va­yet eder: Hz Ai­şe ra­dı­yal­la­hu an­hâ an­la­tı­yor: “Es­mâ Bin­tu Ebi Bekr ra­dı­yal­la­hu an­hü­mâ, üze­rin­de in­ce bir el­bi­se ol­du­ğu hal­de Re­sü­lul­lah aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm’ın hu­zu­ru­na gir­miş­ti Aley­his­sa­lâ­tu ves­se­lâm, on­dan yö­nü­nü ters is­ti­ka­me­te çe­vir­di ve: “Ey Es­mâ! Ka­dın ha­yız ya­şı­na gir­di mi on­dan sa­de­ce şu­nun ve şu­nun dı­şın­da hiç­bir ye­ri­nin gö­rün­me­si câ­iz de­ğil­dir!” de­di ve yü­zü ile el­le­ri­ne işa­ret et­ti”

  Halada tesettürün farz olmadığını düşünerek islama uygun giyinmeyen kardeşlerimizi Allah'a havale ediyoruz
  alıntı


  Tesettürle ilgili ayetler:
  “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur Allah çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir” (el-Ahzâb, 33/59)
  “Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar Zinet yerlerini açmasınlar Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin Böylece korktuğunuzdan emin” umduğunuza nail olasınız” (en-Nûr, 24/31)
  “Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar zinet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır” (en-Nûr, 24/60)
  Tesettürle ilgili hadisler:
  Umeys’in kızı Esma’dan nakledildi Dediki: Resulüllah (sav) bir gün Hz Aişe (ranha)’nın evine girdi Kızkardeşi Esma yanında idi Üzerinde Vucudunun hertarafını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı Resulüllah (sav) onu görünce kalkıp dışarı çıktı Hz Aişe (ranha) kızkardeşine “buradan uzaklaş Resulüllah (sav) sende hoşlanmadığı bir şey gördü” dedi Hz Esma uzaklaştı arkasından Resulüllah (sav) içeriye girdiHz Aişe (ranha) niçin kalkıp gittiğini sordu Resulüllah (sav) de elbisesinin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: “Kızkardeşini görmedinmi? Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez (Mecmeu’zzevâid nr:4168)
  Bu hadis-i şerif’ten hz Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü fakat kollarında açıklık olduğunu bunun üzerine Resulüllah (sv) bu kıyafetinden hoşlanmadığını ellerinin üstünün parmaklara kadarda örtünmesi gerektiğini islam alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir
  Usame bZeyd (ra) nakletti Dediki:
  “Resulüllah (sav) Dihye’tül- Kelbi’nin kendisine hediye ettiği mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi bende onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) daha sonra bana sordu: ne oldu Mısırdan gelen elbiseyi giymiyorsun? Dedimki ey Allah’ın resulü ben onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) buyurduki altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum” (Ahmet b Hambel)
  Ibn-i Abbas (rnhuma)’dan dediki: “Resulüllah (sav) kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklereden de kadınlara benzeyenlere lanet etti” (Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet bambel nr:3149, Nesei nr:9161)
  “Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi eğerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. Hanımları ise giyinik uryandır, (giyinik çıplaktır), başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır. Onalara lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır”. (Ahmet b.Hambel - müsned nr.6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)
  Hz. Âişe’den rivâyete göre, bir gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ ince bir elbise ile Allah Resulunun huzuruna girmişti. Resulullah (s.a.s) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çagına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti” (Ebu Davûd, Libâs, 31). “Allah Teâlâ ergin kadının namazını başörtüsüz kabul etmez” (İbn Mâce, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160; Ahmed b. Hanbel, IV, 151, 218, 259).
  “Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel, II, 187). Diz kapağı avret yerindendir” (Zeylai, Nasbu’r-Raye, I, 297).
  Sahih-i Müslim’de Ebû Hüreyre (r.a.} tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler. (Müslim, Libas.-125.)
  Harbın oğlu Züheyr bana anlattı:bize Cerir Sehl’den o da babasından o da ebu Hureyre (r.a)’den nakletti. Ebu Hureyre (r.a) dediki:Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamcılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biride bir takım kadınlar topluluğudurki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremiyecekler, kokusu şu kadar! Şukadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamıyacaklardır. (Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971)
  Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder:
  “Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı. (Muvatta’, Libas:4)
  Hz. Ömer (r.a.) ise, cam gibi şeffaf olmasa da, giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda mü’minlere ikazda bulunmuştur. (Beyhakî. Sünen, 2:235)
  İmam Serahsî bu nakilden sonra, kadının giydiği elbise çok ince de olsa yine aynı hükmü taşır, şeklinde bir açıklama getirir. Daha sonra da, “Giyindiği halde açık” olan mealindeki hadisi kaydeder ve şöyle der: “Bu çeşit bir elbise şebeke (ağ) gibidir, örtünmeyi temin etmez. Bunun için yabancı erkeklerin bu şekilde giyinmiş bir kadına bakması helâl olmaz.” (el-Mebsût, 10:155)
  “Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker” (Tirmizî, Radâ, 18). Hz. Âişe (R.anhâ)’dan nakledilen; “Allah Teâlâ erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez” (İbn Mace, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160) hadisi saçları da kapsamına alır.
  Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: “Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; “Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar”. Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: “Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde “Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah’ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı” (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600).

  ayrıca bu linkteki konularıkardeşine okutabilirsin..RABBİM kardeşine en kısa sürede layıkıyla kapanabilmeyi nasip etsin
  http://www.mumsema.com/tesettur/

 5. 03.Ağustos.2010, 12:24
  3
  -qwer-
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Ağustos.2010
  Üye No: 77685
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  cok tesekkur edıyorum Allah razı olsun ayrıca dua da edersenız nolur ben artık bıktım bu kapalıların bole durumlara dusp mılletten laf yemesınden tum kapalılara tesettur gıymelerı ıcın dua edın lutfen basta kardesıme tesekkurler...


 6. 03.Ağustos.2010, 12:24
  3
  -qwer- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  cok tesekkur edıyorum Allah razı olsun ayrıca dua da edersenız nolur ben artık bıktım bu kapalıların bole durumlara dusp mılletten laf yemesınden tum kapalılara tesettur gıymelerı ıcın dua edın lutfen basta kardesıme tesekkurler...

 7. 03.Ağustos.2010, 12:46
  4
  chidotuka
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mart.2010
  Üye No: 74060
  Mesaj Sayısı: 63
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  valla ben de çok güzel bilgiler edindim Allah razı olsun


 8. 03.Ağustos.2010, 12:46
  4
  Devamlı Üye
  valla ben de çok güzel bilgiler edindim Allah razı olsun

 9. 28.Eylül.2010, 16:20
  5
  Ben90
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Eylül.2010
  Üye No: 79117
  Mesaj Sayısı: 16
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  Alıntı
  Benım sorum kız kardesım hakkında.
  Ben ne söylediysem bir türlü anlatamadım ikna edemedim.Ben ceket gıymelısın dıyorum oda ben kapanıyorum ıcım rahat dıyo ama yası gunah ıcın oldukca uygun 20 yasına geldı benım artık ugrasacak sabrım kalmadı afedersınız ama ıc camasarı bellı olacak seyler gıyıyor yada boynu kollarını acık bırakıyor beyaz tsort gıyıyor ve ıc camasırı bellı oluyor ben artık tam manasıyla kapalı olmasını ıstıyorum bana lutfen yardımcı olun ben sınırlı bır ınsanım kafayı yemek uzereyım bır gun oldurecegım.Bunları yaparken Allah korkusu ıcınde var ama duzeltemıyor arkadaslarına bakıyor hepsı acık kendısı etkılenıyor manto gıyen arkadaslarını falan ornek verıyorum anlatamıyorum Allah rızası ıcın yardımcı olun bana hadislerle,Kurandan ayetlerle bır cevap ıstıyorum lutfen normal lafla duzelmıyor lutfen yalvarıyorum bana yardım edın
  kardesini ne kadar zorlasanda, icinden gelmiyorsa kapanmaz. bir insani istemeyerek kapatsan, belki kapanir ama bi sure sonra tekrar açilir ve belki dahada acik olur.. zorlamayla olmuyor kardesim. daha sakince konusarak onu ikna etmeye calisabilirsin. Ama icinden gelmiyorsa fazla ugrasmanin faydasi olmaz.. Belki annen onu ikna edebilir? yada baban? birde bunlari dene..


 10. 28.Eylül.2010, 16:20
  5
  Ben90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Alıntı
  Benım sorum kız kardesım hakkında.
  Ben ne söylediysem bir türlü anlatamadım ikna edemedim.Ben ceket gıymelısın dıyorum oda ben kapanıyorum ıcım rahat dıyo ama yası gunah ıcın oldukca uygun 20 yasına geldı benım artık ugrasacak sabrım kalmadı afedersınız ama ıc camasarı bellı olacak seyler gıyıyor yada boynu kollarını acık bırakıyor beyaz tsort gıyıyor ve ıc camasırı bellı oluyor ben artık tam manasıyla kapalı olmasını ıstıyorum bana lutfen yardımcı olun ben sınırlı bır ınsanım kafayı yemek uzereyım bır gun oldurecegım.Bunları yaparken Allah korkusu ıcınde var ama duzeltemıyor arkadaslarına bakıyor hepsı acık kendısı etkılenıyor manto gıyen arkadaslarını falan ornek verıyorum anlatamıyorum Allah rızası ıcın yardımcı olun bana hadislerle,Kurandan ayetlerle bır cevap ıstıyorum lutfen normal lafla duzelmıyor lutfen yalvarıyorum bana yardım edın
  kardesini ne kadar zorlasanda, icinden gelmiyorsa kapanmaz. bir insani istemeyerek kapatsan, belki kapanir ama bi sure sonra tekrar açilir ve belki dahada acik olur.. zorlamayla olmuyor kardesim. daha sakince konusarak onu ikna etmeye calisabilirsin. Ama icinden gelmiyorsa fazla ugrasmanin faydasi olmaz.. Belki annen onu ikna edebilir? yada baban? birde bunlari dene..

 11. 28.Eylül.2010, 16:31
  6
  islami17
  Dua ibadetin kendisidir..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Temmuz.2010
  Üye No: 77262
  Mesaj Sayısı: 488
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Bulunduğu yer: --ADANA--

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  Paylaşımlarınız için Allah razı olsun kardeşlerim. Şunu söylemek istiyorum; istediğiniz kadar diretin anlatmaya çalışın öğretin yine de Allah nasip etmedikçe olmuyor. Mesala ben annemin namaz kılmasını çık istiyorum. Hatta bunun için ona sabah namazını kılabilmesi, için açıklamalı yazı hazırladım. Fakat olmadı. Rabbim ıslah etsin. Bizim neslimizden de hidayette olan nesiller üretsin...
  Allah yardımcı olsun kardeşim.. 12. 28.Eylül.2010, 16:31
  6
  Dua ibadetin kendisidir..
  Paylaşımlarınız için Allah razı olsun kardeşlerim. Şunu söylemek istiyorum; istediğiniz kadar diretin anlatmaya çalışın öğretin yine de Allah nasip etmedikçe olmuyor. Mesala ben annemin namaz kılmasını çık istiyorum. Hatta bunun için ona sabah namazını kılabilmesi, için açıklamalı yazı hazırladım. Fakat olmadı. Rabbim ıslah etsin. Bizim neslimizden de hidayette olan nesiller üretsin...
  Allah yardımcı olsun kardeşim..


 13. 28.Eylül.2010, 17:00
  7
  BuRaK_DoĞaN
  (Cezalı)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Eylül.2010
  Üye No: 79128
  Mesaj Sayısı: 54
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 41

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  S.A Güzel kardeşim zorla birşeylerin olamıyacağının farkında olmalısın dinimizde zorlama yoktur bu şekilde zorla brşeyler yapabileceğini sanmıyorum.kendimle alakalı ufak bir olayı anlatayım...Namazını kılmayan orucunu yarım yamalak tutan içki zina yapan biriydim...Babamın üzerimde çok baskısı vardı namaz ve ibadet etmem için bende babama her zaman şunu derdim beni bana bırak eyerki namazı ibadetimi yaparsam şimdi sen istiyorsun diye yapmış olacam allah için olmayacak bırak içimden gelsin bunları yapmak... (ALLAH'ıma şükürler olsunki kalbimim doğru yolu bulmasına sebeb oldu ) ve gerçekten baskıyla birşeylerin olacağına inanmıyorum Güzel kardeşim güzel dil her zamn etkilidir bacımıza güzel dil ile yaklaşmayı birde dene bağırıp çağırmak emin ol buna fayda etmez eyer bacımız kapanırsada senin baskınla kapanmış olacak bir faydası olmayacak ve senin baskınla kapanmış olsa dahi ilk fırsatında tekrar istediği gibi giyinecektir.buda kalıcı bir çözüm değildir.Güzel kardeşim sen bacımıza daha sabırlı olmayı dene güzel dille örtünmenin faydalarını cennet ve cehennem hakkında bilgi ver.toplumdaki doğru ve yanlışları anlatmaya çalış dinimize sahiplenmeyi anlat.güzel dille ve sabırla olacaktır emin ol kardeşim...ALLAH Kalbimize imanıyla nuruyla doldursun...amin


 14. 28.Eylül.2010, 17:00
  7
  BuRaK_DoĞaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  (Cezalı)
  S.A Güzel kardeşim zorla birşeylerin olamıyacağının farkında olmalısın dinimizde zorlama yoktur bu şekilde zorla brşeyler yapabileceğini sanmıyorum.kendimle alakalı ufak bir olayı anlatayım...Namazını kılmayan orucunu yarım yamalak tutan içki zina yapan biriydim...Babamın üzerimde çok baskısı vardı namaz ve ibadet etmem için bende babama her zaman şunu derdim beni bana bırak eyerki namazı ibadetimi yaparsam şimdi sen istiyorsun diye yapmış olacam allah için olmayacak bırak içimden gelsin bunları yapmak... (ALLAH'ıma şükürler olsunki kalbimim doğru yolu bulmasına sebeb oldu ) ve gerçekten baskıyla birşeylerin olacağına inanmıyorum Güzel kardeşim güzel dil her zamn etkilidir bacımıza güzel dil ile yaklaşmayı birde dene bağırıp çağırmak emin ol buna fayda etmez eyer bacımız kapanırsada senin baskınla kapanmış olacak bir faydası olmayacak ve senin baskınla kapanmış olsa dahi ilk fırsatında tekrar istediği gibi giyinecektir.buda kalıcı bir çözüm değildir.Güzel kardeşim sen bacımıza daha sabırlı olmayı dene güzel dille örtünmenin faydalarını cennet ve cehennem hakkında bilgi ver.toplumdaki doğru ve yanlışları anlatmaya çalış dinimize sahiplenmeyi anlat.güzel dille ve sabırla olacaktır emin ol kardeşim...ALLAH Kalbimize imanıyla nuruyla doldursun...amin

 15. 28.Eylül.2010, 17:20
  8
  judge
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2008
  Üye No: 7356
  Mesaj Sayısı: 100
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  sevgili kardeşim bu ve benzeri videolar örtünmeyi kendilerine göre biçimlendirenler için hazırlanmıştır...izlettir istersen belki yararı olur...

 16. 28.Eylül.2010, 17:20
  8
  Devamlı Üye
  sevgili kardeşim bu ve benzeri videolar örtünmeyi kendilerine göre biçimlendirenler için hazırlanmıştır...izlettir istersen belki yararı olur...
 17. 29.Eylül.2010, 16:00
  9
  yolcu365
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Eylül.2010
  Üye No: 79143
  Mesaj Sayısı: 112
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Bulunduğu yer: kayıp şehir

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  belki kardeşine tesetürlü elbiseler alırsan fazlalaştırırsan açık elbiselerini yakarsan yırtarsan ortadan kaldırırsan tesetürlü elbiseleri giymeye mecbur kalıp giyer.


 18. 29.Eylül.2010, 16:00
  9
  yolcu365 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  belki kardeşine tesetürlü elbiseler alırsan fazlalaştırırsan açık elbiselerini yakarsan yırtarsan ortadan kaldırırsan tesetürlü elbiseleri giymeye mecbur kalıp giyer.

 19. 30.Eylül.2010, 13:26
  10
  muhasebeci
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Mart.2009
  Üye No: 47186
  Mesaj Sayısı: 204
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 36

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  arkadaşım yaptıgın o kadar yanlıskı .o senın aılen nıye burda ınsanlara desıfre edıyosun.kım nasıl bı yardım edebılırkı sana .alt tarafı yorum yaparız burda sana .ama bence kız kardesın 20 yasında kendı ıstemezse maalesef olmaz


 20. 30.Eylül.2010, 13:26
  10
  muhasebeci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  arkadaşım yaptıgın o kadar yanlıskı .o senın aılen nıye burda ınsanlara desıfre edıyosun.kım nasıl bı yardım edebılırkı sana .alt tarafı yorum yaparız burda sana .ama bence kız kardesın 20 yasında kendı ıstemezse maalesef olmaz

 21. 30.Eylül.2010, 13:37
  11
  Rayyan Emir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2010
  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 788
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 38

  --->: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  Alıntı
  belki kardeşine tesetürlü elbiseler alırsan fazlalaştırırsan açık elbiselerini yakarsan yırtarsan ortadan kaldırırsan tesetürlü elbiseleri giymeye mecbur kalıp giyer.
  kardes hic oyle sey olur mu? yakip yikmak?!? guzel dille anlatmak gerekir. aksi halde nefret eder abisinden.. guzelce karsisina alacak elini omzuna koyacak hadi gel senle alisverise gidelim diyecek gitmeden tezgahtarla konusup ikna et diyecek..kendi secmis olacak kapali kiyafetlerini..

  Alıntı
  arkadaşım yaptıgın o kadar yanlıskı .o senın aılen nıye burda ınsanlara desıfre edıyosun.kım nasıl bı yardım edebılırkı sana .alt tarafı yorum yaparız burda sana .ama bence kız kardesın 20 yasında kendı ıstemezse maalesef olmaz

  desifre degilki guzel kardesim sikintisini paylasmis biz de yardimci oluruz elimizden geldigince..


 22. 30.Eylül.2010, 13:37
  11
  Devamlı Üye
  Alıntı
  belki kardeşine tesetürlü elbiseler alırsan fazlalaştırırsan açık elbiselerini yakarsan yırtarsan ortadan kaldırırsan tesetürlü elbiseleri giymeye mecbur kalıp giyer.
  kardes hic oyle sey olur mu? yakip yikmak?!? guzel dille anlatmak gerekir. aksi halde nefret eder abisinden.. guzelce karsisina alacak elini omzuna koyacak hadi gel senle alisverise gidelim diyecek gitmeden tezgahtarla konusup ikna et diyecek..kendi secmis olacak kapali kiyafetlerini..

  Alıntı
  arkadaşım yaptıgın o kadar yanlıskı .o senın aılen nıye burda ınsanlara desıfre edıyosun.kım nasıl bı yardım edebılırkı sana .alt tarafı yorum yaparız burda sana .ama bence kız kardesın 20 yasında kendı ıstemezse maalesef olmaz

  desifre degilki guzel kardesim sikintisini paylasmis biz de yardimci oluruz elimizden geldigince..

 23. 15.Ekim.2016, 20:41
  12
  Misafir

  Yorum: Kız kardeşimi nasıl ikna edebilirim?

  kız kardeşine dinimizde tessettürün önemini anlat


 24. 15.Ekim.2016, 20:41
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  kız kardeşine dinimizde tessettürün önemini anlat
+ Yorum Gönder