+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Günümüzde Mezhep'siz Yaşanılabilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. VanLi*
  Devamlı Üye
  Reklam

  Günümüzde Mezhep'siz Yaşanılabilir mi?

  Reklam

  Günümüzde Mezhep'siz Yaşanılabilir mi? Mumsema Selamun Aleykum.

  Size bir soru sormak ve görüşlerinizi bilgilerinizi almak istiyorum.


  Günümüzde mezhepler olmadan yaşayabilirmiyiz Dinimizi tam anlamda uygulayabilirmiyiz ?

  Allah (c.c) Sizden Razı Olsun

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: Günümüzde Mezhep'siz Yaşanılabilir mi?


  Reklam


  Şahsi görüşüm mezhepler olmasa yada mezhebe bağlı olmadan yaşamak gerekse ben kendi ilmime güvenip ictihad edemem ki. Mezhebe bağlı olmadan yaşamak için ictihad edebilecek kadar bilgiye sahip olmak gerekir. Ben taklid etmeyi tercih ediyorum.

 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Selamun Aleykum.
  Size bir soru sormak ve görüşlerinizi bilgilerinizi almak istiyorum.
  Bizim derste hoca sınavda soracağı bir soruyu söyledi ve iyi araştırmamızı istedi
  Günümüzde mezhepler olmadan yaşayabilirmiyiz Dinimizi tam anlamda uygulayabilirmiyiz ?
  Allah (c.c) Sizden Razı Olsun
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Müçtehid seviyesinde olanlar dışında mezhepsiz olmaz tabiki.

  Müçtehid kimdir?

  Âyet ve hadislerden hüküm çıkarma ve yeni hukukî ve dinî meseleleri halletme kudretine sahip olan bilgin demektir. Böyle bir kimseye fakih veya müftî de denmiştir. Şer'î hükümleri bilmekle beraber, onları kaynaklarından bizzat çıkarabilme gücüne sahip olmayan kimseye müçtehit denmez.
  Bir kimsenin müçtehit olabilmesi için, Kur'ân-ı Kerim'i, sünneti, kitap ve sünnetin nasih ve mensuhunu, İslâm hukukunun ana gayelerini, fıkıh usulünü bilmesi, ayrıca Arapça'ya tam bir şekilde vakıf olması gerekir.
  Fıkıh usulü bilginleri, fakihleri yedi tabakaya ayırmışlardır; müstakil müçtehit (şeriatte müçtehit), müntesip müçtehit, mezhepte müçtehit, tercih yapan müçtehit, istidlal yapan müçtehit, hafızlar tabakası ve mukallitler tabakası. Bunlardan ilk dört tabakayı teşkil edenler müçtehittir; diğerleri ise içtihat derecesine ulaşmamışlardır. Müstakil müçtehit, bütün içtihat şartlarını kendisinde toplayan ve uygun gördüğü bütün istidlal yollarına başvuran ve bu konuda kimseye tâbi olmayan müçtehittir. Müntesip müçtehit, hüküm çıkarmada imamın usul ve prensiplerine uyan, fakat furûda imama tabi olmayan müçtehittir. Mezhepte müçtehit, usul ve furûda mezhep imamına uyan, fakat hakkında herhangi bir rivâyet bulunmayan meselelerin hükümlerini açıklayan müçtehittir. Tercih yapan müçtehit, rivâyet edilen görüşler arasında tercihte bulunan müçtehittir. İstidlal yapan müçtehit, görüş ve rivâyetleri karşılaştırıp açıklamalar yapan müçtehittir. Hafızlar tabakası, bu tabaka mukallit olup, öncekilerin tercihlerini iyi bilirler. Mukallitler tabakası ise, kitapları anlayabilirler, fakat görüş ve rivâyetleri tercih edemezler. (bk. İçtihât) (İ.P.)
  _________________________

  İçtihad Nedir?

  Sözlükte "bir konuda elden gelen çabayı sarf etmek, bir şeyi elde edebilmek için olanca gücü harcamak" anlamlarına gelen içtihâd, bir fıkıh terimi olarak, fakihin tafsîlî delillerden şer'î-amelî hükümleri çıkarmak için bütün imkânını harcaması manasına gelir.
  İslâm dininde hükümlerin aslî kaynağı âyetler ve hadislerdir. Ancak bu iki kaynağın sınırlı olması, olayların ise sonsuz olması, bu iki kaynağa dayanarak içtihad etmeyi, yani hüküm çıkarmayı zarûrî kılmaktadır. Zamanın ve çevrenin şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni hadiselere nassların uygulanmasında, nassların zamana göre yorumlanmasında etkin rolü içtihat müessesesi oynamaktadır. Nassların teşri sebebini araştırmak, âdet ve şartların durumunu takdir etmek, yeni hadiselere, nassların ruhuna uygun hükümler bulmak içtihat alanına giren problemlerdendir.
  İçtihâtla sabit olan hükümler, âlimin kendi gayreti ile elde ettiği görüş olduğundan, kesinlik ifade etmez. Bu nedenle her zaman tartışılabilir ve yanlışlığı ileri sürülebilir. Her içtihât, kendi devri ve şartları içinde doğru ve geçerli sayılır.
  Nasslardan hüküm çıkaracak kimseye müçtehit denilir. Her devirde, Müslümanların problemlerini çözümleyecek müctehidleri yetiştirmeleri dinî bir görevdir. Fıkıh usulcüleri müçtehid olmak için farklı şartlar koşmuşlardır. (bk. Müçtehit)
  Mezhep imamları gibi mutlak müçtehit olmak için ileri sürülen şartların günümüzde bir kişide bulunması zor görülmekle birlikte, teknolojik ve ilmî gelişmeler sonucunda ulaşılan imkânlar sayesinde, şer'î delilleri anlama ve yorumlamada ve onlardan hüküm çıkarmada günümüz âlimleri daha şanslı hale gelmişlerdir. Tefsîr, hadis, fıkıh konularında günümüze kadar pek çok çalışmalar yapılmıştır. Âyetlerin nüzul sebepleri, delaletleri konusunda araştırmalar gerçekleştirilmiş, hemen bütün hadislerin tespiti, tahrici, tenkidi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ve bu çalışmalar halâ sürdürülmektedir. İletişimin ve teknolojinin çok ileri bir düzeye ulaştığı günümüzde, bu çalışmalara ulaşmak çok kolay hale gelmiştir. Diğer taraftan bu çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmış, CD'lere kaydedilmiştir. Bir ? iki tuşa basmakla bir konudaki bütün âyet ve hadislere ve o konu üzerinde yapılan çalışmalara ulaşılabilmek imkânına kavuşulmuştur.
  Aynı şekilde tıp, ekonomi, iktisat, sosyoloji, psikoloji gibi ilim dallarında müstakil enstitüler, fakülteler kurulmuş, çalışmalar hızlanmıştır. Sonuç olarak, fıkıh melekesini kazanmış samimi ve bu bilgilere ulaşabilecek İslâmî ilimlerde temayüz etmiş şahıslar ile iktisat, hukuk, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tıp gibi ilimlerden ihtiyaç duyulan bir veya birkaçında mütehassıs kişilerden oluşturulacak içtihat şûrâsı sayesinde günümüz problemlerine çözümler getirilebilir, ihtiyaç duyulan hükümler konulabilir. (İ.P.)

 4. kevasor47
  Nur Yolcu
  hocam konu mezheplerden acılmışken diyelim bir şafi mezbinden hanefi mezhebine yada henefi şafi mezhebine geçebilir mi? (nasıl geçebilir ?)

 5. VanLi*
  Devamlı Üye
  Niyet edilerek geçilir diye biliyorum

  Allah razı olsun bilgiler için


 6. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Şahsi görüşüm mezhepler olmasa yada mezhebe bağlı olmadan yaşamak gerekse ben kendi ilmime güvenip ictihad edemem ki. Mezhebe bağlı olmadan yaşamak için ictihad edebilecek kadar bilgiye sahip olmak gerekir. Ben taklid etmeyi tercih ediyorum.
  aynı tahsil gören bir kişinin öğretmensiz tahsil görmesi gibidir

+ Yorum Gönder