Konusunu Oylayın.: Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir?
 1. 06.Ocak.2013, 18:40
  13
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir?

  reklam


  Cevap: Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir?
  M) Ramazan Orucunun Kazası

  Kasıtlı olarak veya önceki sayfalarda belirtilen
  sebeplerden dolayı rama­zan orucunu tutamadığı için kaza etmesi gereken bir
  kişi; tutamamış olduğu günlerin orucunu, nafile oruç tutmanın mubah olduğu
  günlerde kaza eder. Bu kazaları, oruç tutmanın caiz olmadığı günlerde ifa etmesi
  geçerli olmaz.

  Meselâ ramazan bayramının birinci gününde, kurban
  bayramının da her dört gününde bu orucu tutamaz. Bu kazaları, farz bir oruç için
  tahsis edilmiş olan bir zamanda da meselâ içinde bulunulan ramazan ayında
  tutamaz. Bu kazalar, günü belirlenmiş adak oruçlarının günlerinde ifa edilirse
  geçerli ol­mazlar.Örneğin zilkade ayının ilk on gününde oruç tutmayı adayan
  kişi, zimme­tindeki ramazan orucunun kazasını bu on gün içinde ifa edemez.

  Hanefî mezhebine göre kişinin geçen ramazan ayından kazaya kalan orucunu, oruç tutmayı adadığı günlerde tutması sahih olur. Adak orucunu ise başka günlerde kaza etmesi gerekir. Şundan ki; adaklar
  zaman, mekân ve nesnelerle tayin edilmezler. Buna göre bir kişi, recep ayında oruç tutmayı adarsa, bu orucu receb ayında tutmadığı takdirde şaban ayında tutabilir. Ay­nı şekilde bir altını falan yerde
  sadaka olarak vermeyi adayan kişi, o altının yerine başka bir altını başka bir yerde sadaka olarak verebilir.


  Bir kişi, içinde bulunduğu ramazan ayının tutamamış olduğu günlerinin orucunu, yine ramazan ayı içinde kaza edemez. Çünkü ramazan ayı, sadece ramazan orucunun edası için tahsis edilmiş bir zamandır,
  kaza için tahsis edil­miş değildir. Dolayısıyla bu ay, ramazan orucunun
  edasından başka bir oru­cu kabul etmez.Şu halde bir kişi, hazırdaki ramazan
  ayını veya bu ayın birkaç gününü, geçen ramazan ayında tutamadığı günlerin
  yerine kaza olarak tutmaya niyet ederse, tuttuğu oruç ne hazırdaki ramazan
  orucunun yerine ne de geçen ra­mazanın kazası yerine geçer. Hazırdaki ramazan
  orucunun yerine geçmez. Çünkü bu oruca niyet etmemiştir. Geçen ramazanın kazası
  yerine de geçmez. Zira hazırdaki ramazan ayı, kendi orucundan başka bir orucu kabul et­mez.

  Hanefî mezhebine göre bir kişi, kazaya kalmış geçmiş ramazanın orucu­nu hazırdaki ramazan ayında tutarsa, bu orucu hazırdaki ramazan orucu ye­rine geçer. Çünkü bu zaman hazırdaki ramazan
  orucuna tahsis edilmiştir. Başka bir orucu kabul etmez. Bugünlerde oruç tutarken niyet
  esnasında han­gi orucun kastedildiğini belirtmek şart değildir.


  Şek gününde nafile oruç tutmak sahih olduğu için, o günde kaza orucu da tutulabilir. Ramazan orucu kaza edilirken aya değil de güne itibar edilir. Meselâ ramazan orucunu baştan sona tutmayan bir kişi, otuz
  gün çekmiş olan bu ramazan orucunu, söz gelimi muharrem ayının birinci gününden
  başlaya­rak kaza eder ve sonuna kadar devam ederse; bu ay yirmi dokuz gün
  çektiği takdirde bir gün daha kaza etmesi gerekir.Üzerinde kaza orucu bulunan
  kişinin, zimmetten kurtulmak için bu kaza oruçlarını tutmakta acele etmesi ve
  başladıktan sonra da peş peşe sürdürme­si müstehap olur. Böyle yapmaz da kaza
  oruçlarını tutmayı geciktirir veya peş peşe değil de aralıklı olarak tutarsa,
  sahih olmakla birlikte menduba muhale­fet etmiş olur.

  Hanefî mezhebine göre ramazanın tutulmayan veya bozulan orucunu, belli bir vakte bağlı olmaksızın geniş zaman içinde kaza etmek vaciptir. Kaza­ları ikinci ramazanın girişine kadar erteleyen kişi günahkâr olmaz.

  Yalnız meşru mazereti olmaksızın ramazan orucunu
  kasten bozan kişi­nin bunu acilen kaza etmesi vaciptir. Ayrıca bir sonraki
  ramazana, geçen ra­mazandan kazaya kalmış günler sayısınca yaklaşılmış ise, bu
  takdirde kaza­ya kalan oruçları acilen tutmak da vacip olur. (Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 2/187)

  Zimmetinde ramazan orucunun kazası bulunan kişinin
  bu orucunu kaza etmeden nafile oruç tutması mekruhtur.Bir kişi zimmetinde
  bulunan kaza oruçlarını tutmaz da ikinci ramazan ayı girerse, bu durumda kazaya
  ek olarak fidye vermesi de gerekir. Fidye, her bir günün orucu için bir fakire
  yemek yedirmektir.

  Hanefî mezhebine göre bir sonraki ramazan ayı girinceye kadar kaza oruçlarını tutmamış olan kişinin fidye vermesi gerekmez. Bu geciktirme bir mazeretten ötürü olsa da olmasa da aynı hükme tâbidir.

  Fidye ancak ikinci ramazanın girişinden önce kaza
  etme imkânı bulup da kaza etmeyen kişinin üzerine vacip olur. Kaza etme imkânını
  bulmadan bir sonraki ramazan ayına girilse bile fidye vermek gerekmez. Kaza
  oruçlarını tu­tamamış olan kişinin fidye borcu, yılların tekerrürü ile
  katlanarak artar.

  N) Ramazan Orucunun Kefareti

  Ramazan orucunu, kefareti gerekli kılacak şekilde
  bozan kişinin kefaret vermesi gerekir. Bu kefaret de, mümin bir köleyi
  hürriyetine kavuşturmaktır. Ancak zamanımızda kölelik müessesesi yaşamadığından
  bu maddeyle ilgili detayların verilmesine gerek görülmemiştir. Köle bulamayan
  kişinin peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Bunun için kamerî bir ayın başında
  oruca başlayan kişi, hilâl itibariyle bu ve bundan sonraki ayı baştan sona
  oruçlu olarak geçirir.Kamerî bir ayın içinde kefaret orucuna başlayan bir kişi,
  içinde bulundu­ğu geri kalan kısmını ve bir sonraki ayın tamamını oruçlu olarak
  geçirir. Üçün­cü ayda da, ilk ayda tuttuğu günlerin sayısını otuza tamamlayacak
  kadar oruç tutar. Kefarete ek olarak bozduğu günün orucunu da kaza eder.Kefaret
  için tutulan iki aylık orucun peş peşe tutulması zorunludur. Bu arada hastalık,
  çocuk emzirmek ve seferîlik gibi meşru bir mazeretle de olsa oruç bozulduğu
  takdirde, o güne kadar tutulmuş olan oruçlar nafile yerine ge­çer. Süreklilik
  şartının ihlâl edilmiş olması nedeniyle iki aylık kefaret orucuna yeniden
  başlamak gerekir.Ancak kefaret orucu tutmakta olan kadın, hayız veya nifas
  kanaması gör­meye başlarsa oruca ara verir. Kanama sona erip de temizlik
  dönemine girin­ce, kaldığı yerden oruca devam eder. Bu kanamalar sebebiyle
  meydana ge­len fasılalar, kefaret orucundaki süreklilik şartını ihlâl etmez.(Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, 3/1741.)

  Şunu da belirtelim ki; Hanbelî mezhebine göre
  seferîlik gibi meşru bir ma­zeret dolayısıyla kefaret orucuna ara verilirse, bu
  fasıla, süreklilik şartını ihlâl etmez. Dolayısıyla iki aylık kefaret orucuna
  kalındığı yerden devam edilir; ye­ni baştan başlamak gerekmez. (Cezîrî, Mezâhib, 1/579.)

  Şiddetli bir meşakkat, aşırı derecede zorlanma ve benzeri sebeplerden ötürü iki ay süreyle oruç tutmaya güç yetiremeyen kişinin altmış fakire yemek yedirmesi vacip olur. Bu üç şık arasındaki sırayı gözetmek
  vacip olduğu gibi bu üçünden birini yaparken de yükümlünün bunu kefaret kastıyla
  yaptığına niyet etmesi de şarttır. Ashâb-ı kiramdan Ebû Hüreyre'nin (r.a) şu rivayeti buna dayanak teşkil etmektedir:"Adamın biri Resûlullah'a (s.a.v) gelerek dedi ki:

  'Ey Allah'ın Resulü mahvoldum!'

  'Seni mahveden nedir?'


  'Ramazanda (gündüzleyin) eşimle cinsel ilişkide
  bulundum.'

  'Bir köle azat edecek kadar mal bulabilir
  misin?'


  'Hayır.'

  'Altmış düşküne yedirecek kadar yiyecek bulabilir
  misin?'


  'Hayır.'

  Adam böyle dedikten sonra oturdu. Resûlullah
  (s.a.v) ona, içinde hurma bulunan bir zenbil getirdi ve şöyle buyurdu: İşte bunu sadaka olarak
  dağıt'


  'Bizden daha yoksul birine mi vereceğim? Allah'a
  yemin ederim ki, Medi­ne'nin iki ucu arasında bu hurmalara bizden daha fazla
  ihtiyacı olan bir aile yoktur!'

  Adamın böyle demesi üzerine Resûlullah (s.a.v), ön
  dişleri görününceye kadar güldü ve sonra şöyle buyurdu: 'Git de
  bunları ailene yedir, '" (Buhârî, Savm, 30; Müslim,
  Sıyâm, 81)


  Kefaret ödemesi gereken kişinin,vermekle yükümlü olduğu kefaret yiye­cek ve gıdalarını, geçimlerinden sorumlu olduğu ev halkına yedirebileceği bu hadis-i şeriften anlaşılmaktaysa da bu hükmün, soruyu Resûlullah'a (s.a.v) soran o kişiye mahsus olduğu fıkıh kitaplarında ifade edilmektedir. Çünkü ke­farette farz olan, kişinin kendi ev halkı dışındaki altmış fakire belli miktarda yi­yecek vermesidir.Kefaret için fakirlerden her birine, fıtır sadakasında verilmesi uygun olan buğday ve benzeri o beldenin yiyecek maddelerinden çoğunlukla tüketileni hangisi ise onun verilmesi şarttır. Verilen gıda maddesinin fakire mülk olarak verilmesi gerekir. Bu miktardaki gıda maddesini yemek yapıp fakire yedirmek, kefaret yerine geçmez. Meselâ bu gıda
  maddesini öğle ve akşam yemeği ya­parak fakire yedirmek, kefaret ödenmesi açısından yeterli olmaz.

  Hanefî mezhebine göre kefaret için altmış fakiri, iki öğle veya iki akşam yemeğinde yahut bir iftarla sahur yemeğinde yemek yedirerek doyurmak ye­terli olur. Ya da her birine 1,5 kg. buğday veya her sene Diyanet İşleri Baş­kanlığı'nca ilân edilen fitre miktarınca sadaka vermek yeterli olur. Kendilerine kefaret verilen fakirler arasında, kefaret veren kişinin usul ve fürûu; annesi, ni­nesi, babası, dedesi, oğlu, kızı ve torunları gibi yakınları ile eşinin bulunma­ması gerekir.

  Kefaret olarak kendilerine gıda maddesi verilen
  fakirler arasında, geçim­leri kefaret yükümlüsü tarafından karşılanmakta olan
  kişilerin bulunmaması gerekir. Ama kefaret vermekle yükümlü olan kişinin yerine
  başkası onun ke­faretini veriyorsa, kefaret için gıda maddesi alan fakirler
  arasında, geçimini kefaret yükümlüsünün sağlamakta olduğu kişilerin bulunması,
  verilen kefare­tin sahih olmasına engel teşkil etmez.Kefareti gerektiren
  davranışlar kaç gün işlenmiş ise o günler sayısınca kefaret vermek gerekir.

  Hanefî mezhebine göre ister aynı günde ister ayrı ayrı günlerde olsun, is­ter aynı ramazanda ister farklı senelerin ramazanlarında olsun, kefaret gerek­tiren davranışların tekrarı nedeniyle kefaret tekrar etmez. Ancak kefaret ge­rektiren davranışlardan birini işleyen kişi, bu davranışın kefaretini öder; sonra da kefareti gerektiren ikinci bir davranışta bulunursa, bu tekrarı aynı günde ise önceki kefaret ikisi için
  de yeterli olur. Bu tekrarı ayrı günlerdeyse, birincinin kefaretini ödemiş olsa bile ikincisi için de bir kefaret ödemesi gerekir. Zahir ri­vayete göre kefaret, cinsel ilişki sebebiyle vacip olmuşsa tekerrür eder, aksi halde tekerrür etmez. (Cezîrî, Mezâhib, 1/581)


  Kefaret gerektiren davranışlar aynı günde birkaç
  kez tekrarlansa bile, yal­nız bir kefaret vermek vacip olur. Kefaret gerektiren
  davranış, birinci kefaretin ödenmesinden sonra vuku bulsa bile yine tek bir
  kefaret vacip olur.Söz gelimi ramazanda gündüzleyin oruçlu iken bir kişi eşiyle
  defalarca cinsel ilişkide bulunur da birinci ilişkiden hemen sonra kefaretini
  öderse, bun­dan sonra günün kalan kısmında oruçlu gibi davranmaması her ne kadar
  gü­nah ise de, müteakip ilişkilerinden ötürü kendisine ek kefaret
  gerekmez.Kefaret ödemesi gereken bir kişi, bütün çeşitleriyle kefareti vermekten
  âciz kalırsa, imkân buluncaya kadar o kefaret, kendisinin zimmetinde borç olarak
  durur.Hanbelî mezhebine göre bir kişi, kefaretin kendisine vacip olduğu anda
  bütün çeşitleri ile kefareti ödemekten âciz ise, daha sonra imkân bulsa bile
  ke­faret, artık onun zimmetinden düşmüş olduğu için bir daha kefaretle yükümlü
  olmaz. (a.g.e., 1/581.) 2. 06.Ocak.2013, 18:40
  13
  Hadimul Müslimin
  reklam


  M) Ramazan Orucunun Kazası

  Kasıtlı olarak veya önceki sayfalarda belirtilen
  sebeplerden dolayı rama­zan orucunu tutamadığı için kaza etmesi gereken bir
  kişi; tutamamış olduğu günlerin orucunu, nafile oruç tutmanın mubah olduğu
  günlerde kaza eder. Bu kazaları, oruç tutmanın caiz olmadığı günlerde ifa etmesi
  geçerli olmaz.

  Meselâ ramazan bayramının birinci gününde, kurban
  bayramının da her dört gününde bu orucu tutamaz. Bu kazaları, farz bir oruç için
  tahsis edilmiş olan bir zamanda da meselâ içinde bulunulan ramazan ayında
  tutamaz. Bu kazalar, günü belirlenmiş adak oruçlarının günlerinde ifa edilirse
  geçerli ol­mazlar.Örneğin zilkade ayının ilk on gününde oruç tutmayı adayan
  kişi, zimme­tindeki ramazan orucunun kazasını bu on gün içinde ifa edemez.

  Hanefî mezhebine göre kişinin geçen ramazan ayından kazaya kalan orucunu, oruç tutmayı adadığı günlerde tutması sahih olur. Adak orucunu ise başka günlerde kaza etmesi gerekir. Şundan ki; adaklar
  zaman, mekân ve nesnelerle tayin edilmezler. Buna göre bir kişi, recep ayında oruç tutmayı adarsa, bu orucu receb ayında tutmadığı takdirde şaban ayında tutabilir. Ay­nı şekilde bir altını falan yerde
  sadaka olarak vermeyi adayan kişi, o altının yerine başka bir altını başka bir yerde sadaka olarak verebilir.


  Bir kişi, içinde bulunduğu ramazan ayının tutamamış olduğu günlerinin orucunu, yine ramazan ayı içinde kaza edemez. Çünkü ramazan ayı, sadece ramazan orucunun edası için tahsis edilmiş bir zamandır,
  kaza için tahsis edil­miş değildir. Dolayısıyla bu ay, ramazan orucunun
  edasından başka bir oru­cu kabul etmez.Şu halde bir kişi, hazırdaki ramazan
  ayını veya bu ayın birkaç gününü, geçen ramazan ayında tutamadığı günlerin
  yerine kaza olarak tutmaya niyet ederse, tuttuğu oruç ne hazırdaki ramazan
  orucunun yerine ne de geçen ra­mazanın kazası yerine geçer. Hazırdaki ramazan
  orucunun yerine geçmez. Çünkü bu oruca niyet etmemiştir. Geçen ramazanın kazası
  yerine de geçmez. Zira hazırdaki ramazan ayı, kendi orucundan başka bir orucu kabul et­mez.

  Hanefî mezhebine göre bir kişi, kazaya kalmış geçmiş ramazanın orucu­nu hazırdaki ramazan ayında tutarsa, bu orucu hazırdaki ramazan orucu ye­rine geçer. Çünkü bu zaman hazırdaki ramazan
  orucuna tahsis edilmiştir. Başka bir orucu kabul etmez. Bugünlerde oruç tutarken niyet
  esnasında han­gi orucun kastedildiğini belirtmek şart değildir.


  Şek gününde nafile oruç tutmak sahih olduğu için, o günde kaza orucu da tutulabilir. Ramazan orucu kaza edilirken aya değil de güne itibar edilir. Meselâ ramazan orucunu baştan sona tutmayan bir kişi, otuz
  gün çekmiş olan bu ramazan orucunu, söz gelimi muharrem ayının birinci gününden
  başlaya­rak kaza eder ve sonuna kadar devam ederse; bu ay yirmi dokuz gün
  çektiği takdirde bir gün daha kaza etmesi gerekir.Üzerinde kaza orucu bulunan
  kişinin, zimmetten kurtulmak için bu kaza oruçlarını tutmakta acele etmesi ve
  başladıktan sonra da peş peşe sürdürme­si müstehap olur. Böyle yapmaz da kaza
  oruçlarını tutmayı geciktirir veya peş peşe değil de aralıklı olarak tutarsa,
  sahih olmakla birlikte menduba muhale­fet etmiş olur.

  Hanefî mezhebine göre ramazanın tutulmayan veya bozulan orucunu, belli bir vakte bağlı olmaksızın geniş zaman içinde kaza etmek vaciptir. Kaza­ları ikinci ramazanın girişine kadar erteleyen kişi günahkâr olmaz.

  Yalnız meşru mazereti olmaksızın ramazan orucunu
  kasten bozan kişi­nin bunu acilen kaza etmesi vaciptir. Ayrıca bir sonraki
  ramazana, geçen ra­mazandan kazaya kalmış günler sayısınca yaklaşılmış ise, bu
  takdirde kaza­ya kalan oruçları acilen tutmak da vacip olur. (Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 2/187)

  Zimmetinde ramazan orucunun kazası bulunan kişinin
  bu orucunu kaza etmeden nafile oruç tutması mekruhtur.Bir kişi zimmetinde
  bulunan kaza oruçlarını tutmaz da ikinci ramazan ayı girerse, bu durumda kazaya
  ek olarak fidye vermesi de gerekir. Fidye, her bir günün orucu için bir fakire
  yemek yedirmektir.

  Hanefî mezhebine göre bir sonraki ramazan ayı girinceye kadar kaza oruçlarını tutmamış olan kişinin fidye vermesi gerekmez. Bu geciktirme bir mazeretten ötürü olsa da olmasa da aynı hükme tâbidir.

  Fidye ancak ikinci ramazanın girişinden önce kaza
  etme imkânı bulup da kaza etmeyen kişinin üzerine vacip olur. Kaza etme imkânını
  bulmadan bir sonraki ramazan ayına girilse bile fidye vermek gerekmez. Kaza
  oruçlarını tu­tamamış olan kişinin fidye borcu, yılların tekerrürü ile
  katlanarak artar.

  N) Ramazan Orucunun Kefareti

  Ramazan orucunu, kefareti gerekli kılacak şekilde
  bozan kişinin kefaret vermesi gerekir. Bu kefaret de, mümin bir köleyi
  hürriyetine kavuşturmaktır. Ancak zamanımızda kölelik müessesesi yaşamadığından
  bu maddeyle ilgili detayların verilmesine gerek görülmemiştir. Köle bulamayan
  kişinin peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Bunun için kamerî bir ayın başında
  oruca başlayan kişi, hilâl itibariyle bu ve bundan sonraki ayı baştan sona
  oruçlu olarak geçirir.Kamerî bir ayın içinde kefaret orucuna başlayan bir kişi,
  içinde bulundu­ğu geri kalan kısmını ve bir sonraki ayın tamamını oruçlu olarak
  geçirir. Üçün­cü ayda da, ilk ayda tuttuğu günlerin sayısını otuza tamamlayacak
  kadar oruç tutar. Kefarete ek olarak bozduğu günün orucunu da kaza eder.Kefaret
  için tutulan iki aylık orucun peş peşe tutulması zorunludur. Bu arada hastalık,
  çocuk emzirmek ve seferîlik gibi meşru bir mazeretle de olsa oruç bozulduğu
  takdirde, o güne kadar tutulmuş olan oruçlar nafile yerine ge­çer. Süreklilik
  şartının ihlâl edilmiş olması nedeniyle iki aylık kefaret orucuna yeniden
  başlamak gerekir.Ancak kefaret orucu tutmakta olan kadın, hayız veya nifas
  kanaması gör­meye başlarsa oruca ara verir. Kanama sona erip de temizlik
  dönemine girin­ce, kaldığı yerden oruca devam eder. Bu kanamalar sebebiyle
  meydana ge­len fasılalar, kefaret orucundaki süreklilik şartını ihlâl etmez.(Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, 3/1741.)

  Şunu da belirtelim ki; Hanbelî mezhebine göre
  seferîlik gibi meşru bir ma­zeret dolayısıyla kefaret orucuna ara verilirse, bu
  fasıla, süreklilik şartını ihlâl etmez. Dolayısıyla iki aylık kefaret orucuna
  kalındığı yerden devam edilir; ye­ni baştan başlamak gerekmez. (Cezîrî, Mezâhib, 1/579.)

  Şiddetli bir meşakkat, aşırı derecede zorlanma ve benzeri sebeplerden ötürü iki ay süreyle oruç tutmaya güç yetiremeyen kişinin altmış fakire yemek yedirmesi vacip olur. Bu üç şık arasındaki sırayı gözetmek
  vacip olduğu gibi bu üçünden birini yaparken de yükümlünün bunu kefaret kastıyla
  yaptığına niyet etmesi de şarttır. Ashâb-ı kiramdan Ebû Hüreyre'nin (r.a) şu rivayeti buna dayanak teşkil etmektedir:"Adamın biri Resûlullah'a (s.a.v) gelerek dedi ki:

  'Ey Allah'ın Resulü mahvoldum!'

  'Seni mahveden nedir?'


  'Ramazanda (gündüzleyin) eşimle cinsel ilişkide
  bulundum.'

  'Bir köle azat edecek kadar mal bulabilir
  misin?'


  'Hayır.'

  'Altmış düşküne yedirecek kadar yiyecek bulabilir
  misin?'


  'Hayır.'

  Adam böyle dedikten sonra oturdu. Resûlullah
  (s.a.v) ona, içinde hurma bulunan bir zenbil getirdi ve şöyle buyurdu: İşte bunu sadaka olarak
  dağıt'


  'Bizden daha yoksul birine mi vereceğim? Allah'a
  yemin ederim ki, Medi­ne'nin iki ucu arasında bu hurmalara bizden daha fazla
  ihtiyacı olan bir aile yoktur!'

  Adamın böyle demesi üzerine Resûlullah (s.a.v), ön
  dişleri görününceye kadar güldü ve sonra şöyle buyurdu: 'Git de
  bunları ailene yedir, '" (Buhârî, Savm, 30; Müslim,
  Sıyâm, 81)


  Kefaret ödemesi gereken kişinin,vermekle yükümlü olduğu kefaret yiye­cek ve gıdalarını, geçimlerinden sorumlu olduğu ev halkına yedirebileceği bu hadis-i şeriften anlaşılmaktaysa da bu hükmün, soruyu Resûlullah'a (s.a.v) soran o kişiye mahsus olduğu fıkıh kitaplarında ifade edilmektedir. Çünkü ke­farette farz olan, kişinin kendi ev halkı dışındaki altmış fakire belli miktarda yi­yecek vermesidir.Kefaret için fakirlerden her birine, fıtır sadakasında verilmesi uygun olan buğday ve benzeri o beldenin yiyecek maddelerinden çoğunlukla tüketileni hangisi ise onun verilmesi şarttır. Verilen gıda maddesinin fakire mülk olarak verilmesi gerekir. Bu miktardaki gıda maddesini yemek yapıp fakire yedirmek, kefaret yerine geçmez. Meselâ bu gıda
  maddesini öğle ve akşam yemeği ya­parak fakire yedirmek, kefaret ödenmesi açısından yeterli olmaz.

  Hanefî mezhebine göre kefaret için altmış fakiri, iki öğle veya iki akşam yemeğinde yahut bir iftarla sahur yemeğinde yemek yedirerek doyurmak ye­terli olur. Ya da her birine 1,5 kg. buğday veya her sene Diyanet İşleri Baş­kanlığı'nca ilân edilen fitre miktarınca sadaka vermek yeterli olur. Kendilerine kefaret verilen fakirler arasında, kefaret veren kişinin usul ve fürûu; annesi, ni­nesi, babası, dedesi, oğlu, kızı ve torunları gibi yakınları ile eşinin bulunma­ması gerekir.

  Kefaret olarak kendilerine gıda maddesi verilen
  fakirler arasında, geçim­leri kefaret yükümlüsü tarafından karşılanmakta olan
  kişilerin bulunmaması gerekir. Ama kefaret vermekle yükümlü olan kişinin yerine
  başkası onun ke­faretini veriyorsa, kefaret için gıda maddesi alan fakirler
  arasında, geçimini kefaret yükümlüsünün sağlamakta olduğu kişilerin bulunması,
  verilen kefare­tin sahih olmasına engel teşkil etmez.Kefareti gerektiren
  davranışlar kaç gün işlenmiş ise o günler sayısınca kefaret vermek gerekir.

  Hanefî mezhebine göre ister aynı günde ister ayrı ayrı günlerde olsun, is­ter aynı ramazanda ister farklı senelerin ramazanlarında olsun, kefaret gerek­tiren davranışların tekrarı nedeniyle kefaret tekrar etmez. Ancak kefaret ge­rektiren davranışlardan birini işleyen kişi, bu davranışın kefaretini öder; sonra da kefareti gerektiren ikinci bir davranışta bulunursa, bu tekrarı aynı günde ise önceki kefaret ikisi için
  de yeterli olur. Bu tekrarı ayrı günlerdeyse, birincinin kefaretini ödemiş olsa bile ikincisi için de bir kefaret ödemesi gerekir. Zahir ri­vayete göre kefaret, cinsel ilişki sebebiyle vacip olmuşsa tekerrür eder, aksi halde tekerrür etmez. (Cezîrî, Mezâhib, 1/581)


  Kefaret gerektiren davranışlar aynı günde birkaç
  kez tekrarlansa bile, yal­nız bir kefaret vermek vacip olur. Kefaret gerektiren
  davranış, birinci kefaretin ödenmesinden sonra vuku bulsa bile yine tek bir
  kefaret vacip olur.Söz gelimi ramazanda gündüzleyin oruçlu iken bir kişi eşiyle
  defalarca cinsel ilişkide bulunur da birinci ilişkiden hemen sonra kefaretini
  öderse, bun­dan sonra günün kalan kısmında oruçlu gibi davranmaması her ne kadar
  gü­nah ise de, müteakip ilişkilerinden ötürü kendisine ek kefaret
  gerekmez.Kefaret ödemesi gereken bir kişi, bütün çeşitleriyle kefareti vermekten
  âciz kalırsa, imkân buluncaya kadar o kefaret, kendisinin zimmetinde borç olarak
  durur.Hanbelî mezhebine göre bir kişi, kefaretin kendisine vacip olduğu anda
  bütün çeşitleri ile kefareti ödemekten âciz ise, daha sonra imkân bulsa bile
  ke­faret, artık onun zimmetinden düşmüş olduğu için bir daha kefaretle yükümlü
  olmaz. (a.g.e., 1/581.)

+ Yorum Gönder
Git İlk 12