+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Vahiy nedir? vahiy anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vahiy nedir? vahiy anlamı

  Reklam
  Sual: Vahiy, Allah Teala"nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir. ? 2. @hmet
  Üye


  Reklam  Cevap: Kısaca vahyin anlamı nedir?

  Allahın emirler ve yasaklarını, peygamberlerine Cebrail melek vâsıtasıyla veya vasıtasız olarak bildirmesine denir.


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Vahiy nedir, çeşitleri nelerdir?

  Sözlükte gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, îma ve işâret etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak ve göndermek anlamlarına gelen vahiy, dini bir terim olarak, Allah’ın Peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya veya Cebrail vasıtasıyla bildirmesine denir

  Kur’ân ve diğer kutsal kitaplar, vahiy ürünüdür Vahiy, ilâhi ve gayr-i ilâhi olmak üzere iki kısma ayrılır İlâhi vahiy, Allah’ın vahyi demek olup 5 çeşittir:

  1- Cebrail’e (Necm, 53/10) ve diğer meleklere vahyi (Enfâl, 8/12)
  2- Cansız varlıklardan yeryüzüne (Zilzâl, 99/4-5) ve gökyüzüne (Fussilet, 41/12) vahyi Bu vahiy, “emretmek” anlamındadır
  3- Canlılardan bal arısına vahyi (Nahl, 16/68-69) Bu vahiy, ilham, içgüdü anlamındadır
  4- İnsanlardan Hz Musa (as)’ın annesine (Kasas, 28/7) ve Hz İsâ (as)’ın havarilerine (Mâide, 5/111) vahyi Bu vahiy, fıtrî ilham, îma, emir anlamındadır
  5- Peygamberlere vahiy (Nisâ, 4/162 A’râf, 7/117, 160) Bu vahiy, ıstılâhî anlamdaki gerçek vahiydir Vahiy denince ilk akla gelen bu vahiydir Bu vahiy, sözlü, sözsüz ve Cebrail vasıtasıyla olur Sözlü vahiy, Allah’ın perde arkasından Peygamberine hitap etmesidir Sözsüz vahiy; rüyada veya uyanık iken vahyin Peygamberin kalbine ilkası şeklinde olur Cebrail vasıtasıyla vahiy;

  a) Peygamber uyanık veya uykuda iken vahyi Peygamberin kalbine ilkası ile,
  b) Cebrail’in melek veya insan suretinde vahiy getirmesi ile,
  c) Cebrail görünmeden vahyin çıngırak sesi şeklinde gelmesi ile olur

  Vahyin geliş şekillerinden bir kısmı, Şûrâ suresinin 51 âyetinde bildirilmiştir Vahiy, Allah ile Peygamber arasında bir sırdır Mahiyetini insanların tam anlaması imkansızdır Vahiy geldiği anda Peygamber titrer, rengi değişir, alnı terler ve nefesi sıkışırdı Hz Muhammed (as) gelen vahyi aynen hafızasına alır (Kıyamet, 75/16-19), sonra vahiy katiplerine yazdırırdı Her sene Ramazan ayında inen âyetleri ve sûreleri Cebrail’e okuyup arz ederdi

  Gayr-i ilâhi vahy yani ilâhi olmayan vahy ise, cin ve insanlar arasında cereyan eden vahye denir Zekeriya (as)’ın kavmine vahyi gibi (Meryem, 19/11), bu vahiy, imâ ve işâret etmek anlamındadır Şeytanın şeytana vahyi gibi (En’âm, 6/121); bu vahiy, fısıldamak ve gizli konuşmak anlamındadır.


 4. Misafir
  süper tşk cok beğendm

 5. Hoca
  erimeye devam...
  vahyi gayri metlu nedir?
  Vahy-i Metlüv- Vahyi Gayrı Metlüv (Okunan vahiy ve okunmayan vahiy)

  Hz. Peygamber'in yukarıda belirtilen vahy şekillerinden almış bulunduğu vahiylerden ekserisi âyetler, bir kısmı ise kudsî hadisler ve hadis-i şeriflerdir. Necm sûresi 4. âyette: "O, kendi arzusu ile söylemez, o (söylediği), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir" buyurulmuştur. Mıkdam b. Ma'dî-Kerib'in rivâyetine göre Hz. Peygamber de: Bana Kur'ân ve onunla beraber O'nun gibisi verildi. Şunu iyi biliniz ki, Allah Rasûlü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir..." (el-Hadis ve'l Muhaddisûn,12; Kurtubî, Tefsîr, 75) buyurmuştur. Bu âyet ve hadisi delil kabul eden bazı İslâm alimleri, Hz. Peygamber'in hadisleri hakkında ictihad yapmasının caiz olmadığını ve sünnetin de Allah tarafından inzal olunmuş vahiy gibi düşünülmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak mezhepler tarihi incelendiği zaman görülür ki, Hz. Peygamber kendisine sorulan sorularâ vahy ile, yoksa kendi re'yi ile ictihâd ederek fetva verirdi. İctihadında hata olursa Allah onun hatasını vahy yoluyla düzeltirdi. Nitekim Bedir savaşında ele geçirilen esirler hakkındaki Peygamber ictihâdı, Enfâl sûresi 67, 70 âyetleri ile tashih edilmiştir. Bu da gösteriyor ki Peygamber'in ictihadı hatalı olabilir (bak. Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, 21). Kudsî hadisler ve hadis-i şerifler vahy ve ilham yoluyla Peygamber'in söylediği sözler ve şeriatın ikinci kaynağı ise de, âyetler de recesinde değildirler.

 6. Misafir
  çokkk teşekkür ederim bu arada SIDK ne demek?

 7. Hoca
  erimeye devam...
  Sıdk, doğruluk demektir.

 8. Misafir
  Vahiy, Peygamberlere gelen mesajdır

 9. Misafir
  ALLAH razı olsun kardeşim çok işime yaradı sağol.

 10. Misafir
  vahiy katibine es anlamli kelimeler nelerdir

 11. Misafir
  çok güzel allah razı olsun odevlerime çook yardımcı oldu

 12. Misafir
  kuranin 7 kiraat uzere okunmasi caizdiri acarmisiniz

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
vahiy nedir,  vahiy kavramının anlamı,  vahiy anlamı,  vahiy anlamı nedir,  vahyin anlamı nedir,  vahyin anlamı,  vahiy sözlük anlamı