Cevap: Vahiy nedir? vahiy anlamı isimli yazı www.Mumsema.com

kuranin 7 kiraat uzere okunmasi
Hz. Peygamber (asm) “Kur’ân yedi harf üzerine nazil olmuştur, bundan kolayınıza geleni okuyunuz.” diyerek bu hususta ümmeti için bir kolaylık olduğunu bildirmiştir
Hz. Peygamber’in (asm); "Kur'ân yedi harf üzerine nazil olmuştur. Bunlardan kolayınıza geleni okuyunuz!.." manasıyla açıklanan sözleri kıraatin çeşitlerini ifade eder. Hadis; Hişam b. Hakîm'in namazda Furkan suresini, kendi bildiğinden başka bir okuyuşla okuduğuna şahid olan Hz. Ömer'in, Hişam'ı yakapaça ederek Peygamber'in (asm) huzuruna çıkarması üzerine söylenmiştir. (Fedaîlu'l-Kur'an)
Hadisteki "Yedi Harf"den maksat: Kur'an-ı Kerim'in okunuş tarzları olarak, Allah (cc) tarafından nazil olan farklı ve birden fazla olan kıraatlerdir. Bunlardan her hangi birisini okumak, nazil olan Kurân'dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların, Kurân'da yediye kadar çıktığı, İbn Kuteybe (276/889), Ebu'l-Fadl er-Razî (454/1062) ve İbnu'l-Cezerî (833/1429) gibi büyük alimler tarafından, ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Özel olarak da, Kurân'ın bazı kelimelerinde aynı durum mevcuttur. Ancak bu farklı durumun, Kur'ân-ı Kerim'in her kelimesinde olması ve aranması da gerekli değildir (Abdulazîz b. Abdulfettah el-Karî, Hadisu'l-Ahrufi's-Seb'a, Mecelletu Kulliyyeti'l Kur'ani'l-Kerîm, el-Aded)
(Şamil İslam Ansiklopedisi)