+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti

  Reklam

 2. sorularla islam
  Devamlı Üye

  Cevap: Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti


  Reklam  Cevap: Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında


  (Mekke'deki) Mescid-İ Harâm'da Ve (Medine'deki) Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında Gelen Hadîsler Babı


  1404) Ebû Hüreyre (Rad.yallâhü anh)'<\en rivayet edildiğine göre, Kesulullah (Sallallahü Aleyhi ve Setlern) şöyle buyurdu, demiştir :

  «Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevap bakımından) hayırlıdır.-"  1405) Abdullah bin Ömer (Radiyalfâhü anhümâ)\\an. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve ScUcm)"\\\ şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır.-" [258]


  İzahı


  Müellif, Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in hadîsini iki senedle rivayet etmiştir. Ebû Dâvûd hâriç, Kütüb-i Sitte'nin diğerlerinde de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in mezkûr hadisi rivayet edilmiştir.

  İb n-i Ömer (Radıyallâhü anh)'in hadîsini Mü s 1 i m ve N e s â i de rivayet etmişlerdir.

  Her iki hadisin mânâsı aynıdır.

  Hadîslere göre, Medine' deki Meseid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hâriç, diğer mescidlerde kılınan bir namaz*dan fazilet bakımından hayırlıdır.

  Tuhfe yazan, bu hadisin şerhinde şöyle der:

  "Nevevi; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mes*cidinde namaz kılmaya düşkün olan kimse. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtinde namaz kılmalıdır. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den sonra ilâve edilen kı*sımda değil. Çünkü faziletin bin kat artışı. Onun Mescidi hakkında vârid olmuştur. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu mânâ*yı : «...bu mescidimde...- buyruğuyla te'yid etmiştir. Fakat M e k-k e mescidi böyle değildir. Çünkü Mescidi Haram tâbiri, tüm Mekke "y i kapsar. Hattâ sahih kavle göre bütün Harem mıntıka*sını kapsar,' demiştir. Hafız, el-Fetih'te N e v evi' nin bu kavlini anlatmış ve bu görüşe katılıp katılmadığı hususunda sükut etmiştir. Ben derim ki, Aliyyel-Kaâri' el-Mirkât'ta ' S ü b k i ve başkaları, N e v e v î' nin mezkûr görüşüne katıl*mışlardır. İbn-i Teymiye ve Muhibb-î Taberi bu görüşe karşı çıkarak bâzı eserleri delîl göstermişlerdir. Ez cümle şöy*le demişlerdir: İmâm Mâlik'e bu husus sorulmuş ve fazile*tin Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtine münhasır olmadığını savunarak : Çünkü Peygamber (Sallal*lahü Aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra olacak şeylerden haber ver*miş, yer onun için durulmuştur. Kendisinden sonra meydana gelecek şeyleri bildirmiştir. Eğer Mescid-i Nebevfye yapılan ilâveye bu fazi-Jet şümullü olmasaydı Hulefâ-i Râşidin bunca sahâbıle-rin huzurunda ilâve yapmayı caiz görmiyeceklerdi. Halbuki hiç kim*se, yapılan ilâveye karşı çıkmamış, demiştir. Diğer taraftan M e d i -n e târihinde Ömer (Radıyallâhü anh)'den rivayet edildiğine göre Mescid-i Nebevi'ye ilâve işi bitince şöyle söylemiştir: 'Eğer mes*cid cebâneye kadar, bir rivayete göre Zülhüleyfeye kadar uzasaydı hepsi Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve SellemJ'in mescidi olurdu.'

  Bunların bir deiili de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anne*den rivayet edilen Peygamber (Sallaİlahü Aleyhi ve SellemJ'in:

  -Eğer bu mescid San'a'ya kadar büyütülseydi mescidim olacaktı.

  mealindeki hadisidir. Bunun bir rivayeti de ş'öyledir:

  «Bu mescidde ne ilâve yapılsaydı, hepsi benim mescidim olurdu.»

  Yukarıdaki bilgi, îbn-i Hacer'in el-Cevherü'l-Munazzam adlı kitabından özetlenmiş' demiştir."

  Tuhfe yazan, yukardaki nakilleri yaptıktan sonra : Eğer Ebû H ü r e y r e (Radıyalâhü anh)*nin yukarıdaki hadisi sahih olsaydı, aradaki ihtilâf-ı kesip atardı. Lâkin hâlinin ne olduğunu bilemiyece-ğim. Acaba delil olmaya müsait midir, değil midir? Ben Onun sene*dini de bulamadım, demiştir.

  Hadîs, Mescid-i Harâm'daki namazın faziletini bu ölçüden hâriç tutmuştur. Mescid-i Harâm'ın-istisnâ edilmesi çeşitli mânâlara muhL temeldir. Beyan edilen ihtimalleri Tuhfe yazarı şöyle sıralamıştır.

  "Bâzıları demişler ki :. İstisnanın mânâsı, muhtemelen şöyledir : Benim Mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram'da kılınan bin na*mazdan üstün değil, daha az sayıyla üstündür.

  İkinci ihtimal : Mescid-i Haram'da kılınan namaz, benim mesci*dimde kılınan namazdan daha faziletlidir.

  Üçüncü ihtimal : Her iki mescidde kılınan nama/ın fazileti eşittir.

  Ben diyorum ki : Bu ihtimalleri sıralayan kişiler, Mescid-i Harâm'-da kılınan namazın, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan efdal ol*duğuna delâlet eden hadîsleri her halde görmemişlerdir. Bu hadis*lerden birisi, Ahmed ve İbn-i Hibbân'ın Abdullah bin Zübeyr (Radıyallâhü anh)'den rivayet ettikleri şu hadis*tir:

  Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :

  «Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müs*tesna diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir ve Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz bu (mescidimde) kılınan yüz namazdan efdaldır.» buyurdu.'

  Diğer bir hadis, îbn-i Mâceh'in Câbir (Radıyallâhü anhl'den rivayet ettiği şu hadistir: ... (Tuhfe yazan 1406 nolu hadîs*inizi kastediyor.)

  Tuhfe yazarı, bu hususa âıt başka hadisleri de zikretmiştir.  1406) Câbir (Rııütyatâhü anh)\h*n rivayet edildiğine göre. Resûlul*lah (Satlallühu Alıv/ır vr Selhnı) §üyle duyurdu, demiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, diğer mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır. (Mekke'deki) Mescidi Ha*ram'da kılman bir namaz, başka mescidlerde kılman yüz bin namaz*dan (sevap bakımından) efdaldır.Zevâid'de şöyle denilmiştir. Câbir <R.A.)'in hadisinin isnadı sahih ve ricali sıka zâtlardır. Çünkü Bezzâr, Dârekutni ve Zehebi; İsmail bin Esed'i sıka saymışlardır. Ebû Hatim de : O çok sâdıktır. İsnadın kalan rAvilerini Buhâri ve Müslim hüccet saymışlardır. [259]  İzahı


  Zevâid türünden olan bu hadisi A h m e d de rivayet etmiştir. Bu hadis Mescid-i Harâm'i istisna etmenin mânâsını açıklıyor. Bun-dan önceki hadislerde mevcut istisna buna göre yorumlanır. Hulâsa şudur:

  Medine' deki Mescid-i Nebevi" de kılman bir na*maz, diğer mescîdlerde kılman bin namazdan hayırlıdır. Mekke'*deki Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, diğer mescid-lerde kılınan yüz bin namazdan hayırlıdır. Şu halde Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz Mescidi N e b e v i' de kı*lman yüz namazdan hayırlı olur. Çünkü Mescîd-i Harâm'*da kılınan namazın sevabının, Mescîd-i N e b' e v i ' de kı*lman namazın sc\âbının yüz katı olduğu hadisten anlaşılıyor.

  Fethü'l-Bâri'de şöyle denilmiştir: 'Hadîste «Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan ha*yırlıdır.» buyurulurken bu hükümden Medine Mescidi müs*tesna tutulmuştur. Hadîsi böyle yorumlamak gerekir.' Çünkü M e-dîne' deki mescidin diğer mescidlerden namaz sevabı bakımından bin kat üstünlüğü bu bâbtaki hadislerle sabittir. [260]

 3. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında


  (Mekke'deki) Mescid-İ Harâm'da Ve (Medine'deki) Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında Gelen Hadîsler Babı


  1404) Ebû Hüreyre (Rad.yallâhü anh)'<\en rivayet edildiğine göre, Kesulullah (Sallallahü Aleyhi ve Setlern) şöyle buyurdu, demiştir :

  «Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevap bakımından) hayırlıdır.-"  1405) Abdullah bin Ömer (Radiyalfâhü anhümâ)\\an. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve ScUcm)"\\\ şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır.-" [258]


  İzahı


  Müellif, Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in hadîsini iki senedle rivayet etmiştir. Ebû Dâvûd hâriç, Kütüb-i Sitte'nin diğerlerinde de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in mezkûr hadisi rivayet edilmiştir.

  İb n-i Ömer (Radıyallâhü anh)'in hadîsini Mü s 1 i m ve N e s â i de rivayet etmişlerdir.

  Her iki hadisin mânâsı aynıdır.

  Hadîslere göre, Medine' deki Meseid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hâriç, diğer mescidlerde kılınan bir namaz*dan fazilet bakımından hayırlıdır.

  Tuhfe yazan, bu hadisin şerhinde şöyle der:

  "Nevevi; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mes*cidinde namaz kılmaya düşkün olan kimse. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtinde namaz kılmalıdır. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den sonra ilâve edilen kı*sımda değil. Çünkü faziletin bin kat artışı. Onun Mescidi hakkında vârid olmuştur. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu mânâ*yı : «...bu mescidimde...- buyruğuyla te'yid etmiştir. Fakat M e k-k e mescidi böyle değildir. Çünkü Mescidi Haram tâbiri, tüm Mekke "y i kapsar. Hattâ sahih kavle göre bütün Harem mıntıka*sını kapsar,' demiştir. Hafız, el-Fetih'te N e v evi' nin bu kavlini anlatmış ve bu görüşe katılıp katılmadığı hususunda sükut etmiştir. Ben derim ki, Aliyyel-Kaâri' el-Mirkât'ta ' S ü b k i ve başkaları, N e v e v î' nin mezkûr görüşüne katıl*mışlardır. İbn-i Teymiye ve Muhibb-î Taberi bu görüşe karşı çıkarak bâzı eserleri delîl göstermişlerdir. Ez cümle şöy*le demişlerdir: İmâm Mâlik'e bu husus sorulmuş ve fazile*tin Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtine münhasır olmadığını savunarak : Çünkü Peygamber (Sallal*lahü Aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra olacak şeylerden haber ver*miş, yer onun için durulmuştur. Kendisinden sonra meydana gelecek şeyleri bildirmiştir. Eğer Mescid-i Nebevfye yapılan ilâveye bu fazi-Jet şümullü olmasaydı Hulefâ-i Râşidin bunca sahâbıle-rin huzurunda ilâve yapmayı caiz görmiyeceklerdi. Halbuki hiç kim*se, yapılan ilâveye karşı çıkmamış, demiştir. Diğer taraftan M e d i -n e târihinde Ömer (Radıyallâhü anh)'den rivayet edildiğine göre Mescid-i Nebevi'ye ilâve işi bitince şöyle söylemiştir: 'Eğer mes*cid cebâneye kadar, bir rivayete göre Zülhüleyfeye kadar uzasaydı hepsi Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve SellemJ'in mescidi olurdu.'

  Bunların bir deiili de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anne*den rivayet edilen Peygamber (Sallaİlahü Aleyhi ve SellemJ'in:

  -Eğer bu mescid San'a'ya kadar büyütülseydi mescidim olacaktı.

  mealindeki hadisidir. Bunun bir rivayeti de ş'öyledir:

  «Bu mescidde ne ilâve yapılsaydı, hepsi benim mescidim olurdu.»

  Yukarıdaki bilgi, îbn-i Hacer'in el-Cevherü'l-Munazzam adlı kitabından özetlenmiş' demiştir."

  Tuhfe yazan, yukardaki nakilleri yaptıktan sonra : Eğer Ebû H ü r e y r e (Radıyalâhü anh)*nin yukarıdaki hadisi sahih olsaydı, aradaki ihtilâf-ı kesip atardı. Lâkin hâlinin ne olduğunu bilemiyece-ğim. Acaba delil olmaya müsait midir, değil midir? Ben Onun sene*dini de bulamadım, demiştir.

  Hadîs, Mescid-i Harâm'daki namazın faziletini bu ölçüden hâriç tutmuştur. Mescid-i Harâm'ın-istisnâ edilmesi çeşitli mânâlara muhL temeldir. Beyan edilen ihtimalleri Tuhfe yazarı şöyle sıralamıştır.

  "Bâzıları demişler ki :. İstisnanın mânâsı, muhtemelen şöyledir : Benim Mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram'da kılınan bin na*mazdan üstün değil, daha az sayıyla üstündür.

  İkinci ihtimal : Mescid-i Haram'da kılınan namaz, benim mesci*dimde kılınan namazdan daha faziletlidir.

  Üçüncü ihtimal : Her iki mescidde kılınan nama/ın fazileti eşittir.

  Ben diyorum ki : Bu ihtimalleri sıralayan kişiler, Mescid-i Harâm'-da kılınan namazın, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan efdal ol*duğuna delâlet eden hadîsleri her halde görmemişlerdir. Bu hadis*lerden birisi, Ahmed ve İbn-i Hibbân'ın Abdullah bin Zübeyr (Radıyallâhü anh)'den rivayet ettikleri şu hadis*tir:

  Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :

  «Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müs*tesna diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir ve Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz bu (mescidimde) kılınan yüz namazdan efdaldır.» buyurdu.'

  Diğer bir hadis, îbn-i Mâceh'in Câbir (Radıyallâhü anhl'den rivayet ettiği şu hadistir: ... (Tuhfe yazan 1406 nolu hadîs*inizi kastediyor.)

  Tuhfe yazarı, bu hususa âıt başka hadisleri de zikretmiştir.  1406) Câbir (Rııütyatâhü anh)\h*n rivayet edildiğine göre. Resûlul*lah (Satlallühu Alıv/ır vr Selhnı) §üyle duyurdu, demiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, diğer mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır. (Mekke'deki) Mescidi Ha*ram'da kılman bir namaz, başka mescidlerde kılman yüz bin namaz*dan (sevap bakımından) efdaldır.Zevâid'de şöyle denilmiştir. Câbir <R.A.)'in hadisinin isnadı sahih ve ricali sıka zâtlardır. Çünkü Bezzâr, Dârekutni ve Zehebi; İsmail bin Esed'i sıka saymışlardır. Ebû Hatim de : O çok sâdıktır. İsnadın kalan rAvilerini Buhâri ve Müslim hüccet saymışlardır. [259]  İzahı


  Zevâid türünden olan bu hadisi A h m e d de rivayet etmiştir. Bu hadis Mescid-i Harâm'i istisna etmenin mânâsını açıklıyor. Bun-dan önceki hadislerde mevcut istisna buna göre yorumlanır. Hulâsa şudur:

  Medine' deki Mescid-i Nebevi" de kılman bir na*maz, diğer mescîdlerde kılman bin namazdan hayırlıdır. Mekke'*deki Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, diğer mescid-lerde kılınan yüz bin namazdan hayırlıdır. Şu halde Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz Mescidi N e b e v i' de kı*lman yüz namazdan hayırlı olur. Çünkü Mescîd-i Harâm'*da kılınan namazın sevabının, Mescîd-i N e b' e v i ' de kı*lman namazın sc\âbının yüz katı olduğu hadisten anlaşılıyor.

  Fethü'l-Bâri'de şöyle denilmiştir: 'Hadîste «Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan ha*yırlıdır.» buyurulurken bu hükümden Medine Mescidi müs*tesna tutulmuştur. Hadîsi böyle yorumlamak gerekir.' Çünkü M e-dîne' deki mescidin diğer mescidlerden namaz sevabı bakımından bin kat üstünlüğü bu bâbtaki hadislerle sabittir. [260]

+ Yorum Gönder
kabede kilinan namazin fazileti,  kabede kılınan namazın sevabı,  mescidi haramda kılınan namazın sevabı,  kabede kılınan namazın önemi,  mescidi haramda namaz kılmanın fazileti,  mescidi nebevide kılınan namazın sevabı,  mescid nebevi fazileti