+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Mezheplere Göre Teravih Namazı Kaç Rekattır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mezheplere Göre Teravih Namazı Kaç Rekattır?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mezheplere Göre Teravih Namazı Kaç Rekattır?


  Reklam  Cevap:
  Şafii mezhebine göre teravih namazı 20 rekattir
  hanefi mezhebine göre teravih namazı 20 rekattir.


 3. imam
  Üye
  Teravih namazı Hanefî, Şafiî, Hanbelî mezheplerine göre 20 rekâttır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekât olduğu şeklinde iki görüş vardır.
  aksini iddia edenler dinden bir haberdirler

 4. mum
  Administrator
  Teravih namazı kaç rekattır?

  TERAVİH NAMAZI, DÖRT MEZHEBE GÖRE YİRMİ (20) REKATTİR.

  Geniş bilgi için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.


  Teravih namazının rekât sayısı ile ilgili görüşler

  Teravih namazının 20 rekât olduğu delilleri:

  Teravih namazı Hanefî, Şafiî, Hanbelî mezheplerine göre 20 rekâttır. Maliki mezhebinde ise 20 ve 36 rekât olduğu şeklinde iki görüş vardır. Bununla birlikte teamülün, seleften halefe 20 rekât olduğu da, bahsi geçen mezhebin bazı kitaplarında ifade edilmiştir.
  Şafiî Mezhebi'nin en önemli imamlarından olan İmam Nevevî, teravih namazının âlimlerin icmâsı ile sünnet olduğunu vurguladıktan sonra, mezheblerine göre 20 rekât olduğunu da açık bir şekilde ifade etmektedir.


  Hz. Aişe'den gelen rivayette Peygamber Efendimiz, Ramazan'da birkaç gece teravih namazı kıldırmış, sonra da farz kılınır endişesi ile bırakmış; fakat Ashabının kılmasını teşvik etmiştir. Bu rivayette Hz. Peygamber'in kaç rekât kıldırdığı belli değildir.

  Hz. Ömer, Sahabeyi Ubey İbn Ka'b'ın imamlığında bir araya toplayarak 20 rekât olmak üzere teravih namazını kıldırtmış ve Sahabeden hiç kimse de buna itiraz etmemiştir. Bu durum, onların bu konuda bildikleri bir şeyin olduğunu gösterir. Nitekim İmam A'zam, buna dikkat çekerek, Hz. Ömer'in bu uygulamayı kendiliğinden ortaya atmadığını, bu hususta bir bid'at işlemediğini, Allah Resûlü'nden öğrendiği bir bilgiye dayanarak böyle yaptığını söylemiştir. Sahabenin bu şekilde Hz. Ömer'in yaptığını güzel görerek muvafakat etmeleri, onların bu konudaki icmâlarını göstermektedir. Bu icmâın dayanağı da, Hz. Peygamber'in fiilidir. Onların bir meselede icmâ etmesi ise, nass/dini delil gibidir.
  Teravih namazı, daha sonra Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde de 20 rekât olarak kılınmış ve o günden bugüne bu şekilde amel edilmiştir.
  Teravih namazının "20 rekât" olduğu hususunda, muhaddislerin kriterlerine göre merfu olarak gelen sahih bir rivayetin bulunmaması, bu meseleye zarar vermez. Zira sahabenin icmâ ile ortaya koyduğu tatbikat bellidir.

  Hz. Ömer'in teravihin 20 rekât olarak cemaatle kılınmasını emretmesi, dağınıklığı önlemek içindir. Çünkü önceden mescidde fert ve grup olarak dağınık bir şekilde kılınıyordu.

  Teravih namazı, o günden bu güne mescidde cemaatle 20 rekât olarak kılınagelmiştir. Nitekim İbn Abidin, teravihin doğuda ve batıda 20 rekât kılındığını kaydetmekle, bu teamülün ne kadar güçlü olduğunu ifade etmiştir37

  Sahabenin fiilî olarak teravih namazını 20 rekât kılmalarını destekleyen rivayetler de vardır:

  İbn Abbas'tan (r.a), "Peygamber Efendimiz'in Ramazan'da 20 rekât teravihi ve vitri kıldırdığı rivayet edilmektedir." Bu rivayet her ne kadar zayıf olsa da, sahabenin fiilî icmâı ile kuvvetlenmektedir." Çünkü Hz. Aişe'den Hz. Peygamber'in Ramazan gecelerinde çok namaz kıldığını bildiren rivayetler, sahabenin 20 rekâtta icmâ ve cumhur ulemanın teravihin 20 rekât olduğunda ittifak etmesi gibi hususlar, İbn Abbas'tan gelen bu rivayeti güçlendirmektedir. Zikredilenler, hadisin sıhhatine çok kuvvetli karinedir.

  Ayrıca Saib İbn Yezid'den, "Biz Hz. Ömer zamanında 20 rekât ve vitri kılardık." rivayeti vardır.


 5. musab
  Hadis Öğrencisi
  Maliki Mezhebine göre teravih namazı 36 rekattır.Onlara göre her dört rekat teravih namazından sonra dört rekat mutlak nafile namaz ya da kabeyi tavaf etmek vardır.

 6. @hmet
  Üye
  Maliklerin de en meşhur görüşüne göre teravih namazı yine 20 rekattir.

+ Yorum Gönder
şafii mezhebine göre teravih namazı kaç rekattır,  hanefi mezhebine göre teravih namazı,  teravih namazı kaç rekattır,  şafi mezhebine göre teravih namazı kaç rekattır,  mezheplere göre teravih namazı,  hanefi mezhebi teravih