+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Teravih Namazı İle İlgili Bilmek İstedikleriniz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teravih Namazı İle İlgili Bilmek İstedikleriniz

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Teravih Namazı İle İlgili Bilmek İstedikleriniz


  Reklam  Cevap: Teravih Namazı - Teravih Namazı hakkında

  Niçin Teravih Namazı denilmiştir?

  Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı her dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için bu adı almıştır.

  Oruç tutmayanlar Teravih Namazı kılabilir mi?

  Teravih namazı kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih orucun sünneti değil vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar.

  Teravih Namazı Kur'an da zikrediliyor mu?

  Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan Teravih namazı Kur'an'da zikredilmemektedir.

  Teravih Namazı ile ilgili hadis var mı?

  Fakat hakkında çok sayıda hadis rivâyet edilmiştir

  Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Resulullah (s.a.s) Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş fakat bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda;
  "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır" diye buyurmuştur.

  Hadis alimlerinden en-Nevevî Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî "Ramazanı ihya etmenin teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in "her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s):

  "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla gecelerini namazla ihya ederse anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır.

  Resulullah (s.a.s) Teravih Namazı kıldı mı?

  "Resulullah (s.a.s) Ramazanda mescitte gece bir namaz kıldı. Sahabenin çoğu da onunla birlikte o namazı kıldı. İkinci gece yine aynı namazı kıldı. Bu kez O'na tabi olarak aynı namazı kılan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hz. Muhammed (s.a.s) mescit'e gitmedi. Orayı dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (s.a.s) ancak sabah olunca mescide çıktı ve cemaata şöyle buyurdu:

  "Sizin cemaatla teravih namazını kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp size namazı kıldırmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım"

  Resulullah Teravih Namazı kıldırdı mı?

  Ebû Zer (r.a)'dan nakledildiğine göre Resulullah (s.a.s) Ramazan ayının sonuna doğru bazı gecelerde ahsabına gecenin üçte birini geçinceye kadar teravih namazını kıldırmıştır.

  Ebû Hureyre (r.a)'nın naklettiği bir başka hadiste de Rasûlüllah (s.a.s)'in Ramazan ayında ashabtan bir grubu Ubey b. Kab (r.a)'ın arkasında cemaatle namaz kılarken gördü ve "Doğru yapıyorlar yaptıkları şey ne güzeldir" diyerek tasvip ettikleri haber verilmiştir

  Teravih Namazı kaç rekat?

  Yine Hz. Âişe validemiz (r.a) Hz. Peygamber (s.a.s)'in kıldığı teravih namazı hakkında şu bilgileri vermiştir:

  "Allah'ın elçisi ne Ramazanda ne de diğer zamanlarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı ki güzelliği ve uzunluğunu anlatamam! Nihayet üç rekat daha kılardı. Bir defasında Ey Allah'ın Resulu! Vitir namazını kılmadan uyuyor musun? diye sorduğumda "Ey Âişe! Benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz" buyurdu"

  Hanefilere göre teravih namazının rekât sayısı Hz. Ömer (r.a)'ın uygulamasına dayanır. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliğinin son zamanlarında teravih namazını yirmi rekât olarak kıldırdı. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla kılınmasına karşı çıkmadı. Alimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v)'in şu hadisine göre hareket etmişlerdir:

  "Benden sonra benim sünnetimden ve raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın"

  Diğer yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'ın Ramazan ayında teravih namazını yirmi rekat olarak kıldığı ve arkasından da üç rekat vitir namazını kıldığı rivâyet edilmiştir. İmam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'ın bu hususta yaptığı uygulama sorulunca şöyle demiştir: Teravih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer bu namazın cemaatle ve yirmi rekat kılınmasını şahsi bir ictihadı ile yapmadığı gibi bir bid'at olarak da emretmemiştir. O kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır

  Teravih Namazı nasıl bir sünnettir?

  Yukarıda işaret edildiği gibi teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadiste: "Allah size Ramazan orucunu farz kılmıştır ben de size gece namazını (teravihi) sünnet kıldım" diyerek buna işaret buyurmuştur .

  Nakledilen bütün bu rivâyetlere göre teravih namazının sekiz rekatının müekked sünnet olduğunda şüphe yoktur. İbnu'l-Humam gibi bazı alimler sekiz rekattan fazlasının müstahap olduğunu söylemişlerdir. Bu durum yatsı namazından sonra dört rekat nafile namaz kılmanın müstahap oluşuna benzer ki bunun ilk iki rekatı müekked sünnet olur

  Vitir Namazından sonra kılınabilir mi?

  Teravih namazı Ramazan ayına mahsustur; vakti tercih edilen görüşe göre yatsı namazından sonradır sabah namazının vaktine kadar devam eder. Vitir namazı teravih namazından sonra kılınır. Ancak teravih namazından önce kılınmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Ancak teravih namazı yatsı namazından önce kılınmaz. Kılındığı takdirde iâdesi gerekir. Bu namazın gece yarısından veya gecenin üçte birinden sonraya tehir edilmesi müstehaptır.

  Bir mescitte hiç kimse Teravih Namazı kılmazsa ne olur?

  En sağlam görüşe göre teravihte cemaat olmak sünnet-i kifâyedir. Yani bir mescitte hiç kimse teravihi cemaatle kılmazsa hepsi günahkâr olur. Teravih namazı tek başına kılınabilir. Fakat cemaatle kılınması daha faziletlidir.

  Teravih Namazı'nın yarısında yetişen kimse ne yapar?

  Teravih namazına yarısında yetişen kimse önce yatsı namazının farzını kılar ve daha sonra teravih namazını kılmak için imama uyar. Eksik kalan teravih rekatlarını daha sonra kendisi tamamlar. Hatim ile teravih namazını kılmak sünnettir.

  Teravih Namazı'nı nasıl kaza edebilirim?

  Teravih namazının kazası yoktur. Bilindiği gibi farz ve vacip namazlar kaza edilirler.

  Selam kaç rekatta bir olmalı

  Teravih namazını her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir. Fakat bu şekilde kılmak mekruhtur.

  Teravih namazını kılarken iki rekatta bir selâm verilse normal olarak akşam namazının iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Başlarken ve her iki rekatın başında "Sübhâneke" "Ezûzübesmele" ve her oturuşta "et-Tahiyyat" ile "Salli-barik" duaları okunur.

  Cemaatle kılarken nasıl niyet edilir?

  Cemaatle kılınınca cemaat hem teravihe hem de imama uymaya niyet eder. İmam teravih namazını sesli olarak kıldırır

  Teravih Namazı ne kadar hızlı kılınabilir?

  Teravih namazı diğer namazlara nispetle biraz seri kılınır. Ama bu harflerin mahreci anlaşılmayacak şekilde bozuk bir telaffuzla kılınabilir anlamına gelmez. Bu bakımdan teravih namazının normalin dışındaki bir şekilde acele kılınması mekruhtur. Namazın rükünlerini yerine getirirken de acele edilmez. Kelimeleri tane tane okumak mahreçlere dikkat etmek ve rükünleri gerektiği gibi yerine getirmek gerekir.

  Teravih Namazında hangi sureler okunmalıdır?

  Teravih namazı hatimle kılınmayan camilerde herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek ve cemaatın da kısa sureleri iyice ezberlemelerini sağlamak için "Fil sûresi"nden sonraki sureleri okumakta yarar vardır. Bu durumda imam rekat sayılarında da tereddüde düşmekten korunmuş olur.

 3. imam
  Üye
  TERÂVİH


  Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isimdir. Namazın her dört rekatinin sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehap olup buna tervîha denilmiştir. Sonra bu kelimenin çoğulu olan terâvih kılınan bu namaza isim olmuştur.
  Terâvih namazı yirmi rekat olup, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (terâvih namazını) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174). Nafile namazların münferid olarak kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Hz. Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle ashaba kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle kıldırmamıştır (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177). Terâvih namazını iki rekatte bir selam vererek ve dört rekatin sonunda biraz dinlenerek kılınması müstehabdır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallâh demek) ve salavât ile meşgul olunur.
  Terâvih namazını kıldıran imamın, okuyuşu uzatarak cemaati bıktırıp dağıtmamalı; çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemelidir. Namazda kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta'dil-i erkana riâyet edilmesine özen gösterilmelidir.

+ Yorum Gönder