+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?


  Reklam  Cevap: Cenaze Namazı Kılarken Kaç Tekbir Alınır?
  3196... (Ebû İshâk'ın) Şa'bi'den (rivayetine göre);
  Rasûlullah (s.a) (bir gün sahabilerinden bazılarıyla birlücte me­zarlıkta gezinirken toprağı) yaş olan bir kabre uğramış (ashabıyla bir­likte) o kabrin önünde saf bağla(yıp namaz kılmışlar. (Hz. Peygam­ber) bu kabir üzerine (namaz kılarken) dört (defa) tekbir almış.
  (Ebû İshak diyor ki): "Ben Şa'bi'ye; (bunu) sana kim söyledi?" diye sordum da: "Güvenilir birisi (yani o anda) orada bulunan Ab­dullah b. Abbas (söyledi)" diye cevap verdi.[486]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerifte, birisi; kabre konulmuş olan cenaze üzerine cenaze namazı kılmanın caiz olup olmayacağı, diğeri de cenaze namazında kaç tekbir alınacağı meselesi olmak üzere, iki mesele söz-konusu edilmekte ve cenaze namazında dört tekbir alınacağı ifade edilmek­tedir. Bunlardan kabre konulan bir cenazenin kabri üzerine yönelerek o ce­nazenin namazını kılmanın caiz olup olmayacağı meselesi 3203 numaralı hadis-i şerifin şerhinde açıklanacaktır.
  İkinci meseleye gelince, mezheb imamlarından İmam Ebû Hanife ile İmam Malik, Şafiî, Ahmed es-Sevrî, İbnü'l-Mübarek, İshak, İbn Ebî Evfa, Ata, Muhammed b. el-Hanefiyye ve el-Evzâî ile ashab-ı kiram'dan Ömer b. el-Hattab, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Hasen b. Ali, el-Bcra b. Azib ve Ebû Hureyre'ye göre cenaze namazında dört tekbir alınır. Delilleri ise, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifle 3194 numaralı hadisi şerif ve Buhârî ile Müslim'in Rasül-ü Ekrem'in Necaşi üzerine dört tekbir alarak cenaze na­mazı kıldığına dair rivayet ettikleri hadis-i şerif ile ileride meallerini sunaca­ğımız 3204-3205 numaralı hadis-i şeriflerdir.
  Tirmizî, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif hakkında, "İbn Abbas hadisi hasen sahihtir. Peygamber (s.a)'in ashabından ve sonrakilerden ilim adam­larının çoğunun ameli bu hadis üzerinedir." demiştir.
  Bu mevzuyu Bezlü'I-Mechûd yazarının, Şevkânî'den naklettiği şu satır­larla noktalıyoruz: "Kâdî Iyaz'ın beyanına göre, sahabe-i kiram, cenaze na­mazında kaç tekbir alınacağı konusunda İhtilafa düşmüş, "üç tekbirden do­kuz tekbire kadar değişen sayılarda tekbir alınabileceğine dair çeşitli görüş­ler ileri sürmüşlerse de, İbn Abdi'l-Berr'in dediği gibi, sonradan dört tekbir alınacağında icma vaki olmuş. Fıkıh âlimleri ile Bağdat, Basra, Küfe, Medi­ne gibi meşhur kültür merkezlerindeki fetva ehli de bu mevzuda ittifak et­mişlerdir. Çünkü bu mevzuda gelen sahih hadislerden elde edilen netice bu­dur. Binaenaleyh bu görüşün dışında kalan şaz görüşlere iltifat edilmemeli­dir. Önemli fıkıh merkezlerindeki fıkıh alimleri içerisinde cenaze namazınir beş tekbirle kılınacığını söyleyen sadece İbn Ebî Leyla vardır. Onun dışında bu âlimlerin hiçbirisi cenaze namazındaki tekbirlerin beş olduğunu söyleme­miştir."[487]

  3197... İbn Ebî Leyla'dan demiştir ki:
  Zeyd: -Yani (Zeyd) ibn Erkam- bizim cenazelerimizin namazla­rında dört tekbir alırdı. (Bir gün, by- cenaze namazında) beş tekbir aldı. Bunu kendisine sordum da "Rasûlullah (s.a) (böyle) beş tekbir alırdı" cevabını verdi.
  Ebû Dâvûd der ki: (bu hadisi bana rivayet edenlerden) İbn el-Musanna'nın rivayetini (Ebu Ve/id'in rivayetinden) daha sağlam ez­berledim.[488]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerif, cenaze namazını dört tekbirle kıldırmak ca­iz olduğu gibi, beş tekbirle kıldırmanın da caiz olduğunu söy­leyen Davud-u Zahiri'nin ve İbn Ebî Leyla'nın delilidir.
  Aslında İbn Ebî Leyla'nın Zeyd b. Erkam'a cenaze namazını niçin beş tekbirle kıldırdığım sorması selef-i salihin arasında cenaze namazını dört tek­birle kılmanın yaygın, beş tekbirle kılmanınsa, nadirattan olduğunu göste­rir. Bu düşünceyle cumhur ulema metinde geçen "Rasûlullah (s.a) beş tek­bir alırdı" cümlesini "İslâm'ın ilk yıllarında böyle beş tekbir alırdı. Sonra­dan devamlı surette dört tekbir almaya başladı da, bu son uygulama halk arasında yerleşti." şeklinde anlamışlardır.
  Musannif Ebû Davüd, metnin sonuna ilave ettiği ta'likle, bu hadisin ken­disine iki yoldan geldiğini bunlardan İbnu'l-Musanna yoluyla gelen rivayeti Ebû Velid et-Tayalisî'den gelen rivayetten daha iyi bellediğini söylemekle İbnu'I-Müsenna'dan gelen rivayetin diğerinden daha kuvvetli olduğunu ve buna daha çok güvendiğini ifade etmek istemektedir.[489]
  arşivden...

+ Yorum Gönder