+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Evvabin namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Evvabin namazı kaç rekattır nasıl kılınır?

  Reklam

 2. mumsema
  Administrator

  Yanıt: evvabin namazi kaç rekattır nasil kılınır?


  Reklam  Cevap:
  EVVABÎN NAMAZI


  Evvabîn, tövbe eden, sığınan anlamına gelen evvâb kelimesinin çoğuludur. Kur'ân'da beş yerde tekil ve bir yerde de çoğul olarak geçen bu kelime ile peygamberlerin ve sâlih kulların tövbe edip Allâh'a yöneldikleri anlatılır. Evvâbîn namazı ise, tövbe eden ve Allâh'a sığınanların namazı demektir. Hz. Peygamber'in, akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı ve bunu tavsiye ettiği rivâyet edilmektedir (İbn Mace, İkâme, 185; Tirmizi, Salat, 202). Rasulullah, akşam ile yatsı arasında kılınan bu namazı, Kur'ân'da evvabîn diye nitelendirilen sâlih kulların namazı gibi sayılacağını belirtmek maksadıyla "evvabîn namazı" olarak vasıflandırmaktadır. Bunun yanında kuşluk vaktinde kılınan namazın da hadislerde evvabîn namazı olarak vasıflandırıldığı görülmektedir (Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn, 19). Altı rekatlı bir namaz olan evvâbîn namazı, altı rekatın sonunda selam verilmek sûretiyle bir defada kılınabileceği gibi, dört veya iki rekatta bir selam da verilebilir. Ancak iki rekatta bir selam vermek daha iyidir. (İ.P.)

 3. Misafir
  ALLAH cc razı olsun..

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  evvabin namazı ne zaman kılınır

  ‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanların namazı anlamına gelir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in evvâbîn namazının kuşluk vakti kılınacağını ifade eden hadislerinin (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 19) yanı sıra akşam namazından sonra nafile kılan kimsenin ‘evvâbin’den olacağını bildiren başka rivayet (Taberânî, Mu’cemü’l-Evsât, Kahire, 1415, I, 250, VII, 191) sebebiyle, ‘evvâbin namazı’ tabirinin akşam namazından sonraki nafile için kullanılması yaygınlaşmıştır. Altı rekatlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selâmla kılınabileceği gibi üç selâmla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâki’l-felah, I, 170-171). Peygamberimiz (s.a.s.): “Kim akşam namazından sonra kem söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk kılınır” buyurmuşlardır (Tirmizî, Salât, 321). Ayrıca kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmektedir (Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 64).

 5. mum
  Administrator
  Evvabin namazı hakkında geniş bilgi

  EVVÂBÎN NAMAZI KISACA NEDİR?


  Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namaz.

  Evvâbîn kelimesi “dönen, Allah’a yönelen, tövbe eden” anlamındaki evvâbın çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’de beş yerde tekil (Sâd 38/17, 19, 30, 44; Kāf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsrâ 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah’a yöneldikleri, tövbe edip O’na döndükleri anlatılır. Kelime bazı hadislerde de tekil ve çoğul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar taşımaktadır (Wensinck, el-MuǾcem, “evvâb” md.). Yukarıdaki âyetler arasında özellikle İsrâ sûresinde geçen evvâbîn kelimesi müfessirler tarafından “günah işlediğinde derhal tövbe edip Allah’a yönelen, Allah’a itaat ederek hayır işleyen kimseler” şeklinde açıklanmıştır.

  Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir. Bunlar arasında, akşam namazından sonra kılınan altı rek‘at nâfile namazın on iki yıllık ibadete denk olduğu, bu namazı kılan kimsenin günahlarının deniz köpüğü kadar çok olsa da bağışlanacağı, akşam namazından sonra dört rek‘at daha kılan kişinin cennetle ödüllendirileceği, onun Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecir alacağı, yine bu vakitte yirmi (diğer bir rivayette on) rek‘at namaz kılan kimse için Allah’ın cennette bir köşk inşa edeceği şeklinde özendirici hadisler sayılabilir (bk. İbn Mâce, “İķāme”, 185; Tirmizî, “Mevâķītü’ś-śalât”, 204; Heysemî, II, 229-230; Şevkânî, III, 62-64). Ancak bu hadislerin hemen hemen tamamı muhaddisler tarafından sened itibariyle zayıf görülmüştür. Muhammed b. Münkedir’in rivayet ettiği bir başka hadiste de Hz. Peygamber’in rek‘at sayısı belirtmeden akşam ile yatsı arasında kılınan bu namazı “evvâbînin namazı” (salâtü’l-evvâbîn) olarak vasıflandırdığı görülür (Abdullah b. Mübârek, s. 445, 453; Muttakī el-Hindî, VII, 388). Ancak hadiste, bu nâfile namaza isim verilmesinden ziyade söz konusu namazın Kur’an’da evvâbîn diye nitelendirilen salih kulların namazı grubunda sayılacağını belirten bir övgü dile getirilmiştir. Birçok sahâbînin de akşam namazından sonra kılınan nâfile namaz hakkında teşviklerde bulunduğu, Abdullah b. Amr’ın bunu evvâbîn namazı olarak adlandırdığı (Abdullah b. Mübârek, s. 445), hatta bazı sahâbîlerin, Kur’an’da gece ibadetinden övgüyle söz eden âyetlerin (Âl-i İmrân 3/113; es-Secde 32/16; ez-Zâriyât 51/17; el-Müzzemmil 73/6) bu namazı da içerdiği görüşünde olduğu nakledilir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, III, 44; Şevkânî, III, 62-64).

  ------------------------

  Fıkıh mezheplerinin ağırlıklı görüşü, evvâbîn namazının akşam namazından sonra altı rek‘at olarak kılınacağı şeklindeyse de akşam namazının farzından sonra kılınan iki rek‘at müekked sünnetin bu namaza dahil olup olmadığı tartışmalıdır. Hanefî mezhebinde her iki görüş de vardır. Evvâbîn namazı Mâlikîler’e göre altı, Hanbelîler’e göre dört rek‘attır. Hanbelîler, bazı Hanefî fakihleri gibi akşam namazının iki rek‘atlık müekked sünnetiyle ardından kılınacak dört rek‘atlık mendup namazı ayrı mütalaa ederler. Şâfiî mezhebinde ise evvabîn namazının yirmi rek‘at kılınacağı yönündeki rivayetlerin yanı sıra bunun altı, dört, hatta iki rek‘at olduğuna dair rivayetler de vardır. Gazzâlî, akşam ile yatsı namazları arasında altı rek‘at namaz kılmanın müekked sünnet olduğunu söyler (İĥyâǿ, I, 260). Ancak fakihler, akşam namazının müekked sünnetinin iki rek‘at olduğunda hemen hemen görüş birliği içinde bulunduğundan evvâbîn namazının gayri müekked sünnet veya mendup bir ibadet olarak mütalaa edilmesi gerekir. Esasen klasik dönem fıkıh kitaplarının bir kısmında böyle bir namazdan hiç söz edilmezken diğer bir kısmında evvâbîn adlandırması yapılmadan bu namaza diğer nâfile namazlar arasında yer verilmiştir.

  Evvâbîn namazının kılınış şekline gelince, Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre gece kılınan nâfile namazlar gibi iki rek‘atta bir selâm verilir. Hanefî mezhebine göre ise bu şekil daha faziletli olmakla birlikte evvâbîn namazı altı rek‘atta bir selâmla veya dört ve iki rek‘at halinde iki selâmla da kılınabilir.

  Yunus Vehbi Yavuz - DİYANET

+ Yorum Gönder
evvabin namazı nasıl kılınır,  evvabin namazı kaç rekattır,  evvabin namazı kaç rekat,  evvabin namazı nezaman kılınır,  evvabin namazı,  ebabil namazi kac rekat,  evvabin namazı kaç rekattır nasıl kılınır