+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zinanın Tarifi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zinanın Tarifi

  Sual: Zinanın Ta'rifi

  Mâlikîler zinayı ittifakla şöyle ta'rîf ederler: Zina; insanoğlunun kasıdlı olarak mülkü olmayan birisinin mahremine yaklaşması ve cin-sî temasta bulunmasıdır.

  Hanefîler ise zinayı şöyle ta'rîf ederler: Mülkü1 olmadan erkeğin kadınla önden temas etmesidir.

  Şâfiîler ise şöyle ta'rîf etmektedirler: Normal bir istekle, şüpheden hâlî olarak ve kendiliğinden haram olan bir ferce zekerin idhâlidir.

  Hanbelîlere göre zinanın ta'rtfi şöyledir: Önden veya arkadan fu-huş fiilini işlemektir.

  Zahirîler ise zinayı şöyle ta'rîf ederler: Bizzat haram olan birleşme veya haram olduğunu bilerek çıplak halinde kendi3ine bakması haram olan birisiyle temasta bulunmasıdır.

  Zeydîler ise zinayı şeyle ta'rîf etmektedirler: Şüpheye mahal bırak-madan, haram kılınmış olan bir canlının avret mahalline idhâldir.

  Zina Suçunun Rükünleri: Yukardaki ta'rîflere bakacak olursak her mezhebin kendine göre bir ta'rifi vardır. Ancak bu farklılığa rağmen bütün mezhebler, zinanın kasıdlı olarak yapılan yasak birleşim oldu-ğunda müttefiktirler. Bu demektir ki, zina suçunun iki rüknü olduğu konusunda görüş birliğindedirler.

  a) Yasak birleşim

  b) Birleşmeyi kasıdlı olarak yapmak veya cezaî kasıd. ? 2. Hüsran
  Hüsran`a Uğramak

  --->: Zinanın Ta'rifi


  Reklam  Cevap: zina ya yaklaşmayın, zina büyük günahlardandır. Bildiği halde zina eden kişi ebedi cehennemliktir!

 3. Abdullatif
  seyyah
  Bildiği halde zina eden kişi ebedi cehennemliktir!


  Nerde geçiyor acaba bu bilgi?

+ Yorum Gönder