+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İlim ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlim ile ilgili hadisler

  Sual: ilim ile ilgili hadisler istiyorum Bana İlim ile ilgili hadislere örnekler hakkında yardımcı olur musunuz arkadaşlar ? 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: ilim ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Buyrun.

  İlim Bahsi {ilim ile ilgili hadisler}


  474- [1:437 Hadîs No: 850]
  Ebû Hüreyre (r. a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurdu*ğunu rivayet ediyor
  Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlı*ğı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser, (2) kendisinden fay*dalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât
  640. [1:543 Hadîs No: 1111]
  Enes'den (r.a.) rivayetle:
  Çin'de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüma-na farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler

 3. GÖKHÜKÜMDAR
  Devamlı Üye
  Hadisler
  İlim öğrenmek kadın, erkek herkese farzdır.
  İlim Çin'de bile olsa gidiniz.
  Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.
  Her şeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir.
  Alimin uykusu cahilin -nafile- ibadetinden hayırlıdır.
  Mahşer günü alimin mürekkebi, şehidin kanından daha kıymetlidir.
  Hikmet (ilim) müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın.
  Ben ilim şehriyim, Ali de bu şehrin kapısı
  İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimlerdir.
  Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.
  İlmin esirgenmesi helal olmaz.
  Bir saat tefekkür (Düşünme, düşünüş), altmış yıllık nafile (Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç) ibadetten hayırlıdır.
  Muhakkak ki alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır.
  Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar.
  Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar, âlim için istiğfar ederler.
  Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.
  Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.
  Faydasız bilgiden Allah’a sığınırım.
  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun.
  İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.
  Allah'u Teâlâ kıyamet gününde âlimleri toplayarak buyuracak ki: 'Ben size sırf hayır murad ettim. Bunun için de kalblerinize hikmeti koydum. Haydi girin Cennetime. İşlediğiniz kusurlarınızı mağfiret ettim.
  Kim kendisine ilmî bir mes'ele sorulur da onu gizler, söylemez ise Allah, onun ağzına kıyamet günü ateşten gem vurur.
  "Âlimlere tabi olun! Çünkü onlar, dünya ve ahiretin ışıklarıdır."
  "Âlimler, kurtuluş yolunu gösteren birer rehber ve kılavuzdur."
  "Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu."
  "Bilmediklerinizi salih[âlim]lerden sorup öğrenin!"
  “ İlmin yarısı, soru sormaktır.”


  Ayetler
  “ De ki: “ Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer : 9
  “ De ki: Rabbim ilmimi arttır!” Tâhâ : 114
  “ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” Alâk : 1,3,4,5
  " Hikmeti (ilmi) dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir. Bunu ancak sağduyu sahipleri düşünüp anlarlar." Bakara : 269
  “ Kulları içinden ancak alimler, Allah’tan gereğince korkar.” Fâtır : 28
  “ Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onların yanından (hiç düşünmeden) yüz çevirerek geçerler.” Yusuf : 105
  “ Allah, sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti.” Nisa : 113
  “ Allah demişti ki: “ Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana Kitab’ı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğrettim.” Maide : 110
  “ Evlerinizde okunan Allah ayetlerini ve hikmeti hatırlayın.” Ahzâb : 34
  “ Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.” Nahl : 12
  “ Allah bilendir, hikmet sahibidir.” Nur : 58
  “ Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Bakara : 44
  “ Size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.” Bakara : 73
  “ Düşünürseniz size ayetleri açıkladık.” Âl-i İmrân :118
  "Bilmiyorsanız ilim erbâbına sorunuz. " Nahl : 43
  “ Bu misalleri ancak âlim olanlar anlar." (Ankebut 43) “

 4. Hoca
  erimeye devam...
  İLİM BÖLÜMÜ


  30/1 -Abdullah (İ'bn MesudJ'un şöyle dediği rivayet edildi. Ailah'm Elçisi (s.a.) buyurdu ki:
  «— Bilgi öğrenmek her müslümana farzdır.»

  31/2 -Ebû Hureyre'mn şöyle dediği rivayet edildi. Peygamber Cs.a. buyurdu ki:
  «— Bilgi öğrenmek her müslümana farzdır,»

  32/3 Hadis :Ebû Hanife Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:
  * (Hicretin) Sekseninci yılında doğdum. Doksan altı [96] senesinde on altı yaşımdayken babamla hacca gittim. Mescid-i Haram'a girdiğimde ka­labalık bir ders halkası gördüm. Babama, bu halkanın öğretmeni kim?' diye sordum. Babam, Peygamberimizin —saiât ve selâm üzerine oisun— arka­daşı Abdullah bir.1 el-Hârıs bin Gez* bin el-Zebîdî'dir, dedi. İlerledim, iyice yaklaştım, şöyle dediğini işittim:,
  «— Allah'ın elçisinden —salât ve selâm üzerine oisun— duydum. Bu­yurdu ki:
  • — Allah'ın Dinini anlamada üstün başarı gösteren kimsenin dünya ve â'hiret ile ilgili neyi varsa Allah Teâİâ karşılar ve ona ummadığı yef-lerden rızı'k verir.

  33/4 -Ümühani'nin şöyle dediği rivayet edildi.
  Peygamber —salât ve selâm üzerine olsun— şöyle buyurdu:
  Ayşe. Kendini ilim ve Kur'ânı öğrenmekle göster.» ,

  34/5 -Alî bin el-Akmer, Peygamber (s.a.)'den şöyle rivayet etti:
  Allah'ın Elçisi —salat ve selam üzerine olsun— Allah T-eâlâyı anmak­ta olan bir topluluğa rastladı:
  «— Sizler o kimselerdensiniz ki, onlarİa beraber sabr etmekle emr olundum. Sayınız kadar olarr her topluluk oturup Allah Teâlâyı anacak ol­sa hiç şüphesiz, melekler onları kanatlarıyla çepeçevre sarar. İlâhî rahmet onları boğar, ve Allah da yanında bulunanların, (meleklerin) huzurunda on­ları anar.»

  35/6 - Abdullah İbn Mes'ûd'un şöyle dediği rivayet edildi:
  Peygamber —«alât ve selam üzerine olsun— buyurdu ki: «— Allaih Teâlâ kıyamet günü bilginleri toplar onlara: Kalplerinize HİKMETİMİ yerleştirirken, ben yalnız sizlerin yararına olanı istedim. Şimdi cennette yerlerinizi ahn. Geri kalan kusurlarınızı da 'bağışladım,» der.

 5. yüzbin
  Devamlı Üye
  Ilimle Ilgili Hadisler  * Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a biri âbid diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. “Alimin âbide üstünlüğü, benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir” buyurdu.”

  Tirmizi, İlim 19, (2686).

  * Yine Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “…Aleyhissalatu vesselam sonra buyurdular ki: “Allah Teâla Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur.”

  Hadis Tirmizi’nin aynı babındadır.

  * İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurhttp://www.maneviyat.com/forum/richedit/styles/office2007/youtube.gifdular ki: “Tek bir fakih, şeytana bin âbidden daha yamandır.”

  Tirmizi, İlim 19, (2083).

  * Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a Allah indinde en efdal insanın kim olduğu sorulmuştu: “

  Allah indinde en kıymetlileri en muttaki olanlardır!” buyurdular. “Biz bunu sormadık!” demeleri üzerine: “Öyleyse o, Halîlullah’ın oğlu, Nebiyyullah’ın oğlu Nebiyyullah’ın oğlu Yusuf’tur” buyurmuştu. Yine itirazla: “Hayır bunu da sormadık” dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “siz bana Arap hanedanlarından mı soruyorsunuz?” dedi. “Evet (Ey Allah’ın Resûlü!) dediler. “Onların cahiliye dönemindeki hayırlıları, fıkıh öğrendikleri takdirde, İslam’da da en hayırlılarıdır!” cevabını verdi.”

  Buhari, Enbiya 8, 14, 19, Menakıb 1, 25, Tefsir, Yusaf 1; Müslim, Fezail 168, (2378).

  * Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Dinde fakih (bilgili) olan kimse ne iyi kimsedir! Kendisine muhtaç olununca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini artırır.”

  * Ebu’d-Derda radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle dediğini işittim: “Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.”

  Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223).


 6. Hoca
  erimeye devam...
  ilimle ilgili hadisler


  3505. [6:20, Hadîs No: 8276]
  Ka'b bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:
  Her kim ki, âlimlere karşı övünmek, cahillerle cedelleşmek veya insanların sevgisini kazanmak için ilim öğrenirse onun akıbeti Ce*hennemdir


  2740. [4:371, Hadîs No: 5658]
  Ebû Zer (r.a.) rivayet ediyor:
  Alim yeryüzünde Allah adına hareket eden bir sultandır. Ona dil uzatan helak olmuştur.

  Bu hadis amelin ilim ve âlimden kopmaz bir parça olması gerektiğini gösteri*yor. Yani ilmin yanında amel de olmalıdır. Yaşanmayan ilmin ne faydası olabi*lir? İnşaatçı bildiklerini pratiğe dökmezse, öğretmen bildiklerini öğretmezse, doktor hastalarını muayene etmezse veya kendisi aynı dertten muzdarip oldu*ğu halde başkalarını muayeneye kalkarsa ilimlerinin ne ölçüde faydasını göre*bilirler?
  İlim uygulamak için olmalıdır. Âlim, insanlara iyi şeyleri öğreten, anlatan in*san demektir. Yanıp tükenen bir mum gibi olma yerine devamlı yanan bir kandil gibi olmalıdır. Bildiklerini yaşamayan âlim kendisi etrafına ışık verdiği halde tü*kenen muma benzer.

+ Yorum Gönder
ilim ile ilgili hadisler,  ilimle ilgili hadisler,  ilim öğrenmekle ilgili hadisler,  ilim hakkında hadisler,  ilim ile ilgili hadis,  ilim öğrenmek ile ilgili hadisler,  ilim öğrenmekle ilgili hadis