+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fıkıh ilminin içeriği Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fıkıh ilminin içeriği


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  --->: fıkıh ilminin içeriği


  Reklam  Cevap: İslâm Fıkhı İnsanların Kendisine Muhtaç Olduğu Herşeyi Kapsamaktadır

  Şüphesiz insan hayatı değişik yönlere sahiptir. İnsanın mesut olması da bu yönleri nizam dahilinde yürütmekle mümkün olabilir. İslâm fıkhı, Allah'ın kulları için koyduğu ilahî hükümlerden ibaret olduğundan, on-ların maslahatlarını gözettiğinden, mefsedetleri onlardan uzaklaştırdı-ğından Ötürü hayatın bütün yönlerini kapsayıcı olarak gelmiştir. Bu bakımdan insanın muhtaç olduğu herşeyin hükmünü tanzim eder.

  Allah'ın Kitabı'ndan, Hz. Peygamber'in Sünneti'nden, İslâm âlimleri-nin icma ve ictihadlarından oluşan şer'î hükümleri içeren fıkıh kitaplarına baktığımızda onların yedi bölüme ayrıldığını görürüz. Bu hükümlerin toplamı da insan hayatı için genel bir yasa teşkil etmektedir. Fertler de toplum da bu kanunlardan istifade ederler.

  Birinci bölüm, abdest, namaz, oruç, hac, zekât ve benzerlerinden meydana gelen ve Allah'a ibadet esasına bağlı hükümlerdir. Bu hüküm-lere ibadetler (=ibadât) denir.

  İkinci bölüm, evlenme, boşanma, neseb, süt emzirme, nafaka, miras ve benzerlerinden meydana gelen aile ile ilgili hükümlerdir. Bunlara da ahvâl-i şahsiyye (kişilere özgü durumlar) ismi verilir.

  Üçüncü bölüm, alışveriş, rehine, icare, dâva, delil, hüküm ve benzerlerinden meydana gelen insanların birbirleriyle yaptığı fiil ve muamelelerden ibarettir. Bu hükümlere muamelât hükümleri denir.

  Dördüncü bölüm, adaleti yerine getirmek, zulmü kaldırmak ve hü-kümleri icra etmekte olan hâkimin vazifelerine dahil olan hükümlerle, mâsiyetin haricinde taat ve benzerlerinden meydana gelen, mahkumun vecibeleriyle ilgili olan hükümlerdir. Bu hükümlere sultanî hükümler veya şer'î siyaset hükümleri denilmektedir.

  Beşinci bölüm, suçluların cezalandırılması, emniyet ve nizamın ko-runmasıyla ilgili olan; katili, hırsızı, içki içeni ve benzerlerini ceza-landırmak gibi hükümlerdir. Bunlara ukûbât hükümleri adı verilir.

  Altıncı bölüm, İslâm devletinin diğer devletlerle olan savaş, barış gibi ilişkilerini düzenleyen hükümlerdir. Bunada siyer adı verilir.

  Yedinci bölüm, ahlâk, haşmet, güzellik ve çirkinlik gibi şeylerle ilgili olan hükümlerdir. Bu hükümlere de âckb ve ahlâk hükümleri denir.

  İşte böylece biz İslâm fıkhının hükümlerinin, insanın muhtaç olduğu her alanı kapsadığını, fert ve toplum hayatının bütün yönleriyle ilgi-lendiğini görüyoruz.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Fıkıh ilminin nerdeyse içermediği hiçbir konu yok

+ Yorum Gönder