Konusunu Oylayın.: Rihi ahmer duası anlamı

5 üzerinden 4.57 | Toplam : 7 kişi
Rihi ahmer duası anlamı
 1. 20.Mart.2016, 12:57
  1
  Misafir

  Rihi ahmer duası anlamı


  Rihi ahmer duası anlamı Mumsema Rıh i ahmer duasının Türkçe karşılığı nedir? İnternette Hz.Süleyman ve Peygamber Efendimizden olduğu söylenen rivayetler var.Bunların aslı var mı?

  Duanın okunuşu  Bismillâhirrâhmânirrahiym bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi
  ve fî sebîlillâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber. Ve
  eazzü ve ecellü a' zamü ve akderu mimma ehâfü ve ahzeru vellâhü
  ekberu kebîran ve subhânellâhi bükraten ve esıylâ. Bismillâhişşâfî
  bismillâhilkâfî bismillâhil müâfî bismillâhillezî lâ yedurru measmihî
  şey' ün fil' ardı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Ve nünezzilü
  minelkur' âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü' minîn. Allâhümme
  enerrâkiy ve enteşşâfî eûzübike min şerri mâ kadayte allâhü ekber,
  allâhü ekber, allâhü ekberu eyyühel melekânil azıymân. Eûzü billâhi
  rabbî ve rabbükümüllâhü ve hâlikıy ve hâlikukümâ ve müsavvirî ve
  müsavvirukümâ hâlikussuveri ve râzikulbeşer. Eûzü billâhi min cemîıl
  âfâti velâhâti velbeliyyâti vel' emrâzi vel' eryâhı vel evrâmi vel eskâmi
  velkeseli velcünûni velhumûdi vel' âlâmi eıynû hâmile kitâbî hâzâ
  biesmâillâhil kirâm ve âyâtihil ızâmi binûri vechillâhi zilcelâli velikrâm.
  Mâlikel mülki vel melekûti vel ızzeti velceberût. Elhayyiddâimilbâkıllezî
  lâ yemûtü sübhânehû mâ a' zame şânehû ve erfea
  mekânehû ve eazze sültânehû fâtırassemâvâti vel' ardı âlimelǧaybi
  veşşehâdetirrahmânirrahıymi melceelkâsidîne müǧıyselmelhûfîn.
  Râhımedduafâi velmesâkîn ve râzikalhalkı ecmaıyn. Zül' azameti
  vessültâni verra' feti vel' ihsâni velcûdi vel imtinâni elhannânil
  mennâni erraûfiddeyyân elkahhârillezî lâ yukherulǧâlibül- mücîrullezî
  lâ yücâru aleyhi eûzü bihî min şerril fiteni velmihani ve cemîı emrâzıl
  bedeni ve minerrıyhıl ahmeri veddâil ekberi finnefsi verrûhı vellahmi
  veddemi vel cildi vel azmi vel urûkı vel asabi veşşâ' ri bi ızzeti men izâ
  kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fesübhânellezî bi
  yedihî melekûtü külli şey' in ve ileyhi türceûn. Allâhü ekber, allâhü
  ekber, allâhü ekberu yârabbi yâ bâriü yâ muǧıysü yâ cebbâru yâ
  kahhâru yâ muksitu yâ kâimü yâ dâimü yâ mübdiü yâ muıydü yâ
  sabûru yâ vedûdü yâ kâfî yâ âfî yâ müâfî yâ vâkıy yâ bâkıy yâ
  sarîhalmüstasrihıyne yâ ǧıyâselmüsteǧıysîne yâ men emruhû
  beynelkâfi vennûni yâ atûfü yâ şefûku yâ kâdiru yâ muktediru yâ ehyâ
  yâ şerâhiyâ yâ berâhiyâ edûnây asbâüt âli şedâyül vehîm yâ büyûnâ
  yâ şemhıtâ yâ azıymü yâ mükaddimü yâ müahhıru yâ alîmü yâ hakîmü
  yâ azıymü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâimen alâ külli nefsin bimâ
  kesebet yâ câmiu yâ nâfiu yâ rabbâhü yâ mevlâhü yâ seyyidâhü yâ
  mâlikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ muhsinü yâ mün' ımü yâ
  mütefaddılü yâ mütekerrimü yâ men ya' lemü mâ nuhfî vemâ nu' linü
  yâ ahkemel hâkimîn yâ veliyyel mü' minîn yâ avned duafâi vel
  mesâkîne yâ kâfil mütevekkilîne yâ mükevviral leyli alen nehâri ve
  mükevviran nehâri alel leyli yâ kâhira külli şeytânin merîdin yâ kâmia
  külli cebbârin anîdin yâ ni' mel mevlâ ve ni' men nasıyr yâ râzikattıflis
  saǧıyri yâ râhimeşşeyhıl kebîri yâ câbiral azmil kesîri yâ ilâhel evvelîn
  yâ âhiral âhırîn yâ erhamer râhımîn yâ habîbet tevvâbîn yâ hayral
  ǧâfirîn yâ hayral vârisîn yâ hayral vâsılîn yâ mâliki yevmiddîn yâ men
  iyyâke na' büdü ve iyyâke neste' ıyn vealeyke netevekkelü ve fîke
  nerǧabü ve fî mâ ledeyke nercû ve fîke nehâfü allâhümmeşfi hâmile
  kitâbî hâzâ min cemîıl emrâdı vel eskâmi vel ıleli vel haleli vel âlâmi
  vel meleli vel keseli vel veceli vel evhâmi vezzeleli vez zeheli vel
  müǧali vel evrâmi ved demil esvedi vel maǧzıl enkedi verrîhıl ahmeri
  veddâil ekberi ved demil asǧari ve cemî' ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi
  vel maǧmûmi vel kürûbi ves sekteti veddehşeti verra' şeti vet tavşeti
  vezzeyǧı vel huzni vessıhri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel
  hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytâni ves
  sültâni vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ǧalâi
  vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve üdâlid dâi ve haybetir
  racâi ve şemâtetil a' dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi
  ve mahtelefe aleyhilleylü vennehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ
  târikan yetruku bi hayrin yâ rahmân ve min şerri külli şeytânin racîm
  ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ
  sırâtın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve
  ileyke iltece' tü yâ ni' mel mevlâ ve yâ ni' mennasıyr ve ente hasbî ve
  ni' melvekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym ve
  sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim


 2. 20.Mart.2016, 12:57
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Rıh i ahmer duasının Türkçe karşılığı nedir? İnternette Hz.Süleyman ve Peygamber Efendimizden olduğu söylenen rivayetler var.Bunların aslı var mı?

  Duanın okunuşu  Bismillâhirrâhmânirrahiym bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi
  ve fî sebîlillâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber. Ve
  eazzü ve ecellü a' zamü ve akderu mimma ehâfü ve ahzeru vellâhü
  ekberu kebîran ve subhânellâhi bükraten ve esıylâ. Bismillâhişşâfî
  bismillâhilkâfî bismillâhil müâfî bismillâhillezî lâ yedurru measmihî
  şey' ün fil' ardı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Ve nünezzilü
  minelkur' âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü' minîn. Allâhümme
  enerrâkiy ve enteşşâfî eûzübike min şerri mâ kadayte allâhü ekber,
  allâhü ekber, allâhü ekberu eyyühel melekânil azıymân. Eûzü billâhi
  rabbî ve rabbükümüllâhü ve hâlikıy ve hâlikukümâ ve müsavvirî ve
  müsavvirukümâ hâlikussuveri ve râzikulbeşer. Eûzü billâhi min cemîıl
  âfâti velâhâti velbeliyyâti vel' emrâzi vel' eryâhı vel evrâmi vel eskâmi
  velkeseli velcünûni velhumûdi vel' âlâmi eıynû hâmile kitâbî hâzâ
  biesmâillâhil kirâm ve âyâtihil ızâmi binûri vechillâhi zilcelâli velikrâm.
  Mâlikel mülki vel melekûti vel ızzeti velceberût. Elhayyiddâimilbâkıllezî
  lâ yemûtü sübhânehû mâ a' zame şânehû ve erfea
  mekânehû ve eazze sültânehû fâtırassemâvâti vel' ardı âlimelǧaybi
  veşşehâdetirrahmânirrahıymi melceelkâsidîne müǧıyselmelhûfîn.
  Râhımedduafâi velmesâkîn ve râzikalhalkı ecmaıyn. Zül' azameti
  vessültâni verra' feti vel' ihsâni velcûdi vel imtinâni elhannânil
  mennâni erraûfiddeyyân elkahhârillezî lâ yukherulǧâlibül- mücîrullezî
  lâ yücâru aleyhi eûzü bihî min şerril fiteni velmihani ve cemîı emrâzıl
  bedeni ve minerrıyhıl ahmeri veddâil ekberi finnefsi verrûhı vellahmi
  veddemi vel cildi vel azmi vel urûkı vel asabi veşşâ' ri bi ızzeti men izâ
  kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fesübhânellezî bi
  yedihî melekûtü külli şey' in ve ileyhi türceûn. Allâhü ekber, allâhü
  ekber, allâhü ekberu yârabbi yâ bâriü yâ muǧıysü yâ cebbâru yâ
  kahhâru yâ muksitu yâ kâimü yâ dâimü yâ mübdiü yâ muıydü yâ
  sabûru yâ vedûdü yâ kâfî yâ âfî yâ müâfî yâ vâkıy yâ bâkıy yâ
  sarîhalmüstasrihıyne yâ ǧıyâselmüsteǧıysîne yâ men emruhû
  beynelkâfi vennûni yâ atûfü yâ şefûku yâ kâdiru yâ muktediru yâ ehyâ
  yâ şerâhiyâ yâ berâhiyâ edûnây asbâüt âli şedâyül vehîm yâ büyûnâ
  yâ şemhıtâ yâ azıymü yâ mükaddimü yâ müahhıru yâ alîmü yâ hakîmü
  yâ azıymü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâimen alâ külli nefsin bimâ
  kesebet yâ câmiu yâ nâfiu yâ rabbâhü yâ mevlâhü yâ seyyidâhü yâ
  mâlikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ muhsinü yâ mün' ımü yâ
  mütefaddılü yâ mütekerrimü yâ men ya' lemü mâ nuhfî vemâ nu' linü
  yâ ahkemel hâkimîn yâ veliyyel mü' minîn yâ avned duafâi vel
  mesâkîne yâ kâfil mütevekkilîne yâ mükevviral leyli alen nehâri ve
  mükevviran nehâri alel leyli yâ kâhira külli şeytânin merîdin yâ kâmia
  külli cebbârin anîdin yâ ni' mel mevlâ ve ni' men nasıyr yâ râzikattıflis
  saǧıyri yâ râhimeşşeyhıl kebîri yâ câbiral azmil kesîri yâ ilâhel evvelîn
  yâ âhiral âhırîn yâ erhamer râhımîn yâ habîbet tevvâbîn yâ hayral
  ǧâfirîn yâ hayral vârisîn yâ hayral vâsılîn yâ mâliki yevmiddîn yâ men
  iyyâke na' büdü ve iyyâke neste' ıyn vealeyke netevekkelü ve fîke
  nerǧabü ve fî mâ ledeyke nercû ve fîke nehâfü allâhümmeşfi hâmile
  kitâbî hâzâ min cemîıl emrâdı vel eskâmi vel ıleli vel haleli vel âlâmi
  vel meleli vel keseli vel veceli vel evhâmi vezzeleli vez zeheli vel
  müǧali vel evrâmi ved demil esvedi vel maǧzıl enkedi verrîhıl ahmeri
  veddâil ekberi ved demil asǧari ve cemî' ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi
  vel maǧmûmi vel kürûbi ves sekteti veddehşeti verra' şeti vet tavşeti
  vezzeyǧı vel huzni vessıhri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel
  hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytâni ves
  sültâni vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ǧalâi
  vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve üdâlid dâi ve haybetir
  racâi ve şemâtetil a' dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi
  ve mahtelefe aleyhilleylü vennehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ
  târikan yetruku bi hayrin yâ rahmân ve min şerri külli şeytânin racîm
  ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ
  sırâtın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve
  ileyke iltece' tü yâ ni' mel mevlâ ve yâ ni' mennasıyr ve ente hasbî ve
  ni' melvekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym ve
  sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim

 3. 21.Mart.2016, 01:07
  2
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Rihi ahmer duası anlamı
  Bu dua kime ait nerden alınmış bilinmiyor ama hadis olmadığı kesin. Kaynak sağlam değil bu bilinsin.
  Aşağıdaki arapça metini okudum bir sakıncası yok ama tamamı değildir.


  Rıh-i Ahmer Duası Orjinal Arapça Tam Metin  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ مِنَ اللهِ وَ اِلَى اللهِ وَ فِي سَبِيلِ للهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزّ ُ وَ اَجَلّ ُ وَ اَعْظَمُ وَ اقْدَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَخْزَرُ وَ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا ۞ وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ اَصِيلاً ۞ بِسْمِ اللهِ الشَّافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْكَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْمُعَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَة ٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اَللَّهُمَّ اَنَا الرَّاقِي وَ اَنْتَ الشَّافِي ۞ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ايُّهَا الْمَلَكَانِ الْعَظِيمَانِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ رَبِّى ۞ وَ رَبُّكُمُ اللهُ وَخَالِقِي وَ خَالِقُكُمَا وَ مُصَوِّرِى وَ مُصَوِّرُكُمَا خَالِقُ الصُّورِ وَ رَازِقُ الْبَشَرِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ جَمِيعِ اْلآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ اْلاَمْرَاضِ وَ اْلاَرْيَاحِ وَ اْلاَوْرَامِ وَ اْلاَسْقَامِ وَ الْكَسَلِ وَ الْجُنُونِ وَ الْخُمُودِ وَاْلآلاَمِ ۞ اَعِينُوا حَمِلَ كِتَابِى هَذَا بِاَسْمَاءِ اللهِ الْكِرَامِ وَ آيَاتِهِ الْعِظَامِ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ ذِي الْجَلاَلِ وَ اْلإِكْرَامِ ۞ مَالِكِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ الْحَىِّ َلدَّاءِمِ الْبَاقِي الَّذِي لاَيَمُوتُ ۞ سُبْحَانَهُ مَا اَعْظَمَ شَانَهُ وَ اَرْفَعَ مَكَانَهُ وَ اَعَزَّ سُلْطَانَهُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ اْلاَرْدِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلْجَأَ الْقَاصِدِينَ مُغِيثَ الْمَلْهُوفِينَ ۞ رَاحِمَ الضُّعَفَاءِ وَ الْمَسَاكِينَ وَ رَازِقَ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ ۞ ذُوالْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ وَالرَّاْفَةِ وَ اْلاِحْسَانِ وَ الْجُودِوَاْلاِمْتِنَانِ الْحَنَّنِ الْمَنَّانِ الرَّؤُفِ الدَّيَّانِ الْقََهَّارِ الَّذِي لاَيُقْهَرُ الْغَالِبُ الْمُجِيرُ الَّذِي لاَ يُجاَرُ عَلَيْهِ ۞ اَعُوذُ بِِهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَجَمِيعِ اَمْرَاضِ الْبَدَنِ وَمِنَ الرِّيحِ اْلاَحْمَرِ وَالدَّاءِ اْلاَكْبَرِ فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَاللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالْجِلْدِ وَالْعَظْمِ وَالْعُرُقِ وَالْعَصَبِ وَالشَّغْرِ بِعِذَّةِ مَنْ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيئٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ۞ يَا رَبِّ يَا بَارِئُ يَا مُغِيثُ يَاجَبَّارُ يَاقَهَّارُ يَا مُقْسِتُ يَا قَاءِمُ يَا دَاءِمُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا صُبُورُ يَا وَدُودُ يَا كَافِي يَا مُعَافِي يَا وَاقِي يَا بَاقِي يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ۞ يَا مَنْ اَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنّ ُنِ ۞ يَا عَطُوفِ يَا


  Rıh-i Ahmer Duası Arapça Resimli

  Rıh-ı Ahmer ve Da-u Ekber.jpg


 4. 21.Mart.2016, 01:07
  2
  Moderatör  Bu dua kime ait nerden alınmış bilinmiyor ama hadis olmadığı kesin. Kaynak sağlam değil bu bilinsin.
  Aşağıdaki arapça metini okudum bir sakıncası yok ama tamamı değildir.


  Rıh-i Ahmer Duası Orjinal Arapça Tam Metin  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ مِنَ اللهِ وَ اِلَى اللهِ وَ فِي سَبِيلِ للهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزّ ُ وَ اَجَلّ ُ وَ اَعْظَمُ وَ اقْدَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَخْزَرُ وَ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا ۞ وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ اَصِيلاً ۞ بِسْمِ اللهِ الشَّافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْكَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْمُعَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَة ٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اَللَّهُمَّ اَنَا الرَّاقِي وَ اَنْتَ الشَّافِي ۞ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ايُّهَا الْمَلَكَانِ الْعَظِيمَانِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ رَبِّى ۞ وَ رَبُّكُمُ اللهُ وَخَالِقِي وَ خَالِقُكُمَا وَ مُصَوِّرِى وَ مُصَوِّرُكُمَا خَالِقُ الصُّورِ وَ رَازِقُ الْبَشَرِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ جَمِيعِ اْلآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ اْلاَمْرَاضِ وَ اْلاَرْيَاحِ وَ اْلاَوْرَامِ وَ اْلاَسْقَامِ وَ الْكَسَلِ وَ الْجُنُونِ وَ الْخُمُودِ وَاْلآلاَمِ ۞ اَعِينُوا حَمِلَ كِتَابِى هَذَا بِاَسْمَاءِ اللهِ الْكِرَامِ وَ آيَاتِهِ الْعِظَامِ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ ذِي الْجَلاَلِ وَ اْلإِكْرَامِ ۞ مَالِكِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ الْحَىِّ َلدَّاءِمِ الْبَاقِي الَّذِي لاَيَمُوتُ ۞ سُبْحَانَهُ مَا اَعْظَمَ شَانَهُ وَ اَرْفَعَ مَكَانَهُ وَ اَعَزَّ سُلْطَانَهُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ اْلاَرْدِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلْجَأَ الْقَاصِدِينَ مُغِيثَ الْمَلْهُوفِينَ ۞ رَاحِمَ الضُّعَفَاءِ وَ الْمَسَاكِينَ وَ رَازِقَ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ ۞ ذُوالْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ وَالرَّاْفَةِ وَ اْلاِحْسَانِ وَ الْجُودِوَاْلاِمْتِنَانِ الْحَنَّنِ الْمَنَّانِ الرَّؤُفِ الدَّيَّانِ الْقََهَّارِ الَّذِي لاَيُقْهَرُ الْغَالِبُ الْمُجِيرُ الَّذِي لاَ يُجاَرُ عَلَيْهِ ۞ اَعُوذُ بِِهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَجَمِيعِ اَمْرَاضِ الْبَدَنِ وَمِنَ الرِّيحِ اْلاَحْمَرِ وَالدَّاءِ اْلاَكْبَرِ فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَاللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالْجِلْدِ وَالْعَظْمِ وَالْعُرُقِ وَالْعَصَبِ وَالشَّغْرِ بِعِذَّةِ مَنْ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيئٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ۞ يَا رَبِّ يَا بَارِئُ يَا مُغِيثُ يَاجَبَّارُ يَاقَهَّارُ يَا مُقْسِتُ يَا قَاءِمُ يَا دَاءِمُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا صُبُورُ يَا وَدُودُ يَا كَافِي يَا مُعَافِي يَا وَاقِي يَا بَاقِي يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ۞ يَا مَنْ اَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنّ ُنِ ۞ يَا عَطُوفِ يَا


  Rıh-i Ahmer Duası Arapça Resimli

  Rıh-ı Ahmer ve Da-u Ekber.jpg

 5. 04.Ağustos.2017, 08:42
  3
  Misafir

  Yorum: Rihi ahmer duası anlamı

  bu duani ilk defe internetde arayan men idim kohne bir kitabda gormusdum adi ulduzname oldugu ucun o kitabi cahillikden cirib atdim indi oglum men kocam xesteyik o uzden duaaya ehtiyacim var elleriniz derd gormesin opurem ellerinizden


 6. 04.Ağustos.2017, 08:42
  3
  Könül Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Könül Üye
  Misafir
  bu duani ilk defe internetde arayan men idim kohne bir kitabda gormusdum adi ulduzname oldugu ucun o kitabi cahillikden cirib atdim indi oglum men kocam xesteyik o uzden duaaya ehtiyacim var elleriniz derd gormesin opurem ellerinizden
+ Yorum Gönder