+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapçaya dilim dönmüyor namazım bozulur mu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapçaya dilim dönmüyor namazım bozulur mu


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Arapçaya dilim dönmüyor namazım bozulur mu


  Reklam  Cevap: Bu yanlışlar namazı bozmaz ancak siz mutlaka bir hocaya gidin ve mahreç dersi alın

 3. Molla_Efdal
  ملا افدال
  435- Bir namaz, içinde vaki olan bir kıraat yanlışlığı ile bozulur mu bozulmaz mı meselesi pek
  mühimdir. Buna dikkat etmek lâzımdır. Kur'an-ı Kerim'i okumadaki bir hataya, okuyanın sürçmesine
  "Zelletü’l-kari" denir. Bu husustaki başlıca esaslar şunlardır.
  436- Kur'an-ı Mübin'in bir kelimesi kasten değiştirilir, mana da değişirse, namaz ittifakla bozulur.
  Ancak hamd ü senaya ait olup yerine yine hamd ü senaya dair bir lâfız okunmuş olursa, o zaman
  bozulmaz. Fakat böyle bir cüret caiz görülemez.
  Fakat yanılarak değiştirilmiş olunca bakılır: Eğer okunan lâfzın benzeri Kur'an'da bulunmaz, manası
  da Kur'an'daki kelimenin mana-sından uzak olup aralarında fazla bir ayrılık bulunarak iki mana arasında
  " هَѧذَا الْغُبَѧارُ " yerine "هَѧذَا الْغُѧرَابُ " .bir münasebet mevcut olmazsa, bununla namaz ittifakla bozulur
  okumak gibi. Ancak okunan lafız, tesbih, tahmit, veya zikir olursa, o zaman bozulmaz.
  Benzeri Kur'an’da bulunmadığı gibi manası da bulunmayan bir la-fız hakkında da hüküm
  .okunması gibi " يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِلُ " yerine " يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ " .böyledir, yani namaz bozulur
  437- Yanılarak okunan lâfzın benzeri Kur'anda bulunduğu ve bu lafız ile Kur'an’daki kelimenin
  manası aşırı şekilde değişmemekle bera-ber ikisinin mânası birbirinden uzak bulunduğu takdirde, İmam-ı
  A'zam ile İmam Muhammed'e göre namaz bozulur. En ihtiyatlı olan budur. Fakat İmam Ebu Yusuf ile
  diğer bazı fıkıh alimlerine göre bozulmaz. Çünkü bunda umumu belva vardır. Yani, bu umumî bir derttir,
  insanların çoğunluğu bundan kurtulamayacak bir haldedir. Bu sebeple fetva verilen görüş de budur.
  438- Yanılarak okunan lâfzın benzeri Kur'an'da bulunmamakla be-raber, bununla mana
  değişmeyecek olsa, İmam-ı A'zam ile İmam Mu-hammed'e göre namaz bozulmaz. Çünkü mana esastır, en
  çok mana dik-kate alınır. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre bozulur. Zira bu hususta asıl olan, Kur'an'da
  .okunması gibi "قَيَّامِينَ " yerine "قَوَّامِينَ " .benzerinin bulunup bulunmamasıdır
  Demek oluyor ki, İmam-ı A'zam ile İmam Muhammed, yanılarak yanlış okunan lâfız ile Kur'an'daki
  mananın fazla değişip değişmemesini dikkate almışlardır. Şöyle ki, eğer mana, fazlaca değişirse namaz
  bozulur, yoksa bozulmaz. Okunan lâfzın Kur'an'da benzeri bulunsun bulunmasın farketmez. İmam Ebu
  Yusuf ise, okunan lafzın Kur'an'da benzeri mevcut olup olmamasını esas tutmuştur. Bu sebeple eğer
  Kur'an'da benzeri mev-cut ise, namaz bozulmaz, hatta mana, aşırı bir şekilde değişse bile. Ve eğer benzeri
  mevcut değilse, namaz bozulur. Hatta mana, aşırı bir şekilde değişmese bile.
  Yukarıda 436, 437, 438 rakamları ile gösterilen üç esas mutekaddi-mîn denilen ilk devir
  müçtehitlere göredir. Aşağıdaki esaslar da müte-ahhirîn denilen sonraki fıkıh alimlerine göredir ki, bu
  hususta biraz daha müsamaha gösterilmiştir.

  (Büyük İslam İlmihali, Ömer N. Bilmen)

+ Yorum Gönder