+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gayrimüslim ne demektir kime denir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gayrimüslim ne demektir kime denir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Gayrimüslim ne demektir kime denir?


  Reklam  Cevap: Gayri müslim, Müslüman olmayan, İslam'ın dışında başka bir dine mensup kişiye denir. İnsanlar inanç bakımından iki gruba ayrılır: Hz. Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu (el-Ahzâb, 33/40) ve bütün insanlığın peygamberi (el-A'râf, 7/158; Sebe', 34/28) olduğuna inanan kimselere müslüman; Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmayan kimselere de gayri- müslim denilir. Bu tanıma göre ehl-i kitap olanlar (yahudiler ve hristiyanlar), mecusiler, dehriler, sâbiîler, mürtedler, müşrikler gayri-i müslim sınıfına girmektedirler.

  İslam ülkesinde bulunan gayr-i müslimlerle müslümanlar arasında birçok münâsebetler vardır. Bunlar iki grupta ele alınabilir: Zımmîler: Zımmî kelimesi, zimmet kökünden türemiştir. Sözleşme, antlaşma anlamlarına gelir. Istılahta ise; antlaşma sonucu sürekli olarak İslâm ülkelerinde ikamet etme hakkına sahip olanlara zımmî; müslümanlarla gayr-i müslimler arasında yapılan bu sözleşmeye de zimmet akdi denilir.


+ Yorum Gönder