Konusunu Oylayın.: İbni Aşur'un tefsiri, Aliimran suresi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İbni Aşur'un tefsiri, Aliimran suresi
 1. 09.Mayıs.2014, 23:25
  1
  Misafir

  İbni Aşur'un tefsiri, Aliimran suresi


  İbni Aşur'un tefsiri, Aliimran suresi Mumsema selamun aleykum bana ibni aşurun tefsirnden ali imran suresinin turk çesi lazım yardımcı ola bilirmisiz feys adresim
  Bana ibni aşurun tefsirinden aliimran suresi nin turkçesi lazım yardımcı olurmusunuz
  imam hatib

  Alıntı
  İBN ÂŞÛR MUHAMMED ET-TÂHİR(1879-1973)


  Tunus'ta doğdu. Aslen Fas'lı olup, Âşûr ailesine mensup olduğu için dedeleri gibi İbn Âşûr lakabıyla anıldı. Yetişmesinde Cem'iyyetü'l-Evkâf reisliği de yapan babası Muhammed b. Muhammed Tâhir ile anne tarafından dedesi olan başbakan Muhammed el-Azîz Bû Attûr'un ayrı bir yeri vardır.

  İlköğrenimini dedesi Attûr'un yanında tamamlayan İbn Âşûr, 1892 de bir orta ve yüksek eğitim kurumu olan (Sonraları üniversite olan) Zeytûne Câmi'ine girdi. Zekâsı ve üstün kabiliyeti ile dikkat çektiği için kendisine özel bir öğretim ve eğitim programı uygulandı. Önce Şeyh Sâlih eş-Şerîf'in derslerine devam etti.

  Daha sonra Şeyh Sâlim Bû Hâcib'ten Kastallânî'nin İrşâdü's-Sârî'sini, İbnü'ş-Şeyh diye bilinen Ömer b. Ahmed'den, Beyzâvî'nin Envâru't-Tenzîl'ini, Muhammed b. Neccâr'dan kelâm ilmine dair el-Mevâkıf'ı okudu. 1899'da tamamladığı yüksek öğrenimi sırasında Fransızca'yı öğrendi.

  1903 yılında Zeytûne Üniversitesinde ikinci dereceden öğretim elemanı olarak tayin edildi. O sırada Tunus'a gelen Muhammed Abduh'un konferans ve sohbetlerine katıldı. 1905 yılında, 'Alış-verişte muhayyerlik' başlıklı bir tez hazırlayarak öğretim görevlisi oldu. Bundan sonra da öğrenmeye, önde gelen hocalardan dersler almaya devam etti. Bunlardan icazetler aldı.

  Üniversitede daha çok Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, fıkıh usûlü ile makâsıdü'ş-şerîa (İslâm hukuk felsefesi) dersleri verdi. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Yazılı birçok eserinin yanında en önemli canlı eserleri olan talebeleri arasında Müslüman Cezâyir'in manevî lideri Abdülhamîd b. Bâdis ile kendi oğlu Muhammed Fazıl (b. Âşûr) gibi ünlü şahsiyetler de bulunmaktadır. 1908 de Tunus Millî Eğitim programlarının ıslah'ını gerçekleştirme görevi verilen komisyonda üyelik de bulundu. (1)

  İbn Âşûr, üniversitedeki görevi ve akademik çalışmalarının yanı sıra 1913 yılından itibaren on yıl süreyle Mâlikî kadılığı da yaptı. 1927 yılında baş müftü seçildi. 1932 yılında da Mâlikî şeyhulislamı oldu. Aynı yıl Zeytûne üniversitesine rektör tayin edildi. 1960 yılına kadar –bazı aralıklarla- bu görevini sürdürdü.

  1950 de Kahire Mecmau'l-luğa el-'Arabiyye'ye, 1955 te de Şam Mecmau'l-ilmiyye el-'Arabiyye'ye üye olarak seçildi. Kuveyt'te yayınlanan el-Mevsûatü'l-fıkhıyye'nin telif çalışmalarına katıldı. 1951 yılında İstanbul'da düzenlenen "uluslararası müsteşrikler kongresi"nde bulundu. Hac farîzasını ifa ettikten sonra çeşitli İslam ülkelerine ve Avrupa'ya seyahatlerde bulundu. İslâmî konularda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı 1972 ve 1973 yıllarında Tunus cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirildi.

  Hayatını ilmî ve fikri faaliyetlerle geçiren İbn Âşûr, 12 Ağustos 1973'te başkent Tunus'ta vefat etti ve burada bulunan Zellâc mezarlığına defnedildi. (r.aleyh) (2)

  ESERLERİ (3):

  1- et-Tahrîr ve't-Tenvîr: Bu eserin tam adı: Tahrîru'l-ma'nâ's-sedîd ve tenvîri'l-akli'l-cedîd min tefsîr'l-kitâbi'l-mecîd’dir.

  İbn Âşûr'un en önemli eserlerinden biri olup, otuz cilt halinde Tunus'ta (1987) yayınlanmıştır. Çağımızda yazılan en önemli tefsirlerden birisi sayılan bu eserinde İbn Âşûr, 130 sayfalık bir girişten sonra Mushaf'taki sıraya göre surelerin tefsirini yapmıştır. Ağırlıklı olarak edebî-belâğî bir uslupla kaleme alınmıştır. Dil ağırlıklı yorum ve tefsirlerin yanı sıra, Kur'ân'daki ifadelerin gaye ve maksatlarına da işaret edilmesi bakımından önemlidir. Makâsıdü'ş-Şerîa konularındaki hâkimiyeti bu eserinde de hemen fark edilmektedir.

  2- Keşfü'l-muğattâ fi'l-meânî ve'l-elfâz el-vâkıa fi'l-Muvatta':

  İmam Mâlik'in Muvatta'ının kısa ve özlü bir şerhidir. Tunus (1975. 463 sh.) ve Cezâyir'de (1975) yayınlanmıştır.

  3- Makâsıdü'ş-Şerîati'l-İslâmiyye: İslam hukuk felsefesi konusunda çağımızda kaleme alınmış en güzel eserlerden biridir. Yazar bu eserinde, İslam hukukunda gaye problemini en geniş manasıyla irdelemeye ve değerlendirmeye tabi tutmuştur. (Tunus 1945-1946: Cezâyir 1985) Eser M. Erdoğan ve V. Akyüz tarafından 'İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi)' adıyla Türkçemize kazandırılmıştır. (İstanbul 1988; 1996)

  4- Usûlü'n-nizâmi'l-ictimâ'î fi'l-İslâm: İslam'a göre toplumsal düzen nasıl olmalıdır? Konusunun ele aldığı bu eseri, başarılı bir İslâm hukuk sosyolojisi denemesi saymak mümkündür.(Tunus 1945-1946; Cezâyir 1985) Eser, Vecdi Akyüz tarafından, 'İslâm İnsan ve Toplum Felsefesi' adıyla Türkçeye çevrilmiştir. (İstanbul 2000)

  5- en-Nazaru'l-Fesîh ınde medâ'yıki'l-enzâr fi'l-câmi'ı's-sahîh: İmam Buhârî'nin ilgili kitabı üzerine yazdığı bazı notlar ve açıklamalar içeren ta'likidir. (Tunus 1979: Libya 1979)

  6- Eleyse's-subhu bi karîb: Müellifin eğitim konusunda genç yaşlarda -takriben 27 yaşında iken- kaleme aldığı bir eserdir. (Tunus 1967-1988)

  7- Tahkîkât ve enzâr fi'l-Kur'ân ve's-Sünne: (Tunus 1985) İbn Âşûr'a yöneltilen sorulara verdiği cevapların oğlu Abdülmelik tarafından derlenip kitaplaştırılmış halidir.

  8- Divânü'n-Nâbiğa ez-Zübyânî: Adı geçen şairin şiirlerinin derlenip tahkiki sonucu oluşan bir eserdir. (Tunus 1976)

  9- Usûlü'l-inşâ ve'l-hıtâbe: (Tunus h.1339)

  10- Hâşiyetü't-tavzîh ve 't-tashîh li müşkilâti Kitâbi't-Tenkîh alâ şerhi Tenkîhi'l-füsûl fi'l-Usûl li Şihâbiddîn el-Karâfî: (Tunus h.1341)

  11- Nakdün Ilmiyyun li Kitâbi'l-İslâm ve Usûli'l-Hukm: (Kahire h.1344)

  12- Şerhu Kasîdeti'l-'Âşâ el-Ekber: (Tunus 1929)

  13- Mûcezü'l-belâğa: (Tunus 1932)

  14- el-Vakf ve Âsâruhû fi'l-İslâm: (Kahire 1937)

  15- Şerhu'l-mukaddime fi'l-Edebiyye li Şerhi'l-İmâm el-Merzûkî alâ Dîvâni'l-hamse li Ebî Temâm: (Tunus 1958-1978; Libya 1978; Beyrut ts.)

  16- Kıssatü'l-Mevlîd: (Tunus 1392/1972)

  17- Risâle fıkhıyye havle'l-fetvâ et-Teransifâliyye: (Menâr dergisi 6.cilt, 24.sayıda yayımlanmıştır.)

  18- Usûlü't-tekaddüm ve'l-medeniyye fi'l-İslâm:

  Bu eser, İbn Âşûr'un el-Cem'iyyetü'l-Haldûniyye adlı bir derneğin düzenlediği konferansta yaptığı konuşmanın yazıya çevrilmiş biçimidir. Bu eserin bir bölümü, İbn Âşûr'un oğlu Fâzıl tarafından, kendisinin kaleme aldığı el-Haraketü'l-edebiyye ve'l-fikriyye adlı eserinde nakledilmiştir.

  Tunus, Kahire ve Dımaşk'ta çıkan çeşitli dergilerde çok sayıda ilmî araştırma ve makalesi yayımlanan İbn Âşûr, ayrıca Ebu'l-Kâsım el-Isfehânî'nin el-Vâzıh fî müşkilâti şi'ri'l-Mütenebbî (Tunus 1968) ve Beşşâr b. Bürd'ün 7600 beyit ihtivâ eden Dîvânü Beşşâr b. Bürd (I-III, Kahire 1969-1376/1950-1957; IV. Kahire 1966, ayrıca tamamı 1967 Kahire ve 1976 Tunus) adlı eserlerini neşretmiştir. (4)

  Yazma halindeki eserleri ise şunlardır (5):

  Risâletü'l-Kudre ve't-tekaddür, Kalâidü'l-akayân, el-Fetâvâ, Kadâyâ ve Ahkâmün Şer'iyye, Mesâilü fıkhiyye ve 'Ilmiyye teksürü'l-hâcetü ileyhâ ve yu'avvelü fi'l-Ahkâm aleyhâ, Ta'lîk ve tahkîk alâ şerhi hadîsi Ummi zer'ın, Âmâl alâ Muhtasar-ı Halîl, Ârâun ictihâdiyye, Tahkîk ve Ta'lîk alâ Kitâbi Halefi'l-Ahmer el-Ma'rûf bi Mukaddime fi'n-nahv, Teâlîk ale'l-Mutavvel ve hâşiyeti's-Siyâkültî, Âmâl alâ Delâili'l-İ'câz, Terâcim li ba'zı'l-'A'lâm, Tahkîk ve Tashîh ve Ta'lîk alâ Kitâbi'l-İktizâb li'bni Batlayevsî maa şerhi Kitâbi Edebi'l-Kâtib, Cem' ve şerh Dîvâni Suhaym, Şerhu muallakati' İmrii'l-Kays, Şerhu Dîvâni'l-hamâse, Murâcaâtun teteallak bi kitâbey: Ahmed ve'l-Lâmi' li'l-Azîzî, Tahkîk li şerhi'l-Kuraşî alâ Dîvâni'l-Mütenebbî, Ğarâibü'l-İsti'mâl, Tashîh ve Ta'lîk alâ Kitâbi'l-İntisâr li Câlînûs li'l-Hakîm İbn Zühr, Kitâbü Târîhi'l-Arab. 2. 09.Mayıs.2014, 23:25
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  selamun aleykum bana ibni aşurun tefsirnden ali imran suresinin turk çesi lazım yardımcı ola bilirmisiz feys adresim
  Bana ibni aşurun tefsirinden aliimran suresi nin turkçesi lazım yardımcı olurmusunuz
  imam hatib

  Alıntı
  İBN ÂŞÛR MUHAMMED ET-TÂHİR(1879-1973)


  Tunus'ta doğdu. Aslen Fas'lı olup, Âşûr ailesine mensup olduğu için dedeleri gibi İbn Âşûr lakabıyla anıldı. Yetişmesinde Cem'iyyetü'l-Evkâf reisliği de yapan babası Muhammed b. Muhammed Tâhir ile anne tarafından dedesi olan başbakan Muhammed el-Azîz Bû Attûr'un ayrı bir yeri vardır.

  İlköğrenimini dedesi Attûr'un yanında tamamlayan İbn Âşûr, 1892 de bir orta ve yüksek eğitim kurumu olan (Sonraları üniversite olan) Zeytûne Câmi'ine girdi. Zekâsı ve üstün kabiliyeti ile dikkat çektiği için kendisine özel bir öğretim ve eğitim programı uygulandı. Önce Şeyh Sâlih eş-Şerîf'in derslerine devam etti.

  Daha sonra Şeyh Sâlim Bû Hâcib'ten Kastallânî'nin İrşâdü's-Sârî'sini, İbnü'ş-Şeyh diye bilinen Ömer b. Ahmed'den, Beyzâvî'nin Envâru't-Tenzîl'ini, Muhammed b. Neccâr'dan kelâm ilmine dair el-Mevâkıf'ı okudu. 1899'da tamamladığı yüksek öğrenimi sırasında Fransızca'yı öğrendi.

  1903 yılında Zeytûne Üniversitesinde ikinci dereceden öğretim elemanı olarak tayin edildi. O sırada Tunus'a gelen Muhammed Abduh'un konferans ve sohbetlerine katıldı. 1905 yılında, 'Alış-verişte muhayyerlik' başlıklı bir tez hazırlayarak öğretim görevlisi oldu. Bundan sonra da öğrenmeye, önde gelen hocalardan dersler almaya devam etti. Bunlardan icazetler aldı.

  Üniversitede daha çok Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, fıkıh usûlü ile makâsıdü'ş-şerîa (İslâm hukuk felsefesi) dersleri verdi. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Yazılı birçok eserinin yanında en önemli canlı eserleri olan talebeleri arasında Müslüman Cezâyir'in manevî lideri Abdülhamîd b. Bâdis ile kendi oğlu Muhammed Fazıl (b. Âşûr) gibi ünlü şahsiyetler de bulunmaktadır. 1908 de Tunus Millî Eğitim programlarının ıslah'ını gerçekleştirme görevi verilen komisyonda üyelik de bulundu. (1)

  İbn Âşûr, üniversitedeki görevi ve akademik çalışmalarının yanı sıra 1913 yılından itibaren on yıl süreyle Mâlikî kadılığı da yaptı. 1927 yılında baş müftü seçildi. 1932 yılında da Mâlikî şeyhulislamı oldu. Aynı yıl Zeytûne üniversitesine rektör tayin edildi. 1960 yılına kadar –bazı aralıklarla- bu görevini sürdürdü.

  1950 de Kahire Mecmau'l-luğa el-'Arabiyye'ye, 1955 te de Şam Mecmau'l-ilmiyye el-'Arabiyye'ye üye olarak seçildi. Kuveyt'te yayınlanan el-Mevsûatü'l-fıkhıyye'nin telif çalışmalarına katıldı. 1951 yılında İstanbul'da düzenlenen "uluslararası müsteşrikler kongresi"nde bulundu. Hac farîzasını ifa ettikten sonra çeşitli İslam ülkelerine ve Avrupa'ya seyahatlerde bulundu. İslâmî konularda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı 1972 ve 1973 yıllarında Tunus cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirildi.

  Hayatını ilmî ve fikri faaliyetlerle geçiren İbn Âşûr, 12 Ağustos 1973'te başkent Tunus'ta vefat etti ve burada bulunan Zellâc mezarlığına defnedildi. (r.aleyh) (2)

  ESERLERİ (3):

  1- et-Tahrîr ve't-Tenvîr: Bu eserin tam adı: Tahrîru'l-ma'nâ's-sedîd ve tenvîri'l-akli'l-cedîd min tefsîr'l-kitâbi'l-mecîd’dir.

  İbn Âşûr'un en önemli eserlerinden biri olup, otuz cilt halinde Tunus'ta (1987) yayınlanmıştır. Çağımızda yazılan en önemli tefsirlerden birisi sayılan bu eserinde İbn Âşûr, 130 sayfalık bir girişten sonra Mushaf'taki sıraya göre surelerin tefsirini yapmıştır. Ağırlıklı olarak edebî-belâğî bir uslupla kaleme alınmıştır. Dil ağırlıklı yorum ve tefsirlerin yanı sıra, Kur'ân'daki ifadelerin gaye ve maksatlarına da işaret edilmesi bakımından önemlidir. Makâsıdü'ş-Şerîa konularındaki hâkimiyeti bu eserinde de hemen fark edilmektedir.

  2- Keşfü'l-muğattâ fi'l-meânî ve'l-elfâz el-vâkıa fi'l-Muvatta':

  İmam Mâlik'in Muvatta'ının kısa ve özlü bir şerhidir. Tunus (1975. 463 sh.) ve Cezâyir'de (1975) yayınlanmıştır.

  3- Makâsıdü'ş-Şerîati'l-İslâmiyye: İslam hukuk felsefesi konusunda çağımızda kaleme alınmış en güzel eserlerden biridir. Yazar bu eserinde, İslam hukukunda gaye problemini en geniş manasıyla irdelemeye ve değerlendirmeye tabi tutmuştur. (Tunus 1945-1946: Cezâyir 1985) Eser M. Erdoğan ve V. Akyüz tarafından 'İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi)' adıyla Türkçemize kazandırılmıştır. (İstanbul 1988; 1996)

  4- Usûlü'n-nizâmi'l-ictimâ'î fi'l-İslâm: İslam'a göre toplumsal düzen nasıl olmalıdır? Konusunun ele aldığı bu eseri, başarılı bir İslâm hukuk sosyolojisi denemesi saymak mümkündür.(Tunus 1945-1946; Cezâyir 1985) Eser, Vecdi Akyüz tarafından, 'İslâm İnsan ve Toplum Felsefesi' adıyla Türkçeye çevrilmiştir. (İstanbul 2000)

  5- en-Nazaru'l-Fesîh ınde medâ'yıki'l-enzâr fi'l-câmi'ı's-sahîh: İmam Buhârî'nin ilgili kitabı üzerine yazdığı bazı notlar ve açıklamalar içeren ta'likidir. (Tunus 1979: Libya 1979)

  6- Eleyse's-subhu bi karîb: Müellifin eğitim konusunda genç yaşlarda -takriben 27 yaşında iken- kaleme aldığı bir eserdir. (Tunus 1967-1988)

  7- Tahkîkât ve enzâr fi'l-Kur'ân ve's-Sünne: (Tunus 1985) İbn Âşûr'a yöneltilen sorulara verdiği cevapların oğlu Abdülmelik tarafından derlenip kitaplaştırılmış halidir.

  8- Divânü'n-Nâbiğa ez-Zübyânî: Adı geçen şairin şiirlerinin derlenip tahkiki sonucu oluşan bir eserdir. (Tunus 1976)

  9- Usûlü'l-inşâ ve'l-hıtâbe: (Tunus h.1339)

  10- Hâşiyetü't-tavzîh ve 't-tashîh li müşkilâti Kitâbi't-Tenkîh alâ şerhi Tenkîhi'l-füsûl fi'l-Usûl li Şihâbiddîn el-Karâfî: (Tunus h.1341)

  11- Nakdün Ilmiyyun li Kitâbi'l-İslâm ve Usûli'l-Hukm: (Kahire h.1344)

  12- Şerhu Kasîdeti'l-'Âşâ el-Ekber: (Tunus 1929)

  13- Mûcezü'l-belâğa: (Tunus 1932)

  14- el-Vakf ve Âsâruhû fi'l-İslâm: (Kahire 1937)

  15- Şerhu'l-mukaddime fi'l-Edebiyye li Şerhi'l-İmâm el-Merzûkî alâ Dîvâni'l-hamse li Ebî Temâm: (Tunus 1958-1978; Libya 1978; Beyrut ts.)

  16- Kıssatü'l-Mevlîd: (Tunus 1392/1972)

  17- Risâle fıkhıyye havle'l-fetvâ et-Teransifâliyye: (Menâr dergisi 6.cilt, 24.sayıda yayımlanmıştır.)

  18- Usûlü't-tekaddüm ve'l-medeniyye fi'l-İslâm:

  Bu eser, İbn Âşûr'un el-Cem'iyyetü'l-Haldûniyye adlı bir derneğin düzenlediği konferansta yaptığı konuşmanın yazıya çevrilmiş biçimidir. Bu eserin bir bölümü, İbn Âşûr'un oğlu Fâzıl tarafından, kendisinin kaleme aldığı el-Haraketü'l-edebiyye ve'l-fikriyye adlı eserinde nakledilmiştir.

  Tunus, Kahire ve Dımaşk'ta çıkan çeşitli dergilerde çok sayıda ilmî araştırma ve makalesi yayımlanan İbn Âşûr, ayrıca Ebu'l-Kâsım el-Isfehânî'nin el-Vâzıh fî müşkilâti şi'ri'l-Mütenebbî (Tunus 1968) ve Beşşâr b. Bürd'ün 7600 beyit ihtivâ eden Dîvânü Beşşâr b. Bürd (I-III, Kahire 1969-1376/1950-1957; IV. Kahire 1966, ayrıca tamamı 1967 Kahire ve 1976 Tunus) adlı eserlerini neşretmiştir. (4)

  Yazma halindeki eserleri ise şunlardır (5):

  Risâletü'l-Kudre ve't-tekaddür, Kalâidü'l-akayân, el-Fetâvâ, Kadâyâ ve Ahkâmün Şer'iyye, Mesâilü fıkhiyye ve 'Ilmiyye teksürü'l-hâcetü ileyhâ ve yu'avvelü fi'l-Ahkâm aleyhâ, Ta'lîk ve tahkîk alâ şerhi hadîsi Ummi zer'ın, Âmâl alâ Muhtasar-ı Halîl, Ârâun ictihâdiyye, Tahkîk ve Ta'lîk alâ Kitâbi Halefi'l-Ahmer el-Ma'rûf bi Mukaddime fi'n-nahv, Teâlîk ale'l-Mutavvel ve hâşiyeti's-Siyâkültî, Âmâl alâ Delâili'l-İ'câz, Terâcim li ba'zı'l-'A'lâm, Tahkîk ve Tashîh ve Ta'lîk alâ Kitâbi'l-İktizâb li'bni Batlayevsî maa şerhi Kitâbi Edebi'l-Kâtib, Cem' ve şerh Dîvâni Suhaym, Şerhu muallakati' İmrii'l-Kays, Şerhu Dîvâni'l-hamâse, Murâcaâtun teteallak bi kitâbey: Ahmed ve'l-Lâmi' li'l-Azîzî, Tahkîk li şerhi'l-Kuraşî alâ Dîvâni'l-Mütenebbî, Ğarâibü'l-İsti'mâl, Tashîh ve Ta'lîk alâ Kitâbi'l-İntisâr li Câlînûs li'l-Hakîm İbn Zühr, Kitâbü Târîhi'l-Arab.  Benzer Konular

  - Fecr suresi tefsiri kısaca - Taberi Tefsiri

  - İbni kesir tefsiri

  - İbni kesirin 6 ciltlik tefsiri ile 16 ciltlik tefsiri arasındaki fark nedir?

  - İbni Kesir, İbni Hacer ve İbni Teymiye hakkında

  - İbni Kesir arapça tefsiri

 3. 10.Mayıs.2014, 17:24
  2
  fevziay
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Şubat.2007
  Üye No: 39
  Mesaj Sayısı: 443
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 38

  Cevap: İbni Aşur'un tefsiri, Aliimran suresi
  Bende 40 tefsir var ve İbni Aşur'un tefsiri ilk sefer duydum
 4. 10.Mayıs.2014, 17:24
  2
  Devamlı Üye  Bende 40 tefsir var ve İbni Aşur'un tefsiri ilk sefer duydum+ Yorum Gönder