+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Rabıta yapmak caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Rabıta yapmak caiz mi?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Rabıta yapmak caiz mi?


  Reklam  Cevap: RABITA NEDİR CAİZMİDİR?

  Sözlükte "bağ, ilişki" anlamına gelen rabıta, tasavvufta, müridin, zihni planda, tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak mürşidiyle beraberlik halinde olmasına denir. Mürid şeyhinden feyz almak için bazen kendisini onun şeklinde tahayyül eder. Buna rabıta-i muhabbet denir. Rabıta manevi birlikteliktir, gönüllerin bir olması ve kaynaşmasıdır. Buna da rabıta-i kalbiye denir. Bu mana birliği, müridi şeyhinde fâni olmaya yani onun hâli ile hallenmeye götürür. Rabıta, Nakşibendiye ıstılahlarındandır. Diğer tarikatlarda ismen olmasa da anlam olarak rabıta vardır. Sûfilere göre "...sâdıklarla beraber olunuz" (Tevbe, 9/119) gibi âyetler ve kişinin sevdiği ile beraber olacağını bildiren hadisler (Buhârî, Edeb, 96) rabıtanın câiz olduğunu gösterir.

  DİYANET

  RABITA YAPMAK HAKKINDA BİR SORU VE CEVABI
  Ercan Çaylar

  Soru: Rabıta yapmak caiz midir?

  Cevap: Bismillahirrahmanirrahıym

  Bir Müslümanın yaptığı her işin efali mukellefin (yükümlünün fiilleri) denilen Farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup, mubah, haram, mekruh gibi tanımlamaları bulunmaktadır. Bir mü’min, bir işi yapmadan önce bu efali mükellefin olan maddeleri hatırlamalı ve yapmak istediği şeyin bunlardan hangisine girdiğini tespit ederek ona göre davranmalıdır. Hiçbir mü’minin farz, vacip, sünnet, müstahap/ mendup icat etmeye yetkisi yoktur. Bütün bunlar dinin sahibi (şâri’) olan Allah tarafından belirlenmiş ve rasulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) tarafından bizlere bildirilmiştir. Aynen bunun gibi bizim bir mü’min olarak haram veya mekruh İcat etmeye de yetkimiz yoktur. Bunlar da bizlere bildirilen şeylerdir. Bunların dışında bir de hayatımızı sürdürmemiz için dinin yapmakla yapmamak arasında bizi serbest bıraktığı bir alan daha bulunmaktadır ve buna da mubah denilmektedir. Farz, vacip, sünnet, müstahap ve/ mendupu yapmak sevap; haram ve mekruhu işlemekse günah olarak kabul edilir.

  Şimdi sorunuza gelelim. Rabıta yapmak ( bir şeyhi düşünerek ondan feyz ve yardım istemek) dinimizdeki farz, vacip, sünnet, müstahaptan hangisine dahildir? Sevap kazanılacak bir amelin peşindeysek yaptığımız iş bunlardan biri olması gerektiğine göre rabıta yapmak acaba bunlardan hangisidir? Tabi ki hiçbiri değildir. Çünkü bir şeyin saydıklarımızdan birine bile dahil olabilmesi için delil getirmek icab eder. Rabıta yapmanın Kuran’da veya sünnette herhangi bir delili var mıdır? Asla! Tek bir delil bile ne Kuran’da ne de sünnette bulunmamaktadır.

  Birileri rabıtanın farz, vacip, sünnet ya da mendup olduğuna delil vardır, diyecek olurlar ve Kuran veya sünnetten biri ile olsa dahi bu iddialarını ispat etseler bu iş eşit olarak bütün Müslümanlar üzerine aynı şekilde farz, vacip, sünnet ya da mendup olması gerekir. Çünkü dinimizde Müslümanların arasında dini yükümlülükler bakımından herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır. O zaman bize şu soruyu sormak düşer; “rabıtanın dinimizde var olduğunu iddia eden bu kişilerin ortaya çıkmalarından önce dört mezhep imamı ve fakihleri Kuran ve sünneti adeta didik didik ederek inceleyip ef’ali mükellefin adına ne varsa ortaya döktükleri halde rabıta yapmanın gerekliliğini niçin görmemişlerdir? Doğru cevap şudur: Rabıta yapmanın ne Kuranda ne de sünnette hiç bir delili yoktur. Yani rabıta yapmak hakkında ne yaratanımız, rabbimiz Allah’ın (c.c.) bir emri ne de onun elçisi Muhammed (s.a.v)’ in bir sünneti mevcut değildir.

  Eğer birileri “rabıta yapmaktan kastımız ibadet yapmaktır” derse biz ona bu ibadetin kendisine yapıldığı mabudunu (ilah/tanrı)sormakta haklı olduğumuzu söyleriz. Cevabı “Allah” olursa Allah’ın emretmediği ve rasulunun bildirmediği bir şeyi Allah’a ibadet olarak yapmaması gerektiğini söyleriz. Rabıta bir ibadet olarak yapılıyorsa Kuran ve sünnette bulunmadığı için en azından dinde bid’at konusuna girer ki bid’atın mekruh, haram, şirk ve küfür’e kadar uzanan geniş bir alanı vardır. Rabıta için sadece bid’at demek bile onun yukarıda saydığımız mekruh, haram, şirk ve küfür gibi hallerden en azından birine dahil olduğu anlamına gelir. Tabiatıyla bu da eşittir “rabıta yapmak günahtır” demek olur.

  “Hayır efendim, biz rabıtayı ibadet kastıyla yapmayız. Bu bir eğitimdir, dolayısıyla mubahtır.” denilecek olursa bir şeyin mubah olmasının şartlarına bakarız. Bir şeyin mubah olmasının en mühim şartı, içeriğinde dinin sahibinin (şâri’) menettiği herhangi bir itikadi ya da ameli yasağın bulunmamasıdır. Acaba Rabıta yapmak bu açıdan mubah görülebilir mi?

  Maalesef… Çünkü rabıtanın içeriğinde Allah’tan başkasını tazim yoluyla düşünmek, Allah’tan başkasından yardım ve feyiz istemek/beklemek, son derece tevazu ile şeyhe huşu etmek, ona boyun eğmek, inabe etmek/ yönelmek, ona en derinden sevgi ve itaat gibi sadece Allah hakkında caiz olan şeyler bulunmaktadır. Bunun yanında rabıta için zaman ayırmak, temiz bir yer aramak ve oturmak, gözleri kapamak gibi kuralları bulunmaktadır. Bu içerik itibarıyla rabıta mubah bir iş olarak kabul edilemez. Çünkü Allah’tan başkasından yardım dileyerek yalvarmak şirkin ta kendisidir. Efendim, bu peygambermiş evliyaymış denilemez. Kim olursa olsun Allah’tan başkasına yalvarmak, yardım için ondan istimdat etmek, medet beklemek, feyiz vereceğini düşünerek ondan feyiz istemek tamamen şirktir. Bu Allah’ı bırakıp başkalarına kulluk etmek, onlara dua etmek ve yönelmektir. Bu, şeyhleri ilahlaştırmak ve onlara da kulluk/ibadet yapmaktır. Onlardan istemek, onlara huşu, hudu, inabe ve dua etmek ve onları bundan haberdar bilmek onları ilahlaştırmaktır. Ayrıca bir ibadet edası içinde bunu icra etmek bu fiil hakkındaki tüm hüsnü zanları boşa çıkarmaya yetmektedir.

  Sonuç:

  Bu içerik ve haliyle rabıta yapmak tamamen dalalettir. Hak yoldan sapmaktır. Allah’a isyandan başka bir şey değildir. Hem bidat, hem haram, hem şirk ve hem de küfürdür.

  Hiç kimse Hz. Muhammed’in getirdiği hidayetten daha büyük ve güzel bir hidayet getirmemiştir. Onun Allah’tan getirdiği hidayet ve nurun içinde rabıta yapmak ve yaptırmak yoktur. İslam dini tamamlandığında mü’minler namazı, zekatı, orucu, hacc, cihadı biliyorlardı. Ama peygamberimize rabıta etmiyorlardı. Din o gün tamamlandığında böyle bir şey yoktu. Bu sonradan bazı tarikat mensuplarının icat ettikleri bir iştir. Aslının Hindistan’daki inanışlar içinde bulunduğu ve oradan öğrenilerek İslam’a sokulmaya çalışıldığına dair güçlü bir kanaat ve tarihi bilgi bulunmaktadır. Bunun ilk ortaya atan Halid Bağdadi’ye zamanındaki âlimler bunun yogacılık olduğunu ileri sürerek tepki göstermişlerdir. Ancak politik endişeleri yüzünden Osmanlı devletinin bile desteğini almayı başaran bu şahıs rabıtacılık dalaletini ortaya atmış, bunu ümmete mâledebilmek için çeşitli kitap ve mektuplar yazarak ilkönce müritleri arasında yaymıştır. Bu bid’at ve dalalet iş sonraları günümüze kadar neredeyse tüm tarikatlara sirayet etmiştir.
  Kaynak: radyovakit


+ Yorum Gönder