Konusunu Oylayın.: Rabıta nasıl alınır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Rabıta nasıl alınır?
 1. 09.Temmuz.2013, 17:02
  1
  Misafir

  Rabıta nasıl alınır?

 2. 09.Temmuz.2013, 17:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Rabıta almak istiyorsak ne yapalıyız ? Nasıl rabıta alabiliriz?

 3. 11.Temmuz.2013, 01:23
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Rabıta nasıl alınır?
  Rabıta Kuran ve Sünnette yeri olmayan, Bazı Tarikat şeyhlerinin tavsiye ettiği bir uygulamadır.

  Alıntı

  RABITA  Bağlantı, bağlantı vasıtası, bağlılık, tutarlılık, tertip,
  düzen, bağ, münâsebet, ilgi; müridin, şeyhini düşünerek, kalbinden dünya ile
  ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasiyle Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a
  kalbini bağlaması anlamında bir tasavvufî terim. "Rabıta" Arapça bir kelime
  olup, "r-b-t" kökünden türemiş bir isimdir. Çoğulu "revâtib"dir.

  Kur'an'da "rabıta" kelimesi geçmemekle beraber, kökü olan
  "r.b.t" mazi fiili iki yerde, muzarisi olan "yerbitü" bir yerde, emri çoğul
  olarak "râbitü" şeklinde bir yerde ve aynı kökten gelen "ribât" ismi de bir
  yerde geçmektedir (Kehf, 18/14; el-Kasas 28/10; el-Enfâl 8/11; Âl-i İmran 3/200;
  el-Enfâl 8/60).

  Bütün bu ayetlerde geçen bu kelimeler, birbirlerine yakın
  manalar ifâde etmektedirler. Hemen hemen hepsinde "bağ, bağlantı, bağlılık"
  manaları için kullanılmışlardır:

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp
  kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);

  "Musâ'nın annesinin gönlü bomboş sabahladı. Eğer biz
  (va'dimize) inananlardan olması için onun kalbini iyice pekiştirmemiş (sabır ve
  sükûnete bağlamamış) olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı" (el-Kasas, 28/
  10).

  "O zaman sizi, Allah'tan bir güven almak üzere hafif bir uyku
  bürüyordu; üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü
  düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı
  pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu " (el-Enfâl, 8/ I 1).

  Bu ayetlerde geçen "r.b.t" kelimesi, insanı sabır, sükûnet ve
  metanette sabit kılmak, ona bu duyguyu vererek itmi'nana kavuşturmak demektir
  (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kâhire 1977, IV, 216; el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır
  1955, II, 3).

  Bazen de, "ribât" kelimesi, bağlanıp beslenen atlar (savaş
  araçları) manasını ifâde etmektedir:

  "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve
  cihat için bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) hazırlayın. Bununla Allahın
  düşmanını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın
  bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, tam
  olarak size ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız" (el-Enfâl, 8/60).

  "Râbitü" şeklindeki emrin bulunduğu ayetin meâli de
  şöyledir:

  "Ey iman edenler, sabredin; direnip (düşman karşısında) sebât
  gösterin; üstün gelin; cihat için hazır ve rabıtalı olun" (Âl-i İmran,
  3/200).

  Bu ayette söz konusu olan "rabıta''nın ne demek olduğu
  hususunda alimlerin farklı yorumları vardır. Alimlerin bu husustaki değişik
  tariflerini şöyle sıralamamız mümkündür:

  1- Atlarla saf bağlayıp tam bir irtibat halinde düşmana karşı
  durmak.

  2- Düşman hudutlarındaki karakolları beklemek.

  3- Allah düşmanlarının saldırısını önlemek için nöbet
  beklemek.

  4- Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek (et-Taberi,
  Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954, IV, 221 v.d.; el-Kurtubî,
  el-Camiuli Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir,
  IX, 156).

  Bazıları da bu ayette kastedilen rabıtanın tasavvufî manada
  olduğunu söylemişlerdir (Muhammed Vehbi, Hulâsetul-Beyân fi Tefsiril-Kur'an,
  Şehzadebaşı 1341-1343, III, 289).

  Mutasavvıflar rabıta'yı, müridin şeyhini düşünerek kalbinden
  dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtası ile Hz. Peygamber (s.a.s)'e
  ve Allah'a kalbini bağlaması şeklinde anlamışlardır. Hemen hemen bütün
  tarikatlarda rabıta vardır. Bilhassa Nakşibendiyyenin ıstılahlarındandır.
  Tarikat ehli, rabıtayı ayet ve hadise dayandırmaktadır. Onlara göre, "sadıklarla
  birlikte olun" (et-Tevbe, 9/119) gibi ayetler ve "kişi sevdiğiyle beraberdir"
  (Buharî, Edeb; 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50) gibi hadisler,
  rabıtanın caiz olduğunu göstermektedir (Süleyman Uludaş, Tasavvuf Terimleri
  Sözlüğü, İstanbul 1991, Rabıta mad.).

  Tasavvufta, kişi doğrudan doğruya Allah'ı düşünür, bir nevi
  Allah ile manevi bir bağ kurar ve hep O'nunla beraber olduğunu tasavvur eder. Bu
  şekilde manevi bir bağ kuramazsa, bağlı bulunduğu mürşidini düşünür. Onun bağlı
  bulunduğu şeyhlerin silsilesi ile Hz. Muhammed (s.a.s)'e ulaşır. O'nun vasıtası
  ile de Allah'a ulaşır ve O'nunla manevi bağ kurar. Tasavvuftaki rabıta, bu
  şekilde dolaylı yoldan Allah'a gitmek ve aracılar vasıtasıyla O'nunla manevi bağ
  kurmaktır. Doğrudan Allah ile manevi irtibat kuramayanlara bu şekildeki rabıta
  tavsiye edilmiştir. Aksi hallerde buna lüzum görülmemiştir (M. Halid, Rabıta
  hakkında risâle, İstanbul 1924, s. 238; Selçuk Eraydın, tasavvuf ve Tarikatlar,
  İstanbul 1990, s. 447).

  Peygamberimiz (s.a.s)'in de, rabıta ve ribat hakkında söylemiş
  olduğu hayli hadis vardır. O'nun bu hadislerinden bazıları şöyledir:

  "Bir gün Allah yolunda ribatta bulunmak, dünya ve dünyada
  bulanan her şeyden daha hayırlıdır" (Buharî, Cihad, 73; Müslim, İmâre, 163;
  Nesâî, Cihâd, 39; İbn Mace, Cihâd, 7);

  Allah'ın onunla hataları affedip bağışlayacağı, dereceleri
  yükselteceği bir şeyi size söyleyeyim mi? Abdest üstüne abdest almak, camide
  cemaatle namaz kılmaya devam etmek ve her namazdan sonra diğer namazı beklemek.
  İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. " (Müslim, Tehâret, 41;
  Tirmizi, Teharet, 39; Neseî, Teharet, 106; Muvatta, Sefer, 55);

  "Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir
  aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39;
  Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).

  Bütün bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı gibi, rabıta, çeşitli
  manalar için kullanılmıştır. Ancak daha çok bir cihat terimidir. Ayet ve
  hadislerin çoğunda rabıta, Allah ve Peygamberin düşmanlarına karşı silahlanma,
  cihat için hazırlıklı olma, müslümanlarla kâfirlerin arasındaki hudut
  karakollarında nöbet bekleme ve bu duygulara sıkı sıkıya bağlı olma demektir.
  Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını
  destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad
  ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve
  hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir
  sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de
  sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması
  tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir
  bid'attir.

  Nureddin TURGAY - İslam ansiklopedisi
 4. 11.Temmuz.2013, 01:23
  2
  Moderatör  Rabıta Kuran ve Sünnette yeri olmayan, Bazı Tarikat şeyhlerinin tavsiye ettiği bir uygulamadır.

  Alıntı

  RABITA  Bağlantı, bağlantı vasıtası, bağlılık, tutarlılık, tertip,
  düzen, bağ, münâsebet, ilgi; müridin, şeyhini düşünerek, kalbinden dünya ile
  ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasiyle Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a
  kalbini bağlaması anlamında bir tasavvufî terim. "Rabıta" Arapça bir kelime
  olup, "r-b-t" kökünden türemiş bir isimdir. Çoğulu "revâtib"dir.

  Kur'an'da "rabıta" kelimesi geçmemekle beraber, kökü olan
  "r.b.t" mazi fiili iki yerde, muzarisi olan "yerbitü" bir yerde, emri çoğul
  olarak "râbitü" şeklinde bir yerde ve aynı kökten gelen "ribât" ismi de bir
  yerde geçmektedir (Kehf, 18/14; el-Kasas 28/10; el-Enfâl 8/11; Âl-i İmran 3/200;
  el-Enfâl 8/60).

  Bütün bu ayetlerde geçen bu kelimeler, birbirlerine yakın
  manalar ifâde etmektedirler. Hemen hemen hepsinde "bağ, bağlantı, bağlılık"
  manaları için kullanılmışlardır:

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp
  kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);

  "Musâ'nın annesinin gönlü bomboş sabahladı. Eğer biz
  (va'dimize) inananlardan olması için onun kalbini iyice pekiştirmemiş (sabır ve
  sükûnete bağlamamış) olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı" (el-Kasas, 28/
  10).

  "O zaman sizi, Allah'tan bir güven almak üzere hafif bir uyku
  bürüyordu; üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü
  düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı
  pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu " (el-Enfâl, 8/ I 1).

  Bu ayetlerde geçen "r.b.t" kelimesi, insanı sabır, sükûnet ve
  metanette sabit kılmak, ona bu duyguyu vererek itmi'nana kavuşturmak demektir
  (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kâhire 1977, IV, 216; el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır
  1955, II, 3).

  Bazen de, "ribât" kelimesi, bağlanıp beslenen atlar (savaş
  araçları) manasını ifâde etmektedir:

  "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve
  cihat için bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) hazırlayın. Bununla Allahın
  düşmanını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın
  bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, tam
  olarak size ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız" (el-Enfâl, 8/60).

  "Râbitü" şeklindeki emrin bulunduğu ayetin meâli de
  şöyledir:

  "Ey iman edenler, sabredin; direnip (düşman karşısında) sebât
  gösterin; üstün gelin; cihat için hazır ve rabıtalı olun" (Âl-i İmran,
  3/200).

  Bu ayette söz konusu olan "rabıta''nın ne demek olduğu
  hususunda alimlerin farklı yorumları vardır. Alimlerin bu husustaki değişik
  tariflerini şöyle sıralamamız mümkündür:

  1- Atlarla saf bağlayıp tam bir irtibat halinde düşmana karşı
  durmak.

  2- Düşman hudutlarındaki karakolları beklemek.

  3- Allah düşmanlarının saldırısını önlemek için nöbet
  beklemek.

  4- Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek (et-Taberi,
  Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954, IV, 221 v.d.; el-Kurtubî,
  el-Camiuli Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir,
  IX, 156).

  Bazıları da bu ayette kastedilen rabıtanın tasavvufî manada
  olduğunu söylemişlerdir (Muhammed Vehbi, Hulâsetul-Beyân fi Tefsiril-Kur'an,
  Şehzadebaşı 1341-1343, III, 289).

  Mutasavvıflar rabıta'yı, müridin şeyhini düşünerek kalbinden
  dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtası ile Hz. Peygamber (s.a.s)'e
  ve Allah'a kalbini bağlaması şeklinde anlamışlardır. Hemen hemen bütün
  tarikatlarda rabıta vardır. Bilhassa Nakşibendiyyenin ıstılahlarındandır.
  Tarikat ehli, rabıtayı ayet ve hadise dayandırmaktadır. Onlara göre, "sadıklarla
  birlikte olun" (et-Tevbe, 9/119) gibi ayetler ve "kişi sevdiğiyle beraberdir"
  (Buharî, Edeb; 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50) gibi hadisler,
  rabıtanın caiz olduğunu göstermektedir (Süleyman Uludaş, Tasavvuf Terimleri
  Sözlüğü, İstanbul 1991, Rabıta mad.).

  Tasavvufta, kişi doğrudan doğruya Allah'ı düşünür, bir nevi
  Allah ile manevi bir bağ kurar ve hep O'nunla beraber olduğunu tasavvur eder. Bu
  şekilde manevi bir bağ kuramazsa, bağlı bulunduğu mürşidini düşünür. Onun bağlı
  bulunduğu şeyhlerin silsilesi ile Hz. Muhammed (s.a.s)'e ulaşır. O'nun vasıtası
  ile de Allah'a ulaşır ve O'nunla manevi bağ kurar. Tasavvuftaki rabıta, bu
  şekilde dolaylı yoldan Allah'a gitmek ve aracılar vasıtasıyla O'nunla manevi bağ
  kurmaktır. Doğrudan Allah ile manevi irtibat kuramayanlara bu şekildeki rabıta
  tavsiye edilmiştir. Aksi hallerde buna lüzum görülmemiştir (M. Halid, Rabıta
  hakkında risâle, İstanbul 1924, s. 238; Selçuk Eraydın, tasavvuf ve Tarikatlar,
  İstanbul 1990, s. 447).

  Peygamberimiz (s.a.s)'in de, rabıta ve ribat hakkında söylemiş
  olduğu hayli hadis vardır. O'nun bu hadislerinden bazıları şöyledir:

  "Bir gün Allah yolunda ribatta bulunmak, dünya ve dünyada
  bulanan her şeyden daha hayırlıdır" (Buharî, Cihad, 73; Müslim, İmâre, 163;
  Nesâî, Cihâd, 39; İbn Mace, Cihâd, 7);

  Allah'ın onunla hataları affedip bağışlayacağı, dereceleri
  yükselteceği bir şeyi size söyleyeyim mi? Abdest üstüne abdest almak, camide
  cemaatle namaz kılmaya devam etmek ve her namazdan sonra diğer namazı beklemek.
  İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. " (Müslim, Tehâret, 41;
  Tirmizi, Teharet, 39; Neseî, Teharet, 106; Muvatta, Sefer, 55);

  "Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir
  aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39;
  Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).

  Bütün bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı gibi, rabıta, çeşitli
  manalar için kullanılmıştır. Ancak daha çok bir cihat terimidir. Ayet ve
  hadislerin çoğunda rabıta, Allah ve Peygamberin düşmanlarına karşı silahlanma,
  cihat için hazırlıklı olma, müslümanlarla kâfirlerin arasındaki hudut
  karakollarında nöbet bekleme ve bu duygulara sıkı sıkıya bağlı olma demektir.
  Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını
  destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad
  ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve
  hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir
  sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de
  sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması
  tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir
  bid'attir.

  Nureddin TURGAY - İslam ansiklopedisi


+ Yorum Gönder