+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hastalıklar, günahlara kefaret olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hastalıklar, günahlara kefaret olur mu?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Hastalıklar, günahlara kefaret olur mu?


  Reklam  Cevap: : Hastalıklar, günahlara kefaret olur mu?
  Ateşli hastalık baş ağrısı ve diş ağrısının günahlara kefaret olduğu doğru mudur?

  Peygamber (sav)'in zevcesi Âişe (ra) şöyle dedi: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Müslümâna batacak bir dikene varıncaya kadar herhangi bir musibet isabet ederse, Allah muhakkak o musibete kar*şılık, onun bir günahını keffâretleyip örter."

  Zuheyr ibn Muhammed, Muhammed ibn Amr'dan o da Atâ İbn Yesâr'dan, o da Ebû Saîd el-Hudrî (ra) ile Ebû Hureyre(ra)'den tahdîs etti ki, Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Müslümâna, vücûduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgun*luk, hastalık, gelecekten kederlenme, geçmişten hüzünlenme, başka*larından gelen eza ve iç sıkıntısı isabet ederse, Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o Müslümânın günahlarından bir kısmını kef*fâretleyip örter."

  Âişe (ra): "Ben Rasûlullah'tan (sav) ziyâde hasta*lığı şiddetli olan hiçbir kimse görmedim." demiştir.

  Abdullah İbn Mes'ûd (ra) şöyle demiştir: Ben Peygamber'in (sav) hastalığında vücûdu hummanın hararetinden şiddetle sar*sıldığı sırada huzuruna vardım ve:

  —* Yâ Rasûlallah, şübhesiz ki, humma hararetinden çok ıztırab çekmektesin! dedim.

  Ardından:

  —* Yâ Rasûlallah, bu şiddetli hummanın şübhesiz iki kat ıztırabı var, elbette buna karşılık size de iki kat ecr ve mükâfat vardır di*ye arzettim.

  Rasûlullah:

  —* "Evet. Herhangi müslümâna bir ezâ isabet ederse, muhak*kak ağacın yapraklarının düşmesi gibi, Allah o Müslümandan günâh*larını düşürür." buyurdu.

  Alimler, Abdullah ibn Mes'ûd'un: "Humma hastalığındaki fazla harare*tin iki kat ecri vardır" sözünü, Rasûlullah'ın "Evet"diye tasdik etmesi hastalı*ğın derece yükselmesini mûcib olacağına, "Ağaç yapraklarının dökülmesi gibi günahlarını düşürür" sözü de günahların affına sebeb olacağına delâlet eder, demişlerdir. Bir de hastalık sebebiyle affolunan günahların küçük günahlar olduğunu, büyük günahlar için istiğfar, yânî mağfiret istemek gerektiğini söylemişler*dir.

  "İnsanlar içinde belâsı en şiddetli olanlar peygamberlerdir. Sonra sırasıyla fazilette ilk olan, sonra ilk olandır.'' (Tirmizî'nin Mus'ab İbn Sa'd'dan rivayet ettiği hadîsin lafzın*dan alınmıştır.)

  Abdullah ibn Mes'ûd (ra) şöyle demiştir: Ben, Rasûlullah şiddetli humma hastalığıyle sarsılırken huzuruna girdim ve:

  — Yâ Rasûlallah, muhakkak ki, Sen şiddetli bir humma hasta*lığıyle sarsılmaktasın, dedim.

  Rasûlullah (sav)):

  —* "Evet, ben sizlerden iki kişinin yanması kadar yanmaktayım." buyurdu.

  Ben:

  —* Şübhesiz bu iki kat yanmanın Sizin için iki kat ecri vardır, dedim.

  Rasûlullah (sav):

  —* "Evet, bu katlanmış hararetin mükâfatı da böyle katlanmış olur: Müslümâna bir diken batması ve daha küçük nevi'den bir ezâ isabet ederse Allah muhakkak bu ezaya mukabil, onun seyyielerini ağacın kendi yapraklarını atması gibi keffâretleyip örter." buyurdu. (Bundaki illet, belânın ni'met mukabilinde olmasıdır. Kimde Allah'ın ni'meti daha çok olduysa, belâsı da çok olur. Bu hadîsleri Müslim de el-Birr ve's-Sıla'da getirmiştir: Müslim Ter., VIII, 40-42.)


  En şiddetli belalar peygamberlere gelmiştir,..
  Bela, teklife tabi tutma, deneme ve imtihan etme, ihtibar, demektir (el-Müfredât, s. 61). Sahabeler en büyük belalarla imtihan edilmiş bu imtihanlarda başarılı olmuşlardır. İmtihanın büyüklüğü nisbetinde, elde edilecek derecenin büyüyeceği de açıktır. Çünkü en büyük belalara maruz olanlar önce Peygamberler, sonra da fazilette onları takib edenlerdir. Rasulüllah (SAV) bir hadis-i şeriflerinde:

  “İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilenler Peygamberlerdir. Sonra sırasıyla (rütbeleri) onları takib edenler, sonra onları takip edenlerdir. Kişi dinine göre müptela kılınır (imtihana çekilir) Eğer dininde salabetli ise imtihanı (göreceği bela ve musibet) ağır olur. Eğer dininde gevşek ise o oranda imtihan edilir. Bela o kimseyi devamlı takib eder. Nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür.” (Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 71 (983. hadis. Ebû davut Teyâlisî, Ahmed b. Hanbel, Buharî, Tirmizî, İbn-i Hıbban, müstedrekten) Ayrıca bk. Sünenu İbn-i Mâce II, 1321, 1331, 1335 (Belanın şiddeti ile ilgili benzer bir başka hadis-i şerif)).

  Bu ve benzeri hadisler peygamberlerin ve onlarla beraber o belaları göğüsleyen arkadaşları sahabelerin ne büyük imtihandan geçtiklerini göstermektedir. Rasulüllah son peygamber ve Kainatın Seyyidi olduğuna göre imtihanı en büyük peygamberdir. Sahabeleri de onunla birlikte çilelere ve bu büyük imtihanda derecelerine göre hisselere sahiptirler. Bu açıdan sahabeye sevab-ı Amal, fazilet-i Uhreviye açısından yetişmek mümkün değildir. Onların ömürleri kısa, amelleri az da olsa, bir dakikalarına bir yılda yetişilemez. Her saatleri, o bir yıllık ibadet sevabı kazanan neferin saati hükmündedir. Bu hususta pek çok benzer hadis-i şerif bulmak mümkündür (Bk. Râmûz, (935, 1076, 1150, 1152, 1233, 1430, 1443, 1583, 606, 1637, 1643, 3665, 5796).
  *

  *
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  *


 3. Katade
  Devamlı Üye
  hastalık günahlara kefaret olur mu?

  2872. [4:479, Hadîs No: 6021]

  Şeddad bin Evs'den (r.a.) rivayetle:

  Allahu Taâlâ şöyle buyurdu: "Mü'min kullarımdan birine bir belâ ve hastalık verdiğimde Bana hamdeder ve verdiğim belâ ve hastalığa sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak kalkar. Allahu Taâlâ, hafaza meleklerine şöyle buyurur: "Ben bu kulumu yatağa esir ettim ve ona belâ verdim. O halde ondan önce sıhhatteyken kendisine yazmış ol*duğunuz sevapları yazmaya devam edin."

+ Yorum Gönder
günahlara kefaret olan hastalıklar,  hastalık günahlara kefaret olur mu,  hastalıklar günahlara kefarettir,  hastalik gunahlara kefaret,  hastalik gunahlara kefaret mi,  hastalik gunahlara kefarettir,  hastalıklar günahlara Kefaret mi