+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdestin Farzları Ve Sünnetleri Nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdestin Farzları Ve Sünnetleri Nelerdir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Abdestin Farzları Ve Sünnetleri Nelerdir?


  Reklam  Cevap: Hanefi mez hebine göre Abdestin Farzları

  1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

  2. Yüzü yıkamak.

  3. Başın dörtte birini meshetmek.

  4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.


  Hanefi mezhebine göre Abdestin Sünnetleri

  1. Abdest almaya niyet etmek

  2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

  3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

  4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

  5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

  6. Yıkanan organları ovmak.

  7. Ağza üç kere su almak.

  8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

  9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

  10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

  11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

  12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

  13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.

  14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

  15. Kulakları meshetmek.

  16. Boynu meshetmek.

  17. Başın tamamını meshetmek.

  18. Parmakların arasını hilallemek

  Şafi mezhebine göre Abdestin sünnetleri ve farzları

  Abdestin Farzları

  Abdestin tarzlarıyla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kada ellerinizi ve -başlarınıza meshedip- her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. (Mâide 5/6.)

  *

  Bu âyet-i kerîmede abdestin farzlarının dört tane olduğu açıkça belirtil*mektedir ki, onları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Yüzü yıkamak.

  2.* Elleri dirseklerle beraber yıkamak.

  3. Başın, baş sınırları içindeki bir saç teli olsa bile bir kısmını meshetmek.

  4. Ayakları topuk kemikleriyle beraber yıkamak.Kaynağını Hz. Peygamber'in (s.a.v) sünnetinden olan bazı delillere daya*nılarak bu farzlara niyet ve tertip de eklenmiş, böylece abdestin farzları top*lam olarak altıya çıkarılmıştır. Şimdi bu farzları kısaca açıklayalım.

  *

  Niyet.
  İbadetlerin sahih (geçerli) olması için niyet edilerek yapılması şarttır. Abdest alırken niyet etmek, Hanefî mezhebine göre farz değil sünnet*tir. Niyetsiz yapılan ibadetlerin geçerli olmayacağını şu hadis-i şeriften anlıyo*ruz: "Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur." (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 1/1.)

  *

  Namaz bir ibadettir. İbadetlere vesile olan şeyler de ibadet hükmünde ol*duklarından namazın vesilesi olan abdest de ibadet hükmündedir. Dolayısıy*la abdestin de geçerli olması için niyet edilerek alınması farzdır.

  Sözlükte kas*tetmek anlamına gelen niyetin şartları şunlardır:

  a)* Niyet sahibi müslüman olmalıdır.

  b)* Mümeyyiz (iyiyi kötüden seçme yaşında ve kabiliyetinde) olmalıdır.

  c)* Neye niyet ettiğini ve yapacağı işin keyfiyetini bilmelidir.

  d) Niyetine aykırı bir iş yapmamalı, meselâ abdest alırken abdesti bırakıp başka bir işe önelmemelidir.

  e)* Niyet bir işe talik edilmemeli (bağlanmamalı), meselâ, "İnşallah (Allah dilerse) abdest almaya niyet ettim" denmemelidir. Ama bu sözü talik değil de teberrük maksadıyla söylemek durumunda yapılan niyet geçerli olur.

  f)* Niyet kalben yapılırsa yeterli olur. Ama dil ile de söylenmesi sünnettir.

  g) Niyet ederken, yapılması abdestsiz caiz olmayan bir şeyi örneğin na*maz kılmayı, tavaf etmeyi, Mushaf'a el sürmeyi caiz hale getirmeyi ve abdest-sizliği gidermeyi kastetmelidir. Alacağı abdestle yeme, içme, serinleme, ev*lenme gibi abdest almayı gerektirmeyen bir işi yapmayı kasteder de dinî an*lamda bir temizliği kastetmezse, abdestsizliği gidermiş olmaz. Ama alacağı abdestle namaz kılmanın yanı sıra serinleme, temizlik veya öğrencilere ders verme işini yapmayı kastederse niyeti geçerli olur ve bu abdestle ibadetlerini eda edebilir.Abdest alırken hades halini veya necaseti gidermeyi kapsayan salt bir te*mizliğe niyet ederse, niyeti geçerli olmayacağı gibi, abdesti de ibadetlerin edası için yeterli olmaz. Çünkü ibadetlerle âdetlerin birbirinden ayırt edilmesi gerekir ki bu da ancak niyetle olur.

  Nafile namaz kılmak, tavaf etmek, Kur'ân-ı Kerîm'e el sürmek maksadıy*la alınan abdestle farz namazlar da kılınabilir. (Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 1/142.)

  *

  Özürlü kimseler, hades hallerini gidermelerine imkân olmadığından, ab*dest alırken o abdestle namaz kılmayı mubah hale getirmeyi kastetmelidirler.

  *

  h) Abdest almaktayken niyetinde şüpheye düşen kişi, abdest almaya ye*niden başlamalıdır. Ama aldıktan sonra şüpheye düşmenin abdeste bir zara*rı olmaz.

  i) Yüzü yıkamaya başlarken niyet edilmelidir.

  *

  2. Yüzü yıkamak.

  Yüzün tamamının bir defa yıkanması abdestin farzla-rındandır. Yüzün dikey sınırı, alındaki saç bitim noktasıyla çene altı arasıdır. Yatay sınırı ise iki kulak arasıdır. Dudakların görünen kısmı, kaşlarla kirpikler ve şakaklar, alt dudağın altındaki kıllarla yanaklardaki kıllar ve bıyık da yüz*den sayıldıkları için bunları da yıkamak gerekir. Gözlerin içini yıkamak gerek*mez. Ama göz pınarlarını yıkamak lâzımdır. Seyrek sakalın içini ve dışını yı*kamak gerekir. Alt kısmındaki cildin görünmediği sakala sık sakal denir. Böy*le bir sakalın sadece dış kısmını yıkamak icap eder. Yüzün dairesi dışına çı*kacak şekilde aşağıya doğru sarkan uzun sakalın tamamının yıkanması mu*temet görüşe göre farzdır.Hanefî mezhebine göre ise bu sakal, yüzün yıkanması farz olan sınırının dışına taştığı için yıkanması gerekmez.

  *

  3.* Elleri dirseklerle beraber yıkamak.

  Ellerin dirseklerle beraber bir defa yıkanması abdestin farzlarındandır. Hz. Osman (r.a), sahâbîlere sevgili Pey-gamberimiz'in abdest alışını anlatırken şöyle demiştir: "Gelin size Resûlul-lah'ın (s.a.v) nasıl abdest aldığını göstereyim. Onun gibi bir abdest alayım." Böyle dedikten sonra yüzünü yıkadı, sonra da ellerini pazılarına kadar yıka*dı...(Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 1/152.)

  *

  Parmak uçlarını örtecek kadar uzayan tırnakların altının yıkanması gere*kir. Ellerin parmaklarla dirsek arası bir kısmı kesik ise kalan kısmının yıkan*ması lâzımdır. Alt kısmına suyun geçmesi için parmaktaki dar yüzüğün oyna*tılması icap eder.

  *

  4. Başı meshetmek.

  Yüzün hududu dışında kalan başın bir kısmını mes-hetmek. Başın az bir kısmını, baştaki bir saç telini dahi meshetmek yeterlidir.Hanefî mezhebine göre ise başın dörtte birini meshetmek farzdır.

  Islak elin hareket ettirilmeksizin başa konulmasıyla da başta ıslaklık mey*dana geldiği için mesh gerçekleşmiş olur. Başı yıkamak da mesh yerine geçer.

  *

  5.Ayakları topuklanyla beraber yıkamak.

  Mâide sûresinin abdestle ilgili 6. âyetinde, "Her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın" buyrulmaktadır. Ab-destte ayakların meshedilmesinin değil de yıkanmasının farz olduğunu bildi*ren çok sayıda sahih rivayet bulunduğu gibi uygulamanın böyle olduğuna da*ir icmâ da vardır. Meselâ Hz. Peygamber'in nasıl abdest aldığını bildiren bir rivayette şöyle denmektedir:Hz. Osman'ın azatlısı Himran'dan şöyle rivayet edilmiştir:Hz. Osman su istemişti. (Kendisine getirdiğim suyu aldı ve) üç kere elle*rine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup (aldığı suyla) ağzını ve bur*nunu yıkadı. Sonra üç kere yüzünü, ardından da üç kere dirsekleriyle beraber ellerini yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra da topuklanyla birlikte ayaklarını üçer kere yıkadı ve, "Ben Resûlullah'ı, şu abdestim gibi abdest alırken gör*düm. Allah Resulü abdesti bitince şöyle buyurdu:

  *

  'Kim şu abdestim gibi abdest alır, ardından iki rek'at namaz kılar ve na*mazda kendi kendine (dünyevî bir şey) konuşmazsa geçmiş günahları bağış*lanır.'"( Buhârî, Vudû', 24, 28; Müslim, Taharet, 3, 4; Ebû Davud, Taharet, 50.)

  *

  Ayakları yıkarken topukların da yıkanması ihmal edilmemelidir. Zira h Peygamber, abdest alırken topukları kuru kalan birini gördüğünde şu uyarıc bulunmuştur: "Bu topukların ateşten vay haline!"( Buhârî.Vudû', 29; Müslim, Taharet, 26.)

  *

  Şu halde Şîa-İmâmiyye'nin, çıplak ayakların üzerine meshedilerek alıra abdestin geçerli olacağına ilişkin iddiaları asılsız kalmaktadır. Çıplak ayak üzerine meshedilerek alınan abdest eksik kalır.

  *

  6. Tertip.

  Niyetle başlayarak önce yüzün, sonra dirseklerle beraber ellerin yıkanması, bunun ardı sıra başın az da olsa bir kısmının meshedilmesi, e sonunda da topuklarla birlikte ayakların yıkanması ve tertibe yani bu sıraya uyulması abdestin farzlarındandır. Dolayısıyla bu tertibe riayet etmede abdest alan bir kimsenin almış olduğu abdest sahih değildir.

  *

  Hanefi mezhebine göre ise tertip, abdestin farzlarından olmayıp sünnettik

  *

  Yukarıda anlatılan tertibe uyulması abdestin farzlarındandır. Ama elle arasında, ayaklar arasında tertibe uymak farz olmayıp menduptur. Söz gelimi elleri yıkarken önce sol eli sonra da sağ eli yıkamak durumunda alınan abdes geçerli olur. Sadece menduba riayet edilmemiş olur. Bu hüküm ayaklar için de söz konusudur. Çünkü her iki el, abdest açısından bir organ gibidir. Ayakla da böyledir.

  *

  Abdestin Sünnetleri

  1. Misvak kullanmak. Bu, dişleri temizlemede kullanılan fırçayla da yapı*labilir. İlla da erak ağacıyla yapılması şart değildir. Ama oruçlunun zevalden sonra misvak kullanması mekruhtur. Şunu da belirtelim ki, erak ağacından ya*pılan misvakın mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinmektedir. Nitekim bir ha-dis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz, misvak kullanmanın önemini şöyle vurgulamaktadır: "Ümmetime sıkıntı verme korkusu olmasaydı, her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim. (Tecrid-i Sarih Tercemesi,* 3/35; Müslim, Taharet, 42.)

  *

  2. Abdeste besmeleyle başlamak. Besmele, elleri bileklere kadar yıkar*ken çekilmelidir. Bismillah demek yeterli olsa da besmelenin tamamını oku*mak daha faziletlidir. Abdestin başında unutulursa, abdest henüz tamamlanmadan *da çekilebilir. Ama abdest tamamlanır da şehadet kelimesi getirilirse, artık besmele çekmenin vakti geçmiş olur.

  *

  3.* Besmele anında abdestin sünnetlerine niyet etmek. Bu, hades halini giderme niyetinden ayrıdır. Çünkü hades halini giderme niyeti, yüzü yıkarken yapılır ve farzdır.

  *

  4.* Elleri bileklere kadar yıkamak. Abdest suyu ibrik ve benzeri kapalı bir kapta ise eller bu kabın dışında üç kere yıkanır. Ama su az olup ağzı açık bir kapta ise ve abdest alacak olan kişi ellerinin temiz olduğunu kesin olarak bili*yorsa, ellerini bu kabın içinde yıkayabilir. Fakat ellerinin temiz olup olmadığı hususunda şüpheliyse, ellerini kabın içinde yıkaması mekruh olur. Şayet elle*rinin necis olduğunu kesin olarak biliyorsa, o zaman ellerini kabın içine batı-rıp yıkaması haram olur. Ama ellerini temizlemek için kabın dışında üç defa yıkaması vaciptir. Ne var ki bu yıkama temizlik amaçlı olup, bununla sünnet yerine getirilmiş olmaz. Sünneti yerine getirmek için, ellerin üç kez daha yı*kanması gerekir.

  *

  5. Ağza ve buruna üç kez su alıp dışarı atmak. Ağza su almaya mazma-za, buruna su almaya ise istinşak denir. Mazmaza ile istinşakta en iyi yöntem; suyun avuca alınması, bu suyun bir kısmıyla önce mazmaza, sonra da istin*şak yapılmasıdır. Ağız ve burun temizliğine önem veren sevgili Peygamberi*miz, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "Sizden biri abdest suyunu (yanına) yaklaştırır, sonra da ağzına ve burnuna su alıp sümkürürse işlemiş olduğu günahları, (dışarı attığı suyla birlikte) yüzünden, ağzından ve burnun*dan mutlaka dökülüp gider."( Müslim, Müsâfirîn, 294.)

  6.* Kıbleye yönelmek. Bunu imkânlar ölçüsünde yapmaya çalışmak.

  7.* İçinde abdest suyu bulunan üstü açık kabı sağ yana, üstü kapalı kabı ise sol yana koymak.

  8.* Elleri yıkarken besmele çektikten sonra şu duayı okumak:  "Yüce Allah'ın adıyla başlarım. İslâmiyet'ten ve diğer nimetlerinden ötürü Allah'a hamdolsun."

  Ağza su alırken şu duayı okumak:

  "Allahım, seni anma, sana şükretme ve sana güzelce ibadet etme husu*sunda bana yardım et."

  Buruna su alırken şu duayı okumak:

  "Allahım, bana cennetin kokusunu koklat."

  Yüzü yıkarken şu duayı okumak:

  "Allahım! Birtakım yüzlerin ağaracağı, birtakım yüzlerinse kararacağı günde yüzümü ağart."

  Sağ eli yıkarken şu duayı okumak:

  "Allahım! Amel defterimi sağ elime ver ve hesabımı da kolaylıkla gör." Sol eli yıkarken şu duayı okumak:

  "Allahım! Amel defterimi sol elime ve de arka tarafımdan verme." Başı meshederken şu duayı okumak:

  "Allahım! Saçımı ve tenimi ateşe haram kıl ve beni senin gölqenden baş*ka gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde gölgelendir.'

  Kulakları meshederken şu duayı okumak:

  "Allahım! Beni söz dinleyenlerden ve sözün en güzeline uyanlardan yap."

  Ayakları yıkarken şu duayı okumak:

  "Allahım! Ayakların kaydığı günde ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

  Abdestin bitiminden sonra kıbleye yönelerek elleri semaya kaldırıp şu du*ayı okumak.  "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna şa*hitlik ederim. Efendimiz Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahit*lik ederim.Allahım! Beni tövbekarlardan ve temizlenip arınanlardan eyle. Sen eksik*liklerden münezzehsin ve seni överiz.Allahım! Senden başka ilâh bulunmadığına şahitlik ederim. Senden ba*ğışlanma dilerim ve sana dönüp tövbe ederim."

  Bu dua okunduktan sonra Kadr sûresi okunmalıdır.

  9.* Sakalı sık olanların sakallarını elleriyle karıştırıp hilâllemeleri.

  10.* Yüzü yıkamak için suyun iki avuçla alınması, ancak suyun yüze çar-

  pılmaması.

  11.* Başın tamamının meshedilmesi.

  12.* Baş meshedildikten sonra eller yeniden ıslatılarak bununla kulakların içinin ve dışının meshedilmesi.

  13.* Abdestte yıkanan organların elle ovulması.

  14.* Elleri ve ayakları yıkarken önce sağ taraftakinden başlanması.

  15.* Yüzü yıkarken, yıkanması farz olan kısımdan fazlasının yıkanması. Elleri yıkarken dirseklerin biraz daha yukarısının ve ayakları yıkarken de to*pukların biraz daha üst kısmının yıkanması.

  16. Abdestteki söz ve fiillerin üçlenmesi. Yalnız niyet bir kere yapılır.

  17.* Sidik akıntısı olmayanların, abdest organlarından biri kurumadan di*ğerini yıkamaya başlaması. Buna müvâlât (peş peşe yapma) denir. Ancak si*dik akıntısı ve benzeri devamlı surette abdest bozucu özürleri bulunan kişile*rin müvâlâta uymaları vaciptir.

  18. Abdest alırken ihtiyaç olmadıkça zikrullah dışında dünya kelâmı söy*lenmemesi.

  19.* İhtiyaç olmadıkça abdest organlarının kurulanmaması.

  20.* İhtiyaç olmadıkça eldeki suyun silkelenmemesi.

  21. Abdestten artan suyun içilmesi.

  22.* Geniş yüzüğün oynatılması. Yüzük eğer dar ise, altına su geçinceye kadar oynatılması farzdır.

  23.* Suyun iktisatlı kullanılıp israf edilmemesi.

  24.* El ve ayak parmaklarının hilâllenmesi.

  25.* Mazeret yoksa abdest alırken başkasından yardım istenilmemesi ve yardım teklifinin kabul edilmemesi. Çünkü bu hususta başkalarından yardım istemek, kulluğa aykırıdır.

  Abdest organlarını başkalarına yıkatmak mekruhtur. Hastalık halinde ab*dest alırken başkalarından yardım istemek caizdir. Başkalarının yardımı ol*madan abdest alamayacak durumda olan birinin yapılacak yardımı kabul et*mesi ise vaciptir.

  26.* Abdest alındıktan sonra iki rek'at namaz kılınması.

  27.* Yüzü yıkamaya üst taraftan başlanması.

  28.* Elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlanması.

  29.* Gözlerin burun direği yanındaki uçlarının meshedilmesi.

  Hanefîler bu görüşe katılmamaktadırlar. Onlara göre boynun meshedil*mesi sünnettir. Ancak cumhuru fukahâya göre boynu meshetmek mekruh*tur. (Zühaylî, el-Fıkhü'l-lslâmî, 1/406; Nevevî, el-Mecmû', 1/48.)
+ Yorum Gönder