+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Ali hangi insanları yakarak cezalandırmıştır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ali hangi insanları yakarak cezalandırmıştır?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hz. Ali hangi insanları yakarak cezalandırmıştır?


  Reklam  Cevap: Ateşte yakılan RAFİZİLER dir.

  İbni Teymiyye (r.a) Vasitiyye akidesi şerhi 59. melede Rafizilerle ilgili olarak şunları anlatmaktadır:
  "Bilindiği gibi Râfızîler -Allah müstehaklarını versin ashab -radiyAllahu anhum-’a dil uzatırlar, onlara lanet okurlar. Hatta onların bazılarını ya da hepsini tekfir dahi ederler. Onların büyük çoğunluğu ise ashabın çoğuna ve halifelere dil uzatmakla, birlikte Ali ve onun çocukları hususunda aşırıya gider, onların ilâhlıklarına inanırlar.
  Bunlar önceleri yahudi olan, sonradan İslam’a girip, müslümanlara ve İslam’a kötülük yapmak maksadını güden Abdullah b. Sebe’in önderliğinde Ali -radıyAllahu anh-’ın hayatında ortaya çıkmışlardır.
  Nitekim daha önceden yahudiler de hristiyanlığa karşı böyle tuzaklar kurmuş ve hristiyanlığı ifsad etmişlerdi.
  Ali -radıyAllahu anh- bunları fitnelerin sonunu getirmek maksadı ile ateş ile yakarak cezalandırmıştır. Bu hususta onun şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  "Ben işin oldukça münker (kötü ve benzeri görülmedik) bir iş olduğunu görünce, Ateşimi yaktım ve Kumber (kamber)’i çağırdım."
  (Hafız İbn Hacer’in, Fethu’l-Barî, XII, 270’de hasen kabul ettiği bir senedde bu haber varid olmuştur. Hz. Ali’nin onları yaktığına dair haber de Sahih-i Buharî’de İkrime’den gelen rivayetle sabittir. Şöyle demektedir: “Ali (r.a)’a bazı zındıklar getirildi. O da onları yaktı.” Bu husus İbn Abbas’a ulaşınca şöyle dedi: Ben olsaydım, onları yakmazdım. Çünkü Rasûlullah -SallAllahu Aleyhi Vesellem-: “Allah’ın azabı ile azablandırmayınız” demiştir. Ancak onları öldürürdüm. Çünkü Rasûlullah -SallAllahu Aleyhi Vesellem: “Dinini değiştireni öldürünüz” diye buyurmuştur.” (Fethu’l-Barî, XII, 267) İstitabetu’l-Mürteddin, Hükmü’l-Mürteddi ve’l-Mürteddeti ve’stitâbetuhum.
  Bu hususu rivayet edenler arasında Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî ve başkaları da vardır. Bu hususta önemli bilgiler ve gerekli araştırmalar için bk: Süleyman el-Ude, Abdullah b. Sebe’ ve eseruhu fi ihdasi’l-fitneti fi sadri’l-İslam, s. 214.)
  alıntı

+ Yorum Gönder