+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şirk affolmuyorsa sahabiler veya dinden dönenler nasıl tevbe etti? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şirk affolmuyorsa sahabiler veya dinden dönenler nasıl tevbe etti?

  Sual: arkadaşlar bu hep aklımı kurcalıyor Nisa suresi 48. ayette Şirk asla affolmaz yazıyor asla kelimesi kafamı karıştırdı ama Furkan suresi 70.ayette tevbe edip kendini düzeltenler diye geçiyor günümüzdede şirk asla affolmaz diyor bütün hocalar eğer böyle ise Hz.Ömer gibi sahabiler önceden müşrik idi sonra müslüman oldular veya müslüman iken dinden dönüp tevbe edenler oldu bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor birde yusuf kavaklı hocanın affedilmeyen günahlar nelerdir videosunu izledim dahada kafam karıştı tevbe edildiği takdirde affedilmeyecek günah yoktur diye bilirim çünkü Allah hiç bir kuluna rahmetini kapatmaz.Şirk üzere tevbe etmeden ölenlerin affolmaması oldugunu biliyorum ama herkez şirk affolmuyor diyor neden tevbe edilmezse affolmuyor demiyor okadar insan anlamış değilim ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Şirk affolmuyorsa sahabiler veya dinden dönenler nasıl tevbe etti?


  Reklam  Cevap: Allah Tealâ'nın Mağfiret Ettiği Ve Etmediği Şeyler


  48- Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için mağfiret eder. Kim Allah'a şirk koşar*sa muhakkak pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.  Kelime ve İbareler:


  "...mağfiret eder" ifadesinde mağfiret, günahı örtmek, kapatmak manası*nadır. Kendisine mağfiret ettiği kişiyi Allah Teâlâ azapsız cennete kor. Gü*nahları sebebiyle müminlerden dilediği kimseleri de azap ettikten sonra cen*nete kor.

  "...iftira etmiş olur." Böyle bir şeyi ortaya atmış, uydurmuş, iftirayı irtikap etmiş olur. [194]  Nüzul Sebebi


  İbni Ebî Hatim ve Taberî'nin tahric ettiklerine göre Ebu Eyyüb el-Ensârî şöyle demiştir: Bir adam Rasul-i Ekrem (s.a.) Hazretlerine gelerek dedi ki: Benim bir amcaoğlum var, haramdan vazgeçmiyor. Peygamberimiz "Dini ne*dir?" diye sorduğunda, "Namaz kılıyor, Allah'ı bir tanıyor" dedi. "Ondan dini*ni sana hibe etmesini iste. Kabul etmezse satın al" buyurdu. Adam da gitti, ondan böylece talep etti; fakat amcaoğlu buna razı olmadı. Adam Resulullah (s.a.)'a döndü, olanı haber vererek "Kendisini dinine karşı düşkün buldum" dedi. Bunun üzerine "Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını mağfiret et*mez. Ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eder" ayet-i kerimesi indi. [195]  Ayetler Arası İlişki


  Allah Teâlâ Ehl-i Kitab'ı, iman etmeyip küfürde kaldıkları takdirde azap görecekleri için korkutup bu tehdidin geçerli olacağını ilân ettikten sonra, bu*rada da o tehdidin kâfirlik ve şirk dolayısıyla olduğunu, diğer günahların af ve mağfiretinin mümkün bulunduğunu beyan eylemektedir. [196]  Açıklaması


  Allah Teâlâ kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmeyeceğini, yani kendi*sine şirk koşmuş olarak kıyamette karşısına çıkacak kulunu yarlıgamayacağ-ını haber vermektedir.

  Buradaki şirkten maksat, Yahudiler ile başkalarının küfürlerini de içine alan mutlak kâfirliktir. Yüce Allah, şirkten daha aşağı derecedeki günahları, dilediği kullar için affeder. Allah'a şirk koşan kimse gerçekten pek büyük bir günah işlemiştir.

  Taberî diyor ki: Bu ayet açıkça ortaya koyuyor ki her büyük günah sahibi*nin işi Allah Teâlâ'nın dilemesine kalmıştır: Dilerse onun günahını affeder, di*lerse o yüzden cezalandırır. Ancak bu büyük günah Allah'a şirk koşmak olma*malıdır. Bazı müfessirler ise şöyle demektedir. O noktayı Hak Teâlâ, "Eğer ya*sak edildiğiniz büyük (günah)lardan kaçınırsanız sizin (öbür) kabahatlerinizi örteriz." (Nisa, 4/31) ayetiyle beyan etmiştir. Burada büyük günahlardan kaçı*nanların küçük günahlarını affetmek istediğini, büyük günahları işleyenlerin küçük günahlarını affetmeyeceğini bildirmektedir. Kanaatimce Taberî'nin gö*rüşü daha açıktır.

  Bu ayet-i kerime "De ki: Ey kendilerinin aleyhinde (günahta) haddi aşan*lar..." ayetini tahsis etmekte, sınırlamaktadır. İbnu'l-Münzir, Ebu Miclez'den tahric ediyor: "De ki: Ey kendilerinin aleyhine (günahta) haddi aşanlar. Al*lah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz ki O, çok mağfiret edicidir, çok esirgeyicidir." (Zümer, 39/53) ayet-i kerimesi inince Nebiy-yi Muhterem (s.a.) minbere çıktı, ayeti insanlara oku*du. Bir adam kalkıp "Allah'a şirk koşmak (hususu da dahil mi)" dedi. Hz. Pey*gamber sükût etti. Adam tekrar kalkıp, "Ey Allah'ın elçisi, Allah Teâlâ'ya şirk koşmak (da öyle mi?)" dedi. Hz. Rasul-i Ekrem iki veya üç kere sükût etti. Bu*nun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu.

  Tirmizî, Hz. Ali (r.a.)'den onun şöyle dediğini tahric ediyor: Kur'an-ı Ke-rim'de en çok şu ayeti severim: "Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için mağfiret eder (yarlı-ğar)."[197]  Ayetten Çıkan Hüküm Ve Hikmetler


  Ayet-i kerime şirk suçunun büyüklüğüne, onun mağfireti ve affı olmadığı*na, Allah'ın dilediği kullan için geriye kalan günahlarını affedip rahmetiyle muamele edeceğine delâlet etmektedir.

  Allah'a şirk koşmak (eş tutmak) iki kısımdır:

  1- Ulûhiyyet hususunda şirk koşmak: Allah Teâlâ ile beraber başka, kâ*inatta egemenlik ve tedbire sahip bir ortak tanımak.

  2- Rububiyyet hususunda şirk koşmak: Kanun yapma, helâl ve haram hü*kümlerini beyan etme hakkının Allah Teâlâ'ya ve onunla beraber kendine va*hiy gelmeyen bir insana ait olduğunu kabul etmek. Nitekim, "Onlar Allah'ı bı*rakıp bilginlerini (Yahudi ahbârını), rahiplerini (Hristiyan papazlarını), Mer*yem'in oğlu Mesih'i rabler edindiler." (Tevbe, 9/31) ayetinde bu mana varittir. Rasul-i Ekrem (s.a.) ayeti, helâl ve haram hükümlerinde onlara uyup itaat etti*ler diye tefsir eylemiştir.

  Ayette Ehl-i Kitab'm Uzeyr ve Mesih'i ilâh sayarak ve Yahudi bilginlerin, Hristiyan papazlarını helâl ve haram kılma hususlarında yetkili kılmaları su*retiyle şirke düştüklerine işaret vardır.

  Şirkin bu kadar kötü ve çirkin olmasının sebebi şudur: Şirk sırf bir yalan*dır, apaçık bir iftiradır; hurafelerin, batıl şeylerin yuvasıdır. Kişilerin hayatını, toplulukların düzenini bozan diğer suçların kaynağıdır. Aklın yücelmesine, gönlün temizlenmesine, ruhun safa bulmasına ve arınmasına aykırıdır. Sağlam iman nurlarının kalbe nüfuz etmesini engeller.

  Tevhide, Allah'ı tek tanımaya gelince, insanın izzeti ve şerefi ondadır. Tev-hid ile insan, kullara veya âlemdeki başka bir şeye kulluktan kurtulur, Allah'a kulluk, ibadet, O'na tevekkül ve teslim olma makamına yükselir. İç rahatlığı, gönül sakinliği, ruh safiyeti, basiret aydınlığı, Allah'ın yardım ve nusretini ka*zanma, fıtratın çağrısına cevap verme, gerçek hayır kaynağına dayanma, kulu dünyanın tehlike ve zararlarından kurtarma kudreti olan Yüce Allah'a güven*me, ahirette de günahın vebalinden kurtuluş tevhid ile gerçekleşir.

  Mağfiretin, insana bırakılmış ve aynı zamanda ilâhî irade ile de sınırlı olan yollarından biri de duadır. Tabiî ki ihlâs, istikamet, Allah Teâlâ'ya hüsnü zan besleyip güvenme, hayır hasenat yapma ile birlikte olan bir dua. Yüce Mevlâ: "Hasenat (iyilikler), kötülükleri (günahları) giderir." (Hud, 11/114) bu*yurmaktadır. Bir diğer yol da sadıkane ve ciddi bir şekilde edilen tevbe-i na-suh. İşlenen kusur ve bilmeden girilen günahlardan dolayı yapılması hususun*da Kur*an'ı Kerim tevbeye dâima teşvik etmiştir. [198]

+ Yorum Gönder
şirkten tevbe duası,  şirkten tevbe