+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Amenerrasulü nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasulü nedir


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: amenerrasulü nedir


  Reklam  Cevap: Amener resulü ne demektir

  Bu Âyetin Nüzul Sebebi:


  Denildiğine göre bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi, ondan önce yer alan: "Göklerde ne var yerde ne varsa (hepsi) Allah'ındır. İçinizdekini açıklasa-nız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. Kime dilerse mağfiret eder, kimi dilerse de azaplandırır. Allah her şey e kadirdir" (mealindeki) âyet-i kerimesidir. Bu buyruk, Peygamber (sav)'a indirilince durum Rasûlul-lah (sav)'ın ashabına çok ağır geldi. Rasûlullah (sav)'ın yanına gelip dizleri üstüne çöktüler ve: Ey Allah'ın Rasûlü dediler. Namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yettiği amellerle mükellef tutulduk. Allah bize bu âyet-i ke-rimeyi inzal buyurdu. Biz bunun altından kalkamıyoruz. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Sizler de sizden önceki iki kitap ehli gibi dinledik ve isyan ettik, mi demek istiyorsunuz? Bunun yerine: Dinledik ita-at ettik. Rabbimiz, Senden mağfiret dileriz. Ve dönüş ancak Sanadır" deyiniz. Onlar da: Dinledik, itaat ettik, Rabbimiz senden mağfiret dileriz ve dönüş an-cak sanadır" dediler. Bu buyrukları okumaya başlayınca dilleri buna alıştı. (İta-ate boyun eğdi). Bunun akabinde de yüce Allah: "O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü'minler de. Her biri Allah'a, O'nun me-leklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. Peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırmayız. Dinledik itaat ettik. Rabbimiz Senden mağ-firet dileriz ve dönüş ancak Sanadır, dediler" buyruğunu indirdi. Onlar bu-nu yapınca yüce Allah (az önce sözü geçen) o âyeti neshederek şu buyru-ğu inzal buyurdu: "Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkası-nı yüklemez. Kazandığı kendisine yaptığı da onun aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuk ya da yanıldıysak bizi sorguya çekme." Yüce Allah: "Evet, (öyle ya-pacağım)" diye buyurdu. "Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi üze-rimize ağır yük yükleme!" Yüce Allah: "Evet (öyle yapacağım)" diye buyur-du. "Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme" Yüce Allah: "Evet (öyle yapacağım)" diye buyurdu. "Bizi affet, bize mağfiret buyur ve bize mer-hamet eyle. Sensin bizim mevlamız, kâfirler topluluğuna karşı da bize yar-dım et." Yüce Allah: "Evet (yapacağım)" diye buyurdu. Bu hadisi Müslim, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.[543]

  İlim adamlarımız der ki: Hadisin bundan önce kaydedilen rivayetinde "evet yaptım"-(el-Bakara, 2/284. âyet 1. başlıkta) denilmesi, burada ise "evet" di-ye buyurulması hadis-i şerifin mana yoluyla nakledilebileceğine delildir. Buna dair açıklamalar önceden geçmiştir.

  Nihayet ashab: Dinledik ve itaat ettik, demeye koyulunca yüce Allah bu âyet-i kerimede onları övdü ve güzel bir şekilde onlardan söz etti. İçlerin-den geçirecekleri düşünceler hususundaki zorluğu da kaldırdı. İşte bu da ita-atin ve yalnızca Allah'a bağlanmanın meyvesidir. İsrailoğulları hakkında ise bunun tam zıddı sözkonusu olmuştur. Onlar yerilmiş, zillet, miskinlik, top-raklarından sürülme gibi oldukça zorluklarla maruz bırakılmıştır. Çünkü onlar: İşittik ve isyan ettik demişlerdi. İşte bu da isyanın Allah'a karşı diklen-menin sonucudur. Allah lütuf ve keremiyle bizleri intikamından azabından, muhafaza buyursun.

  Hadis-i şerifte nakledildiğine göre Peygamber (sav)'a şöyle denilmiş: Sa-bit b. Kays b. Şemmas'ın evi her gece kandillerle aydınlatılıyor. O: "Herhal-de Bakara Sûresi'ni okuyor olmalıdır" diye buyurdu. Sabit'e durum sorulun-ca şöyle dedi: Bakara Sûresi'nden "Amenerrasûlü..."yü okudum. Bu buyruk, Peygamber (sav)'ın ashab-ı kiramı, Allah'ın kendilerine vedettiği şekilde iç-lerinde gizlediklerinden dolayı hesaba çekilecekleri bildirilince, bunun ken-dilerine ağır gelmesi üzerine nazil oldu. Onlar bunun kendilerine ağır gel-diğinden Peygamber (sav)'a şikâyette bulununca o da şöyle dedi: "Galiba siz-ler İsraüoğullarının söylediği gibi işittik ve isyan ettik diyeceksiniz." Onlar, hayır işittik ve itaat ettik, dediler. Bunun üzerine yüce Allah onlan övmek üze-re: "O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti..." buyruğu-nu indirdi. Peygamber (sav) da: "Zaten onlara iman etmek yaraşır" diye bu-yurdu. [544]  2- İman:


  Yüce Allah'ın: "İman etti" buyruğu tasdik etti, demektir. Buna dair açık-lamalar önceden geçmiştir.

  İndirilen ise Kur'ân-ı Kerîm'dir. İbn Mes'ud da: "Mü'minler de her biri Al-lah'a... iman ettiler" buyruğunu: "Mü'minler de iman etti, her biri Allah'a.... iman etti" diye okumuştur. Bunun Kur'ân-ı Ke-rîm'den başka anlamına göre "iman ettiler" diye çoğul olarak okunması ca-izdir. Nafi', İbn Kesir ve Ebu Bekr'in rivayetinde Asım ile İbn Amir "Kitaplarına diye çoğul olarak okumuşlardır. Ancak et-Tahrim Sûresi'nde (66/12. âyette) tekil olarak "kitabına" anlamında: diye okumuşlardır. Ebu Amr ise, hem burada hem de et-Tahrim Sûresi'nde çoğul olarak "kitap-larına" diye okumuştur. Hamza ve el-Kisaî, her iki yerde de tekil olarak "Ki-tabına" diye okumuşlardır.

  Çoğul okuyan kimse "kitap" kelimesinin çoğulunu kasteder. Tekil okuyan ise Allah tarafından indirilmiş bulunan yazılı her şeyi ifade eden masdarı kas-tetmiş olur.Yine tekil okuyanların okuyuşuna göre çoğulun kastedilmesi de mümkündür. O takdirde "el-Kitap" cins ismi olur ve böylelikle her iki kıra-at birbirine eşit olur. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah pey-gamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi ve beraberlerinde...kitabı indirdi." (el-Bakara, 2/213)

  Çoğunluk "sin" harfini ötreli olarak "Peygamberlerine" diye oku-muşlardır. Kur'ân-ı Kerîm'de geçen çoğul olarak: " Peygamberlerimiz, pegamberleriniz, peygamberlerin" buyruğunu da bu şe-kilde (yani "sin" harfini ötreli olarak) okumuşlardır. Ancak Ebu Amr'dan, onun "Peygamberlerimiz, peygamberleriniz"i "sin" harfini sakin olarak okuduğu rivayet edilmiştir.

  Peygamberlerin" kelimesini ise hem ötreli hem de sakin olarak okuduğu rivayet edilmiştir.

  Ebu Ali der ki: "Peygamberlerin" buyruğunu ötreli olarak okuyanların oku-yuşu, kelimenin aslına uygundur. Bunu sakin olarak okuyan kimse ise ben-zer şekilde fakat tekil kelimeleri sakin okuduğu gibi okur. Bo-yun, çadırı kazığa bağlayan ip, kelimelerinde olduğu gibi. Tekil kelimeler bu şekilde sakin okunduğuna göre daha ağır olan çoğul kelimelerin de böyle olması daha uygundur.

  Mekkî de bu anlamda açıklamalarda bulunmuştur. İnsanların cumhuru (ço-ğunluğu) "nun" harfi ile: "Ayırmayız" diye okumuşlardır. Yani ayır-mayız derler, demektir. Burada "demek" hazfedilmiştir. Bu kelimenin hazfi çokça rastlanılan bir durumdur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Melekler de her kapıdan onların yanına girip., selam sizlere..." (er-Rad, 13/23) Ya-ni selam sizlere derler demektir. Yine: "Göklerin ve yerin yaratılışını düşü-nürler. Rabbimiz Sen bunları boşuna yaratmadın." (Âl-i İmran, 3/191). Yani, Rabbimiz.. derler, demektir. Ve buna benzer diğer buyruklarda da böyledir.

  Said b. Cübeyr, Yahya b. Ya'mer, Ebu Zür'a b. Amr b. Cerir ve Yakub ise "ya" harfiyle: Hiç biri ayırım gözetmez, anlamında okumuşlardır. Harun der ki: Bu kelime, İbn Mes'ud'un kıraatinde Ayrım gözet-mezler" şeklindedir.

  Yüce Allah'ın burada: "Hiç birini diğerinden" diye tekil ola-rak "hiç birilerini" anlamına gelecek şekilde: diye çoğul buyurulma-ması "hiçbir"in aynı şekilde tekili de çoğulu da kapsaması dolayısıyladır. Ni-tekim yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "O zaman da sizden hiç bir kimse ondan bunu engelleyiciler olamazsınız." (el-Hakka, 69/47) Bu-rada "engelleyiciler" "kimse"nin sıfatıdır. Çünkü bu kelime çoğul anlamı-nı ifade etmektedir. Peygamber (sav) da şöyle buyurmaktadır: "Ganimetler siyah başlı olup da sizden başka kimseye helâl kılınmış değildir" [545] diye bu-yurmuştur. Ru'be de şöyle demektedir:

  "İnsanların işleri senin itaatine göre düzenlenirse Senden başka kimseden korkmazlar."

  Bu âyet-i kerimenin anlamı da şudur: Mü'minler bir kısmına iman edip bir kısmını inkar eden yahudi ve lııristiyanlar gibi değildir. [546]  3- Huzuruna Varılacak Olan Allah'ı Dinleyip İtaat Etmek:


  Yüce Allah'ın: "Dinledik, itaat ettik., dediler" buyruğunda bir hazif var-dır. Bizler kabul edenlerin işitmesi gibi işittik, demektir. "İşittik" kelimesinin "kabul ettik" anlamında olduğu da söylenmiştir. Nitekim: "Allah kendisine ham-dedeni işitti" denildiği vakit "onun hamdini kabul etti" denilmektedir. O tak-dirde bu buyrukta hazf sözkonusu değildir. Kısacası, bu sözü söyleyenin öğül-müş olmasını gerektirmektedir. İtaat, verilen emri kabul etmek demektir.

  "Senden mağfiret dileriz": anlamındaki buyruğu "küfran ve hüs-ran" gibi bir masdardır. Bu buyrukta amil olan ise mukadder bir fiildir. Bu-nun takdiri ise bize mağfiretini ihsan et (anlamında) şeklinde-dir. Bu açıklamayı ez-Zeccac yapmıştır. Başkaları ise takdiri: Senden mağfi-retini isteriz (anlamında) şeklindedir, derler.

  "Dönüş ancak Sanadır" buyruğu ise öldükten sonra dirilmeyi ve yüce Al-lah'ın huzurunda durmayı ikrar ve kabulü ifade eder. Bu âyet-i kerime na-zil olunca Hz. Cebrail'in Peygamber (sav)'a: "Allah sana ve ümmetine övgü-de bulunmaktadır. Dilekte bulun sana verilecektir" dedi, bunun üzerine sû-renin sonuna kadar bulunan buyruklarla dileğini ifade etti.[547]  4- Allah'ın İnsanlara Teklifi:


  Yüce Allah'ın: "Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez" buyruğunda geçen teklif: İnsana zor ve ağır gelen şeyi emretmek, demektir. Tekellüf zor olan bir işin altına girmek, onu omuzlamaya çalışmak demektir. Bu açıklamaları el-Cevherî nakletmiştir.

  Gücün yetmesi Cel-Vus'): Takat ve imkân anlamındadır.

  Bu, kat'î bir haberdir. Yüce Allah, bu âyetin nüzulünden itibaren, ister kal-bin ister azaların yerine getireceği türden olsun, kullarını mükellef tutacağı her bir amelin, mutlaka mükellefin gücü çerçevesinde, idrâk ve bünyesinin kaldırabileceği boyutlarda olacağını açıkça nassa bağlamaktadır. İşte bu buyruk ile müslümanların içlerinden geçip giden duygular ile ilgili kanaat-lerinden dolayı içine düştükleri sıkıntı açılmış oldu.

  Ebu Hureyre (ra)'ın naklettiği de bu âyet-i kerimenin anlamını ifade eder. O der ki: Cafer b. Ebi Talib müstesna hiçbir kimsenin annesinin beni doğurmuş olmasını arzulamış değilim. Bir gün aç olduğum halde Cafer'in arkasından gidiyordum. Evine varınca evinde etrafında ufak tefek artıklar kal-mış bir yağ tulumundan başka birşey bulamadı. Onu önümde yardı. Onda bulunan yağı ve kaynatılmış hurma pekmezini sıyırmaya başladık. Bu ara-da şu beyi ti okuyordu:

  "Allah hiçbir kimseye gücünden fazlasını yüklememiştir

  Ve hiçbir kimse cömertlik edip elinden bulunandan başkasını veremez." [548]  5- Teklif-i mâ lâ yutak (Güçten Fazlasının Teklif Edilmesi):


  İnsanlar dünya ahkâmı hususunda güç yetirilemeyen şeylerin teklif edil-mesinin caiz olup olmadığı hususunda farklı görüşlere sahiptir. Bununla bir-likte şeriatte böyle bir mükellefiyetin bulunmadığını ve bu âyet-i kerimenin de böyle bir teklifin olmadığını ilan ettiğini ittifakla kabul ederler.

  Ebu'l-Hasan el-Eş'arî ve kelamcılardan bir topluluk şöyle demektedir: Güç yetirilemeyen teklif aklen caizdir (mümkündür) ve bu şeriatin öngördüğü aka-id esaslarından herhangi bir şeye aykırı düşmez. Böyle bir teklif (olduğu tak-dirde) mükellefin azab edilmesine ve bunun kat'î olacağına bir emare olur. Buna benzer bir teklif ise Suret yapanların (hadis-i şerifte belirtildiği şekil-de) bir arpayı düğümlemekle mükellef tutulması11-* buna benzer.

  Bunun caiz olduğunu kabul edenler Muhammed (sav)'ın risaletinde va-ki olup olmadığı hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Bir kesim bu Ebu Le-heb olayında gerçekleşmiştir. Çünkü ona şeriatin bütününe iman etme tek-lif edildiği halde; yine Şeriatin bir hükmü ile onun iman etmeyeceği bildiril-miştir. Çünkü onun hakkında iki elinin kuruması ve cehennemi boylaması hükmü verilmiştir. Bu ise onun iman etmeyeceği anlamına gelir. Bir taraftan o iman etmekle mükellef tutulurken, diğer taraftan etmemekle mükellef tu-tulmuştur.

  Bir kesim de şöyle demiştir: Böyle birşey katiyyen vaki olmamıştır. Bu ko-nuda icma olduğu da nakledilmiştir. Yüce Allah'ın: "Alevli bir ateşe girecek-tir" (Tebbet, 111/3) buyruğu eğer bu haliyle ölürse böyle olacaktır, anlamın-dadır. Bunu da İbn Atiyye nakletmiştir.

  "Teklif etmek" fiili iki mePule taaddî eder (geçiş yapar). Bunlardan bir ta-nesi mahzuftur. Bunun takdiri de bir ibadet veya bir şey olabilir. Şanı yüce Allah, bizim üzerimizdeki lütuf ve in'amı ile bize tek kişinin on kişiye karşı sebat göstermesi, insanın vatanından hicret edip çıkması, ailesinden vatan ve alışkanlıklarından ayrılması gibi ağır ve zor şeylerle mükellef tutsa bile, hiçbir zaman oldukça ağır gelen meşakkatli işlerle acı ve ıstırap veren şey-lerle -bizden öncekileri kendilerini öldürmek, elbise ve tenlerinde sidiğin değ-diği yerleri kesmek gibi mükellefiyetlerle- yüklü tutmamıştır. Aksine bizim için kolaylaştırmış, bize acımış, üzerimizden ağırlıkları ve bizden öncekile-rin boynuna koymuş olduğu prangaları kaldırmıştır. O bakımdan Allah'a ham-dederiz, minnet O'nadır, lütuf ve nimet O'ndandır.[549]

+ Yorum Gönder
amenerrasulü nedir