Konusunu Oylayın.: Çeşitli salavâtlar ve özellikleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Çeşitli salavâtlar ve özellikleri
 1. 04.Şubat.2013, 20:48
  1
  Misafir

  Çeşitli salavâtlar ve özellikleri


  Çeşitli salavâtlar ve özellikleri Mumsema Çeşitli salavâtlar ve özellikleri


 2. 04.Şubat.2013, 20:48
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Çeşitli salavâtlar ve özellikleri

 3. 07.Şubat.2013, 16:57
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Çeşitli salavâtlar ve özellikleri
  Resûlullah'ın tavsiye ettiği ve sahih kaynaklarda yer alan bazı salavâtlar yanında, İslâm âleminde Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemden sonra birçok ilim adamı, imam ve muhaddis çeşitli şekillerde onu öven salâvât-ı şerîfeler yazmışlar ve bilahare bunları toplayan çeşitli kitaplar düzenlemişlerdir.
  Bunlardan biri de Cezûliyye tarikatının kurucusu Şeyh Muhammed el-Cezûlî tarafından kaleme alınan Delâil'lü'l-hayrât adlı eserdir. Bu eser, hâlâ müslümanlar arasın-da sevap ve faziletine inanılarak okunmaya devam etmektedir.
  Delâilü'l-hayrât yazarı dışında salavât konusunda eser kaleme almış olan yazarlardan Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî, Efdalii's-salavât adlı çalışmasında yetmiş, Saâdetü't-dâreyn'inde yüz otuz sekiz salavâta yer vermiş, bunlardan önemli gördüğü kırkını da Salavâtü'l-ahyâr ale'l- Mustafa'l-muhtâr adlı risâlesinde derlemiştir.
  Salavâtları, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şafaatine erme arzusu duyan, aynı zamanda Allah'ın rahmet, bereket ve bağışlamasına erişmek isteyen her müslüman, elinden geldiğince sıkça okumalıdır.
  1. İbrâhimiyye salavâtı
  a)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhamed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdün mecîd).
  "Allah'ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i bey-tini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed'e ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin".
  İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis âlimlerinin eserlerine aldıkları ve "İbrâhimiyye" adıyla bilinen bu salavât-ı şerîfe en önemli salavâtlardan biridir ve çokça okunmalıdır. İmam Nevevî ve diğer bazı âlimler, İbrâhimiyye salâvâtınm en üstün salavât şekli olduğunu belirtmişlerdir. Buhârî, el-Edebü'l- müfred'inde (hadis nr. 641), bu salavâtla ilgili olarak Hz. Peygam- ber'den nakledilen şöyle bir rivayete yer vermektedir: "Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim". Bunu bin kere okumanın, Efendimizi görmeye vesile olacağı da söylenmiştir (Süleyman Uludağ, "Delâilü'l-hayrât", DM, IX, 113; Buhârî, "Enbiyâ", 10; Tirmizî, "Vitr", 20; Darîmî, "Salât", 85; Mâlik, el-Muvatta, I, 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162, 199; III, 74; IV, 118-119; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 56).
  İmam Nevevî, bu salâtın, Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde yer aldığı için diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Hz. Pey- gamber'e en üstün bir lafızla (ifadeyle) salâtü selâm okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması halinde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 59).
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike'n-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en- nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'l-âlemîn inneke hamîdün mecîd).
  "Allâh'ım! Senin kulun, resûlüh ve ümmî nebin Muhammed'e, Ehl-i beytine, hanımlarına, İbrâhîm ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi rahmet eyle. Âlemlerde İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i, muhterem hanımlarını ve zürriyetini de mübarek kıl".
  2. Geniş Kapsamlı Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin en-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ terahhamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve tehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muham- med kemâ tehannente alâ Ibrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ sellemte alâ Ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm inneke hamîdün mecîd).
  "Allâh'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet ettiğin gibi, Ümmî Peygamber Muhammed ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi, Ümmî Peygamber Muhammed ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen yücesin. Allah'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine merhamet ettiğin gibi, Muhammed ve Ehl-i beytine merhamet eyle. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin. Ey Allâh'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine şefkat gösterdiğin gibi, Muhammed ve Ehl-i beytine de şefkat eyle. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin".
  İmam Şa'rânî'nin Keşfü'l-gumme adlı eserinde ifade ettiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin, "Bana salâtü se-lâm getirmek isterseniz şunu söyleyin" dedikten sonra bunu zikrettiği, arkasından da şöyle buyurduğu nakledilmektedir: "Cebrâil, Mîkâil ve izzet ve celâl sahibi Allah Teâlâ benim elimde olan şeyi (ümmetim hakkında yapabileceğim şeyi) böylece saymışlardır. Kim bana bu şekilde salâtü selâm getirirse, ona kıyamet gününde şehadet ve şefaat ederim". Bu salâtü selâmın Hz. Ali'den nakledildiği rivayet edilmektedir. (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 43).
  3. Kısa ve Özlü Dört Salavât
  a)
  (Allâhümme sallı alâ Muhammedin ve enzilhü'l-menzile'l mukar- rebe minke yevme'l-kıyâmeti).
  "Allâh'ım! Muhammed'e rahmet eyle ve onu kıyamet gününde senin katında en yüce makamda konaklandır". 
  b)
  (Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fi'l-ervâhi ve alâ cesedihî fi'l-ecsâdi ve alâ kabrihî fi'l-kubûr).
  "Ey Allâh'ım! Ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, bedenler arasında onun bedenine ve kabirler arasında onun kabrine sen rah-met eyle" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s.61).
  Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyur-duğu nakledilmektedir: "Kim bu salâtı okursa, beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören kıyamet gününde de görür. Beni kıyamet gü-nünde görene şefaat ederim. Benim şefaat ettiğim kişi de havuzum-dan içer. Allah Teâlâ, onun cesedini ateşe haram kılar" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s.62).
  c)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed salâten tekûnü leke rızâen ve li-hakkıhî edâen ve a'tıhi'l-vesîlete ve'l-makâ- me'llezî veatteh).
  "Ey Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i beytine senin rızana uygun ve onun hakkını yerine getirecek bir salât ile rahmet eyle. Ona vesileyi ve vaad etmiş olduğun makamı lutfeyle".
  d)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sellim).
  "Allah'ım! Muhammed'e ve ehl-i beytine rahmet eyle ve selâmet ver".
  4. Şeyh Melevî'nin salavâtı
  (Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed ve a'tı Muhammeden ed-dera- cete ve'l-vesîlete fi'l-cenneti. Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin ıczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellim mâ hüve ehlüh.)
  "Ey Muhammed ve Ehl-i beytinin rabbi olan Allah'ım! Ona ve Ehl-i beytine rahmet eyle, cennette ona yüksek dereceleri ve vesileyi ihsan et. Ey Muhammed ve Ehl-i beytinin rabbi olan Allah'ım! Mu-hammed'e lâyık olduğu mükâfatı lutfeyle". 
  Delâil şerhinde bildirildiğine göre, İmam Secâî, şeyhi Melevî'nin Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu naklettiğini dinlemiştir:
  "Ümmetimden her kim, bir gün içerisinde bu salâtı okursa, yazıcı meleklerden tam yetmiş tanesini, bin sabah sevap yazma işiyle meşgul edip yormuş olur ve hem kendisi, hem de anne ve babası bağışlanır" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66).
  5. Mühim Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike'n- nebiyyi'l-ümmiyyi.)
  "Allâh'ım! Kulun ve ümmî peygamberin Muhammed'e rahmet eyle".
  Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre birgün Resûlullah sallal- lâhu aleyhi ve sellem, "Kim bana cuma günü seksen defa salâtü se-lâm getirirse, seksen yıllık günahı bağışlanır" buyurmuş, bunu duyan sahâbîlerin, kendisine nasıl salâtü selâm getirilmesi gerektiğini sormaları üzerine de bu salavâtı öğretmiştir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedV, s. 378- 379; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66).
  Bu salavâtı gece gündüz beş yüz defa okumaya devam eden kişi-nin Peygamber Efendimiz'i rüyasında ya da yakaza halinde görmeden vefat etmeyeceği, cuma günü bin defa okumaya devam edenin, gece rüyasında Resûlullah'ı ya da cennetteki makamını göreceği haber verilmektedir.
  Abdülkadir Geylânî, el-Gunye adlı eserinde Ebû Hüreyre'nin Hz. Peygamber'den yaptığı şu rivayete yer vermektedir: "Kim cuma gecesi her rekâtında Fâtiha'dan sonra Âyetü'l-kürsî ile birlikte on beş İhlâs okuyarak iki rekât namaz kılar, ardından da bin kere bu salâtı okursa, bir sonraki cuma gelmeden beni rüyasında görür. Beni gören kişiye cennet vardır ve Allah, onun işlediği ve daha sonra işleyeceği günahlarını bağışlar" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66, 67).
  6. Ahmed b. Mûsâ'nın Salavâtı
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve alâ Ehl-i beytih).
  "Allâh'ım! Muhammed'e, âline ve Ehl-i beytine rahmet eyle".
  Delâil'ı şerheden âlimlerden Ahmed b. Mûsâ babası vasıtasıyla dedesinden bu salavât hakkında şöyle bir nakilde bulunmaktadır: "Allah Teâlâ, bu salavâtı günde yüz defa okuyanın, otuz tanesi dün-yada olmak üzere yüz ihtiyacını giderir".
  Bu müjde, Ibn Hâcer'in es-Savâik adlı eserinde naklettiği ve Câbir'in Hz. Peygamber'den rivayet ettiği, "Allah Teâlâ, bana günde yüz defa salâtü selâm getirenin, yetmiş tanesi âhirette olmak üzere yüz ihtiyacını giderir" (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 24; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 67) hadisine dayandırılmış ve bu mükâfata ulaşmak için okunacak salavâtm bu olduğu tavsiye edilmiştir.
  7. Günahların Affına Vesile Olacak Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin fi'l-evvelîn ve salli alâ Muhammedin fi'1-âhırîn ve salli alâ Muhammedin fi'n-nebiyyîn ve salli alâ Muhammedin fi'l-mürselîn ve salli alâ Muhammedin fi'l- melei'l-a'lâ ilâ yevmi'd-dîn).
  "Allâh'ım! Evvelkiler ve sonrakiler içinde Muhammed'e rahmet eyle. Nebiler ve kendisine kitap verilen peygamberler ve yüce ma- kamdakiler arasında Muhammed'e kıyamete kadar rahmet eyle". 
  Saîd b. Attâr'ın, bu salâtı sabah akşam üçer kere okuyanın günah-larının ve kusurlarının silineceğini, sevinç ve mutluluğunun devamlı olacağını, dualarının kabul edileceğini, arzu ettiği şeylere kavuşacağını ve düşmanlarına karşı yardım göreceğini söylediği bildirilmektedir. (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 21, 22; Sehâvî, el-Kavlü'l-bedîs. 121).
  8. Salât-ı tefrîciye (Allah'ın sır kapılarını açan anahtar bir salavât)
  (Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l- kürabü ve tukzâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-regâibü ve hüsnü'l- havâtimi ve yüsteska'l-ğamâmü bi-vechihi'l-kerîm ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek).
  "Allâh'ım! Efendimiz Muhammed'e en mükemmel bir şekilde salât ve noksansız selâm eyle ki, düğümler onun hürmetine çözülür, hüzün ve kederler onun hürmetine dağılır, ihtiyaçlar onun hürmetine giderilir, arzulara ve iyiliklere onun sebebiyle nâil olunur. Bulutlar, onun mübarek hatırı için yağmurlanır. O'na, âline ve ashâbına sana topyekün mâlûm olanlar sayısınca her an ve her nefes salât ve selâm olsun".
  İmâm Kurtubî'nin bu salavâtı çokça okumayı tavsiye ettiği ve şöyle dediği nakledilmektedir: "Bu salavât-ı şerîfeyi kim günde kırk bir kere veya yüz defa ya da daha fazla okursa, Allah onun gam ve kederlerini, sıkıntı ve üzüntülerini giderir, işlerini kolaylaştırır, mânevi dünyasını da nurlandırır." Hizbü'l-ebrâr adlı eserin müellifinin şöyle dediği ifade edilmeketedir: "Bu salavât-ı şerîfenin faydalarını kadın, erkek, büyük, küçük, kime önerdiysem, bu salavâta devam edenlerin hepsinin de amaçlarına ulaştıklarını gördüm".
  Birçok sahâbinin okumaya devam ettiği söylenen bu salavâtın çok faziletli olduğu nakledilmektedir. Gerçekleşmesi arzu edilen her türlü hayırlı iş için, tedavi görmekte olan hastaların şifa bulmasını istemek niyetiyle ve düşmanların şerrinden emin olmak için halis bir niyet ve samimi duygularla okunduğunda Allah'ın izniyle maksadın hasıl olacağı umulmalıdır.
  9. Salât-ı Münciye (Kaza, belâ ve sıkıntılara karşı)
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ahvâli ve'l-âfât ve takzî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve 
  tutahhirunâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke a'le'd- derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-ğâyât min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât).
  "Allâh'ım! Muhammed'e öyle bir rahmet eyle ki, bütün dehşet ve afetlerden bizi kurtarasın, bütün ihtiyaçlarımızı gideresin, bütün kötülüklerden bizi âzâde kılasın, katında en yüce derecelere ulaştı- rasın, hayatımızda ve öldükten sonra gayelerin en sonu olan bütün hayırlara ulaştırasın".
  Salât-ı münciye olarak meşhur olan bu salât hakkında Hasan b. Ali el-Üsvânî şöyle demiştir: "Kim, bu salâtü selâmı her önemli olay ve musibet (felâket) anında bin defa okursa, sıkıntılarından kurtulur ve selâmete ererek amaçlarına ulaşır" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 77).
  Amansız salgın hastalıklar görüldüğünde ve deniz yolculuğu es-nasında kurtuluşa vesile olması niyetiyle okunması faydalı görülmüş-tür. Beş yüz defa okuyanın, Allah'ın izniyle arzu ettiği rızıklara nâil olup geçim sıkıntısından kurtulacağı tecrübelere dayanılarak tavsiye edilmiştir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedV, s. 415).
  Şeyh Sâlih b. Mûsâ ed-Darîr'in bir deniz yolculuğunda fırtınaya yakalandıklarını, rüyasında Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellemi gördüğünü, onun bu salâtü selâmı bin defa okumalarını tavsiye ettiğini ve daha üç yüz defa okudukları sırada fırtınanın dindiğini ve kur-tulduklarını söylediği nakledilmektedir (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 78).
  Nazillili Şeyh Muhammed Hakkı'nın da, Hazînetü'l-esrâr adlı ese-rinde bu salâtü selâmın arşın hazinelerinden biri olduğunu ve bunu dünyevî ve uhrevî maksatların gerçekleşmesi için geceleyin bin defa okunması halinde, Allah Teâlâ'nın ihtiyaçları gidereceğini söylediği ve bu salâtm Allah'ın katma şimşekten daha hızlı ulaşacağını belirttiği bildirilmektedir (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 56; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 73).
  10. Hasan-ı Basrî'nin Salavâtı
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve Ehl-i beytihî ve eshârihî ve ensârihî ve eşyâihî ve muhibbîhî ve ümmetihî ve aleynâ maahüm ec- maîne yâ erhame'r-râhimîn).
  "Allah'ım! Muhammed'e, âline, ashâbına, evlâdına, muhterem hanımlarına, zürriyetine, Ehl-i beytine, damatlarına, taraftarlarına, sevenlerine, ümmetine ve bizlere merhamet eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi".
  Hasan-ı Basrî'nin, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendi-mize salâtü selâm getirmek istediğinde bu salâtı okuduğu ve, "Allah'ın resulünün Kevser havuzundan kana kana içmek isteyen bunu okusun" dediği rivayet edilmektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 144; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 74). ,
  11. Önemli Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyi- ke ve resûlike'n-nebiyyi' 1-ümmiyyi ve alâ âlihî ve ezvâcihî ve zürriyetihî ve sellim adede halkıke ve rızâ nefsike ve zinete arşike ve midâde kelîmâtik).
  "Allâhım! Kulun, nebin, ümmî resulün Efendimiz Muhammed'e, âline, muhterem hanımlarına ve zürriyetine rahmet eyle ve bütün mahlukatın adedince, zâtının rızasınca, arşının tartışınca ve kelimelerinin mürekkebince selâmet ihsan eyle".
  12. Elfiyye Salavâtı.
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hâi'r-rahmeti ve mîmi'l-mülki ve dâli'd-devâmi es-seyyidi'l-kâmili'l-fâtihi'l-hâtimi ade-de mâ fî ilmike kâinün ev kad kâne küllemâ zekerake ve zekerâhü'z- zâkirûne ve küllemâ ğafele an zikrike ve zikrihî el-ğâfilûne salâten dâimeten bi-devâmike bâkıyeten bi-bekâike lâ müntehâ lehâ düne ilmike inneke alâ külli şey'in kadîr).
  "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e vahametinin 'hâ' sı, mül-künün 'mîm'i, devamının 'dâl'i, seyyid, kâmil, fâtih, sonuncu olmuş ve olacak ilmindeki hikmetler sayısınca, onu zikredenlerin zikrettiği, seni ve onu zikirden gâfil olanların gafletleri miktarınca, senin sonsuz devamın ve bekan müddetince, senin evvelde ve sonsuz ilminde rahmet eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin (senin her şeye gücün yeter)".
  Şeyh Muhammed b. Abdullah ez-Zeytûnî'nin, Elfiyye olarak i- simlendirilen bu salâtı, yirmi kadar şeyhten aldığı bildirilmekte; Ebû Abbas Ahmed el-Hâcirî'nin de Peygamber Efendimiz'e bu salâtü selâmı okuyana on iyilik (hasene) verileceğini öğrendiğini söylediği ifade edilmektedir. Muhtemelen bu ifadeden haberdar olan birinin rüyasında Resûl-i Ekrem'i gördüğü ve kendisine "Yâ Resûlullah! Sana bu şekilde salâtü selâm getiren kişiye on hayır ve sevap mı var?" diye sorduğu ve Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellemin de cevaben, "On salavât vardır ve her salavâtın karşılığı on hayır ve sevap, her hayır ve sevap da on misliyle değerlendirilir" buyurduğu rivayet edilmektedir. 
  13. Önemli Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî mele'te kalbe- hû min celâlike ve aynehû min cemâlike fe esbaha ferihan mesrûran müeyyeden mensûran ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve'l- hamdü lillâhi alâ zâlik).
  "Allâh'ım! Senin celâlinden kalbini ve cemalinden gözünü dol-durduğun Efendimiz Hz. Muhammed'e rahmet eyle ki ferah, mesrur, desteklenmiş olsun. Onun âline ve ashâbına selâmet lutfeyle. Bütün bunlardan dolayı Allah'a hamdolsun".
  14. Kıyamet Nuru Salâtı
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'dini esrârike ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarîki şerîatike'l- mütelezzizi bi-tevhîdike insâni ayni'l-vücûdi ve's-sebebi fî külli mevcûdin ayni a'yâni halkıke'l-mütekaddimi min nûri zıyâike salâten tedûmü bi-devâmike ve tebkâ bi-bekâike lâ müntehâ lehâ düne ilmike salâten turzîke ve turzîhi ve terzâ bihâ annâ yâ rabbe'l- âlemîn).
  "Allâh'ım! Nurlarının deryası, sırlarının madeni, hüccetinin lisanı, mülkünün zîneti, rahmetinin hazineleri, senin tevhidin ile lezzetlenen şeriatının yolunca öyle bir rahmet eyle ki, senin ezelî ilminde sonu olmayan bekanla bâkı, devamınla daim olsun. Yine seni razı edecek ve senin onu razı kılacağın ve o rahmet sebebiyle bizden razı olacağın bir rahmetle rahmet eyle, ey âlemlerin rabbi!".
  Kıymetinin çok yüksek olduğu bildirilen ve "kıyamet nuru salâtı" olarak adlandırılan bu salâtı okuyan kişinin kıyamet gününde nuru-nun artacağı nakledilmektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 129; Nebhânî, Efdalü's- salavât, s.79).
  15. İmam Şâfiî'nin Devamlı Okuduğu Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin bi-adedi men sallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin bi-adedi men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ emerte bi's-salâti aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ tühibbü en yusallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ tenbe- ğî es-salâtü aleyhi).
  "Allâh'ım! Muhammed'e salât edenlerin ve etmeyenlerin sayısınca salât eyle! (Rahmet ve bereketini sürekli yap). Ona salavât yapılmasını emrettiğin gibi salât et. Ona sevdiğin gibi salat et ve onun şanına yakışır şekilde salât ve selâm eyle!".
  İmam Şâfiî'nin devamlı okuduğu bir salavâttır. Ebü'l-Abbas İbn Mindîl, İmam Şâfiî'yi ölümünden sonra rüyasında gören birisinin Allah'ın kendisine nasıl davrandığını sorduğunu, onun da cevaben bu salavâtı devamlı okuması sebebiyle Allah'ın kendisini bağışladığını söylediğini naklettiği haber verilmektedir.
  Taberânî'nin, ed-Duâ adlı eserinde, Peygamber Efendimizi rüya-sında gördüğünü ve selâm vererek: "Yâ Resûlallah! Allah'ın bana ilham ettiği kelimelerle sana salâtü selâm getiriyorum" dediğini, Resûl-i Ekrem'in bu kelimelerin neler olduğunu sorması üzerine, bazı eklemelerle, bu salâtü selâmı okuduğunu ve Efendimiz Allah'ın kendisinin, mübarek dişleri görülecek şekilde tebessüm ettiğini ve dişleri-nin arasından bir nur çıktığını müşahede ettiğini belirttiği ifade edil-mektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 466, 467; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 79). 4. 07.Şubat.2013, 16:57
  2
  Silent and lonely rains  Resûlullah'ın tavsiye ettiği ve sahih kaynaklarda yer alan bazı salavâtlar yanında, İslâm âleminde Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemden sonra birçok ilim adamı, imam ve muhaddis çeşitli şekillerde onu öven salâvât-ı şerîfeler yazmışlar ve bilahare bunları toplayan çeşitli kitaplar düzenlemişlerdir.
  Bunlardan biri de Cezûliyye tarikatının kurucusu Şeyh Muhammed el-Cezûlî tarafından kaleme alınan Delâil'lü'l-hayrât adlı eserdir. Bu eser, hâlâ müslümanlar arasın-da sevap ve faziletine inanılarak okunmaya devam etmektedir.
  Delâilü'l-hayrât yazarı dışında salavât konusunda eser kaleme almış olan yazarlardan Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî, Efdalii's-salavât adlı çalışmasında yetmiş, Saâdetü't-dâreyn'inde yüz otuz sekiz salavâta yer vermiş, bunlardan önemli gördüğü kırkını da Salavâtü'l-ahyâr ale'l- Mustafa'l-muhtâr adlı risâlesinde derlemiştir.
  Salavâtları, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şafaatine erme arzusu duyan, aynı zamanda Allah'ın rahmet, bereket ve bağışlamasına erişmek isteyen her müslüman, elinden geldiğince sıkça okumalıdır.
  1. İbrâhimiyye salavâtı
  a)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhamed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdün mecîd).
  "Allah'ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i bey-tini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed'e ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin".
  İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis âlimlerinin eserlerine aldıkları ve "İbrâhimiyye" adıyla bilinen bu salavât-ı şerîfe en önemli salavâtlardan biridir ve çokça okunmalıdır. İmam Nevevî ve diğer bazı âlimler, İbrâhimiyye salâvâtınm en üstün salavât şekli olduğunu belirtmişlerdir. Buhârî, el-Edebü'l- müfred'inde (hadis nr. 641), bu salavâtla ilgili olarak Hz. Peygam- ber'den nakledilen şöyle bir rivayete yer vermektedir: "Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim". Bunu bin kere okumanın, Efendimizi görmeye vesile olacağı da söylenmiştir (Süleyman Uludağ, "Delâilü'l-hayrât", DM, IX, 113; Buhârî, "Enbiyâ", 10; Tirmizî, "Vitr", 20; Darîmî, "Salât", 85; Mâlik, el-Muvatta, I, 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162, 199; III, 74; IV, 118-119; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 56).
  İmam Nevevî, bu salâtın, Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde yer aldığı için diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Hz. Pey- gamber'e en üstün bir lafızla (ifadeyle) salâtü selâm okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması halinde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 59).
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike'n-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en- nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'l-âlemîn inneke hamîdün mecîd).
  "Allâh'ım! Senin kulun, resûlüh ve ümmî nebin Muhammed'e, Ehl-i beytine, hanımlarına, İbrâhîm ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi rahmet eyle. Âlemlerde İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i, muhterem hanımlarını ve zürriyetini de mübarek kıl".
  2. Geniş Kapsamlı Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin en-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ terahhamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve tehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muham- med kemâ tehannente alâ Ibrâhîme ve alâ âli İbrâhîm inneke hamîdün mecîd. Allâhümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ sellemte alâ Ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm inneke hamîdün mecîd).
  "Allâh'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet ettiğin gibi, Ümmî Peygamber Muhammed ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi, Ümmî Peygamber Muhammed ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen yücesin. Allah'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine merhamet ettiğin gibi, Muhammed ve Ehl-i beytine merhamet eyle. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin. Ey Allâh'ım! İbrâhim ve Ehl-i beytine şefkat gösterdiğin gibi, Muhammed ve Ehl-i beytine de şefkat eyle. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin".
  İmam Şa'rânî'nin Keşfü'l-gumme adlı eserinde ifade ettiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin, "Bana salâtü se-lâm getirmek isterseniz şunu söyleyin" dedikten sonra bunu zikrettiği, arkasından da şöyle buyurduğu nakledilmektedir: "Cebrâil, Mîkâil ve izzet ve celâl sahibi Allah Teâlâ benim elimde olan şeyi (ümmetim hakkında yapabileceğim şeyi) böylece saymışlardır. Kim bana bu şekilde salâtü selâm getirirse, ona kıyamet gününde şehadet ve şefaat ederim". Bu salâtü selâmın Hz. Ali'den nakledildiği rivayet edilmektedir. (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 43).
  3. Kısa ve Özlü Dört Salavât
  a)
  (Allâhümme sallı alâ Muhammedin ve enzilhü'l-menzile'l mukar- rebe minke yevme'l-kıyâmeti).
  "Allâh'ım! Muhammed'e rahmet eyle ve onu kıyamet gününde senin katında en yüce makamda konaklandır". 
  b)
  (Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fi'l-ervâhi ve alâ cesedihî fi'l-ecsâdi ve alâ kabrihî fi'l-kubûr).
  "Ey Allâh'ım! Ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, bedenler arasında onun bedenine ve kabirler arasında onun kabrine sen rah-met eyle" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s.61).
  Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyur-duğu nakledilmektedir: "Kim bu salâtı okursa, beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören kıyamet gününde de görür. Beni kıyamet gü-nünde görene şefaat ederim. Benim şefaat ettiğim kişi de havuzum-dan içer. Allah Teâlâ, onun cesedini ateşe haram kılar" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s.62).
  c)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed salâten tekûnü leke rızâen ve li-hakkıhî edâen ve a'tıhi'l-vesîlete ve'l-makâ- me'llezî veatteh).
  "Ey Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i beytine senin rızana uygun ve onun hakkını yerine getirecek bir salât ile rahmet eyle. Ona vesileyi ve vaad etmiş olduğun makamı lutfeyle".
  d)
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sellim).
  "Allah'ım! Muhammed'e ve ehl-i beytine rahmet eyle ve selâmet ver".
  4. Şeyh Melevî'nin salavâtı
  (Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed ve a'tı Muhammeden ed-dera- cete ve'l-vesîlete fi'l-cenneti. Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin ıczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellim mâ hüve ehlüh.)
  "Ey Muhammed ve Ehl-i beytinin rabbi olan Allah'ım! Ona ve Ehl-i beytine rahmet eyle, cennette ona yüksek dereceleri ve vesileyi ihsan et. Ey Muhammed ve Ehl-i beytinin rabbi olan Allah'ım! Mu-hammed'e lâyık olduğu mükâfatı lutfeyle". 
  Delâil şerhinde bildirildiğine göre, İmam Secâî, şeyhi Melevî'nin Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu naklettiğini dinlemiştir:
  "Ümmetimden her kim, bir gün içerisinde bu salâtı okursa, yazıcı meleklerden tam yetmiş tanesini, bin sabah sevap yazma işiyle meşgul edip yormuş olur ve hem kendisi, hem de anne ve babası bağışlanır" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66).
  5. Mühim Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike'n- nebiyyi'l-ümmiyyi.)
  "Allâh'ım! Kulun ve ümmî peygamberin Muhammed'e rahmet eyle".
  Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre birgün Resûlullah sallal- lâhu aleyhi ve sellem, "Kim bana cuma günü seksen defa salâtü se-lâm getirirse, seksen yıllık günahı bağışlanır" buyurmuş, bunu duyan sahâbîlerin, kendisine nasıl salâtü selâm getirilmesi gerektiğini sormaları üzerine de bu salavâtı öğretmiştir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedV, s. 378- 379; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66).
  Bu salavâtı gece gündüz beş yüz defa okumaya devam eden kişi-nin Peygamber Efendimiz'i rüyasında ya da yakaza halinde görmeden vefat etmeyeceği, cuma günü bin defa okumaya devam edenin, gece rüyasında Resûlullah'ı ya da cennetteki makamını göreceği haber verilmektedir.
  Abdülkadir Geylânî, el-Gunye adlı eserinde Ebû Hüreyre'nin Hz. Peygamber'den yaptığı şu rivayete yer vermektedir: "Kim cuma gecesi her rekâtında Fâtiha'dan sonra Âyetü'l-kürsî ile birlikte on beş İhlâs okuyarak iki rekât namaz kılar, ardından da bin kere bu salâtı okursa, bir sonraki cuma gelmeden beni rüyasında görür. Beni gören kişiye cennet vardır ve Allah, onun işlediği ve daha sonra işleyeceği günahlarını bağışlar" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 66, 67).
  6. Ahmed b. Mûsâ'nın Salavâtı
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve alâ Ehl-i beytih).
  "Allâh'ım! Muhammed'e, âline ve Ehl-i beytine rahmet eyle".
  Delâil'ı şerheden âlimlerden Ahmed b. Mûsâ babası vasıtasıyla dedesinden bu salavât hakkında şöyle bir nakilde bulunmaktadır: "Allah Teâlâ, bu salavâtı günde yüz defa okuyanın, otuz tanesi dün-yada olmak üzere yüz ihtiyacını giderir".
  Bu müjde, Ibn Hâcer'in es-Savâik adlı eserinde naklettiği ve Câbir'in Hz. Peygamber'den rivayet ettiği, "Allah Teâlâ, bana günde yüz defa salâtü selâm getirenin, yetmiş tanesi âhirette olmak üzere yüz ihtiyacını giderir" (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 24; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 67) hadisine dayandırılmış ve bu mükâfata ulaşmak için okunacak salavâtm bu olduğu tavsiye edilmiştir.
  7. Günahların Affına Vesile Olacak Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin fi'l-evvelîn ve salli alâ Muhammedin fi'1-âhırîn ve salli alâ Muhammedin fi'n-nebiyyîn ve salli alâ Muhammedin fi'l-mürselîn ve salli alâ Muhammedin fi'l- melei'l-a'lâ ilâ yevmi'd-dîn).
  "Allâh'ım! Evvelkiler ve sonrakiler içinde Muhammed'e rahmet eyle. Nebiler ve kendisine kitap verilen peygamberler ve yüce ma- kamdakiler arasında Muhammed'e kıyamete kadar rahmet eyle". 
  Saîd b. Attâr'ın, bu salâtı sabah akşam üçer kere okuyanın günah-larının ve kusurlarının silineceğini, sevinç ve mutluluğunun devamlı olacağını, dualarının kabul edileceğini, arzu ettiği şeylere kavuşacağını ve düşmanlarına karşı yardım göreceğini söylediği bildirilmektedir. (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 21, 22; Sehâvî, el-Kavlü'l-bedîs. 121).
  8. Salât-ı tefrîciye (Allah'ın sır kapılarını açan anahtar bir salavât)
  (Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l- kürabü ve tukzâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-regâibü ve hüsnü'l- havâtimi ve yüsteska'l-ğamâmü bi-vechihi'l-kerîm ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek).
  "Allâh'ım! Efendimiz Muhammed'e en mükemmel bir şekilde salât ve noksansız selâm eyle ki, düğümler onun hürmetine çözülür, hüzün ve kederler onun hürmetine dağılır, ihtiyaçlar onun hürmetine giderilir, arzulara ve iyiliklere onun sebebiyle nâil olunur. Bulutlar, onun mübarek hatırı için yağmurlanır. O'na, âline ve ashâbına sana topyekün mâlûm olanlar sayısınca her an ve her nefes salât ve selâm olsun".
  İmâm Kurtubî'nin bu salavâtı çokça okumayı tavsiye ettiği ve şöyle dediği nakledilmektedir: "Bu salavât-ı şerîfeyi kim günde kırk bir kere veya yüz defa ya da daha fazla okursa, Allah onun gam ve kederlerini, sıkıntı ve üzüntülerini giderir, işlerini kolaylaştırır, mânevi dünyasını da nurlandırır." Hizbü'l-ebrâr adlı eserin müellifinin şöyle dediği ifade edilmeketedir: "Bu salavât-ı şerîfenin faydalarını kadın, erkek, büyük, küçük, kime önerdiysem, bu salavâta devam edenlerin hepsinin de amaçlarına ulaştıklarını gördüm".
  Birçok sahâbinin okumaya devam ettiği söylenen bu salavâtın çok faziletli olduğu nakledilmektedir. Gerçekleşmesi arzu edilen her türlü hayırlı iş için, tedavi görmekte olan hastaların şifa bulmasını istemek niyetiyle ve düşmanların şerrinden emin olmak için halis bir niyet ve samimi duygularla okunduğunda Allah'ın izniyle maksadın hasıl olacağı umulmalıdır.
  9. Salât-ı Münciye (Kaza, belâ ve sıkıntılara karşı)
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ahvâli ve'l-âfât ve takzî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve 
  tutahhirunâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke a'le'd- derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-ğâyât min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât).
  "Allâh'ım! Muhammed'e öyle bir rahmet eyle ki, bütün dehşet ve afetlerden bizi kurtarasın, bütün ihtiyaçlarımızı gideresin, bütün kötülüklerden bizi âzâde kılasın, katında en yüce derecelere ulaştı- rasın, hayatımızda ve öldükten sonra gayelerin en sonu olan bütün hayırlara ulaştırasın".
  Salât-ı münciye olarak meşhur olan bu salât hakkında Hasan b. Ali el-Üsvânî şöyle demiştir: "Kim, bu salâtü selâmı her önemli olay ve musibet (felâket) anında bin defa okursa, sıkıntılarından kurtulur ve selâmete ererek amaçlarına ulaşır" (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 77).
  Amansız salgın hastalıklar görüldüğünde ve deniz yolculuğu es-nasında kurtuluşa vesile olması niyetiyle okunması faydalı görülmüş-tür. Beş yüz defa okuyanın, Allah'ın izniyle arzu ettiği rızıklara nâil olup geçim sıkıntısından kurtulacağı tecrübelere dayanılarak tavsiye edilmiştir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedV, s. 415).
  Şeyh Sâlih b. Mûsâ ed-Darîr'in bir deniz yolculuğunda fırtınaya yakalandıklarını, rüyasında Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellemi gördüğünü, onun bu salâtü selâmı bin defa okumalarını tavsiye ettiğini ve daha üç yüz defa okudukları sırada fırtınanın dindiğini ve kur-tulduklarını söylediği nakledilmektedir (Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 78).
  Nazillili Şeyh Muhammed Hakkı'nın da, Hazînetü'l-esrâr adlı ese-rinde bu salâtü selâmın arşın hazinelerinden biri olduğunu ve bunu dünyevî ve uhrevî maksatların gerçekleşmesi için geceleyin bin defa okunması halinde, Allah Teâlâ'nın ihtiyaçları gidereceğini söylediği ve bu salâtm Allah'ın katma şimşekten daha hızlı ulaşacağını belirttiği bildirilmektedir (Cezûlî, Delâilü'l-hayrât, s. 56; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 73).
  10. Hasan-ı Basrî'nin Salavâtı
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve Ehl-i beytihî ve eshârihî ve ensârihî ve eşyâihî ve muhibbîhî ve ümmetihî ve aleynâ maahüm ec- maîne yâ erhame'r-râhimîn).
  "Allah'ım! Muhammed'e, âline, ashâbına, evlâdına, muhterem hanımlarına, zürriyetine, Ehl-i beytine, damatlarına, taraftarlarına, sevenlerine, ümmetine ve bizlere merhamet eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi".
  Hasan-ı Basrî'nin, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendi-mize salâtü selâm getirmek istediğinde bu salâtı okuduğu ve, "Allah'ın resulünün Kevser havuzundan kana kana içmek isteyen bunu okusun" dediği rivayet edilmektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 144; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 74). ,
  11. Önemli Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyi- ke ve resûlike'n-nebiyyi' 1-ümmiyyi ve alâ âlihî ve ezvâcihî ve zürriyetihî ve sellim adede halkıke ve rızâ nefsike ve zinete arşike ve midâde kelîmâtik).
  "Allâhım! Kulun, nebin, ümmî resulün Efendimiz Muhammed'e, âline, muhterem hanımlarına ve zürriyetine rahmet eyle ve bütün mahlukatın adedince, zâtının rızasınca, arşının tartışınca ve kelimelerinin mürekkebince selâmet ihsan eyle".
  12. Elfiyye Salavâtı.
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hâi'r-rahmeti ve mîmi'l-mülki ve dâli'd-devâmi es-seyyidi'l-kâmili'l-fâtihi'l-hâtimi ade-de mâ fî ilmike kâinün ev kad kâne küllemâ zekerake ve zekerâhü'z- zâkirûne ve küllemâ ğafele an zikrike ve zikrihî el-ğâfilûne salâten dâimeten bi-devâmike bâkıyeten bi-bekâike lâ müntehâ lehâ düne ilmike inneke alâ külli şey'in kadîr).
  "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e vahametinin 'hâ' sı, mül-künün 'mîm'i, devamının 'dâl'i, seyyid, kâmil, fâtih, sonuncu olmuş ve olacak ilmindeki hikmetler sayısınca, onu zikredenlerin zikrettiği, seni ve onu zikirden gâfil olanların gafletleri miktarınca, senin sonsuz devamın ve bekan müddetince, senin evvelde ve sonsuz ilminde rahmet eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin (senin her şeye gücün yeter)".
  Şeyh Muhammed b. Abdullah ez-Zeytûnî'nin, Elfiyye olarak i- simlendirilen bu salâtı, yirmi kadar şeyhten aldığı bildirilmekte; Ebû Abbas Ahmed el-Hâcirî'nin de Peygamber Efendimiz'e bu salâtü selâmı okuyana on iyilik (hasene) verileceğini öğrendiğini söylediği ifade edilmektedir. Muhtemelen bu ifadeden haberdar olan birinin rüyasında Resûl-i Ekrem'i gördüğü ve kendisine "Yâ Resûlullah! Sana bu şekilde salâtü selâm getiren kişiye on hayır ve sevap mı var?" diye sorduğu ve Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellemin de cevaben, "On salavât vardır ve her salavâtın karşılığı on hayır ve sevap, her hayır ve sevap da on misliyle değerlendirilir" buyurduğu rivayet edilmektedir. 
  13. Önemli Bir Salavât
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî mele'te kalbe- hû min celâlike ve aynehû min cemâlike fe esbaha ferihan mesrûran müeyyeden mensûran ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve'l- hamdü lillâhi alâ zâlik).
  "Allâh'ım! Senin celâlinden kalbini ve cemalinden gözünü dol-durduğun Efendimiz Hz. Muhammed'e rahmet eyle ki ferah, mesrur, desteklenmiş olsun. Onun âline ve ashâbına selâmet lutfeyle. Bütün bunlardan dolayı Allah'a hamdolsun".
  14. Kıyamet Nuru Salâtı
  (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'dini esrârike ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarîki şerîatike'l- mütelezzizi bi-tevhîdike insâni ayni'l-vücûdi ve's-sebebi fî külli mevcûdin ayni a'yâni halkıke'l-mütekaddimi min nûri zıyâike salâten tedûmü bi-devâmike ve tebkâ bi-bekâike lâ müntehâ lehâ düne ilmike salâten turzîke ve turzîhi ve terzâ bihâ annâ yâ rabbe'l- âlemîn).
  "Allâh'ım! Nurlarının deryası, sırlarının madeni, hüccetinin lisanı, mülkünün zîneti, rahmetinin hazineleri, senin tevhidin ile lezzetlenen şeriatının yolunca öyle bir rahmet eyle ki, senin ezelî ilminde sonu olmayan bekanla bâkı, devamınla daim olsun. Yine seni razı edecek ve senin onu razı kılacağın ve o rahmet sebebiyle bizden razı olacağın bir rahmetle rahmet eyle, ey âlemlerin rabbi!".
  Kıymetinin çok yüksek olduğu bildirilen ve "kıyamet nuru salâtı" olarak adlandırılan bu salâtı okuyan kişinin kıyamet gününde nuru-nun artacağı nakledilmektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 129; Nebhânî, Efdalü's- salavât, s.79).
  15. İmam Şâfiî'nin Devamlı Okuduğu Salavât
  (Allâhümme salli alâ Muhammedin bi-adedi men sallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin bi-adedi men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ emerte bi's-salâti aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ tühibbü en yusallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ tenbe- ğî es-salâtü aleyhi).
  "Allâh'ım! Muhammed'e salât edenlerin ve etmeyenlerin sayısınca salât eyle! (Rahmet ve bereketini sürekli yap). Ona salavât yapılmasını emrettiğin gibi salât et. Ona sevdiğin gibi salat et ve onun şanına yakışır şekilde salât ve selâm eyle!".
  İmam Şâfiî'nin devamlı okuduğu bir salavâttır. Ebü'l-Abbas İbn Mindîl, İmam Şâfiî'yi ölümünden sonra rüyasında gören birisinin Allah'ın kendisine nasıl davrandığını sorduğunu, onun da cevaben bu salavâtı devamlı okuması sebebiyle Allah'ın kendisini bağışladığını söylediğini naklettiği haber verilmektedir.
  Taberânî'nin, ed-Duâ adlı eserinde, Peygamber Efendimizi rüya-sında gördüğünü ve selâm vererek: "Yâ Resûlallah! Allah'ın bana ilham ettiği kelimelerle sana salâtü selâm getiriyorum" dediğini, Resûl-i Ekrem'in bu kelimelerin neler olduğunu sorması üzerine, bazı eklemelerle, bu salâtü selâmı okuduğunu ve Efendimiz Allah'ın kendisinin, mübarek dişleri görülecek şekilde tebessüm ettiğini ve dişleri-nin arasından bir nur çıktığını müşahede ettiğini belirttiği ifade edil-mektedir (Sehâvî, el-Kavlü'l-bedî', s. 466, 467; Nebhânî, Efdalü's-salavât, s. 79).

+ Yorum Gönder