+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda cariyenin durumu nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda cariyenin durumu nedir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: islamda cariyenin durumu nedir?


  Reklam  Cevap:
  islamda cariyenin durumu nedir?
  mu minun asuresi 5 ve 6 ncı ayetinde geçen cariye konusunun islamın bakışı nasıldır


  Mu'minun Süresi 5 ve 6. ayetlerin tefsiri

  5- "Onlar ırzlarını korurlar..." Onlar ırzlarını haramdan koruyan ve Al*lah'ın yasakladığı zina ve livata gibi haramlara düşmeyen, Allah'ın kendilerine nikâh akdi ile helâl kıldığı hanımlarından başkasına veya sahip olmakla helâl kıldığı cariyelerinden başkasına yaklaşmayan kimselerdir.

  "Kim bundan öteye geçmek isterse işte böyleleri haddi aşan kimselerdir." Yani kim bunlardan başka -kendilerine helâl olmayan- eş ve cariyeleri arzu ederse bu tip kimseler çok aşırı giden, Allah'ın sınırlarını aşan kimselerdir. Bu ifade "müt'a" adı verilen geçici nikâhın ve elle yapılan "istimna"nın (mastür*basyonun) haram olduğuna delâlet etmektedir.

  6- "Müminler emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler." Yani onlar emanetin değerini ve verilen sözün kudsiyetini koruyan kimselerdir. Kendileri*ne emanet verildiği zaman ihanet etmezler. Bilâkis emaneti ehline verirler. Bir söz verdikleri yahut sözleşme yaptıkları zaman buna uyarlar. Dolayısıyla, ema*neti yerine vermek ve ahde vefa göstermek iman ehlinin vasıflandır. Hıyanet, gaddarlık, sözden cayma, alış-veriş, kiralama veya ortaklık v.b. için bir akdin gereğini yerine getirmemek Allah Rasulünün şu hadislerinde bildirdiği ehl-i ni*fakın sıfatlarından biridir:

  Buharî, Müslim, Tirmizî ve Neseî'nin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde Efendimiz (s.a.) şöyle buyuruyorlar: "Münafık'ın alâmeti üçtür:

  - Konuştuğu zaman yalan söyler.

  - Vaad ettiği zaman vaadinden döner.

  - Kendisine emanet verildiği zaman ihanet eder."

  Allah Tealâ buyuruyor ki: "Ey iman edenler. Allah'a ve Rasulüne ihanet et*meyin. Emanetlerinize ihanet etmeyin." (Enfal, 8/27).

  "Emanet ve ahit" ifadesi insanın Rabbinden aldığı şer'î yükümlülükler ve diğer insanlardan aldığı kendisine tevdî edilen mallar veya akitlerin yerine ge*tirilmesi gibi hususları içine almaktadır.

+ Yorum Gönder