+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah c.c. Ile Konuşmak - İmam Nablusi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah c.c. Ile Konuşmak - İmam Nablusi


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Allah c.c. Ile Konuşmak - İmam Nablusi


  Reklam  Cevap: Allah C.c. Ile Konuşmak | İmam Nablusi


  Rüyada ALLAH-Ü TEÂL’yı Görmek

  O’nun (C.C.) (Benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O, hakkiyle işiten, kemâliyle görendir ( ). Allah’ı rüyada görmek, muhtelif cihetlerle tabir edilir. O’nu (C.C.) azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzeri ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, hayra delâlet eder. Bu rüya, sahibinin dünyada müjdelenmesi, ahireti için de dinin selâmetidir. Bunun hilâfına görülen rüya, sahibinin kötü âkibetine delâlet eder; hassaten Allah Teâlâ onunla konuşmazsa, rüyayı gören hasta ise ölür. Çünkü O (C.C.) Hak’tır, ölüm de haktır. Ehl-i dalâletten birinin bu rüyayı görmesi, hidâyete ereceği ile tabir edilir. Çünkü, o kimse Hak’kı görmüştür. Mazlum olan birisinin bu rüyayı görmesi, düşmanlarına galip gelmesidir.
  Teşbihsiz Allah (C.C.)’19 kelâmını duyduğunu gören kimsenin rüyası bid’at ile tabir edilir. Bazan, Allah’ın kelâmını işitmek, korktuğu şeylerden emin olma ve arzusuna kavuşmakla tabir edilir. Allah’ı görmeksizin kelâmını duymak; hususiyle Allah tarafından ona vahy ediliyor ve bu vahy de duvar arkasından oluyorsa makamının yüksekliğine delâlet eder. Bazan bu rüya bid’at ve sapıklığa, bazan da makamının yüksekliğine delâlet eder, hususan o kimseye rüyasında bir elçi gelirse, bazı tâbirciler. «Allah’ı vasfedebileceği ve tarif edebileceği bir suretle görenin rüyası karmakarışık ve yalancı bir rüyadır. Çünkü Allah Taâla mahlûkatından hiç birine benzemez ve (onlara benzemediği için de mahlûkatı ile kendi arasında) ayrım yapılmaz» demişlerdir.
  Bazı tâbirciler ise, bir kimse Allah’ı (C.C.) bir mekânda, herhangi bir surete benzer bir şekilde görse, o kimse Allah Taâlâ hakkında yalan söyleyen veya Allah’a lâyık olmayacak bir şeyi O’na nisbet eden kimsedir, demişlerdir.
  Bir kimse görse ki, Allah ile konuşuyor ve O’na bakmaya takat getiriyor, Allah Taâlâ o kimseye merhamet eder ve nimetlerini ona bolca verir. Allah Taâlâ’ya baktığını gören kimse âhirette Allah’ı görür. Allah Taâlâ’ya misafir olduğunu veya nezd-i baride namaz kıldığını görse, Allah’ın rahmeti ile kurtuluşa erer; eğer istiyorsa şahadete, dünya ve âhiret işlerinde arzu ettiği şeye nâil olur. Allah’ın kendisine dünya metaından bir şey verdiğini görse, o kimseye belâ ve hastalık erişir. (Buna sabrederse) ecri büyük, sevabı ve zikri kat kat olur.
  Allah’ın kendisini mağfiret edeceğini ve cennete sokacağını ve bu gibi şeyleri vaad ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’ın murakabesi altında bulunduğuna ve ondan korkacağına delâlet eder. Allah Taâlâ yı görüp de O’na bakmaya takat getiremediğini görmesi, yahut sadece arş ve kürsi’sini görmesi, nefsi için bir hayrın geleceğine delâlettir. Fakat O’nu (C.C.) görüp konuşması, bakmaya da takat getirmesi, ya¬hut de O’nu arş ve kürsüsü ile beraber görmesi hayra ve ziyade ilme kavuşacağına alâmettir.
  Allah Taâlâdan kaçtığını ve Allah’ın da kendisini taleb ettiğini görmesi; eğer abid ise ibadet ve taatından tahavvül edeceğine (sapacağına), ana ve babası varsa onlara isyan edeceğine ve köle ise efendisinden kaçacağına işarettir.
  Allah ile arasında bir perde olduğunu gören kimse büyük günahları işleyerek günahkâr olur. Bir kimse Cenab-ı Hakkı celalli ve ken¬disine gazab eder halde, yahut Allah’ın nûrunu yüklenmekten âciz olduğunu görse, yahut korksa veya O’nu gördüğünde titrese, ya da Allah’tan kendisini azad etmesini, tevbesini kabul ve mağfiretini istese, bu rüyası küçük ve büyük günaha, bid’at ve korkulara delâlet eder.
  Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin rüyası, kendisi için günahlardan kaçındırmaktır. Allah ile konuştuğunu gören kimse çok Kur’an okur. Allah ile konuştuğunu ve kelâmını anladığını gören, sultan ve hakim tarafından bir söz işitir. Eğer sözünü anlamazsa, sultan ve hakimin sözünü de o nisbette anlamaz.
  Başını Allah Taâlâ’nın meshettiğini ve okşadığını gören kimseye Allah keramet nasib eder ve kendisine yaklaştırır. Ancak, ölünceye kadar başından belâ eksik olmaz. Allah’ı, ana-baba, kardeş ve yakınlardan veya sevdiği birisinin suretinde görse, Cenab-ı Hak o kimseye ihsan ve ikramda bulunur, fakat o kimsenin, bedenine bir belâ isabet eder de bu belâ sebebiyle ecrini Allah büyük eder.
  Allah’ın bir mevziye veya bir eve tulu’ettiğini yahut bir yere, bir beldeye ve mekâna indiğini görse; o yere ve o mekâna Allah’ın adaleti hâkim olur, Allah’ın izniyle hayır ve ucuzluk çok olur. Eğer bir mekâna celâl ile doğarsa bu, o mekân ve o mevki ve oranın ehli için bir helaktir. Veba, belâ, musibet ve bu gibi şeyler o mekâna isabet eder. Allah Taâlâ’yı gamlı, kederli, hapis ve mahsur kalmış birinin nezdinde (yanında) olduğunu görmek, feraha kavuşmak ve bu sıkıntıların izalesi ile tabir edilir.
  Allah’a küfrettiğini gören kimse, Allah’ın verdiği rızka razı olmayarak küfran-ı nimette bulunur. Bir kimse görse ki, güya Allah’ın huzurunda durup O’na bakıyor; Eğer rüyayı gören muttaki kimselerden ise bu rüya onun için hayırlı ve rahmettir. Eğer salih kimse değilse, bu halinden kaçınması lâzımdır. Allah Taâlâ’ya münacatta bulunduğunu gören kimse Allah’a yakınlaşır ve insanlar tarafından da sevilir. Yine Allah’ın huzurunda secde ettiğini görenin tabiri de aynıdır.
  Zat-ı Kibriya’yı perde arkasından gördüğünü görse, dinini güzel yapar ve elinde emânet varsa onu öder ve sultanı kuvvetli olur. Eğer perdesiz görse, o kimse dininde hata sahibi bir kişidir. Cenab-ı Hakkın kendisine elbise giydirdiğini gören kimseye yaşadığı müddetçe üzüntü, keder ve hastalık erişir. Bu durum da büyük sevabı gerektirir. Allah’ın, bir kimseyi kendi ismi veya başka bir isimle isimlendirdiğini gören kimsenin sözü âli olur ve düşmanlarına galip gelir.
  Allah’ın, kendisine gazab ettiğini gören kimsenin rüyası, ana ve babasının gazab edeceği ile tabir olunur. Ana ve babasının kendisine kızdığını gören kimseye Allah gazab eder. Bir kimse görse ki, Allah ona gazab ediyor, o da yüksek bir yerden düşüyor, duvar üzerine, semaya veya dağ üzerine düştüğünü görse, Allah’ın o kimseye gazab edeceği ile tabir edilir.
  Bir kimse rüyasında bir tasvir veya bir suret görse, o’na denilse ki, «bu suret ve tasvir senin ilâhındır». Yahut bu suretin kendisinin ilâhı olduğunu zannederek O’na ibadet ve secde etse, rüya o kimsenin hak zannettiği bir batıl üzerinde devam etmesi ile tabir olunur.
  Allah ‘ı bir mekânda namaz kılar görse o mekâna ve namaz kılman mevziye rahmet ve mağfiret gelir.
  Kendisini Allah Taâlâ’nın kabul ettiğini gören kimse eğer iyi niyet sahibi ve hayırlı bir kişi ise Allah onun taatını, Kur’an ve duasını kabul eder. Eğer iyi ve hayırlı bir kimse değilse bid’at sahibi birisidir. Allah Taâlâ’nın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini gören kimse Allah’ın izniyle Hacca gider. Allah’ın hususi bir mekâna tecelli ettiğini görmek, o yer harab ise imarına, imar edilmiş halde ise harabına, orada yaşayanlar zalim kimseler ise Allah’ın onlardan intikam almasına, eğer mazlum iseler o yerde adaletin ineceğine delâlet eder. Bazan da Allah Taâlâ’yı mekân-ı mahsusta görme rüyası, büyük bir mülk ve o mülkte emirlik yapacak cebbar ve müstebid bir valiye, yahut faydalı bir âlime veya ilâç yapmadan haberi olan bir hekime delâlet eder.
  Allah’tan korktuğunu gören kimsenin rüyası, itmi’nan ve sükû¬na, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delâlet eder. Allah Taâlâ’ya gittiğini gören kimse, doğru yola devamla hidâyette dâim olur. Allah’ın kendisini tehdid ettiğini ve korktuğunu gören kimse, günah işler.


+ Yorum Gönder
imam nablusi kimdir