+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı


 2. BouGie
  Devamlı Üye

  Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir,


  Reklam  Cevap: Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir, -Hıristyanlıkta, Budizmde- Hakkında Bilgi


  Manastırlarda yaşayan keşişler belirli bir disiplin içerisinde kutsal metinleri okuma, kopyalama ve araştırma çalışma*larını da yürütürler. Ayrıca dinî esasların manastır içinde ve dışında öğretilmesi, tebliğ edilmesi işini de üstlenirler. Bu ko*nuda Budist viharalan önemli öğrenme merkezleri olmuştur. Belirli kurallara bağlı olarak keşişler normal halkla da ilişki içerisinde olabilirler. Keşişler inanan in*sanlara çeşitli dinî hizmetler yanında eği*tim, sağlık ve tarım gibi alanlarda da yar*dımcı olur, inanmayanlara ise tebliğ faa*liyetlerinde bulunurlar. Hıristiyan keşiş*leri, Ortaçağ'dan itibaren birer misyoner olarak Hıristiyanlığın yayılması amacıyla dünyanın en ücra köşelerine kadar her yere gidip faaliyet göstermişlerdir.

  Zühde dayalı bir hayat tarzı, mistik dü*şünce, meditasyon vb. uygulamalar Hı*ristiyanlık öncesi dönemde, başta çeşitli gnostik gruplar olmak üzere Ortadoğu'*nun birçok dinî geleneğinde de mevcut olmakla birlikte Hıristiyanlık'ta keşişliğin III. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilir. İs*kenderiyeli Origen (ö. 250) dua, iffet ve sıkı bir dinî hayata önem vermesinden dolayı "monastik teolojinin babası" diye adlandırılmasına rağmen Hıristiyanlık ta*rihinde münzevi keşişliğin Mısır'da çöle çekilerek zâhidane bir hayatı tercih eden Aziz Antony ile başladığı belirtilir. Manas*tır hayatına dayalı keşişliğin ise 320 yılla*rında yine Mısır'da Pachomius tarafından başlatıldığı ileri sürülür. Keşişlik Mısır'*dan Sînâ yarımadasına, Filistin ve Suri*ye'ye de yayılmıştır. Bu bölgeler müslü-manlar tarafından fethedildiğinde de önemli keşişlik merkezleri olmaya devam etmiştir. Kuzey Mezopotamya'da keşiş*liğin Pachomius'un talebelerinden Mar Augin tarafından kurulduğu kabul edilir. İzala dağındaki manastır bu bölgede ke*şişliğin merkezi haline gelmiştir. V. yüz*yılın sonlarına doğru yöredeki manastır*larda bekârlık kuralı çiğnenerek erkek ve kadın keşişlerin birbiriyle evlenmeye baş*layıp keşişlik kuralları ihlâl edilince bir Nesturi rahip olan Kâşgarlı Abraham'ın hareketi gibi manastır hayatını düzen*leyen kurallara yönelik bazı reform giri*şimlerinde de bulunulmuştur.

  Anadolu'da keşişlik Caesarealı Basil (Ö. 379) ve kız kardeşi Macrina'nın faaliyetle*riyle yaygınlık kazandı. İstanbul ve X. yüz*yıldan itibaren Athos dağı birer keşişlik merkezi haline geldi. Keşişler Doğu Avru*pa'nın hıristiyanlaştırılmasında aktif rol oynadılar. Böylece Anadolu ve Yunanis*tan'dan keşişlik Doğu Avrupa ve Rusya'*ya yayıldı.

  Keşişlik kurumu Batı hıristiyanlan ara*sında IV. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladı. Jerome (ö. 420), Roma'daki aris*tokratlar içinde zühde dayalı hayat tarzını benimseyen gruplar meydana getirdi. IV. yüzyılın sonlarına doğru İtalya, Fransa ve İspanya'da çeşitli keşiş toplulukları oluş*muştu. Batı Hıristiyanlığındaki keşişlik kurumunda, Monte Cassino'da tesis et*tiği manastırında keşişlik disipliniyle ilgi*li bazı kurallar belirleyen Nursialı Benedict'in (ö. 543) ayrı bir yeri vardır. Benedict sonrası dönemde Batı'da keşişlik hız*la yayıldı. Papa I. Gregory'nin (ö. 604) biz*zat kendisi bir keşişti. Ortaçağ'da birçok kralın keşişleri ve keşişlik teşkilâtını hi*maye etmesiyle keşişlik önemli bir kurum haline geldi, manastırlar hızla zenginleş*ti; ancak bunun tesiriyle keşişliğin temel öğretilerinden de uzaklaşılmaya başlan*dı. Bu durum çeşitli reform hareketlerine zemin hazırladı. İlk büyük reform hareke*ti Anianeli Benedict'e (ö. 821) aittir. Aynı şekilde X. yüzyıldaki Cluny ve XI. yüzyıl*daki Cistercianlar hareketi keşişliğin as*lına döndürülmesi amacını taşıyordu. Yi*ne XI ve XII. yüzyıllarda Batı keşişliğinde gezgin keşiş vaizliğini tekrar canlandırma yönünde bir dizi atılım gerçekleştirildi. Romuald, Joan Gualbertve Aziz Bruno gibi kişiler, Benediktinizm'i inzivaya da*yalı hayat tarzıyla birleştirmeyi hedefle*yen keşiş cemaatleri oluşturdular. XIII ve XIV. yüzyıllarda keşişlik gerilemeye baş*ladı. XVI. yüzyılda Martin Luther ve diğer reformistler bu kuruma bazı eleştiriler yönelttiler. Buna karşı reform hareketleri sırasında keşişlik teşkilâtı yeniden göz*den geçirilerek canlandırılmaya çalışıldı. XVIII. yüzyıl Aydınlanma döneminde ke*şişlik açısından gerileme yeniden başladı. Özellikle Fransız devriminden sonra ma*nastırlar kapatıldı ve yakıldı. XIX ve XX. yüzyıllarda ise keşişlik teşkilâtı tekrar canlanmaya başladı,

  Budizm'de keşişlik uygulamasının Bu*da tarafından başlatıldığı kabul edilir. Ge*leneksel inanca göre Buda tahtını terkedip münzevi zâhid olarak yaşadı ve etra*fında birçok talebe toplandı. Buda son*rası dönemde keşişlik Budizm'in temel kurumu haline geldi; zira keşişler doğru inancın gerçek temsilcisi olarak kabul edildi. Başlangıçta Budist keşişler gez*gin zâhid görünümündeydiler. Dilenme bu keşişlerin önemli Özelliklerinden biriy*di. Buda devrinde gezici keşişler ve yar*dım toplayıcıların bir araya geldiği bah*çeler (aramalar) daha sonra manastır vihara halini aldı; mağaralardan oluşan ba*sit ikamet yerleri de zamanla muhteşem mağara manastırlarına dönüştü, cema*at şeklinde bir arada yaşama yaygınlaştı.

  TDV İslâm Ansiklopedisi

+ Yorum Gönder