Konusunu Oylayın.: Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı
 1. 26.Ocak.2013, 23:02
  1
  Misafir

  Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı


  Hint tapınaklarında yaşayan keşişlerin inancı Mumsema hint tapınaklarında yaşayan bazı keşişlerin hayatı


 2. 26.Ocak.2013, 23:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  hint tapınaklarında yaşayan bazı keşişlerin hayatı

 3. 09.Şubat.2013, 17:07
  2
  BouGie
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Haziran.2007
  Üye No: 1144
  Mesaj Sayısı: 259
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir,
  Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir, -Hıristyanlıkta, Budizmde- Hakkında Bilgi


  Manastırlarda yaşayan keşişler belirli bir disiplin içerisinde kutsal metinleri okuma, kopyalama ve araştırma çalışma*larını da yürütürler. Ayrıca dinî esasların manastır içinde ve dışında öğretilmesi, tebliğ edilmesi işini de üstlenirler. Bu ko*nuda Budist viharalan önemli öğrenme merkezleri olmuştur. Belirli kurallara bağlı olarak keşişler normal halkla da ilişki içerisinde olabilirler. Keşişler inanan in*sanlara çeşitli dinî hizmetler yanında eği*tim, sağlık ve tarım gibi alanlarda da yar*dımcı olur, inanmayanlara ise tebliğ faa*liyetlerinde bulunurlar. Hıristiyan keşiş*leri, Ortaçağ'dan itibaren birer misyoner olarak Hıristiyanlığın yayılması amacıyla dünyanın en ücra köşelerine kadar her yere gidip faaliyet göstermişlerdir.

  Zühde dayalı bir hayat tarzı, mistik dü*şünce, meditasyon vb. uygulamalar Hı*ristiyanlık öncesi dönemde, başta çeşitli gnostik gruplar olmak üzere Ortadoğu'*nun birçok dinî geleneğinde de mevcut olmakla birlikte Hıristiyanlık'ta keşişliğin III. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilir. İs*kenderiyeli Origen (ö. 250) dua, iffet ve sıkı bir dinî hayata önem vermesinden dolayı "monastik teolojinin babası" diye adlandırılmasına rağmen Hıristiyanlık ta*rihinde münzevi keşişliğin Mısır'da çöle çekilerek zâhidane bir hayatı tercih eden Aziz Antony ile başladığı belirtilir. Manas*tır hayatına dayalı keşişliğin ise 320 yılla*rında yine Mısır'da Pachomius tarafından başlatıldığı ileri sürülür. Keşişlik Mısır'*dan Sînâ yarımadasına, Filistin ve Suri*ye'ye de yayılmıştır. Bu bölgeler müslü-manlar tarafından fethedildiğinde de önemli keşişlik merkezleri olmaya devam etmiştir. Kuzey Mezopotamya'da keşiş*liğin Pachomius'un talebelerinden Mar Augin tarafından kurulduğu kabul edilir. İzala dağındaki manastır bu bölgede ke*şişliğin merkezi haline gelmiştir. V. yüz*yılın sonlarına doğru yöredeki manastır*larda bekârlık kuralı çiğnenerek erkek ve kadın keşişlerin birbiriyle evlenmeye baş*layıp keşişlik kuralları ihlâl edilince bir Nesturi rahip olan Kâşgarlı Abraham'ın hareketi gibi manastır hayatını düzen*leyen kurallara yönelik bazı reform giri*şimlerinde de bulunulmuştur.

  Anadolu'da keşişlik Caesarealı Basil (Ö. 379) ve kız kardeşi Macrina'nın faaliyetle*riyle yaygınlık kazandı. İstanbul ve X. yüz*yıldan itibaren Athos dağı birer keşişlik merkezi haline geldi. Keşişler Doğu Avru*pa'nın hıristiyanlaştırılmasında aktif rol oynadılar. Böylece Anadolu ve Yunanis*tan'dan keşişlik Doğu Avrupa ve Rusya'*ya yayıldı.

  Keşişlik kurumu Batı hıristiyanlan ara*sında IV. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladı. Jerome (ö. 420), Roma'daki aris*tokratlar içinde zühde dayalı hayat tarzını benimseyen gruplar meydana getirdi. IV. yüzyılın sonlarına doğru İtalya, Fransa ve İspanya'da çeşitli keşiş toplulukları oluş*muştu. Batı Hıristiyanlığındaki keşişlik kurumunda, Monte Cassino'da tesis et*tiği manastırında keşişlik disipliniyle ilgi*li bazı kurallar belirleyen Nursialı Benedict'in (ö. 543) ayrı bir yeri vardır. Benedict sonrası dönemde Batı'da keşişlik hız*la yayıldı. Papa I. Gregory'nin (ö. 604) biz*zat kendisi bir keşişti. Ortaçağ'da birçok kralın keşişleri ve keşişlik teşkilâtını hi*maye etmesiyle keşişlik önemli bir kurum haline geldi, manastırlar hızla zenginleş*ti; ancak bunun tesiriyle keşişliğin temel öğretilerinden de uzaklaşılmaya başlan*dı. Bu durum çeşitli reform hareketlerine zemin hazırladı. İlk büyük reform hareke*ti Anianeli Benedict'e (ö. 821) aittir. Aynı şekilde X. yüzyıldaki Cluny ve XI. yüzyıl*daki Cistercianlar hareketi keşişliğin as*lına döndürülmesi amacını taşıyordu. Yi*ne XI ve XII. yüzyıllarda Batı keşişliğinde gezgin keşiş vaizliğini tekrar canlandırma yönünde bir dizi atılım gerçekleştirildi. Romuald, Joan Gualbertve Aziz Bruno gibi kişiler, Benediktinizm'i inzivaya da*yalı hayat tarzıyla birleştirmeyi hedefle*yen keşiş cemaatleri oluşturdular. XIII ve XIV. yüzyıllarda keşişlik gerilemeye baş*ladı. XVI. yüzyılda Martin Luther ve diğer reformistler bu kuruma bazı eleştiriler yönelttiler. Buna karşı reform hareketleri sırasında keşişlik teşkilâtı yeniden göz*den geçirilerek canlandırılmaya çalışıldı. XVIII. yüzyıl Aydınlanma döneminde ke*şişlik açısından gerileme yeniden başladı. Özellikle Fransız devriminden sonra ma*nastırlar kapatıldı ve yakıldı. XIX ve XX. yüzyıllarda ise keşişlik teşkilâtı tekrar canlanmaya başladı,

  Budizm'de keşişlik uygulamasının Bu*da tarafından başlatıldığı kabul edilir. Ge*leneksel inanca göre Buda tahtını terkedip münzevi zâhid olarak yaşadı ve etra*fında birçok talebe toplandı. Buda son*rası dönemde keşişlik Budizm'in temel kurumu haline geldi; zira keşişler doğru inancın gerçek temsilcisi olarak kabul edildi. Başlangıçta Budist keşişler gez*gin zâhid görünümündeydiler. Dilenme bu keşişlerin önemli Özelliklerinden biriy*di. Buda devrinde gezici keşişler ve yar*dım toplayıcıların bir araya geldiği bah*çeler (aramalar) daha sonra manastır vihara halini aldı; mağaralardan oluşan ba*sit ikamet yerleri de zamanla muhteşem mağara manastırlarına dönüştü, cema*at şeklinde bir arada yaşama yaygınlaştı.

  TDV İslâm Ansiklopedisi


 4. 09.Şubat.2013, 17:07
  2
  Devamlı Üye  Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir, -Hıristyanlıkta, Budizmde- Hakkında Bilgi


  Manastırlarda yaşayan keşişler belirli bir disiplin içerisinde kutsal metinleri okuma, kopyalama ve araştırma çalışma*larını da yürütürler. Ayrıca dinî esasların manastır içinde ve dışında öğretilmesi, tebliğ edilmesi işini de üstlenirler. Bu ko*nuda Budist viharalan önemli öğrenme merkezleri olmuştur. Belirli kurallara bağlı olarak keşişler normal halkla da ilişki içerisinde olabilirler. Keşişler inanan in*sanlara çeşitli dinî hizmetler yanında eği*tim, sağlık ve tarım gibi alanlarda da yar*dımcı olur, inanmayanlara ise tebliğ faa*liyetlerinde bulunurlar. Hıristiyan keşiş*leri, Ortaçağ'dan itibaren birer misyoner olarak Hıristiyanlığın yayılması amacıyla dünyanın en ücra köşelerine kadar her yere gidip faaliyet göstermişlerdir.

  Zühde dayalı bir hayat tarzı, mistik dü*şünce, meditasyon vb. uygulamalar Hı*ristiyanlık öncesi dönemde, başta çeşitli gnostik gruplar olmak üzere Ortadoğu'*nun birçok dinî geleneğinde de mevcut olmakla birlikte Hıristiyanlık'ta keşişliğin III. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilir. İs*kenderiyeli Origen (ö. 250) dua, iffet ve sıkı bir dinî hayata önem vermesinden dolayı "monastik teolojinin babası" diye adlandırılmasına rağmen Hıristiyanlık ta*rihinde münzevi keşişliğin Mısır'da çöle çekilerek zâhidane bir hayatı tercih eden Aziz Antony ile başladığı belirtilir. Manas*tır hayatına dayalı keşişliğin ise 320 yılla*rında yine Mısır'da Pachomius tarafından başlatıldığı ileri sürülür. Keşişlik Mısır'*dan Sînâ yarımadasına, Filistin ve Suri*ye'ye de yayılmıştır. Bu bölgeler müslü-manlar tarafından fethedildiğinde de önemli keşişlik merkezleri olmaya devam etmiştir. Kuzey Mezopotamya'da keşiş*liğin Pachomius'un talebelerinden Mar Augin tarafından kurulduğu kabul edilir. İzala dağındaki manastır bu bölgede ke*şişliğin merkezi haline gelmiştir. V. yüz*yılın sonlarına doğru yöredeki manastır*larda bekârlık kuralı çiğnenerek erkek ve kadın keşişlerin birbiriyle evlenmeye baş*layıp keşişlik kuralları ihlâl edilince bir Nesturi rahip olan Kâşgarlı Abraham'ın hareketi gibi manastır hayatını düzen*leyen kurallara yönelik bazı reform giri*şimlerinde de bulunulmuştur.

  Anadolu'da keşişlik Caesarealı Basil (Ö. 379) ve kız kardeşi Macrina'nın faaliyetle*riyle yaygınlık kazandı. İstanbul ve X. yüz*yıldan itibaren Athos dağı birer keşişlik merkezi haline geldi. Keşişler Doğu Avru*pa'nın hıristiyanlaştırılmasında aktif rol oynadılar. Böylece Anadolu ve Yunanis*tan'dan keşişlik Doğu Avrupa ve Rusya'*ya yayıldı.

  Keşişlik kurumu Batı hıristiyanlan ara*sında IV. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladı. Jerome (ö. 420), Roma'daki aris*tokratlar içinde zühde dayalı hayat tarzını benimseyen gruplar meydana getirdi. IV. yüzyılın sonlarına doğru İtalya, Fransa ve İspanya'da çeşitli keşiş toplulukları oluş*muştu. Batı Hıristiyanlığındaki keşişlik kurumunda, Monte Cassino'da tesis et*tiği manastırında keşişlik disipliniyle ilgi*li bazı kurallar belirleyen Nursialı Benedict'in (ö. 543) ayrı bir yeri vardır. Benedict sonrası dönemde Batı'da keşişlik hız*la yayıldı. Papa I. Gregory'nin (ö. 604) biz*zat kendisi bir keşişti. Ortaçağ'da birçok kralın keşişleri ve keşişlik teşkilâtını hi*maye etmesiyle keşişlik önemli bir kurum haline geldi, manastırlar hızla zenginleş*ti; ancak bunun tesiriyle keşişliğin temel öğretilerinden de uzaklaşılmaya başlan*dı. Bu durum çeşitli reform hareketlerine zemin hazırladı. İlk büyük reform hareke*ti Anianeli Benedict'e (ö. 821) aittir. Aynı şekilde X. yüzyıldaki Cluny ve XI. yüzyıl*daki Cistercianlar hareketi keşişliğin as*lına döndürülmesi amacını taşıyordu. Yi*ne XI ve XII. yüzyıllarda Batı keşişliğinde gezgin keşiş vaizliğini tekrar canlandırma yönünde bir dizi atılım gerçekleştirildi. Romuald, Joan Gualbertve Aziz Bruno gibi kişiler, Benediktinizm'i inzivaya da*yalı hayat tarzıyla birleştirmeyi hedefle*yen keşiş cemaatleri oluşturdular. XIII ve XIV. yüzyıllarda keşişlik gerilemeye baş*ladı. XVI. yüzyılda Martin Luther ve diğer reformistler bu kuruma bazı eleştiriler yönelttiler. Buna karşı reform hareketleri sırasında keşişlik teşkilâtı yeniden göz*den geçirilerek canlandırılmaya çalışıldı. XVIII. yüzyıl Aydınlanma döneminde ke*şişlik açısından gerileme yeniden başladı. Özellikle Fransız devriminden sonra ma*nastırlar kapatıldı ve yakıldı. XIX ve XX. yüzyıllarda ise keşişlik teşkilâtı tekrar canlanmaya başladı,

  Budizm'de keşişlik uygulamasının Bu*da tarafından başlatıldığı kabul edilir. Ge*leneksel inanca göre Buda tahtını terkedip münzevi zâhid olarak yaşadı ve etra*fında birçok talebe toplandı. Buda son*rası dönemde keşişlik Budizm'in temel kurumu haline geldi; zira keşişler doğru inancın gerçek temsilcisi olarak kabul edildi. Başlangıçta Budist keşişler gez*gin zâhid görünümündeydiler. Dilenme bu keşişlerin önemli Özelliklerinden biriy*di. Buda devrinde gezici keşişler ve yar*dım toplayıcıların bir araya geldiği bah*çeler (aramalar) daha sonra manastır vihara halini aldı; mağaralardan oluşan ba*sit ikamet yerleri de zamanla muhteşem mağara manastırlarına dönüştü, cema*at şeklinde bir arada yaşama yaygınlaştı.

  TDV İslâm Ansiklopedisi
+ Yorum Gönder