Konusunu Oylayın.: Hz. Peygamber ve insan hakları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Hz. Peygamber ve insan hakları
 1. 25.Ocak.2013, 13:45
  1
  Misafir

  Hz. Peygamber ve insan hakları

 2. 25.Ocak.2013, 13:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hz. Peygamber ve insan hakları

 3. 26.Ocak.2013, 14:48
  2
  m.deniz
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Ocak.2011
  Üye No: 83734
  Mesaj Sayısı: 1,190
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 12
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: .......

  Cevap: Hz. Peygamber ve insan hakları
  HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

  Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI

  GİRİŞ
  Günümüz dünyasında en çok gündeme gelen ve tartışılan değerlerin başında
  insan hakları gelmektedir. Tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar hak ve
  özgürlükler bu denli tartışılmamıştır. İnsan haklarının korunmadığı ve güvence altına
  alınmadığı bir yerde kargaşa ve anarşi kaçınılmazdır. Bir milletin medenî olma ölçütü
  salt sanayileşmesi veya teknolojik gelişimini tamamlaması olmayıp insan haklarına
  gösterdiği değerlerle de ilişkilidir.
  1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel
  beyannamesinin maddeleri, İslâm dininin bu alanda getirmiş olduğu evrensel ilkeleriyle
  paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla insan haklarının günümüzün bir buluşu, yeni bir
  icadı gibi sunulması doğru değildir. İnsan hakları bütün ilâhi dinlerin ilgi alanında olan
  hususlardır. İnsan ve toplum hayatıyla ilişkili olan insan haklarının, ilâhi dinlerin ve bu
  dinlerin tebliğcisi konumunda olan peygamberlerin ilgi alanında olmadığını düşünmek
  de mümkün değildir. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından birisi; insana insanca
  yaşamayı öğretmek, insan haklarını yeryüzünde ikâme etmektir. Bütün peygamberlerin
  ortak yönü, insan haklarını doğal bir güvenceye almaktır. Dolayısıyla yeryüzünde insan
  hakları alanındaki mücadele yeni başlamış olmayıp insanlık tarihi kadar eskidir. Hz.
  Peygamber, insan haklarının ikamesi için mücadele vermiş ve insan hakları ihlallerine
  müdahale etmiştir. O’nun hayatını, uygulamalarını ve hadislerini tetkik ettiğimizde bu 24 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  gerçeği açıkça müşahede etmek mümkündür. Özellikle insan hakları açısından vedâ
  hutbesi
  1
  ve Medine vesikası
  2
  başlı başına incelenmeye ve tahlil edilmeye değer
  niteliktedir.
  İnsanın doğuştan beraberinde getirdiği ve Allah’ın kendisine bahşettiği
  dokunulmaz hakları elinden almaya veya kısıtlamaya hiçbir kimsenin hakkı yoktur.
  Örneğin bir kişinin yaşama, bir dine mensup olma gibi haklarını elinden almak veya bu
  hakları kısıtlamak isteyen kişi, kendisini bir nevi ilâh yerine koymuş olur. Dolayısıyla
  kişinin doğuştan getirdiği bu tür haklara kimsenin dokunmaması ve bu açıdan kişinin
  rahatsız edilmemesi gerekir. İnsana gösterilecek saygı burada başlar. Aynı zamanda
  insan haklarının korunması vicdanlara bırakılan bir husus olmayıp, dinî bir zorunluluk
  ve yükümlülüktür.
  İnsan hakları, devlet ve siyasi otorite tarafından bireye verilmiş bir lütuf
  olmayıp, bireyin yaşam için vazgeçemeyeceği doğal hakkıdır. Bu haklardan yoksun
  yaşayan insanın hayatı değerli olmaktan çıkar.
  3
  İnsan fıtratına dayanan insan hakları kavramında, temel hak ve hürriyetlerin sayısı
  oldukça çoktur. Bu makalemizde belli başlı insan hakları hadisler baz alınarak
  incelenmeye çalışılacaktır.
  1- HAK KAVRAMI VE ÖNEMİ
  Kur'ân-ı Kerim’de, hadislerde ve diğer İslâmî kaynaklarda hak kavramı, çok
  geniş yelpazede ele alınmakta; kişinin Allah’a, insanlara, hayvanlara ve çevresine karşı
  hakları söz konusu edilmektedir. Bâtılın zıttı olan hak kavramı, “doğru, gerçek, görev,
  sorumluluk, borç” gibi anlamları yanında “korunması, gözetilmesi ya da sahibine
  ödenmesi gerekli olan maddi ve manevî imkan, değer, pay, eşya ve menfaatler”

  * Yard. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
  1
  Veda hutbesinin metni ve kaynakları için bk. Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, sh., 379
  vd., terc., Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İst., 1997.
  2
  Medine vesikasının maddeleri için bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 131-134, terc.,
  M.Said Mutlu, İrfan Yay, İst., el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, sh., 63 vd.; Salih Tuğ, İslâm Ülkelerinde
  Anayasa Hareketleri, sh., 31-40, İrfan Yay., İst., 1969; Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, sh., 56-
  59, terc., Nureddin Yıldız, Risâle Yay., İst., 1992.
  3
  Şekerci Osman, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler ve İslâm, sh., 17, Nûn Yay., İst., 1996. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 25
  anlamında da kullanılmaktadır.
  4
  Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri olan “hak”
  kelimesinin çoğulu olan hukukun gayesi, hakların kime âit olduğunun belirlenmesi,
  hakların korunması ve haklara yapılan tecavüzün, zorbalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
  5
  Dolayısıyla insanın kanı akıtılmaz, canına kıyılmaz, namusuna, toprağına, mesleğine,
  meskenine ve cinsiyetine dokunulmaz.
  6
  Yüzlerce âyet ve hadisin ortak ifadesinden
  İslâm’ın bu konulardaki görüşleri ortaya çıkmaktadır. Fert ve toplumların her yönüyle
  hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve dengelenmesi İslâm dininin ana konularından
  birini teşkil etmektedir.
  7
  Önemli olan insanın sahip olduğu haklarıyla beraber onur,
  şeref, namus ve iffetiyle yaşamasını sağlamaktır.
  İnsan fıtratıyla örtüşen insan hakları kavramının zihinlerde yaptığı çağrışım
  insanın sahip olduğu özgürlüklerdir. Yani insan haklarından anlaşılan onun
  özgürlükleridir.
  8
  “Hak ve özgürlük, aslında bir tek gerçeğin iki yönüdür, bir
  madalyonun iki yüzü gibidir. Çünkü özgürlük bir hak olduğu gibi, her hak da özgürlükle
  gerçekleşebilir. Hak, özgürlüğün konusu, özgürlük ise hakkın gerçekleşme vasıtasıdır.”
  9
  Hak ve özgürlüklerin insanın kişiliğine bağlı olarak, doğal, dokunulmaz, vazgeçilemez,
  engellenemez, kısıtlanamaz, devredilemez ve evrensel olduğunda görüş birliği vardır.
  10
  Yüce Allah’ın, üstün ve mükerrem bir varlık olan insana bahşettiği bu hakların bir
  bütün olarak ele alınmayıp aralarında ayırım yapılması da doğru değildir. Herkes için
  gerekli olan insan haklarına önem vermeyen ve bu haklara riâyet etmeyen toplumlar
  medeni olamazlar. İlâhi bir kaynaktan beslenmeyen insan hakları uygulamalarında her
  zaman eksiklik ve çifte standart söz konusu olacaktır.

  4
  Heyet, İlmihal II (İslâm ve Toplum), sh., 527, İSAM, İst., 1999. Hak kavramıyla ilgili geniş tahlil için
  bk.Ünalan Abdülkadir, İslâm Hukuku Açısından Hak ve Hakkın Kötüye Kullanılması, sh., 11vd., İzmir,
  1997. Ayrıca hak kelimesinin lügat manası için bk. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, II, 332, Dâru Sadr,
  Beyrut, trs. ; Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhâh, IV, 1460-1461, Mısır, 1982; Râğıb el-İsfehânî, elMüfredât fî Garîbi’l-Kur'ân , sh., 125, Kahraman Yay., İst., 1986; Cürcânî, es-Seyyid Şerif Ali b.
  Muhammed, et-Ta’rifât, sh., 61, İst., 1327; Çağırıcı Mustafa, Hak Mad., T.D.V.İ.A., XV, 137, İst.,
  1997.
  5
  Muhammed Tâhir b. Âşûr, Mekâsıdu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye (İslâm Hukuk Felsefesi Gaye Problemi), sh.,
  211, terc. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, Rağbet Yay., 3. bsk., İst., 1999.
  6
  Abdullah Draz, İslâm’ın İnsana Verdiği Değer, sh., 46, terc., Nureddin Demir, Kayıhan Yay., İst.,
  1983.
  7
  Bardakoğlu Ali, Hak Mad., T.D.V.İ.A., XV, 139, İst., 1997.
  8
  Özdağ Ümit, Batı’da İnsan Haklarının Doğuşu, sh., 17, Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları (Kutlu
  Doğum Haftası: 1993-1994), T.D.V.Y., Ank., 1996.
  9
  Kocaoğlu A.Mehmet, Ekonomik ve Sosyal Haklar, sh., 1065-1066, Yeni Türkiye, sayı: 22, Ank., 1998.
  10
  Karatepe Şükrü, İnsan Haklarının İlâhî Temelleri, sh., 109, Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları (Kutlu
  Doğum Haftası: 1993-1994), T.D.V.Y., Ank., 1996. 26 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  Hz. Peygamber’in -hayatı boyunca- insanlarla olan ilişkileri çok yoğun bir
  şekilde geçmiş ve O sürekli sosyal hayatın merkezinde yer almıştır. O,“İnsanlarla
  haşir-neşir olup ezalarına katlanan müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına
  katlanmayan müslümandan daha hayırlıdır.”
  11
  buyurarak toplumdan ayrı yaşanmasını
  tasvip etmemiştir. Peygamberlik öncesi ve sonrasında sürekli hakkın savunucusu olmuş,
  haksızlığa uğrayan mağdur kişilerin yanında yer almıştır. Daha gençlik yıllarında
  haksızlığa, zulme, zorbalığa ve adâletsizliğe karşı mücadele vermiş, bu bağlamda
  faaliyet gösteren ve iç güvenliği sağlamayı hedefleyen Hilfu'l-Fudûl (Faziletliler
  sözleşmesi) adlı sivil toplum teşkilatına girmede tereddüt etmemiş ve bu teşkilatta bilfiil
  çalışmıştır.
  12
  Her türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele amacıyla ihdas edilmiş olan,
  ancak Cahiliyye döneminin bir ürünü olan bu teşkilata katılmıştır.
  13
  Hz. Peygamber'in,
  genç yaşta bu teşkilata katılmak suretiyle daha o zamanda insan haklarına ne derece
  önem verdiği anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber risâlet görevinden sonra da bu olayı
  zaman zaman hatırlayarak davet edildiği takdirde yine böyle bir toplulukta yer
  alabileceğini ifade etmiştir.
  14
  Onun bu tavrı, Cahiliyye ürünü olup olmadığına
  bakmaksızın hak ve faziletten yana olmanın bizatihi İslâm’ın gereği olduğuna bir işaret
  olarak kabul edilebilir.
  15
  2- İNSANIN DEĞERİ VE ONURU
  Şu bir gerçek ki, bir toplumda insan haklarına değer verilip verilmediği insan
  unsuruna verilen değerden anlaşılmaktadır. Nerede insana değer veriliyor ve insana
  saygı duyuluyorsa orada insan haklarının varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla insan
  hakları konusunda en önemli husus insan unsurudur. İslâm dini insana en büyük değeri
  vererek evrende en değerli varlık olduğunu ilan etmiş ve eşref-i mahlukât olduğunu
  bildirmiştir. Akıl ve irade sahibi olmakla diğer varlıklardan ayrılan ve üstün hale gelen

  11
  Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sünen, Kıyâme, B.55, thk., A.M.Şakir-M.F.Abdülbaki- İ.Adve
  Avad, Kahire, 1938.
  12
  İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I, 94, thk., Süheyl Zekar, Dâru’l-Fikr,
  Beyrut, 1992; İbnü'1-Esîr el-Cezerî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, II, 26-27,
  Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 6. bsk., Beyrut, trs.
  13
  Kırbaşoğlu M.Hayri, İslâm ve İnsan Hakları Üzerine -Eleştirel Bir Yaklaşım-, sh., 279, Yeni Türkiye,
  sayı: 21, Ank., 1998.
  14
  İbn Hişâm, a.g.e., I, 94; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 49-50.
  15
  Kırbaşoğlu M.Hayri, a.g.m., sh., 279. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 27
  insan, sadece bedeni varlığı ile değil, manevi yönleriyle de değerlidir. İnsan salt et ve
  kemikten müteşekkil mekanik bir varlık olmayıp ruh ve bedeniyle beraber bir bütündür.
  “Muhakkak ki, Biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra onu aşağıların en
  aşağısına indirdik, yalnız inanıp hayırlı işler yapanlar bundan müstesnadır. Onlara
  kesintisiz mükâfat vardır”
  16
  “And olsun ki, Biz insanoğullarını şerefli kıldık”
  17
  Dolayısıyla saygın bir konumda bulunan ve yeryüzünün halifesi onuruna sahip olan
  insana saygı göstermek onun hak ve hürriyetlerine saygı göstermekle başlar.
  18
  İslâm
  dininin insana verdiği değeri hiçbir ideoloji vermemiştir. Bununla beraber İslâm dininin
  fevkalade önem verdiği hususlardan biri de -ki bu da insan hakları açısından önemli bir
  husus- üstün manevi değerlerle mücehhez kılarak insan haklarına saygılı insan-ı kâmil
  dediğimiz insan tipini (üstün insan modelini) yetiştirmektir. Bu insan tipi
  yetiştirilmediği sürece kanuni zorlamalar olsa da insan haklarının istenilen düzeyde
  uygulanması mümkün değildir. Hz. Peygamber kendi döneminde bu amacı
  gerçekleştirmiş, kendinden sonraki dönemlerde bu insan tipinin yetişmesi için örnek
  teşkil etmiş ve gerekli mesajları vermiştir.
  Hz. Peygamber, iyi insan tipinin oluşması için gereken tedbirleri almış, bunları
  kendi döneminde uygulamalı olarak göstermiştir. İyi ve erdemli insan olmayı teşvik
  eden hadislerin çokluğu da dikkat çekmektedir. “Her iyilik sadakadır.”
  19
  “Bir iyiliğe
  öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”
  20
  “Müslüman elinden ve
  dilinden başkalarının emin olduğu kişidir.”
  21
  “Sizden biriniz kendisi için istediğini
  kardeşi için de istemedikçe imân etmiş olamaz.
  22
  “Her kim bir iyilik yaparsa ona, ondan
  yediyüze kadar sevap yazılır.”
  23
  "Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel olanınızdır."
  24
  ,
  “İyilik güzel ahlâktan ibarettir...”
  25
  “İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel

  16
  Tîn, 95/4 -5.
  17
  İsrâ, 17/70.
  18
  Akgündüz Ahmet, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler ve İslâm, sh., 23, Nûn Yay., İst., 1996.
  19
  Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîh-i Buhârî, Edeb, 33, Çağrı Yay., 2.bsk., İst., 1982;
  Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, Zekât, H.No:53, thk., M. F. Abdülbaki,
  Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1956 . Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as, es-Sicistânî,
  Sünen, Edeb, B. 60, Çağrı Yay., İst., 1981.
  20
  Müslim, İmâre, H.No: 133; Ebû Dâvûd, Edeb, B. 115; Tirmizî, İlim, B. 14.
  21
  Buhârî, İmân, B.4; Müslim, İmân, H.No: 65; Ebû Dâvûd, Cihâd, B. 2; Tirmizî, İmân, B.12; Nesâî, Ebû
  Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Sünen, İmân, B. 9, Çağrı Yay. İst. 1981.
  22
  Buhârî, İmân, B.7; Müslim, İmân, H.No: 71.
  23
  Müslim, İmân, H.No: 204.
  24
  Buhârî, Edeb, B. 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 185, Çağrı Yay., İst., 1982.
  25
  Müslim, Birr, B.14-15; Tirmizî, Zühd, B.52. 28 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  olanıdır.”
  26
  Esas olan insanlara yardım etmek, iyilik yapmak ve hizmet etmektir.
  Müslüman, tüm varlıklara karşı sorumlu ve görevleri olan kişidir. Hak, adâlet, şefkat,
  merhamet ve hoşgörü sahibi olan bir kimse, diğer varlıklara karşı hakkaniyete titizlik
  gösterme konusunda son derece dikkatli olacaktır. Böyle bir anlayışta olan insan, hiçbir
  canlıya zarar vermemek için çaba sarf edecektir. Hatta o, yolda insanları rahatsız edecek
  bir maddeyi bertaraf etmekle sorumlu olduğu bilincindedir.
  27
  İslâm, kötü insan tipinin
  oluşmaması için de gereken tedbirleri almış ve kötü insan tipiyle mücadele etmiştir.
  Nitekim hadiste kötülüklerle mücadele hususunda şu strateji verilmektedir: “Kim bir
  kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle
  değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki,
  bu imanın en zayıf derecesidir.”
  28
  Böylece İslâm’ın amacı üstün insanî niteliklere sahip
  bireyler yetiştirerek topluma kazandırmaktır.

  3- YAŞAM HAKKI VE CAN GÜVENLİĞİ
  İnsan haklarının en başında yaşama hakkı ve can güvenliği gelmektedir. Çünkü
  yaşam hakkı diğer tüm hakların kaynağı durumundadır. Allah’ın verdiği cana kimsenin
  kıyma hakkı yoktur. Bunun ağır bir suç olduğu Kur'ân’da şöyle anlatılır: “...Haksız yere
  bir cana kıyan kimse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Birine hayat veren kimse
  de bütün insanlara hayat vermiş gibidir.”
  29
  “Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın...”
  30
  “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.”
  31
  Yaşama hakkı ve
  güvencesi içerisinde olmayan bir kişinin dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi
  düşünülemez.
  Hz Peygamber, insan yaşamı ve değeri üzerinde çokça durmuş ve târihî vedâ
  hutbesinde “(Mü'minler), bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl
  mukaddes bir ay ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü
  tecâvüzden korunmuştur.” buyurarak
  32
  müslümanların can, mal, ırz ve namus

  26
  Tirmizî, Zühd, B. 21-22.
  27
  Bk. Müslim, Birr, H.No: 131.
  28
  Müslim, İmân, H.No:78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten, B. 11; Nesâî, İmân, B. 17.
  29
  Mâide, 5/32.
  30
  İsra, 17/33.
  31
  En’âm, 6/151.
  32
  Buhârî, Edeb, B. 43, Hacc, B. 132; Müslim, Birr, H.No: 32, Kasâme, H.No: 29-30, Hacc, H.No: 147.
  Ayrıca bk. Buhârî, Diyât, B. 6, Mezâlim, B. 33, İlim, B.37, Meğâzî, B.77, Edâhî, B.5, Hudûd, B. 9, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 29
  güvenliğine vurguda bulunmuş, insanların sulh, sükûnet içerisinde birbirlerinin
  haklarına riâyet ederek yaşamalarını istemiştir. İnsanın kendi hayatına saygı duyması
  gerektiği gibi başkalarının hayatına da saygı göstermesi gerekir. Dolayısıyla insan,
  intihar yoluyla kendi yaşamına kastedemeyeceği gibi başkalarının hayatına da
  kastedemez. Kendisiyle ve insanlarla barışık olan bir insandan böyle bir hareket
  beklenemez. Ayrıca Hz. Peygamber, intihar etmenin cezayı gerektirdiğini hadislerinde
  bildirmiştir.
  33
  Anne karnında cinayet olan kürtaj da insan yaşamına verilen değerden
  dolayı yasaklanmıştır.
  Hz. Peygamber, insanın dirisine değer verdiği gibi ölüsüne de değer vermiştir.
  Bir gün ashâbıyla otururken yanlarından bir Yahudi cenazesinin geçtiğini farkedince
  hürmeten ayağa kalkmıştır. Yanındakiler bu durumu yadırgamış olmalılar ki, “Ya
  Rasûlallah, bu bir Yahudi cenazesidir.” deyince Hz. Peygamber, “O insan değil
  midir?” cevabını vermiştir.
  34

  Tarih boyunca İslâm toplumlarında gayr-i müslim toplumlarda yaşanan kazıklı
  voyvodalar, insanların canlı canlı hayvanlara parçalattırılması, ölü insan kellelerinin
  sokaklarda dolaştırılması gibi insanlık dışı olaylar yaşanmamıştır.
  35
  Dolayısıyla
  İslam’da insanın dirisine de ölüsüne de saygı gösterilmiştir.
  İnsanın yaşama hakkı hiçbir kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi devlet
  tarafından da alınamaz. İnsanın her türlü hakkını koruyabilmesi ve bu haklarından
  faydalanabilmesi için fizikî varlığını sürdürmesi gereklidir. Bu açıdan insanlar
  “öldürülmezlik” hakkına sahiptir.
  36
  İslâm, kişilerin özel hayatıyla ilgili hususları da koruma altına almıştır. İnsanları
  kırıcı ve rencide edici hususlar olan gıybet, iftira, dedikodu, alay etmek, kusurları
  araştırmak, insanları hakir görmek, evlere izinsiz girmek, tecessüs gibi onur kırıcı şeyler
  yasaklanmıştır. Bu tür kötü huylar, insanı/toplumu huzursuz ettiği gibi, kaba kuvvetin
  kullanılmasına ve cinayetlerin işlenmesine de yol açabilir.

  Fiten, B. 8, Tevhid, B. 24; Müslim, Kasâme, H.No: 25; Ebû Davud, Sünne, B. 32; Tirmizî, Diyât,
  B.22. Hz. Peygamber’in vedâ hutbesi kütüb-i sitte’nin muhtelifler yerlerinde yer almaktadır.
  33
  Bk.Müslim, İmân, H.No:175; Tirmizî, Tıb, B. 7.
  34
  Buhârî, Cenâiz, B.50.
  35
  Batıda insanlık dışı yaşanan olaylarla ilgili bk. Thomas Paine, İnsan hakları, sh., 38-39, terc.,
  M.Osman Dostel, M.E.B.Y., İst., 1998.
  36
  Aydın Hakkı, İslâm ve Modern Hukukta İşkence, sh., 20, Beyan Yay., İst., 1997. 4. 26.Ocak.2013, 14:48
  2
  Devamlı Üye  HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

  Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI

  GİRİŞ
  Günümüz dünyasında en çok gündeme gelen ve tartışılan değerlerin başında
  insan hakları gelmektedir. Tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar hak ve
  özgürlükler bu denli tartışılmamıştır. İnsan haklarının korunmadığı ve güvence altına
  alınmadığı bir yerde kargaşa ve anarşi kaçınılmazdır. Bir milletin medenî olma ölçütü
  salt sanayileşmesi veya teknolojik gelişimini tamamlaması olmayıp insan haklarına
  gösterdiği değerlerle de ilişkilidir.
  1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel
  beyannamesinin maddeleri, İslâm dininin bu alanda getirmiş olduğu evrensel ilkeleriyle
  paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla insan haklarının günümüzün bir buluşu, yeni bir
  icadı gibi sunulması doğru değildir. İnsan hakları bütün ilâhi dinlerin ilgi alanında olan
  hususlardır. İnsan ve toplum hayatıyla ilişkili olan insan haklarının, ilâhi dinlerin ve bu
  dinlerin tebliğcisi konumunda olan peygamberlerin ilgi alanında olmadığını düşünmek
  de mümkün değildir. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından birisi; insana insanca
  yaşamayı öğretmek, insan haklarını yeryüzünde ikâme etmektir. Bütün peygamberlerin
  ortak yönü, insan haklarını doğal bir güvenceye almaktır. Dolayısıyla yeryüzünde insan
  hakları alanındaki mücadele yeni başlamış olmayıp insanlık tarihi kadar eskidir. Hz.
  Peygamber, insan haklarının ikamesi için mücadele vermiş ve insan hakları ihlallerine
  müdahale etmiştir. O’nun hayatını, uygulamalarını ve hadislerini tetkik ettiğimizde bu 24 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  gerçeği açıkça müşahede etmek mümkündür. Özellikle insan hakları açısından vedâ
  hutbesi
  1
  ve Medine vesikası
  2
  başlı başına incelenmeye ve tahlil edilmeye değer
  niteliktedir.
  İnsanın doğuştan beraberinde getirdiği ve Allah’ın kendisine bahşettiği
  dokunulmaz hakları elinden almaya veya kısıtlamaya hiçbir kimsenin hakkı yoktur.
  Örneğin bir kişinin yaşama, bir dine mensup olma gibi haklarını elinden almak veya bu
  hakları kısıtlamak isteyen kişi, kendisini bir nevi ilâh yerine koymuş olur. Dolayısıyla
  kişinin doğuştan getirdiği bu tür haklara kimsenin dokunmaması ve bu açıdan kişinin
  rahatsız edilmemesi gerekir. İnsana gösterilecek saygı burada başlar. Aynı zamanda
  insan haklarının korunması vicdanlara bırakılan bir husus olmayıp, dinî bir zorunluluk
  ve yükümlülüktür.
  İnsan hakları, devlet ve siyasi otorite tarafından bireye verilmiş bir lütuf
  olmayıp, bireyin yaşam için vazgeçemeyeceği doğal hakkıdır. Bu haklardan yoksun
  yaşayan insanın hayatı değerli olmaktan çıkar.
  3
  İnsan fıtratına dayanan insan hakları kavramında, temel hak ve hürriyetlerin sayısı
  oldukça çoktur. Bu makalemizde belli başlı insan hakları hadisler baz alınarak
  incelenmeye çalışılacaktır.
  1- HAK KAVRAMI VE ÖNEMİ
  Kur'ân-ı Kerim’de, hadislerde ve diğer İslâmî kaynaklarda hak kavramı, çok
  geniş yelpazede ele alınmakta; kişinin Allah’a, insanlara, hayvanlara ve çevresine karşı
  hakları söz konusu edilmektedir. Bâtılın zıttı olan hak kavramı, “doğru, gerçek, görev,
  sorumluluk, borç” gibi anlamları yanında “korunması, gözetilmesi ya da sahibine
  ödenmesi gerekli olan maddi ve manevî imkan, değer, pay, eşya ve menfaatler”

  * Yard. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
  1
  Veda hutbesinin metni ve kaynakları için bk. Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, sh., 379
  vd., terc., Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İst., 1997.
  2
  Medine vesikasının maddeleri için bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 131-134, terc.,
  M.Said Mutlu, İrfan Yay, İst., el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, sh., 63 vd.; Salih Tuğ, İslâm Ülkelerinde
  Anayasa Hareketleri, sh., 31-40, İrfan Yay., İst., 1969; Ekrem Ziya Umerî, Medine Toplumu, sh., 56-
  59, terc., Nureddin Yıldız, Risâle Yay., İst., 1992.
  3
  Şekerci Osman, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler ve İslâm, sh., 17, Nûn Yay., İst., 1996. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 25
  anlamında da kullanılmaktadır.
  4
  Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri olan “hak”
  kelimesinin çoğulu olan hukukun gayesi, hakların kime âit olduğunun belirlenmesi,
  hakların korunması ve haklara yapılan tecavüzün, zorbalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
  5
  Dolayısıyla insanın kanı akıtılmaz, canına kıyılmaz, namusuna, toprağına, mesleğine,
  meskenine ve cinsiyetine dokunulmaz.
  6
  Yüzlerce âyet ve hadisin ortak ifadesinden
  İslâm’ın bu konulardaki görüşleri ortaya çıkmaktadır. Fert ve toplumların her yönüyle
  hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve dengelenmesi İslâm dininin ana konularından
  birini teşkil etmektedir.
  7
  Önemli olan insanın sahip olduğu haklarıyla beraber onur,
  şeref, namus ve iffetiyle yaşamasını sağlamaktır.
  İnsan fıtratıyla örtüşen insan hakları kavramının zihinlerde yaptığı çağrışım
  insanın sahip olduğu özgürlüklerdir. Yani insan haklarından anlaşılan onun
  özgürlükleridir.
  8
  “Hak ve özgürlük, aslında bir tek gerçeğin iki yönüdür, bir
  madalyonun iki yüzü gibidir. Çünkü özgürlük bir hak olduğu gibi, her hak da özgürlükle
  gerçekleşebilir. Hak, özgürlüğün konusu, özgürlük ise hakkın gerçekleşme vasıtasıdır.”
  9
  Hak ve özgürlüklerin insanın kişiliğine bağlı olarak, doğal, dokunulmaz, vazgeçilemez,
  engellenemez, kısıtlanamaz, devredilemez ve evrensel olduğunda görüş birliği vardır.
  10
  Yüce Allah’ın, üstün ve mükerrem bir varlık olan insana bahşettiği bu hakların bir
  bütün olarak ele alınmayıp aralarında ayırım yapılması da doğru değildir. Herkes için
  gerekli olan insan haklarına önem vermeyen ve bu haklara riâyet etmeyen toplumlar
  medeni olamazlar. İlâhi bir kaynaktan beslenmeyen insan hakları uygulamalarında her
  zaman eksiklik ve çifte standart söz konusu olacaktır.

  4
  Heyet, İlmihal II (İslâm ve Toplum), sh., 527, İSAM, İst., 1999. Hak kavramıyla ilgili geniş tahlil için
  bk.Ünalan Abdülkadir, İslâm Hukuku Açısından Hak ve Hakkın Kötüye Kullanılması, sh., 11vd., İzmir,
  1997. Ayrıca hak kelimesinin lügat manası için bk. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, II, 332, Dâru Sadr,
  Beyrut, trs. ; Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhâh, IV, 1460-1461, Mısır, 1982; Râğıb el-İsfehânî, elMüfredât fî Garîbi’l-Kur'ân , sh., 125, Kahraman Yay., İst., 1986; Cürcânî, es-Seyyid Şerif Ali b.
  Muhammed, et-Ta’rifât, sh., 61, İst., 1327; Çağırıcı Mustafa, Hak Mad., T.D.V.İ.A., XV, 137, İst.,
  1997.
  5
  Muhammed Tâhir b. Âşûr, Mekâsıdu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye (İslâm Hukuk Felsefesi Gaye Problemi), sh.,
  211, terc. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, Rağbet Yay., 3. bsk., İst., 1999.
  6
  Abdullah Draz, İslâm’ın İnsana Verdiği Değer, sh., 46, terc., Nureddin Demir, Kayıhan Yay., İst.,
  1983.
  7
  Bardakoğlu Ali, Hak Mad., T.D.V.İ.A., XV, 139, İst., 1997.
  8
  Özdağ Ümit, Batı’da İnsan Haklarının Doğuşu, sh., 17, Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları (Kutlu
  Doğum Haftası: 1993-1994), T.D.V.Y., Ank., 1996.
  9
  Kocaoğlu A.Mehmet, Ekonomik ve Sosyal Haklar, sh., 1065-1066, Yeni Türkiye, sayı: 22, Ank., 1998.
  10
  Karatepe Şükrü, İnsan Haklarının İlâhî Temelleri, sh., 109, Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları (Kutlu
  Doğum Haftası: 1993-1994), T.D.V.Y., Ank., 1996. 26 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  Hz. Peygamber’in -hayatı boyunca- insanlarla olan ilişkileri çok yoğun bir
  şekilde geçmiş ve O sürekli sosyal hayatın merkezinde yer almıştır. O,“İnsanlarla
  haşir-neşir olup ezalarına katlanan müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına
  katlanmayan müslümandan daha hayırlıdır.”
  11
  buyurarak toplumdan ayrı yaşanmasını
  tasvip etmemiştir. Peygamberlik öncesi ve sonrasında sürekli hakkın savunucusu olmuş,
  haksızlığa uğrayan mağdur kişilerin yanında yer almıştır. Daha gençlik yıllarında
  haksızlığa, zulme, zorbalığa ve adâletsizliğe karşı mücadele vermiş, bu bağlamda
  faaliyet gösteren ve iç güvenliği sağlamayı hedefleyen Hilfu'l-Fudûl (Faziletliler
  sözleşmesi) adlı sivil toplum teşkilatına girmede tereddüt etmemiş ve bu teşkilatta bilfiil
  çalışmıştır.
  12
  Her türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele amacıyla ihdas edilmiş olan,
  ancak Cahiliyye döneminin bir ürünü olan bu teşkilata katılmıştır.
  13
  Hz. Peygamber'in,
  genç yaşta bu teşkilata katılmak suretiyle daha o zamanda insan haklarına ne derece
  önem verdiği anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber risâlet görevinden sonra da bu olayı
  zaman zaman hatırlayarak davet edildiği takdirde yine böyle bir toplulukta yer
  alabileceğini ifade etmiştir.
  14
  Onun bu tavrı, Cahiliyye ürünü olup olmadığına
  bakmaksızın hak ve faziletten yana olmanın bizatihi İslâm’ın gereği olduğuna bir işaret
  olarak kabul edilebilir.
  15
  2- İNSANIN DEĞERİ VE ONURU
  Şu bir gerçek ki, bir toplumda insan haklarına değer verilip verilmediği insan
  unsuruna verilen değerden anlaşılmaktadır. Nerede insana değer veriliyor ve insana
  saygı duyuluyorsa orada insan haklarının varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla insan
  hakları konusunda en önemli husus insan unsurudur. İslâm dini insana en büyük değeri
  vererek evrende en değerli varlık olduğunu ilan etmiş ve eşref-i mahlukât olduğunu
  bildirmiştir. Akıl ve irade sahibi olmakla diğer varlıklardan ayrılan ve üstün hale gelen

  11
  Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sünen, Kıyâme, B.55, thk., A.M.Şakir-M.F.Abdülbaki- İ.Adve
  Avad, Kahire, 1938.
  12
  İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I, 94, thk., Süheyl Zekar, Dâru’l-Fikr,
  Beyrut, 1992; İbnü'1-Esîr el-Cezerî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, II, 26-27,
  Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 6. bsk., Beyrut, trs.
  13
  Kırbaşoğlu M.Hayri, İslâm ve İnsan Hakları Üzerine -Eleştirel Bir Yaklaşım-, sh., 279, Yeni Türkiye,
  sayı: 21, Ank., 1998.
  14
  İbn Hişâm, a.g.e., I, 94; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 49-50.
  15
  Kırbaşoğlu M.Hayri, a.g.m., sh., 279. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 27
  insan, sadece bedeni varlığı ile değil, manevi yönleriyle de değerlidir. İnsan salt et ve
  kemikten müteşekkil mekanik bir varlık olmayıp ruh ve bedeniyle beraber bir bütündür.
  “Muhakkak ki, Biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra onu aşağıların en
  aşağısına indirdik, yalnız inanıp hayırlı işler yapanlar bundan müstesnadır. Onlara
  kesintisiz mükâfat vardır”
  16
  “And olsun ki, Biz insanoğullarını şerefli kıldık”
  17
  Dolayısıyla saygın bir konumda bulunan ve yeryüzünün halifesi onuruna sahip olan
  insana saygı göstermek onun hak ve hürriyetlerine saygı göstermekle başlar.
  18
  İslâm
  dininin insana verdiği değeri hiçbir ideoloji vermemiştir. Bununla beraber İslâm dininin
  fevkalade önem verdiği hususlardan biri de -ki bu da insan hakları açısından önemli bir
  husus- üstün manevi değerlerle mücehhez kılarak insan haklarına saygılı insan-ı kâmil
  dediğimiz insan tipini (üstün insan modelini) yetiştirmektir. Bu insan tipi
  yetiştirilmediği sürece kanuni zorlamalar olsa da insan haklarının istenilen düzeyde
  uygulanması mümkün değildir. Hz. Peygamber kendi döneminde bu amacı
  gerçekleştirmiş, kendinden sonraki dönemlerde bu insan tipinin yetişmesi için örnek
  teşkil etmiş ve gerekli mesajları vermiştir.
  Hz. Peygamber, iyi insan tipinin oluşması için gereken tedbirleri almış, bunları
  kendi döneminde uygulamalı olarak göstermiştir. İyi ve erdemli insan olmayı teşvik
  eden hadislerin çokluğu da dikkat çekmektedir. “Her iyilik sadakadır.”
  19
  “Bir iyiliğe
  öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”
  20
  “Müslüman elinden ve
  dilinden başkalarının emin olduğu kişidir.”
  21
  “Sizden biriniz kendisi için istediğini
  kardeşi için de istemedikçe imân etmiş olamaz.
  22
  “Her kim bir iyilik yaparsa ona, ondan
  yediyüze kadar sevap yazılır.”
  23
  "Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel olanınızdır."
  24
  ,
  “İyilik güzel ahlâktan ibarettir...”
  25
  “İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel

  16
  Tîn, 95/4 -5.
  17
  İsrâ, 17/70.
  18
  Akgündüz Ahmet, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler ve İslâm, sh., 23, Nûn Yay., İst., 1996.
  19
  Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîh-i Buhârî, Edeb, 33, Çağrı Yay., 2.bsk., İst., 1982;
  Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, Zekât, H.No:53, thk., M. F. Abdülbaki,
  Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1956 . Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as, es-Sicistânî,
  Sünen, Edeb, B. 60, Çağrı Yay., İst., 1981.
  20
  Müslim, İmâre, H.No: 133; Ebû Dâvûd, Edeb, B. 115; Tirmizî, İlim, B. 14.
  21
  Buhârî, İmân, B.4; Müslim, İmân, H.No: 65; Ebû Dâvûd, Cihâd, B. 2; Tirmizî, İmân, B.12; Nesâî, Ebû
  Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Sünen, İmân, B. 9, Çağrı Yay. İst. 1981.
  22
  Buhârî, İmân, B.7; Müslim, İmân, H.No: 71.
  23
  Müslim, İmân, H.No: 204.
  24
  Buhârî, Edeb, B. 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 185, Çağrı Yay., İst., 1982.
  25
  Müslim, Birr, B.14-15; Tirmizî, Zühd, B.52. 28 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancaklı
  olanıdır.”
  26
  Esas olan insanlara yardım etmek, iyilik yapmak ve hizmet etmektir.
  Müslüman, tüm varlıklara karşı sorumlu ve görevleri olan kişidir. Hak, adâlet, şefkat,
  merhamet ve hoşgörü sahibi olan bir kimse, diğer varlıklara karşı hakkaniyete titizlik
  gösterme konusunda son derece dikkatli olacaktır. Böyle bir anlayışta olan insan, hiçbir
  canlıya zarar vermemek için çaba sarf edecektir. Hatta o, yolda insanları rahatsız edecek
  bir maddeyi bertaraf etmekle sorumlu olduğu bilincindedir.
  27
  İslâm, kötü insan tipinin
  oluşmaması için de gereken tedbirleri almış ve kötü insan tipiyle mücadele etmiştir.
  Nitekim hadiste kötülüklerle mücadele hususunda şu strateji verilmektedir: “Kim bir
  kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle
  değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki,
  bu imanın en zayıf derecesidir.”
  28
  Böylece İslâm’ın amacı üstün insanî niteliklere sahip
  bireyler yetiştirerek topluma kazandırmaktır.

  3- YAŞAM HAKKI VE CAN GÜVENLİĞİ
  İnsan haklarının en başında yaşama hakkı ve can güvenliği gelmektedir. Çünkü
  yaşam hakkı diğer tüm hakların kaynağı durumundadır. Allah’ın verdiği cana kimsenin
  kıyma hakkı yoktur. Bunun ağır bir suç olduğu Kur'ân’da şöyle anlatılır: “...Haksız yere
  bir cana kıyan kimse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Birine hayat veren kimse
  de bütün insanlara hayat vermiş gibidir.”
  29
  “Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın...”
  30
  “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.”
  31
  Yaşama hakkı ve
  güvencesi içerisinde olmayan bir kişinin dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi
  düşünülemez.
  Hz Peygamber, insan yaşamı ve değeri üzerinde çokça durmuş ve târihî vedâ
  hutbesinde “(Mü'minler), bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl
  mukaddes bir ay ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü
  tecâvüzden korunmuştur.” buyurarak
  32
  müslümanların can, mal, ırz ve namus

  26
  Tirmizî, Zühd, B. 21-22.
  27
  Bk. Müslim, Birr, H.No: 131.
  28
  Müslim, İmân, H.No:78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten, B. 11; Nesâî, İmân, B. 17.
  29
  Mâide, 5/32.
  30
  İsra, 17/33.
  31
  En’âm, 6/151.
  32
  Buhârî, Edeb, B. 43, Hacc, B. 132; Müslim, Birr, H.No: 32, Kasâme, H.No: 29-30, Hacc, H.No: 147.
  Ayrıca bk. Buhârî, Diyât, B. 6, Mezâlim, B. 33, İlim, B.37, Meğâzî, B.77, Edâhî, B.5, Hudûd, B. 9, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 29
  güvenliğine vurguda bulunmuş, insanların sulh, sükûnet içerisinde birbirlerinin
  haklarına riâyet ederek yaşamalarını istemiştir. İnsanın kendi hayatına saygı duyması
  gerektiği gibi başkalarının hayatına da saygı göstermesi gerekir. Dolayısıyla insan,
  intihar yoluyla kendi yaşamına kastedemeyeceği gibi başkalarının hayatına da
  kastedemez. Kendisiyle ve insanlarla barışık olan bir insandan böyle bir hareket
  beklenemez. Ayrıca Hz. Peygamber, intihar etmenin cezayı gerektirdiğini hadislerinde
  bildirmiştir.
  33
  Anne karnında cinayet olan kürtaj da insan yaşamına verilen değerden
  dolayı yasaklanmıştır.
  Hz. Peygamber, insanın dirisine değer verdiği gibi ölüsüne de değer vermiştir.
  Bir gün ashâbıyla otururken yanlarından bir Yahudi cenazesinin geçtiğini farkedince
  hürmeten ayağa kalkmıştır. Yanındakiler bu durumu yadırgamış olmalılar ki, “Ya
  Rasûlallah, bu bir Yahudi cenazesidir.” deyince Hz. Peygamber, “O insan değil
  midir?” cevabını vermiştir.
  34

  Tarih boyunca İslâm toplumlarında gayr-i müslim toplumlarda yaşanan kazıklı
  voyvodalar, insanların canlı canlı hayvanlara parçalattırılması, ölü insan kellelerinin
  sokaklarda dolaştırılması gibi insanlık dışı olaylar yaşanmamıştır.
  35
  Dolayısıyla
  İslam’da insanın dirisine de ölüsüne de saygı gösterilmiştir.
  İnsanın yaşama hakkı hiçbir kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi devlet
  tarafından da alınamaz. İnsanın her türlü hakkını koruyabilmesi ve bu haklarından
  faydalanabilmesi için fizikî varlığını sürdürmesi gereklidir. Bu açıdan insanlar
  “öldürülmezlik” hakkına sahiptir.
  36
  İslâm, kişilerin özel hayatıyla ilgili hususları da koruma altına almıştır. İnsanları
  kırıcı ve rencide edici hususlar olan gıybet, iftira, dedikodu, alay etmek, kusurları
  araştırmak, insanları hakir görmek, evlere izinsiz girmek, tecessüs gibi onur kırıcı şeyler
  yasaklanmıştır. Bu tür kötü huylar, insanı/toplumu huzursuz ettiği gibi, kaba kuvvetin
  kullanılmasına ve cinayetlerin işlenmesine de yol açabilir.

  Fiten, B. 8, Tevhid, B. 24; Müslim, Kasâme, H.No: 25; Ebû Davud, Sünne, B. 32; Tirmizî, Diyât,
  B.22. Hz. Peygamber’in vedâ hutbesi kütüb-i sitte’nin muhtelifler yerlerinde yer almaktadır.
  33
  Bk.Müslim, İmân, H.No:175; Tirmizî, Tıb, B. 7.
  34
  Buhârî, Cenâiz, B.50.
  35
  Batıda insanlık dışı yaşanan olaylarla ilgili bk. Thomas Paine, İnsan hakları, sh., 38-39, terc.,
  M.Osman Dostel, M.E.B.Y., İst., 1998.
  36
  Aydın Hakkı, İslâm ve Modern Hukukta İşkence, sh., 20, Beyan Yay., İst., 1997.

+ Yorum Gönder