+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Harut ve Marut ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Harut ve Marut ile ilgili hadisler


 2. sorularla islam
  Devamlı Üye

  Cevap: Harut ve Marut ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Harut ve Marut ile ilgili hadisler

  Hz. Ali, İbn Mes'ud, İbn Abbas, İbn Ömer, Ka'b el-Ahbar, es-Süddî ve el-Kelbî'den şu anlamda rivayetler gelmiştir: İdris (a.s) döneminde Adem (a.s)'ın çocukları arasında fesad alabildiğince çoğaldı. Bu bakımdan melek*ler onları ayıpladı. Bunun üzerine yüce Allah: Eğer sizler onların yerinde ol*saydınız ve onların yapılarında bulunanlar size de yerleştirilmiş olsaydı, onların işlediklerini işlerdiniz. Melekler: Seni tenzih ederiz, bizim böyle bir-şey yapmamız yakışmaz, dediler. Bunun üzerine yüce Allah: En hayırlıları*nızdan iki melek seçiniz diye buyurdu, onlar da Hârut ile Mârût'u seçtiler. Al*lah onları yere indirdi ve onlara da şehveti yerleştirdi. Aradan bir ay geçme*den adı Nabati dilinde Bîdaht, Farisîde Nâhil, Arapçada da Zühre olan bir ka*dına gönüllerini kaptırdılar. Bu kadın bir dava için yanlarına gelmişti. Kadın*la beraber olmak istediler; ancak dinine girmedikçe, şarap içip Allah'ın ha*ram kıldığı nefsi de öldürmedikçe tekliflerini kabul etmedi. Onlar kadının tek*lifini kabul edip içki de içtiler ve onunla birlikte oldular. Kendilerini gören bir adamı da öldürdüler. Bu sefer kadın onlardan kendisini söyleyerek sema*ya çıktıkları ismi öğrenmek istedi. Onlar da bu ismi kadına öğrettiler. Kadın o adı söyleyerek yükseldi ve hilkati değiştirilip yıldız yapıldı.
  Salim babasından o da Abdullah'tan rivayetle şöyle der: Bana Ka'b el-Ah-bar'ın haber verdiğine göre bu iki melek daha tam bir gün geçirmeden Al*lah'ın kendilerine haram kıldığı şeyleri işlediler.
  Bu rivayetten başka şöyle denilmektedir: Bu iki melek dünya azabı ile ahiret azabından birisini seçmekte serbest bırakıldılar, onlar da dünya azabını seçtiler. İşte bu iki melek yeryüzünün altındaki bir gizli geçitte Babil'de az-ab görmektedirler.
  Denildiğine göre; Babil Irak bölgesinin adıdır. Nihavend olduğu da söy*lenmiştir. Ata'dan gelen rivayete göre İbn Ömer, Zühre ve Süheyl yıldızları*nı gördüklerinde onlara söğüp sayar ve Süheyl, Yemen'de insanlara zulme*den bir vergi memuru idi. Zühre ise Hârût ile Mârufun birlikte olduğu ka*dındı, derdi.
  Deriz ki: Bütün bunlar zayıftır. Bu sözler, İbn Ömer'den olsun, başkasın*dan olsun uzaktır, bunların hiçbirisi sahih değildir.

+ Yorum Gönder
zuhre ve süheyl,  harut ve marut sorularla islamiyet,  harut ile marut ile ilgili hadisler