+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çalışma, rızık ve kader arasındaki ilişki nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çalışma, rızık ve kader arasındaki ilişki nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: çalışma,rızık ve kader arasındaki ilişki nedir?


  Reklam  Cevap: Kader ve Rızık


  Özellikle yiyecek ve içecek cinsinden Allah'ın canlıya ihsan ettiği her besleyici şey rızıktır.
  Kur'ân-ı Kerim'deki çeşitli açıklamalar bu ta*nımı ka*nıtlamaktadır:

  “Allah'tır ki sizi yarattı; Sonra sizi besledi; Sonra sizi öldürecek; Sonra sizi diriltecektir.”[2237];

  “Nice canlı vardır ki rızkını taşıyamaz. Onları da sizleri de besleyen Allah'dır. O, tümü duyandır, tümü bilendir.”[2238];

  “İnkâr edenlere dünya hayatı parlak gösterilmiştir. Onlar mü’min*lerle alay ederler. Oysa sakınanlar, kıyâmet gününde onlardan üstün*dürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.”[2239]

  Rızık da her olay gibi kaderin kapsamına girer. Çünkü canlının hangi şartlarda, nerede, nasıl, hangi yollarla ve ne gibi bir besin madde*sini ala*cağı ve ondan nasıl yararlanacağı ezelde Allah tarafından bilin*mek*tedir. Dolayısıyla onun, yiyecek ve içecek maddesi olarak bir şeyi al*ması, ka*zan*ması ve onu tüketmesi, yaşadığı diğer olaylardan farklı bir şey değil*dir. Ne var ki, insanın örneğin, ağzına koymak üzere eline al*dığı bir lok*mayı her*hangi bir nedenle yiyememesi, insanlar arasında öteden beri çok farklı bir olay gibi algılanmış, bu nedenle de yiyilip içi*len şeylerin rızık adı altında özel bir konu olarak işlenmesi âdet ola*gelmiştir. Bu konuda olup bitenler arasında gerçekten de insanı şaş*kın*lık içinde bırakan bazı olaylar yaşanmış*tır.

  Örneğin, bir çocuğun, tam ağzına koymak istediği et lokmasının, o sı*rada kedi tarafından kapılması, ya da elindeki süt bardağının devril*mesi belki pek şaşırtıcı değildir. Ama kazılar sırasında çıkarılan bir in*san kafa*ta*sının dişleri arasında henüz çürümemiş bir darı tanesi şaş*kınlık içinde sey*redilir*ken, kenara konduktan az sonra bir kuş tara*fın*dan gagalanarak ka*pılması daha büyük bir şaşkınlığa yol açabilmiş*tir. Bu da rızık mesele*sinin kader olayları arasında özelleştirilmiş bir konu olarak işlenmesine neden olmuş*tur. Hâlbuki rızık da, yaşanan diğer bü*tün olaylar gibi kade*rin sıradan bir parçasıdır. Öyle ki, haram lokma da rızıktır.

  Örneğin hırsız*lık malı bir yiye*ceğin, gerek hırsız ta*rafından bi*linçle yenmesi, gerekse -farkında olunma*dan - diğer biri ta*rafından yenmesi ara*sında kader açı*sından hiç bir fark yok*tur. Haram ya da he*lâl, ikisine de ye*dikleri nasip olmuştur. İkisi de kendi irâde ve seçimle*riyle bu fiili işlemiş*lerdir. Aralarındaki fark: Hırsızın so*rumlu, diğeri*nin ise mâsum olmasıdır. Bu ise yenen şeyin, kader ya da rızık olma*sıyla çelişmez. Daha doğrusu böyle bir olayın, Kur'ân'ın üslûbu dı*şında “rızık” olarak adlandırılmasının hiç bir özelliği yok*tur. Çünkü kişi*nin bir şey yiyip içmesi ile onun, giyinip ku*şanması, yürümesi, okuması, ya da herhangi bir hareket yapması ara*sında kader bakımından hiç bir fark yoktur.

  Mu'tezilîler bu noktada da Ehl-i Sünnet'ten farklı düşünmüşlerdir. Onlara göre haram lokma rızık değildir. Çünkü "Allah, kötülüğü ve ya*sak*lamış olduğu davranışları yaratmaktan münezzehtir." Bu ne*denle rı*zık için“Allah'ın, insanı yararlanmaktan yasaklamadığı şey*ler" diye spe*külatıf bir tanım yapmışlardır. Hâlbuki insanlar, Allah'ın yasakladığı bir*çok şeyleri de yiyip içmekte ve bunlardan yasaklı yollarla yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla bu tanımın tu*tar*sız olduğu açık*tır.

  Aslında rızık meselesinin taşıdığı önemi, onu, kader zinciri içinde pek anlamı olmayan yorumlarla özel bir konu haline getirmekte ara*ma*mak ge*rekir. Fakat rızkın asıl başka yönden taşıdığı bir önem vardır. O da şudur: Allah (c.c.), rızkın yaratıcısıdır, kişi ise onu, kendi irâdesiyle arayıp kazanan*dır. Helâli de haramı da hikmetiyle yaratan Allah, in*sana neyin helâl, neyin haram, neyin iyi, neyin kötü, neyin serbest ve neyin yasak olduğunu açık*lamış, ancak onu, istediğini seç*mekte özgür bırakarak ile*ride kendisini he*saba çekmek üzere de so*rumlu tutmuştur.[2240]

  Rızık hakkında bilinmesi gereken önemli bir nokta da şudur: Kişi, bilgisini, enerjisini ve imkânlarını seferber ederek, çalışıp di*din*mek, çabalayıp rızkını aramak ve bununla birlikte olanca dikka*tiyle helâ*linden kazanmak durumundadır. Bu, hem iman, hem ah*lâk, hem de hayat açısından zorunludur. Yani kişi her şeyden önce he*lâla helâl, ha*rama da ha*ram olarak inanmalı, bu iki şeyi vicdanında asla bir tut*mama*lıdır; Buna bir toplum baskısı ya da bir gelenek diye değil, bir Kur'ân ger*çeği olarak inan*malıdır.[2241] İnsanın böyle bir inançla rızık arayışı içine girmesi ise hem bir ahlâk gereği hem de ya*şayabilmek için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

  Çalışmakla rızık arasındaki ilişkiye gelince bu nokta, akılları durdu*ran bir sırla örtülüdür. Bu gizemi sonsuza dek hiç kimse çözemeye*cek*tir. Çünkü bu dünyada canının fedâ edercesine çalışıp çabalayan, akıllı, zeki, bilgili, atıl*gan, enerjik ve ahlâklı insanlar vardır ki, hayatları boyunrca bir türlü iki yakaları bir araya gelmez. Aynı zamanda öyle tembel, sü*nepe, mendebur, geçimsiz ve ahlâktan yoksun kimseler de vardır ki, nimet ve servet içinde âdetâ yüzer*ler.

  Öyle ise akıl, zekâ, enerji, disiplin, dürüstlük, ya da iman ve ahlâk ile rı*zık ilişkisinin arka planını deşmek veya merak etmek yerine, Allah (c.c.)'ın, insanlara uyguladığı bu gizemli sınavdan ibret almak ve bu sı*nav için ha*zırlıklı olmak daha doğru olur.[2242]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=verdana][COLOR=#800080]Seni yaratan, seninle beraber rızkını da yaratmıştır. O Rezzâk'tır. Senin için takdir edilen rızkı bir başkasının yemesine imkân ve ihtimal yoktur. Sen, kendi rızkını bitirmedikçe ömrün de son bulmaz. Allah Teâlâ, bir kulunu yaşatmak istemediği zaman rızkını kesiverir; bir kere de rızkı kesince, kimsenin sana rızık vermesine imkân bulunmaz.

+ Yorum Gönder
rızık kader midir,  rızık nedir,  kader ve rızık arasındaki ilişki,  rızık,  rizikin kaderle iliskisi,  kade rizik,  rızık ile kader arasındaki ilişki