+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ahlak-ı nebi kitabı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ahlak-ı nebi kitabı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: ahlak-ı nebi kitabı


  Reklam  Cevap:

  Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben: “Şüphesiz ki sen elbette pek büyük bir ahlâk üzeresin” buyurmuş olan Allâh-u Te?âlâ’ya mahsustur
  .

  Sınırsız salât-ü selâmlar: “Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyu-ran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, O’nun ah- lâkını hakkıyla örnek alan âl-i ashâbına ve cezâ gününe kadar iyilikte onlara hakkıyla uyanlara olsun.
  Cezâevindeyken: “Hapisten çıktığımda her sene Rebî?u’l-evvel ayında Rasûlüllâh (Sallâllâ- hu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif edeceğim” diye Allâh-u Te?âlâ’ya söz vermiştim.
  Baypas ameliyatı olduğum sene hâricinde Rabbim beni bu sözde durmaya muvaffak eyledi. İşte bu sene de elinizdeki bu eseri Mevlid gecesine yetiştirmek nasip oldu.

  Rabbimden niyâzım odur ki, kalan öm-rümde de beni her sene böyle hayırlı bir amele muvaffak eylesin, siz okurlarımı da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sevgisi bakımından gün be gün müzdâd eylesin. Âmin.
  Elinizdeki bu risâle, Ârif-i billâh Abdü’l-Vehhâb eş-Şa?rânî (Kuddise Sirruhu)ya âit olan “el-Ahlâku’l-Metbûliyye” isimli kitabın, Ezher Şeyhi Abdü’l-Halîm Mahmud (Rahimehullâh)ın tahkîkiyle Kâhire’deki Hassân Matbaasının 1975 yılında yaptığı baskının birinci bâbının tercümesidir.

  Aynı bölüm Yusuf en-Nebhânî (Rahimehul- lâh)ın hocası olan Hasen el-?Adevî (Kuddise Sir- ruhu)ya âit “en-Nefehâtü’ş-Şâzeliyye fî şerhi’l- Bürdeti’l-Bûsiyriyye” isimli eserde de, ayrıca Mâü’l-ayneyn (Rahimehullâh)ın “Na?tü’l-bidâyât ve tevsîfü’n-nihâyât” isimli telifinde de yer al- mıştır ki, biz bunların cilt ve sayfalarını risâlemizin sonunda beyân ettik

  Çeviren: Ahmet Mahmut Ünlü
  Yayın Yılı: 2009
  Kitap Kağıdı
  13,5x19,5 cm
  Karton Kapak
  ISBN:6054215003
  Dili: TÜRKÇE


+ Yorum Gönder