+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gavs Nedir? Günümüzde yaşayan Gavs Varmıdır? Varsa Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Gavs Nedir? Günümüzde yaşayan Gavs Varmıdır? Varsa Kimdir?

  Sual: Öncelikler Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Son zamanlarda kafam çok karıştı sorularıma inşaallah tatmin edici (inandırıcı) yanıt alabilirim.

  Gavs Nedir
  Günümüzde yaşayan Gavs Varmıdır ?
  Varsa Kimdir ?  Şimdiden Allah Razı Olsun ? 2. 2
  Muhasibi
  Editör

  Cevap: Gavs Nedir? Günümüzde yaşayan Gavs Varmıdır? Varsa Kimdir?


  Reklam  Cevap: Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı. Kutub ve kutbu'l-aktâb (kutublar kutbu) da denir. Manevî makamı esas alındığında daha çok kutup ya da kutbu'l-aktâb denildiği halde, özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda "yardım eden" anlamında gavs ya da gavsu'l-âzam (en büyük gavs) olarak anılır. Ancak gavs ve kutub kelimeleri mücerret olarak kullanıldığında gavsu'l-âzam ve kutbu'l-aktâb anlaşılır. Gavslık makamına ibâdet ve riyâzetin çokluğu ile ulaşılmaz; doğrudan doğruya Allah'ın bağışı neticesinde elde edilir.
  Mutasavvıflara göre gavs ya da gavsu'l-âzam (eşanlamda kutub ve kutbu'l-aktâb) hakikat-i Muhammediye (Muhammedî hakikat)'ın mazharıdır. Bütün kâinatın kalbi mesabesindedir. Değirmen taşının milin (kutb) çevresinde dönmesi gibi kâinat da gavsın çevresinde döner. Kâinat içindeki bütün varlıklar hayat ruhlarını gavstan alırlar. Cebrâil onun nefs-i nâtıkası (ruhu, konuşması); Mikâil kuvvei câzibesi (çekme gücü) ve Azrâil kuvve-i dâfiası (itme gücü) hükmündedir. Kâinatta dilediği gibi tasarruf eder. Tasarrufu ilmine; ilmi, Allah'ın ilmine tabidir. Zâhiriyle âlemin zâhirini, bâtınıyla âlemin bâtınını idare eder.

  Bazı mutasavvıflar gavslık (gavsiyet, kutbiyet) makamını ikiye ayırırlar. Birinci makam: İrşâd, ikinci makam: Vücud makamını oluşturur. İrşâd makamı, nübüvvetin bâtınını; vücud makamı da son nebi Hz. Muhammed'in bâtınını temsil eder. İrşâd makamı birden çok gavs tarafından temsil edilebilir, dolayısıyla aynı anda birçok gavs bulunabilir. Fakat vücud makamı ancak tek gavs tarafından işgal edilebilir; bu nedenle her yüzyılda ancak bir vücud gavsi vardır. Bu tarifte vücud gavsı, gavsu'l-âzam demektir. Gavsu'l-âzam'a ayrıca Abdullah, Abdu'l-Câmi adları da verilir.
  Gavs'ın ya da gavsu'l-âzam'ın başkanlık ettiği veliler örgütüne ricâlu'l-gayb (gayb adamları, gayb erenleri) denir. Bunlar, Kur'an'ın, "Yeri döşedik ve oraya sabit dağlar (revâsi) yerleştirdik" (Kaf, 50/7) ayetinde andığı "dağlar" mesâbesindedir. Ricâlullah, merdân-ı huda, merdân-ı gayb, hükûmet-i sûfiye gibi adlarla da anılan ricâlu'l-gayb örgütünde gavs'ın altında İmaman (iki İmam) bulunur. Sağdaki imama, İmam-ı yemîn, soldaki imama; İmam-ı yesâr denir. İmam-ı yemîn, gavs'ın hükümlerinin, imamı yesâr gavs'ın hakîkatinin mazharıdır. Gavs öldüğü zaman yerine İmam-ı yesâr geçer. Üçler de denilen gavs ile imaman'ın altında yeryüzünün dört yönünü yöneten evtâd-ı erbaa (dört direk) bulunur. Daha aşağıda ise nüceba (necibler, sekiz ya da kırk veli) ve nükebâ (nakibler, denetçiler, on ya da üçyüz veli) yeralır.

  Başka bir tasnife göre, ricâlu'l-gayb toplam dörtbin velîden oluşur. Bunlar halktan gizlidirler (mektûm). Bunlar içinde ahyâr (hayırlılar) adı verilen üçyüz velî, ilk üst grubu oluşturur. Ahyâr, işlerin yapılmasına ya da yapılmamasına karar veren ehl-i hal ve'l-akd velîler, komutan velîlerdir. Bunların üstünde kırk velîden oluşan ve abdâl, büdelâ denilen velîler; bunların üstünde de ebrâr (iyiler) denilen yedi velî yer alır. Örgütün en üst mertebelerini de dört velîden oluşan evtâd (direkler); üç velîden oluşan nükebâ (denetçiler) ve gavs (ya da gavsu'l-âzam) işgal ederler. Ricâlu'l-gayb, yardımlaşarak kâinatı idare ederler.

  Mutasavvıfların gavs ve ricâlu'l gayb hakkındaki inançlarının Kur'an ve sünnet ile temellendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İslâm bilginleri, özellikle hukukçular gavs ve ricâl inancını reddetmişlerdir. İbn Haldun Mukaddime'sinde bu inancın tasavvufa, imamlara ulûhiyet atfeden aşırı Şiî fırkalardan İsmailiye'den geçtiğini belirtir. Aynı inanç Osmanlılar döneminde de tartışılmış, aleyhte fetvalara konu olmuştur. Sözgelimi Şeyhülislam Sa'dî, gavs ve ricâl inancının küfür olduğu yolunda fetva vermiştir.

 3. 3
  @mir
  âb ü kil
  Mutasavvıfların gavs ve ricâlu'l gayb hakkındaki inançlarının Kur'an ve sünnet ile temellendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle İslâm bilginleri, özellikle hukukçular gavs ve ricâl inancını reddetmişlerdir. İbn Haldun Mukaddime'sinde bu inancın tasavvufa, imamlara ulûhiyet atfeden aşırı Şiî fırkalardan İsmailiye'den geçtiğini belirtir. Aynı inanç Osmanlılar döneminde de tartışılmış, aleyhte fetvalara konu olmuştur. Sözgelimi Şeyhülislam Sa'dî, gavs ve ricâl inancının küfür olduğu yolunda fetva vermiştir.
  aynen öyledir
  hatta masonların örgütlenme pramidine bile benziyor teşkilat yapısı

 4. 4
  Misafir
  bilmediklerinize dair yorum yapmamanız sizler için daha hayırlıdır.Farzedelim doğru değil .bize bir şey kazandırıp kaybettirmez. YA DOĞRU İSE işte ozaman inanmayanlar için helak vardır.ALLAH C.C EZAMETİ SONSUZDUR.

 5. 5
  Misafir
  zamanın gavsı adaıyaman menzılde gavsı sanı şeyh sultan bilvanısı abdulbaki el huseyını kafanızı karıştırmayın.

 6. 6
  Misafir
  evet Gavs vardır her yüz yılda gelir ve tüm zamanlara ALLAH izniyle o hükmeder

 7. 7
  Misafir
  Git menzile gör gavsi nasıl da müminlerin hidayetine vesile oluyor git gör aşkı cezbeyi ilahi muhabbeti de öyle konus kardeşim görmeden tanımadan konuşma bu şekilde konuşup helak olan çok kişi oldu dikkatli olun ahirette bu evliyalarin hakkini vermeyiz ona göre ...

 8. 8
  jerusselam
  Devamlı Üye
  bu tür alimlere saygım sonsuzdur ama evliya kimdir siz bilemesiniz ALLAH" dostu kimdir ALLAH bilir.

 9. 9
  Misafir
  Ya kardesi Milyonlarca insan bilmiyor da senmi bilirsin Allah dostu kimdir dunaynin eryerinde sofisi var bu nedemek o gavsul azam oldunun ifadesidr git menzile gor kardesin ondan sor konus ne istersen

 10. 10
  Misafir
  Zaman in gavsi menzil de

 11. 11
  Misafir
  Gavs kimdir, kime denir? kısaca

  1. 1. suya dalma, dalgıçlık. 2. yardım muavenet. 3. yardım istemek için bağırmak. 4. yardımcı, imdada yetişen. 5. allah'ın velileri, hakkında kullanılır. daha çok ünvan olarak verilir. - gavs-ı azam: tarikat kurucusu, özellikle abdülkadir geylani için kullanılır.
  2. Suya dalmak. Dalgıçlık.

 12. 12
  @hmet
  Üye
  Gavs ne demektir? Kısaca


  الغوث

  Kendisinden manevî yardım istendiğinde kutba verilen unvan.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu

gavs nedir

gavs ne demekzamanın gavsı kimdirzamanin gavsi kimdirgavs nedir kimdirgavs kimdirzamanın kutbu kimdir