+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Online oyunlara para yatırmak caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Online oyunlara para yatırmak caiz mi?


 2. İslam
  Kur'an Hadimi

  Cevap: online oyunlara para yatırmak caiz mi?


  Reklam  Cevap: İSLAMDA KUMAR NEDİR=?
  KUMARIN TANIMI NEDİR?
  HANGİ OYUNLAR KUMARA GİRER?  Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan ihtimalli bir şeye bağlı kalarak mal vermek veya almak Adı ne olursa olsun bu özelliği taşıyan para veya mal karşılığı oynanan her oyun ve ortak bahis kumardır Kolaylıkla mal çarpmak veya çarptırmak olduğu için Kur'an'da "meysir" denilen kumar, kolaylık anlamındaki "yûsr" kökünden gelmektedir
  Kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yokedip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan haksız bir kazanç yoludur Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açan kumarın her türlüsü islâm dininde haram kılınmıştır
  Bu konuda Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurulur
  "Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle ve batıl yollarla yemeyin" (el-Bakara, 2/188; en-Nisâ, 4/29)
  "Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz Şüphesiz şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister (el-Mâide, 5/90, 91; İbn Abidin Reddû'l Muhtar, İstanbul 1307, V, s 355; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dini, İstanbul 1960, II, s 766)
  Kumar ve zararları:
  Yasak ve günâh olması bakımından içki ile kumar arasında hiç bir fark yoktur Allah Teâlâ her ikisini de, aynı âyet-i kerime ile harâm kılmıştır:
  "Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden birer pisliktir Onun için siz bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz" (el-Maide, 5/90)
  Oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır Kumar, haksız yere başkasının malını almak, bile bile ortaklaşa hırsızlık yapmaktır Kumar, toplumsal bir felâkettir Dinin şiddetle yasakladığı bu yıkıcı kötülüğün pekçok âileyi sefil ve perişan ettiği her zaman görülmektedir Hırsın verdiği heyecan ile sabahlara kadar kumar masalarından ayrılmayanlar, orada, sağlıklarını, servetlerini, ahlâklarını ve vakitlerini bırakarak insanlıktan uzaklaşır; bir gün kazananlar başka bir gün kaybederler
  Kumarda kaybedilen parada çoluk-çocuğun, fakirlerin hakkı vardır Kazanılan para da meşrû değildir
  Kumar yaygınlaştıkça toplumsal zararlar artar Çalışmanın yerini tembellik alır İş hayatında verim düşer Kumar beraberinde içki, yalancılık, hırs, kin, intikam, cinayet gibi kötülükleri de getirir
  Kumar âile hayatında düzensizliklere, anlaşmazlıklara, ihmallere sebep olur Kumar yüzünden, dinini, namusunu, vatanını satan, her türlü kutsal değeri ayaklar altına alan pekçok kişi vardır
  Kumar, içki gibi çok kısa bir zamanda alışkanlık hâline gelir Bir daha ondan kurtulmak çok zor olur Bunun için içki ve kumar alışkanlığı çok tehlikeli alışkanlıklardandır
  Sonunda para kazanılan veya kaybedilen, zar, oyun kâğıtları, piyango, spor-toto, loto, müşterek bahis gibi her türlü şans oyunu kumardır
  Bütün şans oyunları başlangıçta eğlenmek ve vakit geçirmek için oynanır İnsan, kazandıkça kazanma zevki ve hırsı için oynar Kaybettikçe, kayıplarını çıkarmak için yine oynar Sonunda kumarbaz oluverir Her şeyini kumarda kaybeden, nesi varsa satan ve kumara yatıran, bütün ömrü sefalet içinde geçen, karısını ve çocuklarını mahveden kumarbazların, başlangıçta kumara bir eğlence gözü ile baktıkları unutulmamalıdır
  Sosyal bir âfet olan kumardan sakınmak kadar çevremizdeki insanları özellikle aile fertlerimizi de bundan korumak önemli bir görevdirKur'an'ı Kerimde âile bireylerinin zararlı kötü işlerden sakındırılıp, Allah ve rasûlünün istediği bir yaşantı için eğitilmesi görevi aile reislerine verilmektedir:
  "Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır " (et-Tahrîm, 66/6)
  Tavla, satranç, dama, iskambil, tenis ve bilârdo gibi oyunların hepsi kumar amacıyla oynandığı ve bunlarla kazanç elde etmek istendiği takdirde, kumar hükmünde olduklarında şüphe yoktur
  Hz Peygamber'in tavlayı yasaklayan çeşitli hadisleri vardır: "Tavla oynayan, Allah'a ve Rasûlüne âsî olmuştur" (Ebû Dâvud, Edeb, 56; İbn Mâce, Edeb, 43; Mâlik, Muvatta', 6; Ahmed b Hanbel, Müsned, IV, 394, 397, 400) "Tavla oynayıp, sonra kalkarak namaz kılanın durumu, irin ve domuz kanı ile abdest alıp, kalkarak namaz kılanın durumuna benzer" (Ahmed b Hanbel, V, 370)
  İslâm hukukçularının çoğunluğu bu hadislerdeki genel yasaklamaya bakarak, kumar amacı olsun veya olmasın tavlanın caiz olmadığını söylemişlerdir İbn el-Müseyyeb ve bazı bilginler ise, kumar amacı dışında tavla oynamanın haram olmadığı kanaatindedir İskambil ve domino oyunları da tavla ile aynı niteliktedir
  Arapça aslı "satranç" olan ve türkçeye "satranç" olarak geçen oyun ise sahâbe devrinde ortaya çıktığından, bu konuda Hz Peygamber'den sağlam bir hadis intikal etmemiştir Sahâbe ve tabiî bilginleri ile daha sonrakiler satrançla ilgili üç görüş öne sürmüşlerdir:
  Abdullah b Abbas, Ebû Hüreyre, İbn Şirîn, Hişam b Urve, Saîd b el-Müseyyeb, Saîd b el-Cübeyr gibi sahâbe ve tabii bilginlerine göre satranç oynamak mübahtır
  İmam Şâfiî'ye göre, satranç tenzihen mekruh, Ebû Hanîfe, Mâlik ve Ahmed b Hanbel'e göre ise haramdır
  Satrancın bir şans oyunundan çok, bir zekâ oyunu ve beyin sporu özelliği dikkate alınarak, bir de hakkında kesin bir yasaklama hükmünun bulunmadığına bakılarak bu sonuca ulaşılmıştır Ancak sahabenin bunu tavla'ya kıyas ettiği anlaşılmaktadır Nitekim, Abdullah b Ömer'den şöyle dediği nakledilir: "Satranç tavladan daha kötüdür" Hz Ali'nin onu, kumar türünden saydığı belirtilir (İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azım, İstanbul 1985, III, 170) Diğer yandan Yahyâ b Saîd'in, İmam Mâlik'ten şu sözleri işittiği nakledilir: "Satrançta hayır yoktur, satranç ve onun dışındaki diğer bâtıl kumar oyunlarını oynamak çirkindir (mekruh) İmam Mâlik bunları söylerken şu âyeti okuyordu: "Hakk'ın dışında sapıklıktan başka ne vardır"(Yûnus, 10/32; bk Mâlik, Muvatta, Rü'yâ, 7)
  Dama da satranç benzeri bir oyundur Tenis ve bilârdo oyunlarında ise spor hâkimdir Meşrû olmayan başka unsurlar eklenmediği takdirde mübah olmaları gerekir
  Sonuç olarak, kumar amacı olmaksızın sadece dinlenmek, eğlenmek ve zevk için oynanabilen oyunların da mübah olabilmesi için dört şart öngörülmüştür: Oyun;
  a Namazın geçmesine veya gecikmesine yol açmamalı
  b Hiçbir menfaat beklememeli
  c Oyun sırasında dilini kötü ve boş sözlerden korumalı
  d Normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına yol açmamalıdır
  Şamil İA

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Ortada karşılıklı bir para koyma söz konusu ise bu tür oyunlar haramdır. Böyle bir iddia yoksa mesele haramlıktan çıkar. Ancak bu, hiçbir sakıncası olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bu tür oyunların alışkanlık haline gelmesi, zaman israfına düşülmesi her zaman mevzu bahistir. Bu sebeple en doğru hareket böylesi oyunlara hiç bulaşmamaktır.


  İslâm, haram içermeyen spor, oyun ve eğlence çeşitlerini helal kılmıştır. Ancak bunların kumar aracı yapılmasını yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar)ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan şarap(içki) ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?"( Maide:5/90-91) buyurulmaktadır.

  Diğer bir ayette ise: " İnsan için ancak çalıştığı vardır"( Necm: 53/39) buyrularak müslümanın kazancının şansa ve tesadüfe bağlı olmayıp, çabasının ve alın terinin ürünü olması gerektiği vurgulanmaktadır.

  Bu itibarla, taraflardan birine menfaat sağlayan her türlü bahis, Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir.
  Her ne surette olursa olsun, oyun oynanarak alınan ya da verilen paralar kumardır ve kumar İslam’da büyük günahlardandır. Çayına dahi oynanmış olsa yine de kumardır.

  Dinimizde piyango, spor-toto ve loto gibi her türlü şans oyunlarından çıkan para haramdır. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ödüllü yarışma programlarına ve internet üzerinden oynanan oyunlara gelince; bunlardan kazanılan ödülün haram ya da helal oluşu, içerisinde şans barındırıp barındırmamasına, insanları tembelliğe, hayale, lükse özendirip özendirmemesine ve yarışmaya katılımcı olabilmek için, bilet satın alma, sabit telefon ücreti ödeme vb. bir yolla mali bir karşılık ödenip ödenmemesine bağlıdır.

  Buna göre, içerisinde şans barındıran, insanları tembelliğe, hayale ve lükse özendiren ve yarışmaya katılımcı olabilmek için, bilet satın alma, sabit telefon ücreti ödeme veya oyun için para ödeme vb. bir yolla mali bir karşılık ödeme zorunluluğu getiren yarışmalara katılmak caiz olmadığı gibi, böyle bir yarışmadan kazanılan ödüller de helal değildir.

  Böyle bir oyuna katılan kişinin söz konusu oyunu bir başka oyuncuya para karşılığı satmasının ve o parayı kullanmasının hükmü de aynıdır. Bu tür bir kazancın sevap beklemeksizin, fakirlere veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir.

  Sorularla İslamiyet

 4. Misafir
  merhaba kardes bisey sorucam, online oyuna para yatirmak gunahmi ? mesela oyunda bi esya var 5 dollar bunu parayla almak gunah mi ? ve bisey sorucam oyun ici esya iddaya girmek gunahmi? mesela oyunda iddalar var ama gercek para degil oyun parasi ve ya oyun esyasi.

+ Yorum Gönder
oyunlara para yatırmak günah mı,  online oyunlara para yatırmak günah mı