+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ehli kitabı ve kafirler Kafirleri dost edime konusundaki hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ehli kitabı ve kafirler Kafirleri dost edime konusundaki hadisler


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Ehli kitabı ve kafirler Kafirleri dost edime konusundaki hadisler


  Reklam  Cevap: Ehli kitabı ve kafirler Kafirleri dost edime konusundaki hadisler


  bni Cerir et-Taberî, İbni Ab-bas'tan şöyle dediğini nakletmektedir: el-Haccac b. Amr Yahudilerden KaT> b. el-Eşref, İbni Ebil-Hukayk ile Kays b. Zeyd'in antlaşmalısı idi. Bunlar Ensar-dan bir grup kimse ile birlikte onları dinlerinden çevirmek üzere bir arada bu*lunurlardı. Rifaa b. el-Münzir, Abdullah b. Cübeyr, Said b. Hayseme Ensarttan olanlara, "Şu Yahudilerden uzak durunuz, onlarla birlikte olmaktan da sakını*nız. Sizi dininizden çevirmesinler" dedilerse de kabul etmediler. Yüce Allah da bunlar hakkında, "Müminler müminleri bırakıp kâfirleri veliler edinmesin..." ayetini inzal buyurdu.Yani bu ayet-i kerime Yahudilerden bir takım kimseleri veli edinen mü*minlerden bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Müminlerden bir başka toplu*luk onları, Yahudileri veli edinmekten yahut onlarla içli dışlı olup arkadaşlık etmekten sakındırdıysa da böyle bir öğüdü kabul etmediler; Yahudilerle birlik*te olmaya, onlarla içli dışlı olmaya devam ettiler. Yüce Allah da bu ayet-i keri*meyi inzal buyurdu.Yine İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, bu ayet-i kerime Bedir asha*bından ve Akabe Biati nakiblerinden Ubade b. es-Samit hakkında nazil olmuş*tur. Bu zatın Yahudilerden anlaşmalı olduğu kimseler vardı. Resulullah (s.a.) Ahzab (Hendek) günü savaşa çıkınca Ubade dedi ki: Ey Allah'ın peygamberi, benimle birlikte beş yüz Yahudi var, benimle beraber harbe çıkmalarını uygun görüyorum. Onlarla düşmana karşı güç kazanmış oluruz. Bunun üzerine Yüce Allah, "Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri veliler edinmesin" buyruğunu in*dirdi.

+ Yorum Gönder