Konusunu Oylayın.: Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir?
 1. 07.Temmuz.2012, 23:56
  1
  Misafir

  Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir?


  Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir? Mumsema nikahım kıyıldıktan sonra düyünüm olmadan ayrıldım fakat sahih halvet ortamlarında bulundum meehir benim hakkımmı


 2. 07.Temmuz.2012, 23:56
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  nikahım kıyıldıktan sonra düyünüm olmadan ayrıldım fakat sahih halvet ortamlarında bulundum meehir benim hakkımmı

 3. 08.Temmuz.2012, 00:15
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir?
  İSLAMDA MEHİR
  Evlenme sırasında kadına bu isimle ödenen meblağ; evlilikte kadının nikâh akdi veya cinsel temasla hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimi Kitap, Sünnet ve fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine, eş anlamda; "sadûk", "saduka","nıhle", "farîza", "ecr", "hıbâ", "ukr", "alâik", "tavl" ve "nikâh" kelimeleri de kullanılır
  İslâm Hristiyanlıkta olduğu gibi kadının erkeğe verilmek üzere para biriktirilmesini (drahoma) değil de; aksine, erkeklerin kadınlara rağbetinin bir sembolü olsun diye hediye kabilinden bir meblağın ona verilmesini emretmiştir Mehir kadına değil, erkeğin üzerine vaciptir Dâru'l-İslâm'da bir kadınla cinsel temas, ya had cezasını gerektirir, ya da mehir hakkını doğurur Bu, kadına saygının bir sonucudur
  Kur'an-ı Kerîm'de mehirden söz eden çeşitli ayetler vardır Bazıları şunlardır: "Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyyesi olarak verin " (en-Nisâ, 4/4) Çoğunluğa göre, burada hitap kocalaradır Bazı bilginler hitabın velilere olduğu görüşündedir Cahiliye devrinde mehri kızın velileri alır ve adına da "nihle" derlerdi "Haram olanlar dışındaki kadınlarla evlenmeniz, namuslu olarak ve zinaya sapmaksızın yaşamak ve mallarınızdan onlara mehir vermek şartıyla size helâl kılındı Artık o kadınlardan hangisiyle yararlanmanız olmuşsa, ücretlerini belirlendiği şekliyle verin Mehir miktarını belirledikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz miktar hakkında üzerinize bir vebal yoktur" (en-Nisâ, 4/24)
  Abdullah b Abbas (ra) tan rivayet edildiğine göre, Hz Ali, Hz Fâtıma ile evlenirken Resulullah (sas) kendisine; "O'na bir şey ver" dedi Ali: "Bende bir şey yok"deyince de; "Hutamî zırhını verebilirsin" buyurdular
  Bir kadınla evlenmek isteyen bir sahabeye Allah'ın elçisi mehir vermesini bildirdi Evinden de eli boş dönünce; "Demirden bir yüzük de olsa bak" deyip, yeniden eve gönderdi Yine boş dönünce, ne miktar Kur'an-ı Kerîm bildiğini sordu ve sonunda şöyle buyurdu: "Haydi git, onu sana bildiğin Kur'an karşılığında verdim" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 170)
  Bu konudaki ayet ve hadislerden şu sonuca varılmıştır Resulullah (sas), mehirsiz hiç bir evliliğe ruhsat vermemiştir Eğer mehir vacip olmasaydı, bunu göstermek için arada bir onu terkederdi
  Diğer yandan, sahabe devrinden bu yana İslâm bilginleri mehir üzerinde icma etmişlerdir (bk es-Serahsî, el-Mebsut, V, 62 vd; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, II, 274-304; İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, II, 434 vd; el-Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, III, 86 vd; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müçtehid, II, 16 vd; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, II, 329 vd)
  Aile yuvasıyla ilgili görevlerin en güzel şekilde yerine getirilmesi için eski çağlardan beri kadınla erkek arasında bir görev bölümü yapılmıştır Erkek, evin dışındaki işlerle uğraşır ve gerektiğinde ağır işlerde çalışarak geçim için kazanç sağlar Kadın da evin yönetimi, yemeğin hazırlanması, çocukların bakım ve terbiyesiyle uğraşır Bu yüzden bütün malî yükümlülükler kadının değil, erkeğin görevidir Mehir ve bütün kapsamıyla nafaka bu yükümlülükler arasındadır Bu görev bölümü erkekle kadının yaratılışına ve ilâhî sünnete de uygundur Erkek daha güçlü olduğu için çalışıp kazanmaya daha yatkındır Kur'an'da şöyle buyurulur: "Erkekler, kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler Yani ailenin reisidirler Bunun sebebi şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır" (en-Nisâ, 4/34)
  Mehir, nikâh akdinin rükün veya şartlarından değildir Bu yüzden mehirsiz akdedilecek nikâh geçerli olur ve kadın emsal mehire hak kazanır Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
  "Kendileriyle cinsel temasta bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşamışsanız, bunda üzerinize bir sakınca yoktur" (el-Bakara, 2/236) Bu ayette, cinsel birleşmeden veya mehir tesbitinden önce kadını boşamanın geçerli olduğu belirtilmektedir Boşama ancak sahih nikâhtan sonra mümkün olduğuna göre, ayet, akit sırasında mehrin konuşulmasının ne bir rükün ve ne de bir şart olmadığına delâlet eder (el-Kâsânî, age, II, 274; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, Halebî tab'ı, II, 55, 60; İbn Rüşd, age, II, 25)
  Ukbe b Âmir (ra)'ın naklettiği şu hadis de yukarıdaki anlamı destekler Hz Peygamber bir adama: "Seni filanca kadınla evlendireyim mi?" demiş; erkeğin; "evet" demesi üzerine, kadına hitaben; "Seni filanca erkekle evlendirmeme razı oluyor musun?" diye sormuştu Kadının da "evet" demesi üzerine, onları evlendirdi Herhangi bir mehir belirlenmeksizin evlilik gerçekleşti Bu erkek vefatı sırasında şöyle dedi: "Resulullah (sas), beni filanca kadınla evlendirdi Bir mehir konuşulmadı ve kadına bir şey de vermedim Ona mehrim olarak Hayber'deki hissemi veriyorum" Kadın bu hisseyi almış ve yüz bin lira karşılığında satmıştır (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Dımaşk 1405/1985, VII, 254) Yalnız Malikîler mehri, nikâhın bir rüknü olarak kabul ederler
  Eşler mehirsiz olarak veya şarap, domuz eti gibi şer'an mal sayılmayan bir şeyi mehir yaparak evlenseler Malikîler dışında çoğunluğa göre akit geçerli olur
  Mehrin üst ve alt sınırı:
  Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir Ayette; "Onlardan birisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, içinden bir şey almayınız" (en-Nisâ, 4/20) buyurulur Hz Ömer bunu 400 dirhemle sınırlamak istemiş, aksi halde fazlanın beytü'l-mâle gelir kaydedileceğini ilân etmişti Hz Ömer'in dayandığı delil; Hz Peygamber'in eşi ve kızları için 480 dirhemden (12 okiye) daha fazla mehir verilmemesi idi Hz Ömer minberden indikten sonra Kureyşli bir kadın, yukarıdaki ayeti (en-Nisâ, 4/20) okuyarak, Allah'ın mehir için bir sınır getirmediğini, aksine, kadınları yükler dolusu mehre lâyık gördüğünü belirtti Bunun üzerine yeniden minbere çıkarak, sözünü geri aldı ve şöyle dedi:
  "Size, kadınlarınız için 400 dirhemden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım İsteyen, malından dilediği kadar verebilir" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI,168; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, Mısır, ty, IV, 283 vd)
  Ebû Hanîfe'ye göre, mehrin en az miktarı on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır Hz Peygamber devrinde bu kadar para yaklaşık iki kurbanlık koyun bedelidir Hırsızlıkta, had cezasının uygulanmasını gerektiren en az miktar bir dinar altın para olup, mehirde buna kıyas yapılmıştır Çünkü bir dinar altın para, on dirhem gümüş paraya satın alma gücünde eşit durumda idi İmam Malik'e göre mehrin en az miktarı üç dirhemdir Bu mezhep de kendi hırsızlık nisabını ölçü olarak almıştır İmam Şafiî ve Ahmed b Hanbel, en az miktar için bir sınır koymamışlardır Delilleri; mehir ayetinde malın azına bir sınır konulmamasıdır (Buhârî, Nikâh, 34-51; es-Sabûnî, Tefsîru Âyâti'l-Ahkâm, Dımaşk 1397/1977, I, 453; ez-Zühayli, age, VII, 256; Ömer Nasuhî Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1967, IV, 121-123; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s 279, 280)
  Mehrin konusu:
  Satışı veya kullanılması yasak olmayan her şey mehir olarak verilebilir Menkul ve gayrimenkul mallar, ziynet eşyası, hayvanlar, misli şeyler ve hatta menkul veya gayri- menkul bir maldan yararlanma hakkı bunlar arasındadır Ancak İslâm'ın yasak ettiği şeyler, meselâ; alkollü içkiler, domuz, ölmüş hayvan etleri mehir olamaz Bu gibi şeyler mehir yapıldığı takdirde, nikâh akdi mehirsiz yapılmış sayılır ve kadın emsal mehre hak kazanır (el-Kâsânî, age, II, 277 vd; İbn Âbidîn, age, Mısır, ty, II, 252, 458-461; el-Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, II, 143)
  Kur'an-ı Kerîmi veya helâl ve haramdan bazı dinî hükümleri öğretmenin mehir sayılıp sayılmaması fakihler arasında tartışılmıştır İlk Hanefî müçtehidlerine göre, Kur'ân ve fıkıh öğretimi mehir yerine geçmez Çünkü, helâl kılınan kadınları belirleyen ayetteki; "mallarınızla istemeniz" (en-Nisâ, 4/24) ifadesi buna engeldir Kur'an öğretimi ve benzeri ameller taat niteliğinde olup, kişi bunları Allah'a yaklaşmak için yapar Bu yüzden ilk üç Hanefî müçtehidine göre, bunun için iş akdi yapmak geçerli olmaz Böyle bir durumda kadın emsal mehre hak kazanır Çünkü bu, mal olarak karşılığı bulunmayan bir yararlanmadır
  Sonraki Hanefî fakihleri ise, Kur'ân-ı Kerîm öğretimi ve diğer dini hizmetlerin; şartların değişmesi ve geçim için insanların çok meşgul olması gibi sebeplerle olan ihtiyaç yüzünden, bir ücret karşılığında yapılabileceğine fetva verdiler Delil; Hz Peygamber'in bildiği Kur'ân-ı eşine öğretmesi karşılığında bir erkeği evlendirmesidir İlk Hanefî müctehidleri, bu hadisi te'vil ederek, mehirsiz evlendirmenin Hz Peygamber'e mahsus bir muamele olduğunu söylemişlerdir (eş-Şîrâzî, age, II, 59; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VI, 170; el-Askalânî, Bülûğu'l-Merâm, Terc A Davudoğlu, İstanbul 1967, III, 247 vd; Bilmen, age, VI, 173-175)
  Mehrin çeşitleri
  Mehir genel olarak mehr-i müsemma ve mehr-i misil olmak üzere ikiye ayrılır Mehr-i müsemma da muaccel ve müeccel diye kendi içinde ikiye ayrılır
  1 Mehr-i müsemma:
  Bu, nikâh akdi sırasında veya daha sonra eşlerin karşılıklı rıza ile belirledikleri mehirdir: "Eğer siz, onları kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce onlara bir mehir tayin etmiş bulunursanız, bu tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır" (el-Bakara, 2/237) Mehr-i müsemma da peşin verilip verilmeme durumuna göre ikiye ayrılır:
  a) Mehr-i muaccel:
  Eşlerin miktarını belirledikleri mehir, nikâh akdi sırasında ödenebileceği gibi, sonraki bir tarihte de ödenebilir İşte akit sırasında peşin olarak ödenen mehre "mehr-i muaccel (peşin mehir)" denir Eşler, mehrin miktarını belirlemekle birlikte, ödeme şeklini tesbit etmemişlerse, peşin ödenecek miktar örfe göre belirlenir Örf, tamamının peşin veya ileride ödenmesi yahut bir bölümünün, örneğin üçte birinin veya yarısının peşin, geri kalanının sonradan verilmesi şeklinde meydana gelmişse buna göre hareket edilir Çünkü mehrin ödeme şekli üzerindeki örf, aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında şart koşulmuş gibidir Hadiste; "Müslümanların güzel gördüğü şeyler Allah nezdinde de güzeldir" (Ahmed b Hanbel, Müsned, I, 379) buyurulmuştur
  Bazı fakihler, zifaftan önce kadına mehrin bir kısmını vermeyi müstehap görürler Bu konuda, Hz Ali'nin, Fâtıma (ranhâ) ile evlenirken zifaftan önce mehir olarak zırhını vermesi uygulamasına dayanırlar Bu evlilik Medine'de, Hicret'in ikinci yılında vuku bulmuş ve mehrin ödenmesi konusunda Medîne örfüne uyulmuştur (M Muhyiddîn Abdülhamîd, el-Ahvâluş-Şahsiyye, s 140, 141)
  Bugün Mısır'da geçerli olan örfe göre, genel olarak, mehrin üçte ikisi peşin alınır Fas'ta ise mehrin yarısı peşin ödenir (Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974, s 218)
  b) Mehr-i müeccel:
  Mehrin tamamını peşin olarak değil de, evlenmenin sona ermesi, beş yıl, on yıl sonunda veya kocanın ölümü halinde ödenmesi kararlaştırılabilir İşte bu şekilde, ödenmesi belirli bir vadeye bağlanmış olan mehir "mehr-i müeccel (vadeli mehir)" adını alır Bu durumda kadın, belirlenen vade gelmeden önce mehri isteyemez Miktarı belirlendiği halde, ödeme şekli belirlenmemiş olan ve bu konuda örf de bulunmayan durumlarda, mehir; boşanma veya eşlerden birisinin ölümü halinde peşine dönüşür Boşamanın kesin (bâin) veya cayılabilir (ric'î) olması arasında bir fark yoktur Ancak, ric'î boşama halinde mehir, iddetin sonunda peşin mehre dönüşür (Mehmed Zihni, Nimet-i İslâm, İstanbul 1976, s 641 vd)
  2) Mehr-i misil:
  Kadının emsaline göre takdir edilen mehir Kadın, şu durumlarda mehr-i misle hak kazanır:
  a) Nikâh akdinde mehrin zikredilmemiş olması halinde mehr-i misil gerekir Mehrin zikredilmemesi, akdin fesatını gerektirmez Çünkü nikâh, evlenecek olan çiftlerin icab-kabûlüyle tamam olur Mehir ise nikâhın rüknü değildir ve bundan dolayı nikâh akdinin inikat ve sıhhati, mehrin zikredilmesine bağlı değildir Mehir zikredilmediği halde koca vefat ederse kansı mehr-i mislini terikeden alır, kan vefat ederse vârisleri kocadan mehri misli alırlar
  b) Mehrin, tayin edilmiş olmakla birlikte mehir hakkında bilgisizliğin fazla olması (el-Cehâletü'l-fahişe) veya gayr-ı mütekavvim bir mal olarak tayin edilmesi halinde mehrî misil gerekir Mehrin ev, araba, hayvan, elbise vb şekilde mutlak olarak zikredilmesi halinde fâhiş cehaletten sözedilir ve bu durumda mehr-i misil gerekir Çünkü bu cins isimler farklı vasıflarda ve değerlerde olabileceğinden anlaşmazlık ve çekişmeye götürür Meselâ, mutlak olarak ev denildiğinde evin müstakil, büyük veya küçük olması, manzarası vb gibi problemleri beraberinde getirebilir Bunun yanında şeriatın domuz, içki gibi mütekavvim mal kabul etmediği şeylerin mehir olarak tayini halinde bunlar geçersizdir ve mehr-i misil tahakkuk eder
  c) Taraflar arasında mehr-i ortadan kaldırma konusunda bir anlaşma varsa yine mehr-i misil gerekir Mehir şâriin nikâh akdinde uyulmasını emrettiği hükümdür Bundan dolayı tarafların mehri kaldırma yetkisi yoktur Eğer akde bitişik bir şartla onu kaldırmaya teşebbüs ederlerse bu şart fâsiddir Bu durumda akit sahih ve şart geçersiz olur Bunun en önemli misâlini şigar evliliği oluşturmaktadır Şigar evliliği iki kadının mehir zikredilmeksizin birbirine karşılık olmak üzere iki erkekle evlendirilmesidir Burada nikâh akdi geçerli fakat şart geçersizdir ve mehir zikredilmediğinden mehr-i misil gerekir Şigar evliliği Ahmed b Hanbel, İmam Mâlik ve İmam Şafiî'ye göre fâsiddir (Kâsânî, Bedâyîus-Sanayi, Kahire 1327-28/1910, II, 282-283; Molla Hüsrev, Dürerü'l-Hukkâm Şerhu Gureril-Ahkâm, İstanbul 1979, I, 342; el-Fetâva'l-Hindiyye, Bulak 1315, I, 309-311; M Ebû Zehre, el-Ahvâluş-şahsiyye, Kahire 1368/1948, s 182-183; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1985, II, 6, 119-120, 140-142)
  d) Mehrin zikredilip zikredilmediği konusunda karı-koca arasında ihtilâf ortaya çıkarsa Mehr-i misil gerekir Ancak hangisi delil getirirse kabul olunur Delil getiremezlerse mehir zikredilmedi (münkir) diyenden yemin istenir Yeminden kaçınırsa (nükul), mehrin zikredildiğini söyleyenin davası sabit olur Yemin ederse mehr-i misil gerekir (Molla Hüsrev, age, I, 347)
  Mehr-i Mislin takdiri: Mehr-i misli tayin için evlenecek olan kadının babası kabîlesinden; yaş, güzellik, mal, şehir, takvâ, akıl, dine bağlılık, bekâret, iffet, ilim, edeb, güzel ahlâk, çocuk sahibi olma gibi çeşitli vasıflarda benzeri olan kadınların mehirleri dikkate alınır Bu benzerlik iki tarafın yani mehri tayin olunacak kadın ile denk ve benzeri kadınların akit sırasında sahip oldukları vasıflar itibariyle araştırılır Bu vasıfların akitten sonra artması veya eksilmesi emsalliğin meydana gelmesine zarar vermez Eğer babası tarafında benzeri bulunmazsa babasının kabîlesine denk olan kabîleden emsali kadınların mehri takdir edilir Kadının bu durumlarda benzeri bulunmadığı takdirde Mehr-i misil iki adil erkek veya bir erkek iki kadının şahadetiyle sabit olur Eğer adil şahid bulunamazsa söz yeminle beraber kocaya aittir Koca mehr-i misli tayinden kaçınırsa mehrin miktarını tayin için hâkime başvurabilir Bu hükümler, ihtilâf ortaya çıkması halindedir Eğer mihir konusunda ittifak hasıl olursa kabul olunur (el-Kâsânî, age,II, 287; M Ebû Zehra, age, s 183-184; Bilmen, age, II, 119)
  Mehrin Sahibi:
  Mehir, evlenecek olan kadının hakkıdır Babası veya dedesi mehri kadın adına alabilir, fakat ona sahip olamaz Ancak kadın razı olmazsa, velisine yapılacak mehir ödemesi geçerli değildir Kadın; küçük, akıl hastası veya bunamış olursa, bu takdirde mehir malî velâyeti haiz olan veliye verilir
  Ahmed b Hanbel, baba için, mehir yanında bir meblağ alma hakkını tanımış ve delil olarak da, Hz Şuayb'ın kızıyla evlenmek için Hz Musa'nın sekiz yıl çobanlık yapmasını delil göstermiştir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Şuayb (as), Musa ya dedi ki; bu iki kızımdan birini - sen bana sekiz yıl işçilik yapman şartıyla- sana nikâhlamak istiyorum Eğer işçiliğini on yıla tamamlarsan o da kendinden" (el-Kasas, 28/27) Bu ayet-i kerîme, karşılığında ücret alınabilen yararlanmanın mehir olabileceğine delâlet eder Diğer mezheplere göre, burada başlık parasından çok, babanın kızı adına almış olduğu mehir söz konusu olabilir Nitekim, Hz Musa'nın orada evlendirilmesi, mal-mülk sahibi olarak yeniden Mısır'a dönmesi bunu gösterir Ebû Hanîfe ve diğer bazı fakîhlere göre, kızın babasının evlenecek erkekten mehir dışında bir şey alması caiz değildir 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesinde şu hükümler yer alır: "Mehir, evlenen kadının hakkı olup, onunla çeyiz yapmağa zorlanamaz Bir kızı evlendirmek veya teslim etmek için ana-baba veya diğer hısımlarının, kocadan akçe veya benzeri şeyleri almaları memnûdur" (Hukuk-ı Aile Kararnamesi, madde, 89, 90)


 4. 08.Temmuz.2012, 00:15
  2
  Moderatör  İSLAMDA MEHİR
  Evlenme sırasında kadına bu isimle ödenen meblağ; evlilikte kadının nikâh akdi veya cinsel temasla hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimi Kitap, Sünnet ve fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine, eş anlamda; "sadûk", "saduka","nıhle", "farîza", "ecr", "hıbâ", "ukr", "alâik", "tavl" ve "nikâh" kelimeleri de kullanılır
  İslâm Hristiyanlıkta olduğu gibi kadının erkeğe verilmek üzere para biriktirilmesini (drahoma) değil de; aksine, erkeklerin kadınlara rağbetinin bir sembolü olsun diye hediye kabilinden bir meblağın ona verilmesini emretmiştir Mehir kadına değil, erkeğin üzerine vaciptir Dâru'l-İslâm'da bir kadınla cinsel temas, ya had cezasını gerektirir, ya da mehir hakkını doğurur Bu, kadına saygının bir sonucudur
  Kur'an-ı Kerîm'de mehirden söz eden çeşitli ayetler vardır Bazıları şunlardır: "Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyyesi olarak verin " (en-Nisâ, 4/4) Çoğunluğa göre, burada hitap kocalaradır Bazı bilginler hitabın velilere olduğu görüşündedir Cahiliye devrinde mehri kızın velileri alır ve adına da "nihle" derlerdi "Haram olanlar dışındaki kadınlarla evlenmeniz, namuslu olarak ve zinaya sapmaksızın yaşamak ve mallarınızdan onlara mehir vermek şartıyla size helâl kılındı Artık o kadınlardan hangisiyle yararlanmanız olmuşsa, ücretlerini belirlendiği şekliyle verin Mehir miktarını belirledikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz miktar hakkında üzerinize bir vebal yoktur" (en-Nisâ, 4/24)
  Abdullah b Abbas (ra) tan rivayet edildiğine göre, Hz Ali, Hz Fâtıma ile evlenirken Resulullah (sas) kendisine; "O'na bir şey ver" dedi Ali: "Bende bir şey yok"deyince de; "Hutamî zırhını verebilirsin" buyurdular
  Bir kadınla evlenmek isteyen bir sahabeye Allah'ın elçisi mehir vermesini bildirdi Evinden de eli boş dönünce; "Demirden bir yüzük de olsa bak" deyip, yeniden eve gönderdi Yine boş dönünce, ne miktar Kur'an-ı Kerîm bildiğini sordu ve sonunda şöyle buyurdu: "Haydi git, onu sana bildiğin Kur'an karşılığında verdim" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 170)
  Bu konudaki ayet ve hadislerden şu sonuca varılmıştır Resulullah (sas), mehirsiz hiç bir evliliğe ruhsat vermemiştir Eğer mehir vacip olmasaydı, bunu göstermek için arada bir onu terkederdi
  Diğer yandan, sahabe devrinden bu yana İslâm bilginleri mehir üzerinde icma etmişlerdir (bk es-Serahsî, el-Mebsut, V, 62 vd; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, II, 274-304; İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, II, 434 vd; el-Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, III, 86 vd; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müçtehid, II, 16 vd; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, II, 329 vd)
  Aile yuvasıyla ilgili görevlerin en güzel şekilde yerine getirilmesi için eski çağlardan beri kadınla erkek arasında bir görev bölümü yapılmıştır Erkek, evin dışındaki işlerle uğraşır ve gerektiğinde ağır işlerde çalışarak geçim için kazanç sağlar Kadın da evin yönetimi, yemeğin hazırlanması, çocukların bakım ve terbiyesiyle uğraşır Bu yüzden bütün malî yükümlülükler kadının değil, erkeğin görevidir Mehir ve bütün kapsamıyla nafaka bu yükümlülükler arasındadır Bu görev bölümü erkekle kadının yaratılışına ve ilâhî sünnete de uygundur Erkek daha güçlü olduğu için çalışıp kazanmaya daha yatkındır Kur'an'da şöyle buyurulur: "Erkekler, kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler Yani ailenin reisidirler Bunun sebebi şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır" (en-Nisâ, 4/34)
  Mehir, nikâh akdinin rükün veya şartlarından değildir Bu yüzden mehirsiz akdedilecek nikâh geçerli olur ve kadın emsal mehire hak kazanır Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
  "Kendileriyle cinsel temasta bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşamışsanız, bunda üzerinize bir sakınca yoktur" (el-Bakara, 2/236) Bu ayette, cinsel birleşmeden veya mehir tesbitinden önce kadını boşamanın geçerli olduğu belirtilmektedir Boşama ancak sahih nikâhtan sonra mümkün olduğuna göre, ayet, akit sırasında mehrin konuşulmasının ne bir rükün ve ne de bir şart olmadığına delâlet eder (el-Kâsânî, age, II, 274; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, Halebî tab'ı, II, 55, 60; İbn Rüşd, age, II, 25)
  Ukbe b Âmir (ra)'ın naklettiği şu hadis de yukarıdaki anlamı destekler Hz Peygamber bir adama: "Seni filanca kadınla evlendireyim mi?" demiş; erkeğin; "evet" demesi üzerine, kadına hitaben; "Seni filanca erkekle evlendirmeme razı oluyor musun?" diye sormuştu Kadının da "evet" demesi üzerine, onları evlendirdi Herhangi bir mehir belirlenmeksizin evlilik gerçekleşti Bu erkek vefatı sırasında şöyle dedi: "Resulullah (sas), beni filanca kadınla evlendirdi Bir mehir konuşulmadı ve kadına bir şey de vermedim Ona mehrim olarak Hayber'deki hissemi veriyorum" Kadın bu hisseyi almış ve yüz bin lira karşılığında satmıştır (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Dımaşk 1405/1985, VII, 254) Yalnız Malikîler mehri, nikâhın bir rüknü olarak kabul ederler
  Eşler mehirsiz olarak veya şarap, domuz eti gibi şer'an mal sayılmayan bir şeyi mehir yaparak evlenseler Malikîler dışında çoğunluğa göre akit geçerli olur
  Mehrin üst ve alt sınırı:
  Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir Ayette; "Onlardan birisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, içinden bir şey almayınız" (en-Nisâ, 4/20) buyurulur Hz Ömer bunu 400 dirhemle sınırlamak istemiş, aksi halde fazlanın beytü'l-mâle gelir kaydedileceğini ilân etmişti Hz Ömer'in dayandığı delil; Hz Peygamber'in eşi ve kızları için 480 dirhemden (12 okiye) daha fazla mehir verilmemesi idi Hz Ömer minberden indikten sonra Kureyşli bir kadın, yukarıdaki ayeti (en-Nisâ, 4/20) okuyarak, Allah'ın mehir için bir sınır getirmediğini, aksine, kadınları yükler dolusu mehre lâyık gördüğünü belirtti Bunun üzerine yeniden minbere çıkarak, sözünü geri aldı ve şöyle dedi:
  "Size, kadınlarınız için 400 dirhemden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım İsteyen, malından dilediği kadar verebilir" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI,168; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, Mısır, ty, IV, 283 vd)
  Ebû Hanîfe'ye göre, mehrin en az miktarı on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır Hz Peygamber devrinde bu kadar para yaklaşık iki kurbanlık koyun bedelidir Hırsızlıkta, had cezasının uygulanmasını gerektiren en az miktar bir dinar altın para olup, mehirde buna kıyas yapılmıştır Çünkü bir dinar altın para, on dirhem gümüş paraya satın alma gücünde eşit durumda idi İmam Malik'e göre mehrin en az miktarı üç dirhemdir Bu mezhep de kendi hırsızlık nisabını ölçü olarak almıştır İmam Şafiî ve Ahmed b Hanbel, en az miktar için bir sınır koymamışlardır Delilleri; mehir ayetinde malın azına bir sınır konulmamasıdır (Buhârî, Nikâh, 34-51; es-Sabûnî, Tefsîru Âyâti'l-Ahkâm, Dımaşk 1397/1977, I, 453; ez-Zühayli, age, VII, 256; Ömer Nasuhî Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1967, IV, 121-123; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s 279, 280)
  Mehrin konusu:
  Satışı veya kullanılması yasak olmayan her şey mehir olarak verilebilir Menkul ve gayrimenkul mallar, ziynet eşyası, hayvanlar, misli şeyler ve hatta menkul veya gayri- menkul bir maldan yararlanma hakkı bunlar arasındadır Ancak İslâm'ın yasak ettiği şeyler, meselâ; alkollü içkiler, domuz, ölmüş hayvan etleri mehir olamaz Bu gibi şeyler mehir yapıldığı takdirde, nikâh akdi mehirsiz yapılmış sayılır ve kadın emsal mehre hak kazanır (el-Kâsânî, age, II, 277 vd; İbn Âbidîn, age, Mısır, ty, II, 252, 458-461; el-Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, II, 143)
  Kur'an-ı Kerîmi veya helâl ve haramdan bazı dinî hükümleri öğretmenin mehir sayılıp sayılmaması fakihler arasında tartışılmıştır İlk Hanefî müçtehidlerine göre, Kur'ân ve fıkıh öğretimi mehir yerine geçmez Çünkü, helâl kılınan kadınları belirleyen ayetteki; "mallarınızla istemeniz" (en-Nisâ, 4/24) ifadesi buna engeldir Kur'an öğretimi ve benzeri ameller taat niteliğinde olup, kişi bunları Allah'a yaklaşmak için yapar Bu yüzden ilk üç Hanefî müçtehidine göre, bunun için iş akdi yapmak geçerli olmaz Böyle bir durumda kadın emsal mehre hak kazanır Çünkü bu, mal olarak karşılığı bulunmayan bir yararlanmadır
  Sonraki Hanefî fakihleri ise, Kur'ân-ı Kerîm öğretimi ve diğer dini hizmetlerin; şartların değişmesi ve geçim için insanların çok meşgul olması gibi sebeplerle olan ihtiyaç yüzünden, bir ücret karşılığında yapılabileceğine fetva verdiler Delil; Hz Peygamber'in bildiği Kur'ân-ı eşine öğretmesi karşılığında bir erkeği evlendirmesidir İlk Hanefî müctehidleri, bu hadisi te'vil ederek, mehirsiz evlendirmenin Hz Peygamber'e mahsus bir muamele olduğunu söylemişlerdir (eş-Şîrâzî, age, II, 59; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VI, 170; el-Askalânî, Bülûğu'l-Merâm, Terc A Davudoğlu, İstanbul 1967, III, 247 vd; Bilmen, age, VI, 173-175)
  Mehrin çeşitleri
  Mehir genel olarak mehr-i müsemma ve mehr-i misil olmak üzere ikiye ayrılır Mehr-i müsemma da muaccel ve müeccel diye kendi içinde ikiye ayrılır
  1 Mehr-i müsemma:
  Bu, nikâh akdi sırasında veya daha sonra eşlerin karşılıklı rıza ile belirledikleri mehirdir: "Eğer siz, onları kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce onlara bir mehir tayin etmiş bulunursanız, bu tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır" (el-Bakara, 2/237) Mehr-i müsemma da peşin verilip verilmeme durumuna göre ikiye ayrılır:
  a) Mehr-i muaccel:
  Eşlerin miktarını belirledikleri mehir, nikâh akdi sırasında ödenebileceği gibi, sonraki bir tarihte de ödenebilir İşte akit sırasında peşin olarak ödenen mehre "mehr-i muaccel (peşin mehir)" denir Eşler, mehrin miktarını belirlemekle birlikte, ödeme şeklini tesbit etmemişlerse, peşin ödenecek miktar örfe göre belirlenir Örf, tamamının peşin veya ileride ödenmesi yahut bir bölümünün, örneğin üçte birinin veya yarısının peşin, geri kalanının sonradan verilmesi şeklinde meydana gelmişse buna göre hareket edilir Çünkü mehrin ödeme şekli üzerindeki örf, aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında şart koşulmuş gibidir Hadiste; "Müslümanların güzel gördüğü şeyler Allah nezdinde de güzeldir" (Ahmed b Hanbel, Müsned, I, 379) buyurulmuştur
  Bazı fakihler, zifaftan önce kadına mehrin bir kısmını vermeyi müstehap görürler Bu konuda, Hz Ali'nin, Fâtıma (ranhâ) ile evlenirken zifaftan önce mehir olarak zırhını vermesi uygulamasına dayanırlar Bu evlilik Medine'de, Hicret'in ikinci yılında vuku bulmuş ve mehrin ödenmesi konusunda Medîne örfüne uyulmuştur (M Muhyiddîn Abdülhamîd, el-Ahvâluş-Şahsiyye, s 140, 141)
  Bugün Mısır'da geçerli olan örfe göre, genel olarak, mehrin üçte ikisi peşin alınır Fas'ta ise mehrin yarısı peşin ödenir (Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974, s 218)
  b) Mehr-i müeccel:
  Mehrin tamamını peşin olarak değil de, evlenmenin sona ermesi, beş yıl, on yıl sonunda veya kocanın ölümü halinde ödenmesi kararlaştırılabilir İşte bu şekilde, ödenmesi belirli bir vadeye bağlanmış olan mehir "mehr-i müeccel (vadeli mehir)" adını alır Bu durumda kadın, belirlenen vade gelmeden önce mehri isteyemez Miktarı belirlendiği halde, ödeme şekli belirlenmemiş olan ve bu konuda örf de bulunmayan durumlarda, mehir; boşanma veya eşlerden birisinin ölümü halinde peşine dönüşür Boşamanın kesin (bâin) veya cayılabilir (ric'î) olması arasında bir fark yoktur Ancak, ric'î boşama halinde mehir, iddetin sonunda peşin mehre dönüşür (Mehmed Zihni, Nimet-i İslâm, İstanbul 1976, s 641 vd)
  2) Mehr-i misil:
  Kadının emsaline göre takdir edilen mehir Kadın, şu durumlarda mehr-i misle hak kazanır:
  a) Nikâh akdinde mehrin zikredilmemiş olması halinde mehr-i misil gerekir Mehrin zikredilmemesi, akdin fesatını gerektirmez Çünkü nikâh, evlenecek olan çiftlerin icab-kabûlüyle tamam olur Mehir ise nikâhın rüknü değildir ve bundan dolayı nikâh akdinin inikat ve sıhhati, mehrin zikredilmesine bağlı değildir Mehir zikredilmediği halde koca vefat ederse kansı mehr-i mislini terikeden alır, kan vefat ederse vârisleri kocadan mehri misli alırlar
  b) Mehrin, tayin edilmiş olmakla birlikte mehir hakkında bilgisizliğin fazla olması (el-Cehâletü'l-fahişe) veya gayr-ı mütekavvim bir mal olarak tayin edilmesi halinde mehrî misil gerekir Mehrin ev, araba, hayvan, elbise vb şekilde mutlak olarak zikredilmesi halinde fâhiş cehaletten sözedilir ve bu durumda mehr-i misil gerekir Çünkü bu cins isimler farklı vasıflarda ve değerlerde olabileceğinden anlaşmazlık ve çekişmeye götürür Meselâ, mutlak olarak ev denildiğinde evin müstakil, büyük veya küçük olması, manzarası vb gibi problemleri beraberinde getirebilir Bunun yanında şeriatın domuz, içki gibi mütekavvim mal kabul etmediği şeylerin mehir olarak tayini halinde bunlar geçersizdir ve mehr-i misil tahakkuk eder
  c) Taraflar arasında mehr-i ortadan kaldırma konusunda bir anlaşma varsa yine mehr-i misil gerekir Mehir şâriin nikâh akdinde uyulmasını emrettiği hükümdür Bundan dolayı tarafların mehri kaldırma yetkisi yoktur Eğer akde bitişik bir şartla onu kaldırmaya teşebbüs ederlerse bu şart fâsiddir Bu durumda akit sahih ve şart geçersiz olur Bunun en önemli misâlini şigar evliliği oluşturmaktadır Şigar evliliği iki kadının mehir zikredilmeksizin birbirine karşılık olmak üzere iki erkekle evlendirilmesidir Burada nikâh akdi geçerli fakat şart geçersizdir ve mehir zikredilmediğinden mehr-i misil gerekir Şigar evliliği Ahmed b Hanbel, İmam Mâlik ve İmam Şafiî'ye göre fâsiddir (Kâsânî, Bedâyîus-Sanayi, Kahire 1327-28/1910, II, 282-283; Molla Hüsrev, Dürerü'l-Hukkâm Şerhu Gureril-Ahkâm, İstanbul 1979, I, 342; el-Fetâva'l-Hindiyye, Bulak 1315, I, 309-311; M Ebû Zehre, el-Ahvâluş-şahsiyye, Kahire 1368/1948, s 182-183; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1985, II, 6, 119-120, 140-142)
  d) Mehrin zikredilip zikredilmediği konusunda karı-koca arasında ihtilâf ortaya çıkarsa Mehr-i misil gerekir Ancak hangisi delil getirirse kabul olunur Delil getiremezlerse mehir zikredilmedi (münkir) diyenden yemin istenir Yeminden kaçınırsa (nükul), mehrin zikredildiğini söyleyenin davası sabit olur Yemin ederse mehr-i misil gerekir (Molla Hüsrev, age, I, 347)
  Mehr-i Mislin takdiri: Mehr-i misli tayin için evlenecek olan kadının babası kabîlesinden; yaş, güzellik, mal, şehir, takvâ, akıl, dine bağlılık, bekâret, iffet, ilim, edeb, güzel ahlâk, çocuk sahibi olma gibi çeşitli vasıflarda benzeri olan kadınların mehirleri dikkate alınır Bu benzerlik iki tarafın yani mehri tayin olunacak kadın ile denk ve benzeri kadınların akit sırasında sahip oldukları vasıflar itibariyle araştırılır Bu vasıfların akitten sonra artması veya eksilmesi emsalliğin meydana gelmesine zarar vermez Eğer babası tarafında benzeri bulunmazsa babasının kabîlesine denk olan kabîleden emsali kadınların mehri takdir edilir Kadının bu durumlarda benzeri bulunmadığı takdirde Mehr-i misil iki adil erkek veya bir erkek iki kadının şahadetiyle sabit olur Eğer adil şahid bulunamazsa söz yeminle beraber kocaya aittir Koca mehr-i misli tayinden kaçınırsa mehrin miktarını tayin için hâkime başvurabilir Bu hükümler, ihtilâf ortaya çıkması halindedir Eğer mihir konusunda ittifak hasıl olursa kabul olunur (el-Kâsânî, age,II, 287; M Ebû Zehra, age, s 183-184; Bilmen, age, II, 119)
  Mehrin Sahibi:
  Mehir, evlenecek olan kadının hakkıdır Babası veya dedesi mehri kadın adına alabilir, fakat ona sahip olamaz Ancak kadın razı olmazsa, velisine yapılacak mehir ödemesi geçerli değildir Kadın; küçük, akıl hastası veya bunamış olursa, bu takdirde mehir malî velâyeti haiz olan veliye verilir
  Ahmed b Hanbel, baba için, mehir yanında bir meblağ alma hakkını tanımış ve delil olarak da, Hz Şuayb'ın kızıyla evlenmek için Hz Musa'nın sekiz yıl çobanlık yapmasını delil göstermiştir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Şuayb (as), Musa ya dedi ki; bu iki kızımdan birini - sen bana sekiz yıl işçilik yapman şartıyla- sana nikâhlamak istiyorum Eğer işçiliğini on yıla tamamlarsan o da kendinden" (el-Kasas, 28/27) Bu ayet-i kerîme, karşılığında ücret alınabilen yararlanmanın mehir olabileceğine delâlet eder Diğer mezheplere göre, burada başlık parasından çok, babanın kızı adına almış olduğu mehir söz konusu olabilir Nitekim, Hz Musa'nın orada evlendirilmesi, mal-mülk sahibi olarak yeniden Mısır'a dönmesi bunu gösterir Ebû Hanîfe ve diğer bazı fakîhlere göre, kızın babasının evlenecek erkekten mehir dışında bir şey alması caiz değildir 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesinde şu hükümler yer alır: "Mehir, evlenen kadının hakkı olup, onunla çeyiz yapmağa zorlanamaz Bir kızı evlendirmek veya teslim etmek için ana-baba veya diğer hısımlarının, kocadan akçe veya benzeri şeyleri almaları memnûdur" (Hukuk-ı Aile Kararnamesi, madde, 89, 90)

 5. 08.Temmuz.2012, 00:15
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Bir kız/kadın ne zaman mehiri hakkeder? İslamda mehirin hükümleri nelerdir?

  Kadının, mehrin tamamına hak kazandığı haller:
  Kadın; sahih halvet, zifaf veya ölüm halinde mehrin tamamına hak kazanır;
  a) Sahih halvet:
  Sahih bir akitle evli bulunan eşlerin, kimsenin göremeyeceği ve istekleri dışında kimsenin giremeyeceği kapalı veya kapalı sayılan bir yerde yalnız kalmalarıdır Halvete engel olan durumların da bulunmaması gerekir Eşlerin yanında üçüncü bir kişinin bulunması, karı-kocada cinsel birleşmeye engel halin olması, küçüklük, ay hali, hastalık, farz oruçlu olmak, farz veya nafile hac için ihramda bulunmak gibi
  Sahih halvet iki durumda zifaf olmuş gibi sonuç doğurur Bu halvetten sonra kadın boşanırsa kadın tam mehre hak kazanır Çünkü kadın evlenme ümidiyle nikâhlı olarak kapalı bir yerde bulunduğu için daha sonra boşanma olursa, yeniden evlenmede nikâhtan önceki şartlarla eş bulamayabilir Halvetten sonra boşanan kadın iddet bekler Dolayısıyla da iddet nafakası, halvetten sonra en az altı ay sonra doğacak çocuğun nesebinin sabit olması gibi haklardan yararlanır
  b) Zifaf: Burada evliliğin mûteber olma şartı da aranmaz Zifaf ve sahih halvette mehrin tamamının gerekliğinin delili şu ayettir: "O kadınlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, içinden bir şey almayın" (en-Nisâ, 4/20)
  Zifaf sahih evlilikte olmuşsa kadın mehrin tamamına hak kazanır Tesbit edilen mehir yoksa mehr-i misil alır Zifaf fasit evlilikte olmuşsa, kadın mehr-i misil ile mehr-i müsemmadan hangisi daha az ise ona hak kazanır Daha önceden mehir tesbit edilmemişse, mehr-i misil alır
  Fasit nikâhta halvet, zifaf hükmünde değildir (el-Kâsânî, age, II, 335; "Halvet" maddesi)
  c) Eşlerden birinin ölümü:
  Kadın vefat ederse, mirasçıları, mehri mirastaki paylarına göre bölüşürler Kocası da dörtte bir veya ikide bir mirasçı olacağı için mehri o ölçüde eksik verir Koca vefat ederse, kadın, terikeden mehir miktarını ayrıca alır (İbn Rüşd, age, II, 20)
  Mehrin yarısının ödeneceği haller:
  Sahih evlilik, zifaf veya sahih halvetten önce kocanın fiiliyle sona ermişse, kadın mehr-i müsemmanın yarısını alabilir Mehrin tamamı peşin olarak tidenmişse, kadın bunun yarısını kocasına iade etmek zorunda bulunur Delil şu ayettir: "Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce mehir tesbit etmiş olursanız, o halde tayin ettiğiniz o mehrin yarısı onlarındır" (el-Bakara, 2/237)
  Bu ayet hükmüne göre, kadının yarı mehir almasının şartları şunlardır: a) Mehir daha önceden tesbit edilmiş olacak b) Koca, karısını zifaftan önce boşamış olacak c) Kadın mehir hakkından vazgeçmemiş bulunacak
  Burada evlilik boşama ile sona erebileceği gibi fesih, ile Lian, kocanın iktidarsızlığı, İslâm dinini terketmesi, karısı müslüman olduğu halde kendisinin İslâm'a girmekten kaçınması, karının usul ve fürûuna hürmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi halleriyle de sona erebilir Bütün bu durumlarda evliliğin sona ermesi kocanın fiili ile olmuş bulunur ve kadın yarı mehre hak kazanır Yeter ki bu ayrılık cinsel birleşmeden önce vuku bulsun Bu çeşit ayrılıkta kadına iddet gerekmez (el-Kâsânî, age, II, 296 vd; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II, 438-439)
  Yukarıdaki durumlarda evlilik yine zifaftan önce ve kocanın fiiliyle olur, fakat verilecek mehir miktarı belirlenmemiş olursa kadına muta denen bir teselli hediyesi vermek gerekir (bk el-Bakara, 2/236) Muta; kocanın; mal, elbise veya yiyecek olarak boşanmış hanımına verdiği şeylere denir Ayette mutanın miktarı belirlenmemiş ve bu husus içtihada bırakılmıştır Ebû Hanîfe'ye göre, mutanın en azı bir elbise, baş örtüsü ve bir yorgan olup, mehr-i mislin yarısından çok olamaz (es-Serahsî, el-Mebsût, V, 82, 83; es-Sabûnî, age, I, 379-380; M Zihni, age, s 441 vd)
  Kadına mehir vermenin gerekmediği durumlar:
  İki durumda kadına mehir vermek gerekmez
  a) Evlenme akdi fasit olur (bk "Nikâh" mad) ve koca karısını zifaftan önce boşarsa, erkeğin mehir veya mut'a vermesi gerekmez Bura evliliğin karşılıklı rıza ile veya hâkimin hükmü sona ermesi sonucu değiştirmez
  b) Evlilik akdi sahih olur, fakat, gerçek veya hükmî (sahih halvet sûretiyle) zifaftan önce kadının fiiliyle ayrılık vuku bulursa, kadın yine birşey alamaz Kadının küçük evlendirilmesi halinde bulûğ muhayyerliği hakkını kullanması, irtidat etmesi veya kocası İslâm'a giren ve ehl-i kitap olmayan kadının, müslüman olmaktan kaçınması hallerinde evlilik akdi kadın tarafından veya kadın sebebiyle sona ermiş sayılır Kadının, kocasının usul veya fürûundan birisiyle hurmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi, meselâ zina etmesi veya bunlardan birisiyle sevişmesi halinde de evlilik kadın tarafından sona erdirilmiş sayılır (el-Kâsânî, age, II, 336, 337)
  Sonuç olarak mehir evlilik hayatı süresince kadın için bir yedek akçe niteliğindedir Kadının aniden kocasını kaybetmesi veya boşanmaları hâlinde, kocasının evinde kalması zorlaşabileceği için, kendisine yeni bir hayat programı hazırlayıncaya kadar mehir ona bir destek olur En az mehir miktarının iki tane kurbanlık koyun parası kadar olduğu, üst sınırının ise dört yüz dirhemin de üstünde olabileceği, Hz Peygamber devrinde, yaklaşık beş dirheme bir kurbanlık koyun alındığı dikkate alınırsa, böyle bir gerçek mehrin, önemli bir yedek akçe teşkil edeceği açıktır

  Hamdi DÖNDÜREN Saffet KÖSE


 6. 08.Temmuz.2012, 00:15
  3
  Moderatör
  Kadının, mehrin tamamına hak kazandığı haller:
  Kadın; sahih halvet, zifaf veya ölüm halinde mehrin tamamına hak kazanır;
  a) Sahih halvet:
  Sahih bir akitle evli bulunan eşlerin, kimsenin göremeyeceği ve istekleri dışında kimsenin giremeyeceği kapalı veya kapalı sayılan bir yerde yalnız kalmalarıdır Halvete engel olan durumların da bulunmaması gerekir Eşlerin yanında üçüncü bir kişinin bulunması, karı-kocada cinsel birleşmeye engel halin olması, küçüklük, ay hali, hastalık, farz oruçlu olmak, farz veya nafile hac için ihramda bulunmak gibi
  Sahih halvet iki durumda zifaf olmuş gibi sonuç doğurur Bu halvetten sonra kadın boşanırsa kadın tam mehre hak kazanır Çünkü kadın evlenme ümidiyle nikâhlı olarak kapalı bir yerde bulunduğu için daha sonra boşanma olursa, yeniden evlenmede nikâhtan önceki şartlarla eş bulamayabilir Halvetten sonra boşanan kadın iddet bekler Dolayısıyla da iddet nafakası, halvetten sonra en az altı ay sonra doğacak çocuğun nesebinin sabit olması gibi haklardan yararlanır
  b) Zifaf: Burada evliliğin mûteber olma şartı da aranmaz Zifaf ve sahih halvette mehrin tamamının gerekliğinin delili şu ayettir: "O kadınlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, içinden bir şey almayın" (en-Nisâ, 4/20)
  Zifaf sahih evlilikte olmuşsa kadın mehrin tamamına hak kazanır Tesbit edilen mehir yoksa mehr-i misil alır Zifaf fasit evlilikte olmuşsa, kadın mehr-i misil ile mehr-i müsemmadan hangisi daha az ise ona hak kazanır Daha önceden mehir tesbit edilmemişse, mehr-i misil alır
  Fasit nikâhta halvet, zifaf hükmünde değildir (el-Kâsânî, age, II, 335; "Halvet" maddesi)
  c) Eşlerden birinin ölümü:
  Kadın vefat ederse, mirasçıları, mehri mirastaki paylarına göre bölüşürler Kocası da dörtte bir veya ikide bir mirasçı olacağı için mehri o ölçüde eksik verir Koca vefat ederse, kadın, terikeden mehir miktarını ayrıca alır (İbn Rüşd, age, II, 20)
  Mehrin yarısının ödeneceği haller:
  Sahih evlilik, zifaf veya sahih halvetten önce kocanın fiiliyle sona ermişse, kadın mehr-i müsemmanın yarısını alabilir Mehrin tamamı peşin olarak tidenmişse, kadın bunun yarısını kocasına iade etmek zorunda bulunur Delil şu ayettir: "Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce mehir tesbit etmiş olursanız, o halde tayin ettiğiniz o mehrin yarısı onlarındır" (el-Bakara, 2/237)
  Bu ayet hükmüne göre, kadının yarı mehir almasının şartları şunlardır: a) Mehir daha önceden tesbit edilmiş olacak b) Koca, karısını zifaftan önce boşamış olacak c) Kadın mehir hakkından vazgeçmemiş bulunacak
  Burada evlilik boşama ile sona erebileceği gibi fesih, ile Lian, kocanın iktidarsızlığı, İslâm dinini terketmesi, karısı müslüman olduğu halde kendisinin İslâm'a girmekten kaçınması, karının usul ve fürûuna hürmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi halleriyle de sona erebilir Bütün bu durumlarda evliliğin sona ermesi kocanın fiili ile olmuş bulunur ve kadın yarı mehre hak kazanır Yeter ki bu ayrılık cinsel birleşmeden önce vuku bulsun Bu çeşit ayrılıkta kadına iddet gerekmez (el-Kâsânî, age, II, 296 vd; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II, 438-439)
  Yukarıdaki durumlarda evlilik yine zifaftan önce ve kocanın fiiliyle olur, fakat verilecek mehir miktarı belirlenmemiş olursa kadına muta denen bir teselli hediyesi vermek gerekir (bk el-Bakara, 2/236) Muta; kocanın; mal, elbise veya yiyecek olarak boşanmış hanımına verdiği şeylere denir Ayette mutanın miktarı belirlenmemiş ve bu husus içtihada bırakılmıştır Ebû Hanîfe'ye göre, mutanın en azı bir elbise, baş örtüsü ve bir yorgan olup, mehr-i mislin yarısından çok olamaz (es-Serahsî, el-Mebsût, V, 82, 83; es-Sabûnî, age, I, 379-380; M Zihni, age, s 441 vd)
  Kadına mehir vermenin gerekmediği durumlar:
  İki durumda kadına mehir vermek gerekmez
  a) Evlenme akdi fasit olur (bk "Nikâh" mad) ve koca karısını zifaftan önce boşarsa, erkeğin mehir veya mut'a vermesi gerekmez Bura evliliğin karşılıklı rıza ile veya hâkimin hükmü sona ermesi sonucu değiştirmez
  b) Evlilik akdi sahih olur, fakat, gerçek veya hükmî (sahih halvet sûretiyle) zifaftan önce kadının fiiliyle ayrılık vuku bulursa, kadın yine birşey alamaz Kadının küçük evlendirilmesi halinde bulûğ muhayyerliği hakkını kullanması, irtidat etmesi veya kocası İslâm'a giren ve ehl-i kitap olmayan kadının, müslüman olmaktan kaçınması hallerinde evlilik akdi kadın tarafından veya kadın sebebiyle sona ermiş sayılır Kadının, kocasının usul veya fürûundan birisiyle hurmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi, meselâ zina etmesi veya bunlardan birisiyle sevişmesi halinde de evlilik kadın tarafından sona erdirilmiş sayılır (el-Kâsânî, age, II, 336, 337)
  Sonuç olarak mehir evlilik hayatı süresince kadın için bir yedek akçe niteliğindedir Kadının aniden kocasını kaybetmesi veya boşanmaları hâlinde, kocasının evinde kalması zorlaşabileceği için, kendisine yeni bir hayat programı hazırlayıncaya kadar mehir ona bir destek olur En az mehir miktarının iki tane kurbanlık koyun parası kadar olduğu, üst sınırının ise dört yüz dirhemin de üstünde olabileceği, Hz Peygamber devrinde, yaklaşık beş dirheme bir kurbanlık koyun alındığı dikkate alınırsa, böyle bir gerçek mehrin, önemli bir yedek akçe teşkil edeceği açıktır

  Hamdi DÖNDÜREN Saffet KÖSE
+ Yorum Gönder