Konusunu Oylayın.: Kuran kursu resmi yönetmeliği

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kuran kursu resmi yönetmeliği
 1. 11.Haziran.2012, 15:14
  1
  Misafir

  Kuran kursu resmi yönetmeliği

 2. 11.Haziran.2012, 15:14
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  kuran kursu yönetmeliği

 3. 11.Haziran.2012, 15:33
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Kuran kursu resmi yönetmeliği
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARI İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23982

  ***07/04/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 39. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Kur'an kurslarının, Kur'an kursu öğrenci yurt veya pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkanlığa bağlı Kur'an kursları, Kur'an kursu öğrencileri, yurt veya pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

  b) Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini,

  c) Müftü; İl ve ilçe müftülerini,

  d) Müdür; Kur'an kursları müdürünü,

  e) Kurs Yöneticisi; Kur'an kursu yöneticisini,

  f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmeliğe göre açılan yurt veya pansiyonların yöneticisini,

  g) Öğretici; Kur'an kursu öğreticisini,

  h) Nöbetçi Öğretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ve sorunları ile ilgilenen görevliyi,

  ı) Geçici Öğretici; bu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öğreticileri,

  i) Öğrenci; Kurslara devam edenleri,

  j) Kurs; Arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak ve İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için açılan Kur'an kurslarını,

  k) Yaz Kursu; İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz aylarında açılan Kur'an kurslarını,

  l) Yurt veya pansiyon; Kur'an kursunda okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

  m) (Mülga bend: 23/12/2003 - 25325 S. R.G. Yön./1. md.) ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Kur'an Kursları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kur'an Kurslarının Amacı

  Kursların amacı

  Madde 5 - Kur'an kurslarının amacı, nitelikleri uygun olan vatandaşlara;

  a) Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak, yüzünden okumayı öğretmek,

  b) Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvid, tashih-i huruf ve talim) uygulamalı olarak öğretmek,

  c) İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek,

  d) Hafızlık yaptırmak,

  e) İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı (sireti) hakkında bilgiler vermektir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı

  Madde 6 - Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

  Kurs binaları, imkanlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri bu açıdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

  Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.

  Gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Diyanet İşleri Başkanlığına vermesi şarttır.

  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Açılış şartları

  Madde 7 - Bir yerde kurs açılabilmesi için;

  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,

  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

  d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanuni temsilcilerinin başvurması,

  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması, gereklidir.

  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz.

  Kayıt şartları

  Madde 8 - Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

  b) İlköğretimi bitirmiş olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler

  Madde 9 - Kursa kayıt olacaklardan;

  a) Dilekçe,

  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği, yaz Kur'an kursları için ise ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği,

  c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

  d) 2 adet vesikalık fotoğraf, istenir.

  Kayıt işlemleri

  Madde 10 - Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl Eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde Ekim ayında da kayıt yapılabilir.

  Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları halinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

  Öğrenci durum çizelgeleri

  Madde 11 - Kursa devam eden öğrencilerin öğrenci durum çizelgeleri, hafızlığa çalışan ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere Ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların kız-erkek olarak sayıları en geç Kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

  Öğrenci nakli

  Madde 12 - Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri halinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme

  Madde 13 - Aşağıdaki hallerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

  b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan, tutum ve davranışları İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile bağdaşmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı halde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanlar.

  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin yurt veya pansiyonla da ilişkileri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu

  Madde 14 - Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30'a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30'u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı elverişli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması

  Madde 15 - Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

  Madde 16 - Kursta eğitim-öğretim, Ekim ayının ilk haftasında başlar, Mayıs ayının son haftasında sona erer.

  Hafızlık yapacakların seçimi

  Madde 17 - Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, komisyonca örneği Başkanlıkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kayıtla ilgili diğer belgelerle birlikte öğrenci dosyasında saklanır.

  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, hafızlıklarını tamamlayıncaya kadar iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

  Dinlenme tatili

  Madde 18 - Kur'an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur'an kursları da kendiliğinden tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

  Madde 19 - Kurslarda haftalık ders saatleri:

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda: 18 saat Kur'an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlak dersi olarak 24 saat zorunlu ders yapılır.

  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda; haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur'an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlak dersi için ayrılır.

  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim - öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

  Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim

  Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

  Madde 20 - Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

  Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

  Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

  Madde 21 - (Değişik madde: 23/12/2003 - 25325 S. R.G. Yön./3. md.)

  Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur'an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur'an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

  Kur'an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

  Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

  Madde 22 - Öğrencisi bulunmayan kursların öğreticileri, yaz aylarında öğretici ihtiyacı olan başka kurslarda müftülükçe geçici olarak görevlendirilebilir.

  Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

  Madde 23 - Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

  İzinler

  Madde 24 - Kur'an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.

  Ek ders ücretleri

  Madde 25 - Kurslarda yönetici ve öğretici olanlar ile öğreticilikte geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretleri, 29/08/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar'a göre ödenir.

  En az beş öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, öğretimin devam etmesi kaydıyla ek ders ücreti yıl boyunca ödenir.

  Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

  Madde 26 - Kursta, Başkanlık ve diğer resmi kurum ve kuruluşların yayınları ile Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur'an-ı Kerimler bulundurulamaz ve öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasi nitelikte etkinliklere izin verilmez.

  Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

  Madde 27 - Kurslarda, Kur'an kurslarını tanıtmak, Kur'an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışındaki vaaz, konferans, seminer ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sınavlar ve Belge İşlemleri

  Sınav komisyonları

  Madde 28 - Kursta Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur'an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

  Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

  Sınavların şekli ve zamanı

  Madde 29 - Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler için;

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma,

  b) Hafızlık tespit, sınavları yapılır.

  Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kursunu bitirme sınavı, her öğretim yılı sonunda, derslerin kesildiği günü izleyen ilk Pazartesi gününden itibaren programda yer alan konulardan sözlü olarak yapılır.

  Hafızlık tespit sınavı ise Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

  Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur'an kurslarına devam edip önceki yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

  Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur'an kursu öğrencileri ile dışarıdan sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihine kadar Başkanlığa gönderirler.

  Kur'an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi verilir. Sınava girecekler, sınava giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı olan iki adet vesikalık fotoğrafı yanlarında bulundururlar.

  Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Değerlendirme

  Madde 30 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

  Hafızlığa çalışmış olan öğrencilerin hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme ise, sadece Kur'an-ı Kerim'i hıfz için 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan alınması şarttır.

  Belge işlemleri

  Madde 31 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere Başkanlıkça bastırılan ve müdür veya yönetici tarafından imzalanıp ilgili müftü tarafından onaylanan Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenenlere mahsus Kur'an Kursu Bitirme Belgesi verilir.

  Bu belgeler, müftülüklerde bulunan belge defterine kaydedildikten sonra ilgililere imza karşılığında teslim edilir.

  Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.


 4. 11.Haziran.2012, 15:33
  2
  Moderatör  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARI İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23982

  ***07/04/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 39. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Kur'an kurslarının, Kur'an kursu öğrenci yurt veya pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkanlığa bağlı Kur'an kursları, Kur'an kursu öğrencileri, yurt veya pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

  b) Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini,

  c) Müftü; İl ve ilçe müftülerini,

  d) Müdür; Kur'an kursları müdürünü,

  e) Kurs Yöneticisi; Kur'an kursu yöneticisini,

  f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmeliğe göre açılan yurt veya pansiyonların yöneticisini,

  g) Öğretici; Kur'an kursu öğreticisini,

  h) Nöbetçi Öğretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ve sorunları ile ilgilenen görevliyi,

  ı) Geçici Öğretici; bu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öğreticileri,

  i) Öğrenci; Kurslara devam edenleri,

  j) Kurs; Arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak ve İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için açılan Kur'an kurslarını,

  k) Yaz Kursu; İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz aylarında açılan Kur'an kurslarını,

  l) Yurt veya pansiyon; Kur'an kursunda okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

  m) (Mülga bend: 23/12/2003 - 25325 S. R.G. Yön./1. md.) ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Kur'an Kursları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kur'an Kurslarının Amacı

  Kursların amacı

  Madde 5 - Kur'an kurslarının amacı, nitelikleri uygun olan vatandaşlara;

  a) Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak, yüzünden okumayı öğretmek,

  b) Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvid, tashih-i huruf ve talim) uygulamalı olarak öğretmek,

  c) İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek,

  d) Hafızlık yaptırmak,

  e) İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı (sireti) hakkında bilgiler vermektir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı

  Madde 6 - Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

  Kurs binaları, imkanlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri bu açıdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

  Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.

  Gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Diyanet İşleri Başkanlığına vermesi şarttır.

  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Açılış şartları

  Madde 7 - Bir yerde kurs açılabilmesi için;

  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,

  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

  d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanuni temsilcilerinin başvurması,

  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması, gereklidir.

  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz.

  Kayıt şartları

  Madde 8 - Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

  b) İlköğretimi bitirmiş olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler

  Madde 9 - Kursa kayıt olacaklardan;

  a) Dilekçe,

  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği, yaz Kur'an kursları için ise ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği,

  c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

  d) 2 adet vesikalık fotoğraf, istenir.

  Kayıt işlemleri

  Madde 10 - Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl Eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde Ekim ayında da kayıt yapılabilir.

  Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları halinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

  Öğrenci durum çizelgeleri

  Madde 11 - Kursa devam eden öğrencilerin öğrenci durum çizelgeleri, hafızlığa çalışan ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere Ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların kız-erkek olarak sayıları en geç Kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

  Öğrenci nakli

  Madde 12 - Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri halinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme

  Madde 13 - Aşağıdaki hallerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

  b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan, tutum ve davranışları İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile bağdaşmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı halde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanlar.

  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin yurt veya pansiyonla da ilişkileri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu

  Madde 14 - Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30'a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30'u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı elverişli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması

  Madde 15 - Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

  Madde 16 - Kursta eğitim-öğretim, Ekim ayının ilk haftasında başlar, Mayıs ayının son haftasında sona erer.

  Hafızlık yapacakların seçimi

  Madde 17 - Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, komisyonca örneği Başkanlıkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kayıtla ilgili diğer belgelerle birlikte öğrenci dosyasında saklanır.

  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, hafızlıklarını tamamlayıncaya kadar iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

  Dinlenme tatili

  Madde 18 - Kur'an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur'an kursları da kendiliğinden tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

  Madde 19 - Kurslarda haftalık ders saatleri:

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda: 18 saat Kur'an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlak dersi olarak 24 saat zorunlu ders yapılır.

  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda; haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur'an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlak dersi için ayrılır.

  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim - öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

  Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim

  Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

  Madde 20 - Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

  Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

  Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

  Madde 21 - (Değişik madde: 23/12/2003 - 25325 S. R.G. Yön./3. md.)

  Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur'an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur'an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

  Kur'an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

  Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

  Madde 22 - Öğrencisi bulunmayan kursların öğreticileri, yaz aylarında öğretici ihtiyacı olan başka kurslarda müftülükçe geçici olarak görevlendirilebilir.

  Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

  Madde 23 - Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

  İzinler

  Madde 24 - Kur'an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.

  Ek ders ücretleri

  Madde 25 - Kurslarda yönetici ve öğretici olanlar ile öğreticilikte geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretleri, 29/08/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar'a göre ödenir.

  En az beş öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, öğretimin devam etmesi kaydıyla ek ders ücreti yıl boyunca ödenir.

  Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

  Madde 26 - Kursta, Başkanlık ve diğer resmi kurum ve kuruluşların yayınları ile Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur'an-ı Kerimler bulundurulamaz ve öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasi nitelikte etkinliklere izin verilmez.

  Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

  Madde 27 - Kurslarda, Kur'an kurslarını tanıtmak, Kur'an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışındaki vaaz, konferans, seminer ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sınavlar ve Belge İşlemleri

  Sınav komisyonları

  Madde 28 - Kursta Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur'an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

  Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

  Sınavların şekli ve zamanı

  Madde 29 - Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler için;

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma,

  b) Hafızlık tespit, sınavları yapılır.

  Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kursunu bitirme sınavı, her öğretim yılı sonunda, derslerin kesildiği günü izleyen ilk Pazartesi gününden itibaren programda yer alan konulardan sözlü olarak yapılır.

  Hafızlık tespit sınavı ise Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

  Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur'an kurslarına devam edip önceki yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

  Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur'an kursu öğrencileri ile dışarıdan sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihine kadar Başkanlığa gönderirler.

  Kur'an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi verilir. Sınava girecekler, sınava giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı olan iki adet vesikalık fotoğrafı yanlarında bulundururlar.

  Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Değerlendirme

  Madde 30 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

  Hafızlığa çalışmış olan öğrencilerin hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme ise, sadece Kur'an-ı Kerim'i hıfz için 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan alınması şarttır.

  Belge işlemleri

  Madde 31 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere Başkanlıkça bastırılan ve müdür veya yönetici tarafından imzalanıp ilgili müftü tarafından onaylanan Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenenlere mahsus Kur'an Kursu Bitirme Belgesi verilir.

  Bu belgeler, müftülüklerde bulunan belge defterine kaydedildikten sonra ilgililere imza karşılığında teslim edilir.

  Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

 5. 11.Haziran.2012, 15:34
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Kuran kursu resmi yönetmeliği

  ALTINCI BÖLÜM : Yaz Kursları

  Yaz kursları

  Madde 32 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır Ancak, bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz

  Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe açılacak bu kurslara tahsis edilebilir Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir

  ( Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Bu kurslarda günde üç saat eğitim-öğretim yapılır Bu sürenin iki saati Kur'an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılır

  (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Yaz Kur'an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir

  Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz

  (Mülga fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md )

  Akşam Kursları

  Madde 32/A - (Mülga madde: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/5 md)

  YEDİNCİ BÖLÜM : Camilerde Kur'an Eğitimi

  Camilerde Kur'an-ı Kerim Eğitimi

  Madde 33 - Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki amirin onayı ile camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilebilir Eğitimlerde, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip, müezzin-kayyımlar, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i ve gerekli dini bilgileri öğretirler

  Bu eğitimlere ilköğretim çağını geçenler katılabilir Müracaat çok olduğu takdirde, ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler

  Eğitime katılan her gruba her gün iki saat ders verilir Bu derslerde, Bakanlıkça kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Öğrenci Yurt veya Pansiyonları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Açılış ve Yönetim

  Açılış

  Madde 34 - Yurt veya pansiyonlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilerin barınma ve beslenmelerini sağlamak üzere, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile açılır

  Açılışta aranacak belgeler

  Madde 35 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binanın, kullanış amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğuna dair:

  a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğü veya belediye fen işleri müdürlüğü teknik raporu,

  b) Sağlık müdürlüğü raporu,

  c) Milli eğitim müdürlüğü raporu,

  d) İtfaiye müdürlüğü raporu, aranır

  Yurt veya pansiyonların açılışında aranacak fiziki şartlar

  Madde 36 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binalarda açılış izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır

  a) Bina; kargir, prefabrike veya betonarme olmalı, giriş ve servis kapıları bulunmalı,

  b) Binanın tamamı Başkanlığa en az üç yıllık tahsis edilmiş olmalı,

  c) Bina içinde;

  1 - Yönetici odası,

  2 - Ziyaretçi odası,

  3 - Etüd ve çalışma odası,

  4 - Kitaplık,

  5 - Yatakhane,

  6 - Revir,

  7 - 15 öğrenci için en az bir adet WC,

  8 - 25 öğrenci için en az bir adet banyo,

  9 - 10 öğrenci için en az bir adet lavabo,

  10 - Lokal veya kantin,

  11 - Yemekhane,

  12 - Mutfak, kiler, bulaşık yıkama yeri,

  13 - Yedek su deposu,

  14 - Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

  15 - Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

  16 - Telefon, bulunmalıdır

  Hizmete açılma ve kapanma zamanı

  Madde 37 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/6 md) Yurt veya pansiyonlar eğitim-öğretim yılı devamınca hizmete açık bulundurulur Yurt veya pansiyonların kapanış saatleri, bulundukları şehirlerin özellikleri ile ulaşım durumu dikkate alınarak yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından tespit edilir, müftünün onayı ile uygulanır

  Öğrenciler yurt veya pansiyondaki etüd, yemek ve yatış saatleri ile yurt veya pansiyonun kapanış saatine riayet etmek mecburiyetindedirler

  Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulü

  Madde 38 - Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulünde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır

  a) Öksüz ve yetim olanlar,

  b) Fakir olanlar,

  c) Anne ve babaları yurt dışında olanlar,

  d) Mahrumiyet bölgesinde olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler,

  e) Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler

  İKİNCİ BÖLÜM : Yurt veya Pansiyon Yönetimi

  Yönetim

  Madde 39 - Kur'an kursu öğrencilerinin barındığı yurt veya pansiyonların yönetimi ve diğer hizmetleri müftülüklerce sağlanır

  Müftü bu hizmetleri yürütmek üzere, Kur'an kursu müdürünü veya kurs öğreticilerinden birini veya bunların bulunmaması halinde müftülük personelinden veya din görevlilerinden uygun görülecek birini mülki amirin onayı ile görevlendirir Yurt veya pansiyon görevlileri de aynı usulle görevlendirilir

  Yurt veya pansiyon yöneticisi, yurt veya pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müftüye karşı sorumludur

  Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri

  Madde 40 - Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonu yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetir

  b) Öğrencilerin yurt veya pansiyona kayıt ve kabullerini yapar, beslenme, barınma, ısınma, genel kültürlerini geliştirme ve spor yapma ihtiyaçlarını karşılar Sağlık problemleri ile ilgilenir Eğitimlerine yardımcı olur

  c) Yurt veya pansiyonda disiplin, temizlik, tertip ve düzeni sağlar Özellikle banyo, çamaşırhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların daima temiz ve tertipli olmasını temin eder Yurt veya pansiyonun genel temizliğinin yapılmasını sağlar

  d) Yurt veya pansiyona kayıtlı olmayan öğrenciler ile yabancıların yurt veya pansiyonda barındırılmalarını önler

  e) Etüdlerin zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlar

  f) Yurt veya pansiyon binasının ve içindeki her türlü alet ve malzemenin bakım ve onarımını zamanında yaptırır, yangından korunma tedbirlerini alır Ayrıca yurt veya pansiyonun genel korunma tedbirlerini alır

  g) Yurt veya pansiyondaki kitaplığın zenginleştirilmesini ve öğrencilerin faydalanmaları için açık bulunmasını sağlar

  h) Öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenler

  ı) Yemekhane, yatakhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış kapanış saatlerini tespit eder ve düzenli uygulanmasını sağlar

  i) Yurt veya pansiyonda çalışan hizmetli, aşçı gibi diğer personelin görevlerini müftünün onayı ile tespit eder, herkesin kendi görevini zamanında ve en iyi şekilde yapmasını sağlar

  j) Yurt veya pansiyon görevlilerinin veya nöbetçi öğreticilerin nöbet çizelgelerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar

  k) Müftü tarafından yurt ve pansiyonla ilgili verilecek diğer görevleri yapar

  Nöbetçi öğretici

  Madde 41 - Nöbetçi öğreticinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenir

  b) Öğrencilerin etüdlerde ders çalışmalarını sağlar, gerektiğinde derslerinde onlara yardımcı olur

  c) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygular, etüdlerde yoklama yapar, gece bekçilerini ve diğer görevlileri kontrol eder, onlara gerekli talimatları vererek, disiplin ve emniyeti temin eder

  d) Öğrencilerin vaktinde yatıp kalkmalarına, düzenli bir şekilde yemek yemelerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur

  e) Öğrencilerin iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına yardımcı olur

  f) Hastalanan öğrencilerin durumları ile ilgilenir, yurt veya pansiyon görevlisine bildirir

  g) Yurda veya pansiyona gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardımcı olur, disiplinsiz hareketlere imkan vermez

  h) Yurt veya pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazar, önemli olayları en kısa sürede yurt veya pansiyon görevlisine bildirir

  ı) Müftü ile yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yapar

  Evci çıkma ve izin

  Madde 42 - Öğrenciler velilerinin yazılı isteği üzerine, kursa dönüşlerinde evde kaldıklarına dair imzalı bir belgeyi yurt veya pansiyon yönetimine vermeleri şartıyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde, yurt veya pansiyonun bulunduğu yerdeki akrabasının yanına evci çıkabilirler Öğrenciler, velilerinin yazılı izni olmaksızın geceyi hiçbir şekilde yurt veya pansiyon dışında geçiremezler Aksine hareket edenlerin, velilerine en kısa zamanda haber verilmek suretiyle yurt veya pansiyonla ilişikleri kesilebilir

  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilere yurt veya pansiyon görevlisinin gözetiminde izin verilebilir

  Mali işler

  Madde 43 - Yurt veya pansiyonlarda kar amacı güdülmez Ancak yürütülen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak için, hayırseverlerden ve mecburi olmaksızın, maddi durumu elverişli olan öğrenci velilerinden, makbuz mukabili bağış alınabilir

  Aynı yardımlar da belge düzenlenerek kabul edilebilir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kur'an Kursu, Yurt veya Pansiyonların Denetimi

  Denetim ve gözetim

  Madde 44 - Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü ve müdürler tarafından yapılır

  Ayrıca bu kurslar ile yurt ve pansiyonlar üzerinde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı maddeleri ile 22/07/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim yetkileri saklıdır

  Yurt veya pansiyonun kapatılması

  Madde 45 - Yapılan denetleme sonucunda;

  a) Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket edildiği,

  b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösterildiği,

  c) Bölgecilik ve ırkçılık propagandası yapıldığı,

  d) Yapılan ikazlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmadığı,

  e) Sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmadığı,

  f) Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmadığı ve tehlikeye sokulduğu, tespit edilen yurt veya pansiyonlar kapatılır

  Kapatılma işlemleri mahallin mülki amirinin onayı ile yapılır Sonuç Başkanlığa bildirilir

  Kapatılma kararı alınan yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler ilgili müftülükçe alınır

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Defter, Belge ve Faaliyetler

  Kurslarda, yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

  Madde 46 - Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

  a) Öğrenci sicil defteri ile öğrenci yoklama ve ders defteri,

  b) Kursun açılış onayı ile kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

  c) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listeleri,

  d) Kursla ilgili mevzuat,

  e) Gelen ve giden yazılar

  Yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve dosyalar şunlardır:

  a) Gelen-giden evrak defteri,

  b) Ambar esas defteri,

  c) Ambar hesaplarını denetleme defteri,

  d) Öğrenci eşya dağıtım defteri,

  e) Revir defteri,

  f) Öğrenci yoklama ve izin defteri,

  g) Öğrenci kütük defteri,

  h) Ziyaretçi defteri,

  ı) Olay kayıt defteri

  i) Kitaplık defteri,

  j) Teftiş defteri ve dosyası,

  k) Öğrenci özel dosyası veya fişi,

  l) Erzak muayene raporlarının saklandığı dosya,

  m) Yazışma dosyaları,

  n) Günlük tabela

  Faaliyetlerin bildirilmesi

  Madde 47 - Yurt veya pansiyonun yıllık faaliyetleri, her yıl eğitim-öğretim sezonu sonunda, özet bir raporla müftülüğe bildirilir Bu raporda yeni yıl için ihtiyaç duyulan hususlar hakkındaki tekliflere de yer verilir

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönerge

  Madde 48 - Bu Yönetmelikle düzenlenen konularda Başkanlık yönerge çıkarma yetkisine sahiptir

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 49 - 16/11/1990 tarihli ve 20697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

  Yürürlük

  Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  Yürütme

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür


 6. 11.Haziran.2012, 15:34
  3
  Moderatör
  ALTINCI BÖLÜM : Yaz Kursları

  Yaz kursları

  Madde 32 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır Ancak, bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz

  Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe açılacak bu kurslara tahsis edilebilir Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir

  ( Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Bu kurslarda günde üç saat eğitim-öğretim yapılır Bu sürenin iki saati Kur'an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılır

  (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md) Yaz Kur'an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir

  Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz

  (Mülga fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/4 md )

  Akşam Kursları

  Madde 32/A - (Mülga madde: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/5 md)

  YEDİNCİ BÖLÜM : Camilerde Kur'an Eğitimi

  Camilerde Kur'an-ı Kerim Eğitimi

  Madde 33 - Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki amirin onayı ile camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilebilir Eğitimlerde, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip, müezzin-kayyımlar, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i ve gerekli dini bilgileri öğretirler

  Bu eğitimlere ilköğretim çağını geçenler katılabilir Müracaat çok olduğu takdirde, ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler

  Eğitime katılan her gruba her gün iki saat ders verilir Bu derslerde, Bakanlıkça kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Öğrenci Yurt veya Pansiyonları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Açılış ve Yönetim

  Açılış

  Madde 34 - Yurt veya pansiyonlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilerin barınma ve beslenmelerini sağlamak üzere, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile açılır

  Açılışta aranacak belgeler

  Madde 35 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binanın, kullanış amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğuna dair:

  a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğü veya belediye fen işleri müdürlüğü teknik raporu,

  b) Sağlık müdürlüğü raporu,

  c) Milli eğitim müdürlüğü raporu,

  d) İtfaiye müdürlüğü raporu, aranır

  Yurt veya pansiyonların açılışında aranacak fiziki şartlar

  Madde 36 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binalarda açılış izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır

  a) Bina; kargir, prefabrike veya betonarme olmalı, giriş ve servis kapıları bulunmalı,

  b) Binanın tamamı Başkanlığa en az üç yıllık tahsis edilmiş olmalı,

  c) Bina içinde;

  1 - Yönetici odası,

  2 - Ziyaretçi odası,

  3 - Etüd ve çalışma odası,

  4 - Kitaplık,

  5 - Yatakhane,

  6 - Revir,

  7 - 15 öğrenci için en az bir adet WC,

  8 - 25 öğrenci için en az bir adet banyo,

  9 - 10 öğrenci için en az bir adet lavabo,

  10 - Lokal veya kantin,

  11 - Yemekhane,

  12 - Mutfak, kiler, bulaşık yıkama yeri,

  13 - Yedek su deposu,

  14 - Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

  15 - Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

  16 - Telefon, bulunmalıdır

  Hizmete açılma ve kapanma zamanı

  Madde 37 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 S RG Yön/6 md) Yurt veya pansiyonlar eğitim-öğretim yılı devamınca hizmete açık bulundurulur Yurt veya pansiyonların kapanış saatleri, bulundukları şehirlerin özellikleri ile ulaşım durumu dikkate alınarak yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından tespit edilir, müftünün onayı ile uygulanır

  Öğrenciler yurt veya pansiyondaki etüd, yemek ve yatış saatleri ile yurt veya pansiyonun kapanış saatine riayet etmek mecburiyetindedirler

  Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulü

  Madde 38 - Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulünde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır

  a) Öksüz ve yetim olanlar,

  b) Fakir olanlar,

  c) Anne ve babaları yurt dışında olanlar,

  d) Mahrumiyet bölgesinde olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler,

  e) Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler

  İKİNCİ BÖLÜM : Yurt veya Pansiyon Yönetimi

  Yönetim

  Madde 39 - Kur'an kursu öğrencilerinin barındığı yurt veya pansiyonların yönetimi ve diğer hizmetleri müftülüklerce sağlanır

  Müftü bu hizmetleri yürütmek üzere, Kur'an kursu müdürünü veya kurs öğreticilerinden birini veya bunların bulunmaması halinde müftülük personelinden veya din görevlilerinden uygun görülecek birini mülki amirin onayı ile görevlendirir Yurt veya pansiyon görevlileri de aynı usulle görevlendirilir

  Yurt veya pansiyon yöneticisi, yurt veya pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müftüye karşı sorumludur

  Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri

  Madde 40 - Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonu yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetir

  b) Öğrencilerin yurt veya pansiyona kayıt ve kabullerini yapar, beslenme, barınma, ısınma, genel kültürlerini geliştirme ve spor yapma ihtiyaçlarını karşılar Sağlık problemleri ile ilgilenir Eğitimlerine yardımcı olur

  c) Yurt veya pansiyonda disiplin, temizlik, tertip ve düzeni sağlar Özellikle banyo, çamaşırhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların daima temiz ve tertipli olmasını temin eder Yurt veya pansiyonun genel temizliğinin yapılmasını sağlar

  d) Yurt veya pansiyona kayıtlı olmayan öğrenciler ile yabancıların yurt veya pansiyonda barındırılmalarını önler

  e) Etüdlerin zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlar

  f) Yurt veya pansiyon binasının ve içindeki her türlü alet ve malzemenin bakım ve onarımını zamanında yaptırır, yangından korunma tedbirlerini alır Ayrıca yurt veya pansiyonun genel korunma tedbirlerini alır

  g) Yurt veya pansiyondaki kitaplığın zenginleştirilmesini ve öğrencilerin faydalanmaları için açık bulunmasını sağlar

  h) Öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenler

  ı) Yemekhane, yatakhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış kapanış saatlerini tespit eder ve düzenli uygulanmasını sağlar

  i) Yurt veya pansiyonda çalışan hizmetli, aşçı gibi diğer personelin görevlerini müftünün onayı ile tespit eder, herkesin kendi görevini zamanında ve en iyi şekilde yapmasını sağlar

  j) Yurt veya pansiyon görevlilerinin veya nöbetçi öğreticilerin nöbet çizelgelerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar

  k) Müftü tarafından yurt ve pansiyonla ilgili verilecek diğer görevleri yapar

  Nöbetçi öğretici

  Madde 41 - Nöbetçi öğreticinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenir

  b) Öğrencilerin etüdlerde ders çalışmalarını sağlar, gerektiğinde derslerinde onlara yardımcı olur

  c) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygular, etüdlerde yoklama yapar, gece bekçilerini ve diğer görevlileri kontrol eder, onlara gerekli talimatları vererek, disiplin ve emniyeti temin eder

  d) Öğrencilerin vaktinde yatıp kalkmalarına, düzenli bir şekilde yemek yemelerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur

  e) Öğrencilerin iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına yardımcı olur

  f) Hastalanan öğrencilerin durumları ile ilgilenir, yurt veya pansiyon görevlisine bildirir

  g) Yurda veya pansiyona gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardımcı olur, disiplinsiz hareketlere imkan vermez

  h) Yurt veya pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazar, önemli olayları en kısa sürede yurt veya pansiyon görevlisine bildirir

  ı) Müftü ile yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yapar

  Evci çıkma ve izin

  Madde 42 - Öğrenciler velilerinin yazılı isteği üzerine, kursa dönüşlerinde evde kaldıklarına dair imzalı bir belgeyi yurt veya pansiyon yönetimine vermeleri şartıyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde, yurt veya pansiyonun bulunduğu yerdeki akrabasının yanına evci çıkabilirler Öğrenciler, velilerinin yazılı izni olmaksızın geceyi hiçbir şekilde yurt veya pansiyon dışında geçiremezler Aksine hareket edenlerin, velilerine en kısa zamanda haber verilmek suretiyle yurt veya pansiyonla ilişikleri kesilebilir

  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilere yurt veya pansiyon görevlisinin gözetiminde izin verilebilir

  Mali işler

  Madde 43 - Yurt veya pansiyonlarda kar amacı güdülmez Ancak yürütülen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak için, hayırseverlerden ve mecburi olmaksızın, maddi durumu elverişli olan öğrenci velilerinden, makbuz mukabili bağış alınabilir

  Aynı yardımlar da belge düzenlenerek kabul edilebilir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kur'an Kursu, Yurt veya Pansiyonların Denetimi

  Denetim ve gözetim

  Madde 44 - Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü ve müdürler tarafından yapılır

  Ayrıca bu kurslar ile yurt ve pansiyonlar üzerinde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı maddeleri ile 22/07/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim yetkileri saklıdır

  Yurt veya pansiyonun kapatılması

  Madde 45 - Yapılan denetleme sonucunda;

  a) Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket edildiği,

  b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösterildiği,

  c) Bölgecilik ve ırkçılık propagandası yapıldığı,

  d) Yapılan ikazlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmadığı,

  e) Sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmadığı,

  f) Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmadığı ve tehlikeye sokulduğu, tespit edilen yurt veya pansiyonlar kapatılır

  Kapatılma işlemleri mahallin mülki amirinin onayı ile yapılır Sonuç Başkanlığa bildirilir

  Kapatılma kararı alınan yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler ilgili müftülükçe alınır

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Defter, Belge ve Faaliyetler

  Kurslarda, yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

  Madde 46 - Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

  a) Öğrenci sicil defteri ile öğrenci yoklama ve ders defteri,

  b) Kursun açılış onayı ile kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

  c) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listeleri,

  d) Kursla ilgili mevzuat,

  e) Gelen ve giden yazılar

  Yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve dosyalar şunlardır:

  a) Gelen-giden evrak defteri,

  b) Ambar esas defteri,

  c) Ambar hesaplarını denetleme defteri,

  d) Öğrenci eşya dağıtım defteri,

  e) Revir defteri,

  f) Öğrenci yoklama ve izin defteri,

  g) Öğrenci kütük defteri,

  h) Ziyaretçi defteri,

  ı) Olay kayıt defteri

  i) Kitaplık defteri,

  j) Teftiş defteri ve dosyası,

  k) Öğrenci özel dosyası veya fişi,

  l) Erzak muayene raporlarının saklandığı dosya,

  m) Yazışma dosyaları,

  n) Günlük tabela

  Faaliyetlerin bildirilmesi

  Madde 47 - Yurt veya pansiyonun yıllık faaliyetleri, her yıl eğitim-öğretim sezonu sonunda, özet bir raporla müftülüğe bildirilir Bu raporda yeni yıl için ihtiyaç duyulan hususlar hakkındaki tekliflere de yer verilir

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönerge

  Madde 48 - Bu Yönetmelikle düzenlenen konularda Başkanlık yönerge çıkarma yetkisine sahiptir

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 49 - 16/11/1990 tarihli ve 20697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

  Yürürlük

  Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  Yürütme

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

 7. 11.Haziran.2012, 15:36
  4
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kuran kursu resmi yönetmeliği

  Yaz Kur'an kursları, Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde, mülki amirin onayıyla açılacak.

  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Yönetmelikle, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetim ve denetim esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

  Yönetmeliğe göre, Kur'an kurslarındaki kurs yöneticisi, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla; kurs yöneticisinin nitelikleri ile öğretici, nöbetçi öğretici ve diğer personelin görevleri, Başkanlığın internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

  Kur'an kurslarında öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esas olacak. Bu ihtiyacın kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

  Öğrencisi kalmayan kursların öğreticileri, ihtiyaç olan başka Kur'an kursları ile diğer din hizmetlerinde müftülükçe görevlendirilecek.

  Öğreticilerin yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanmaları esas olacak. Ancak öğreticiler yaz Kur'an kurslarında da eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilecek. Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise müftünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanacak.

  Kur'an kursları nasıl açılacak?

  Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenecek.

  Kursların eğitim takvimi, öğretim programları ve illerin özellikleri dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenecek. Kur'an kurslarında ihtiyaca ve talebe bağlı olarak hafta sonu ve mesai saatleri dışında da eğitim yapılabilecek.

  Kur'an kursları, il, ilçe, belde ve köylerde ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla eğitim-öğretime açılacak.

  Kur'an kursları, öğrenci sayısı, verilecek eğitimin ve öğretimin niteliğiyle kullanılacak binanın fiziki koşulları gibi ölçütler dikkate alınarak A, B, C ve D grubu olarak tasnif edilecek.

  Çeşitli nedenlerle Kur'an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlar için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayıyla Kur'an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilecek.

  Kurslarda dini içerikli etkinlikler düzenlenecek

  Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek faaliyetler, yönetmelikle şöyle düzenlendi:

  ''-Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,

  -Tecvid, tashih-i huruf ve talim gibi Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumayı sağlayıcı bilgileri uygulamalı olarak öğretmek,

  -İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek ve anlamlarını öğretmek,

  -Hafızlık yaptırmak,

  -Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını sağlamak,

  -İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Hazreti Peygamberin hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek,

  -Dini içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.''

  Kur'an eğitiminde ''e-eğitim'' de kullanılabilecek

  Yönetmeliğe göre, Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu; Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye, Hukuk Müşaviri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan bir üye, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı ve Program Geliştirme Daire Başkanından oluşacak.

  Kurul çoğunlukla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik halinde kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılacak. Kurul kararları Başkan onayıyla yürürlüğe girecek.

  Her yıl eylül ayında ve ayrıca Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Başkanlığın uygun göreceği tarihlerde toplanacak Kurul'un görevleri şöyle olacak:

  ''Taslak hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ve öğretici kılavuz kitaplarını incelemek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirme, değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yaygın din eğitiminde uygulanan programlara göre ders veya yardımcı ders kitapları ile materyal hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerce hazırlanan ders materyallerini inceleyerek bunların uygulanmasına karar vermek.''

  Kur'an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak. Bu eğitimlerde Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları kullanılacak ve uygun görülen ders materyalleri de takip edilecek. Bu hizmetlerde e-eğitim de kullanılabilecek.

  Kurslara kayıtlar

  Kur'an kurslarına kayıtlar, uygulanan eğitim-öğretim programlarına göre Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

  Kursa müracaatlar form dilekçeyle kabul edilecek. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izniyle kursa kaydedilebilecek. Ancak Türkiye'de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilecek.

  Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esas olacak. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10'un, hafızlığa çalışanlar için 5'in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecek.

  Ayrı bir eğitim metodu uygulanmak durumunda olunan engellilere yönelik oluşturulacak sınıflarda, sınıf mevcudu için aranan öğrenci sayıları dikkate alınmayacak.

  Kurslarda, resmi bayramlarda eğitim-öğretime ara verilecek. Ancak hafızlık eğitimiyle ilgili çalışmalara, hafta sonu ve tatil günlerinde de devam edilebilecek.

  Hafızlık eğitimi, komisyonlar, sınavlar ve belge işlemleri

  Hafızlık eğitim süreçlerini takip etmek ve değerlendirmek üzere il ve ilçe müftülüklerinde hafızlık takip komisyonu kurulacak. Komisyon, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak. Komisyona müftü veya görevlendireceği personel başkanlık edecek.

  Hafızlık eğitimi için öğrenci seçimi ve hafızlık eğitim süresi, Hafızlık Eğitim Programı esaslarına göre belirlenecek. Hafızlık tespit sınavı, Kur'an kurslarında veya kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayanların tespiti amacıyla başta Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri olmak üzere uygun görülen yerlerde ve tarihlerde Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak.

  Hafızlık tespit sınavı komisyonları, ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak ve bunlar Başkanlıkça belirlenecek.

  Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılacak, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecek. Sınava katılmayanlara kurs katılım belgesi verilecek.

  Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şart olacak. Sınavda başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilecek.

  Yaz Kur'an Kursları

  Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayıyla yaz Kur'an kursları açılacak.

  Bu kursların süresi 2 ayı ve haftada 5 günü geçmeyecek. Kursa müracaatlar form dilekçeyle olacak.

  Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde veya arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli dini bilgileri öğretmek üzere ilgili müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayıyla camilerde Kur'an öğretimi kursları açılacak. Bu kurslar, eğitim-öğretime uygun fiziki şartları haiz camilerde, müştemilatında veya müftülükçe uygun görülen yerlerde açılabilecek. Kursa müracaat, form dilekçeyle kabul edilecek.

  Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilecek. Gerektiğinde aranan şartları haiz olmaları kaydıyla kurum personeli veya kurum dışından vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

  Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında, din hizmetleri sınıfından nitelikleri Başkanlıkça belirlenen personel, öğretici olarak görevlendirilecek. Bu kurslarda görevlendirilenlere, öğrenci sayısı mevzuatında belirtilen rakama ulaşması halinde ders ücreti tahakkuk ettirilecek.

  Yurt ve pansiyonlara ilişkin düzenleme

  Kur'an eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla aranan şartları haiz olan yurt ve pansiyonlar açılacak. Bu yurt ve pansiyonlardan yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanacak.

  Yurt ve pansiyonlar, yönetmelik çerçevesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri devam ettiği sürece hizmete açık bulundurulacak.

  Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir, anne veya babası yurt dışında olanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek.

  Yurt ve pansiyonların yönetimi ile diğer hizmetleri müftülüklerce yürütülecek. Öğrencilere yurt ve pansiyon yöneticisi tarafından ihtiyaç halinde izin verilebilecek.

  Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü veya müftünün görevlendireceği personel tarafından yapılacak.

  Yurt ve pansiyon binasında eğitim-öğretime devam edilmesinin öğrencilerin güvenliği için tehlike oluşturduğuna ilişkin teknik bilirkişi raporu bulunması halinde, yeni yurt ve pansiyon yapılmak üzere ancak kapatılabilecek.

  Kapatılma işlemleri, pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla yapılacak.

  Kurslardaki yayınları Diyanet belirleyecek

  Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların bütçeleri, kursların öğrenci sayıları dikkate alınarak Başkanlıkça mali yıl itibarıyla düzenlenecek. Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların, yemek, temizlik, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet satın alınabilecek.

  Kur'an eğitimi ve öğretimi kurslarında bulundurulacak yazılı ve görsel yayınların nitelik ve türleri Başkanlık internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

  Kurslarda kurs aile birliği oluşturulabilecek. Kurs aile birliği, dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimiyle koordineli yapacak.

  Öte yandan, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
  Sabah


 8. 11.Haziran.2012, 15:36
  4
  Silent and lonely rains
  Yaz Kur'an kursları, Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde, mülki amirin onayıyla açılacak.

  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Yönetmelikle, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetim ve denetim esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

  Yönetmeliğe göre, Kur'an kurslarındaki kurs yöneticisi, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla; kurs yöneticisinin nitelikleri ile öğretici, nöbetçi öğretici ve diğer personelin görevleri, Başkanlığın internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

  Kur'an kurslarında öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esas olacak. Bu ihtiyacın kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

  Öğrencisi kalmayan kursların öğreticileri, ihtiyaç olan başka Kur'an kursları ile diğer din hizmetlerinde müftülükçe görevlendirilecek.

  Öğreticilerin yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanmaları esas olacak. Ancak öğreticiler yaz Kur'an kurslarında da eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilecek. Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise müftünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanacak.

  Kur'an kursları nasıl açılacak?

  Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenecek.

  Kursların eğitim takvimi, öğretim programları ve illerin özellikleri dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenecek. Kur'an kurslarında ihtiyaca ve talebe bağlı olarak hafta sonu ve mesai saatleri dışında da eğitim yapılabilecek.

  Kur'an kursları, il, ilçe, belde ve köylerde ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla eğitim-öğretime açılacak.

  Kur'an kursları, öğrenci sayısı, verilecek eğitimin ve öğretimin niteliğiyle kullanılacak binanın fiziki koşulları gibi ölçütler dikkate alınarak A, B, C ve D grubu olarak tasnif edilecek.

  Çeşitli nedenlerle Kur'an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlar için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayıyla Kur'an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilecek.

  Kurslarda dini içerikli etkinlikler düzenlenecek

  Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek faaliyetler, yönetmelikle şöyle düzenlendi:

  ''-Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,

  -Tecvid, tashih-i huruf ve talim gibi Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumayı sağlayıcı bilgileri uygulamalı olarak öğretmek,

  -İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek ve anlamlarını öğretmek,

  -Hafızlık yaptırmak,

  -Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını sağlamak,

  -İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Hazreti Peygamberin hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek,

  -Dini içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.''

  Kur'an eğitiminde ''e-eğitim'' de kullanılabilecek

  Yönetmeliğe göre, Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu; Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye, Hukuk Müşaviri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan bir üye, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı ve Program Geliştirme Daire Başkanından oluşacak.

  Kurul çoğunlukla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik halinde kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılacak. Kurul kararları Başkan onayıyla yürürlüğe girecek.

  Her yıl eylül ayında ve ayrıca Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Başkanlığın uygun göreceği tarihlerde toplanacak Kurul'un görevleri şöyle olacak:

  ''Taslak hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ve öğretici kılavuz kitaplarını incelemek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirme, değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yaygın din eğitiminde uygulanan programlara göre ders veya yardımcı ders kitapları ile materyal hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerce hazırlanan ders materyallerini inceleyerek bunların uygulanmasına karar vermek.''

  Kur'an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak. Bu eğitimlerde Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları kullanılacak ve uygun görülen ders materyalleri de takip edilecek. Bu hizmetlerde e-eğitim de kullanılabilecek.

  Kurslara kayıtlar

  Kur'an kurslarına kayıtlar, uygulanan eğitim-öğretim programlarına göre Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

  Kursa müracaatlar form dilekçeyle kabul edilecek. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izniyle kursa kaydedilebilecek. Ancak Türkiye'de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilecek.

  Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esas olacak. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10'un, hafızlığa çalışanlar için 5'in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecek.

  Ayrı bir eğitim metodu uygulanmak durumunda olunan engellilere yönelik oluşturulacak sınıflarda, sınıf mevcudu için aranan öğrenci sayıları dikkate alınmayacak.

  Kurslarda, resmi bayramlarda eğitim-öğretime ara verilecek. Ancak hafızlık eğitimiyle ilgili çalışmalara, hafta sonu ve tatil günlerinde de devam edilebilecek.

  Hafızlık eğitimi, komisyonlar, sınavlar ve belge işlemleri

  Hafızlık eğitim süreçlerini takip etmek ve değerlendirmek üzere il ve ilçe müftülüklerinde hafızlık takip komisyonu kurulacak. Komisyon, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak. Komisyona müftü veya görevlendireceği personel başkanlık edecek.

  Hafızlık eğitimi için öğrenci seçimi ve hafızlık eğitim süresi, Hafızlık Eğitim Programı esaslarına göre belirlenecek. Hafızlık tespit sınavı, Kur'an kurslarında veya kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayanların tespiti amacıyla başta Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri olmak üzere uygun görülen yerlerde ve tarihlerde Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak.

  Hafızlık tespit sınavı komisyonları, ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak ve bunlar Başkanlıkça belirlenecek.

  Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılacak, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecek. Sınava katılmayanlara kurs katılım belgesi verilecek.

  Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şart olacak. Sınavda başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilecek.

  Yaz Kur'an Kursları

  Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayıyla yaz Kur'an kursları açılacak.

  Bu kursların süresi 2 ayı ve haftada 5 günü geçmeyecek. Kursa müracaatlar form dilekçeyle olacak.

  Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde veya arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli dini bilgileri öğretmek üzere ilgili müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayıyla camilerde Kur'an öğretimi kursları açılacak. Bu kurslar, eğitim-öğretime uygun fiziki şartları haiz camilerde, müştemilatında veya müftülükçe uygun görülen yerlerde açılabilecek. Kursa müracaat, form dilekçeyle kabul edilecek.

  Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilecek. Gerektiğinde aranan şartları haiz olmaları kaydıyla kurum personeli veya kurum dışından vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

  Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında, din hizmetleri sınıfından nitelikleri Başkanlıkça belirlenen personel, öğretici olarak görevlendirilecek. Bu kurslarda görevlendirilenlere, öğrenci sayısı mevzuatında belirtilen rakama ulaşması halinde ders ücreti tahakkuk ettirilecek.

  Yurt ve pansiyonlara ilişkin düzenleme

  Kur'an eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla aranan şartları haiz olan yurt ve pansiyonlar açılacak. Bu yurt ve pansiyonlardan yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanacak.

  Yurt ve pansiyonlar, yönetmelik çerçevesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri devam ettiği sürece hizmete açık bulundurulacak.

  Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir, anne veya babası yurt dışında olanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek.

  Yurt ve pansiyonların yönetimi ile diğer hizmetleri müftülüklerce yürütülecek. Öğrencilere yurt ve pansiyon yöneticisi tarafından ihtiyaç halinde izin verilebilecek.

  Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü veya müftünün görevlendireceği personel tarafından yapılacak.

  Yurt ve pansiyon binasında eğitim-öğretime devam edilmesinin öğrencilerin güvenliği için tehlike oluşturduğuna ilişkin teknik bilirkişi raporu bulunması halinde, yeni yurt ve pansiyon yapılmak üzere ancak kapatılabilecek.

  Kapatılma işlemleri, pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla yapılacak.

  Kurslardaki yayınları Diyanet belirleyecek

  Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların bütçeleri, kursların öğrenci sayıları dikkate alınarak Başkanlıkça mali yıl itibarıyla düzenlenecek. Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların, yemek, temizlik, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet satın alınabilecek.

  Kur'an eğitimi ve öğretimi kurslarında bulundurulacak yazılı ve görsel yayınların nitelik ve türleri Başkanlık internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

  Kurslarda kurs aile birliği oluşturulabilecek. Kurs aile birliği, dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimiyle koordineli yapacak.

  Öte yandan, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
  Sabah
+ Yorum Gönder