Konusunu Oylayın.: İslamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İslamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?
 1. 08.Haziran.2012, 06:28
  1
  Misafir

  İslamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?


  İslamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır? Mumsema islamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?


 2. 08.Haziran.2012, 06:28
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  islamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?

 3. 08.Haziran.2012, 06:36
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: islamda cizye nedir? cizye miktarı ne kadardır?
  Cİzye miktarı duruma göre değişir.


  İslâm devleti bünyesinde yaşayan gayr-i müslim vatandaşların mükellef olan
  erkeklerinden can ve mallarını koruma bedeli olarak yılda bir defa alınan vergi.
  Buna cizye denilmesinin sebebi, zimmî denilen cizye yükümlüsünü ölümden koruduğu
  içindir. Bir islâm beldesinde yaşayan gayr-i müslim, İslâm`a girerse cizyeden
  kurtulur. Kur`an-ı Kerîm`de şöyle buyurulur:

  "Kendilerine kitap
  verilenlerden Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Peygamberinin
  haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen
  kimselere, zelil ve hakîr olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar
  savaşınız. " (et-Tevbe, 9/29).

  Cizye, borcunu ödedi demek olan "cezâ
  deynûhu" fiilinden bir çeşit borç ödeyişi ifade eden bir isim olup, müahidin
  ahdi üzerine vereceği vergiye ıtlak olunur ki; can, mal ve özgürlüklerinin
  korunması karşılığında ödenmesi gerekir.

  Müşriklere gelince onların cizye
  ödeyerek şirklerini sürdürmeleri asla sözkonusu olamaz. Onlar için ya İslâm ya
  da kılıç vardır. Burada da cizyenin Ehl-i Kitab`a özgü kabul edildiğini ifade
  eder bir kayıt yoktur. Bunun için mesele içtihadî olmuştur. İmamı Âzam Ebu
  Hanife`ye göre cizye mutlaka Ehl-i Kitap`tan ve Arap olmayan müşriklerden
  alınır; fakat Arap müşriklerden alınmaz. Onlara ancak İslâm teklif edilir. Ebu
  Yusuf`a göre kitab`i olsun müşrik olsun Arap`tan alınmaz; fakat Arap olmayan
  Ehli Kitap`tan ve müşriklerden de alınır. İmam Şafiî`ye göre ise Arap olsun
  olmasın cizye ehl-i kitaptan alınır. Gerek Arap olan gerek olmayan müşrik ve
  putperestlerden alınmaz. İmam Mâlik ve Evzâi ise bütün gayr-i müslimlerden
  alınır kanaatini belirtmişlerdir.

  İlk zamanlarda cizyenin nasıl
  uygulandığına dair elimizde delil olabilecek bilgi, yalnız Mısır`da cârî muamele
  hakkındaki bilgilerdir. Orada vergi ödeyenlere, bir kurşun mühür verilir,
  mükellef bunu boynuna takardı. Fakat sonraları Hişâm b. Abdülmelik Barâe namıyla
  muntazam makbuz vermek yönteminin uygulanmasını istedi. Bu makbuzlardan çoğu
  günümüze kadar gelmiş ise de henüz bunlar üzerinde gerekli araştırma
  yapılmamıştır. Mısır`ın fethinde adam başına iki dinar konduğu rivayet edilir
  (Elmalılı Hamdi Yazır, H.D.K.D III, 2509).

  İslâm`ı kabul edenlerin
  çoğalması ile orantılı olarak, cizye, kişi başına vergi özelliğini kaybetti.
  Mısır`da, Selahaddin Eyyûbî devrinden itibaren, bu verginin yıllık geliri sadece
  130.000 dinardan ibaret kaldı (Makrîzî, Hitat, I, 107, 108, 27,
  23).

  Cizye İslâm`ın ilk defa ihdas ettiği bir vergi değildir. Cizye eski
  çağlardan beri vardır. Yunanlılar, Milat`tan önce beşinci yüzyıl sıralarında
  Fenikeliler`in saldırılarından korunmak karşılığında küçük Asya sahillerinde
  yaşayan halklardan cizye almaktaydılar. Romalılar da hâkimiyetleri altına
  aldıkları kavimlerden cizye almışlardır. İranlılar da yine hâkimiyetleri altında
  bulunan reayadan cizye alırlardı.

  Müslümanlar açısından cizye, ilk defa
  Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından konulmuştur. Hz. Muhammed cizye verecek
  olanlara yaptığı anlaşmalarda, durumlarına göre cizyenin miktar ve şeklini
  belirlemiştir. Hz. Peygamber, Necran hristiyanlarıyla yaptığı anlaşmada her yıl
  Safer ayında iki bin ve Recep`te bin takım elbise cizye koymuştur. Her takım
  elbisenin değeri bir rukiye olarak belirlenmişti. Bir rukiye kırk dirhemdi.
  Cizye böylece bir şekil ve muayyen bir miktarda olmaksızın Hz. Ebu Bekir
  (r.a.)`ın hilâfetinin sonuna kadar devam etti. Hz. Ömer (r.a.) hilâfet makamına
  geçip de İslâm fetihleri geniş bir alana yayılınca, cizyenin miktarı belirlendi.
  Hz. Ömer, etrafta bulunan kumandanlara; sakalı, bıyığı gelmiş olanlara cizye
  tarh edilmesine ve bunun her adam başına dört altın veyahut kırk dirhem gümüş
  olarak belirlenmesine dair emirler gönderdi. Bu miktar daha sonraları gayr-ı
  müslimin ekonomik durumuna göre yeniden belirlenmiştir. Cizye, Batılılar`ın
  gözlerine çok batan bir vergi olduğu için, onları memnun etmek düşüncesiyle
  Tanzimat`ın ilânında ilk iş olarak "cizye" vergisi kaldırıldı ve bu verginin
  patrikhaneler eliyle cemaatleri adına toplanmasına karar verildi. İslâm
  hukukunda Cizye iki türlüdür:

  1) Sulh yoluyla konulan cizye: Bunun
  miktarı, anlaşma esaslarına göre uygulanır. Taraflar tek yanlı irade ile
  cizyenin miktarını değiştiremezler. Meselâ; yukarıdaki ifadede de belirtildiği
  gibi Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Necran halkı ile yıllık binikiyüz takım
  elbise üzerine anlaşma yapılmıştır.

  2) İslâm devleti tarafından doğrudan
  doğruya konulan cizye: Müslümanlar kendi güçleriyle bir düşman ülkesini ele
  geçirirler ve gayr-i müslim olan halkını yurtlarında "tebea" olarak
  bırakırlarsa, bunlara miktarı İslâm devletince belirlenen cizye vergisi
  konulur.

  Cizye yalnız Ehl-i Kitap denilen yahudiler ile hristiyanlardan
  ve kendilerinde Ehl-i Kitap şüphesi bulunan mecûsîlerden kabul
  edilir.

  Cizyenin bir kimseden tahsil edilebilmesi için bu kimsenin
  akıllı, hür, sağlıklı, erginlik çağına ulaşmış erkek olması şarttır. Bu nedenle
  akıl hastaları, bunaklar, çocuklar, kadınlar, köleler, kör ve topallar, çok
  yaşlılar, yıl içinde altı aydan fazla bir süreyle hasta olanlardan cizye
  alınmaz. Çünkü cizye, şer`an savaşmaya muktedir olan gayr-i müslimlere ait bir
  yükümlülüktür. Yukarıda sayılanların ise savaşmaya gücü olmadığından, bunlar
  cizye ödemekle yükümlü değillerdir. Kilise ve havralarda bulunan rahip ve
  papazlara cizye bağlanıp bağlanamayacağı konusunda görüş ayrılığı
  vardır.

  Cizyenin miktarı, yükümlülerin ekonomik durumları dikkate
  alınarak belirlenir. Geçmiş devirlerde devlet tarafından konulan cizyenin
  miktarı için yükümlüler üç sınıfa ayrılmıştır. Zengin sayılanlardan yıllık
  kırksekiz; orta hallilerden yirmidört; çalışmaya muktedir fakirlerden de oniki
  dirhem cizye alınmıştır. Nisap miktarına mâlik olanlar da zengin sayılmıştır.
  Bazı bilginlere göre ise, zengin, orta halli veya fakir sayılma konusunda ikâmet
  ettiği beldenin örfüne göre karar verilir. Sağlam ve geçerli olan görüş de
  budur.

  Cizye ödeyen mükellefler, İslâm devleti ile sadece inanç ve dini
  merasimlerine için verilmesi için değil; aynı zamanda can ve mallarının
  korunması ve. devlet garantisi altına alındığına dair bir anlaşma yapmış
  olurlar. Bu vergiden ziyade, devletin bu vatandaşlarına yaptığı harcamalara
  onların bir nevî katkılarıdır.

  Hanefîlere göre cizye, yıl başından
  itibaren tahsil edilmeye başlanır. Çünkü cizye yükümlüsü, yıl başından itibaren
  geleceğe doğru saldırıdan korunma hakkını elde etmiş olur. Bu yüzden cizye oniki
  taksit halinde her ay tahsil edilir. Bazı İslâm hukukçularına göre ise, cizye,
  yıl sonunda tahsil edilebilir. Devlet bunu daha önce talep edemez.

  Cizye,
  tahakkuk ettikten sonra şu üç sebepten biriyle düşer:

  a) Mükellefin
  müslüman olması. Cizye verecek kimse müslüman olursa kendisinden cizye kalkar.
  Zira Hz. Peygamber (s.a.s.): "Müslüman üzerine cizye yoktur. " buyurmuştur
  (Tirmizî, Zekât,11; Ahmed b. Hanbel, I, 223).

  b) Cizye tahsil edilmeden
  sürenin geçmiş olması. Bu durumda cizye zaman aşımına uğramış olur.

  c)
  Cizye tahsil edilmeden mükellefin ölmesi. Bu halde de cizye düşer: Mirasından
  tahsil edilmez.


 4. 08.Haziran.2012, 06:36
  2
  Moderatör  Cİzye miktarı duruma göre değişir.


  İslâm devleti bünyesinde yaşayan gayr-i müslim vatandaşların mükellef olan
  erkeklerinden can ve mallarını koruma bedeli olarak yılda bir defa alınan vergi.
  Buna cizye denilmesinin sebebi, zimmî denilen cizye yükümlüsünü ölümden koruduğu
  içindir. Bir islâm beldesinde yaşayan gayr-i müslim, İslâm`a girerse cizyeden
  kurtulur. Kur`an-ı Kerîm`de şöyle buyurulur:

  "Kendilerine kitap
  verilenlerden Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Peygamberinin
  haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen
  kimselere, zelil ve hakîr olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar
  savaşınız. " (et-Tevbe, 9/29).

  Cizye, borcunu ödedi demek olan "cezâ
  deynûhu" fiilinden bir çeşit borç ödeyişi ifade eden bir isim olup, müahidin
  ahdi üzerine vereceği vergiye ıtlak olunur ki; can, mal ve özgürlüklerinin
  korunması karşılığında ödenmesi gerekir.

  Müşriklere gelince onların cizye
  ödeyerek şirklerini sürdürmeleri asla sözkonusu olamaz. Onlar için ya İslâm ya
  da kılıç vardır. Burada da cizyenin Ehl-i Kitab`a özgü kabul edildiğini ifade
  eder bir kayıt yoktur. Bunun için mesele içtihadî olmuştur. İmamı Âzam Ebu
  Hanife`ye göre cizye mutlaka Ehl-i Kitap`tan ve Arap olmayan müşriklerden
  alınır; fakat Arap müşriklerden alınmaz. Onlara ancak İslâm teklif edilir. Ebu
  Yusuf`a göre kitab`i olsun müşrik olsun Arap`tan alınmaz; fakat Arap olmayan
  Ehli Kitap`tan ve müşriklerden de alınır. İmam Şafiî`ye göre ise Arap olsun
  olmasın cizye ehl-i kitaptan alınır. Gerek Arap olan gerek olmayan müşrik ve
  putperestlerden alınmaz. İmam Mâlik ve Evzâi ise bütün gayr-i müslimlerden
  alınır kanaatini belirtmişlerdir.

  İlk zamanlarda cizyenin nasıl
  uygulandığına dair elimizde delil olabilecek bilgi, yalnız Mısır`da cârî muamele
  hakkındaki bilgilerdir. Orada vergi ödeyenlere, bir kurşun mühür verilir,
  mükellef bunu boynuna takardı. Fakat sonraları Hişâm b. Abdülmelik Barâe namıyla
  muntazam makbuz vermek yönteminin uygulanmasını istedi. Bu makbuzlardan çoğu
  günümüze kadar gelmiş ise de henüz bunlar üzerinde gerekli araştırma
  yapılmamıştır. Mısır`ın fethinde adam başına iki dinar konduğu rivayet edilir
  (Elmalılı Hamdi Yazır, H.D.K.D III, 2509).

  İslâm`ı kabul edenlerin
  çoğalması ile orantılı olarak, cizye, kişi başına vergi özelliğini kaybetti.
  Mısır`da, Selahaddin Eyyûbî devrinden itibaren, bu verginin yıllık geliri sadece
  130.000 dinardan ibaret kaldı (Makrîzî, Hitat, I, 107, 108, 27,
  23).

  Cizye İslâm`ın ilk defa ihdas ettiği bir vergi değildir. Cizye eski
  çağlardan beri vardır. Yunanlılar, Milat`tan önce beşinci yüzyıl sıralarında
  Fenikeliler`in saldırılarından korunmak karşılığında küçük Asya sahillerinde
  yaşayan halklardan cizye almaktaydılar. Romalılar da hâkimiyetleri altına
  aldıkları kavimlerden cizye almışlardır. İranlılar da yine hâkimiyetleri altında
  bulunan reayadan cizye alırlardı.

  Müslümanlar açısından cizye, ilk defa
  Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından konulmuştur. Hz. Muhammed cizye verecek
  olanlara yaptığı anlaşmalarda, durumlarına göre cizyenin miktar ve şeklini
  belirlemiştir. Hz. Peygamber, Necran hristiyanlarıyla yaptığı anlaşmada her yıl
  Safer ayında iki bin ve Recep`te bin takım elbise cizye koymuştur. Her takım
  elbisenin değeri bir rukiye olarak belirlenmişti. Bir rukiye kırk dirhemdi.
  Cizye böylece bir şekil ve muayyen bir miktarda olmaksızın Hz. Ebu Bekir
  (r.a.)`ın hilâfetinin sonuna kadar devam etti. Hz. Ömer (r.a.) hilâfet makamına
  geçip de İslâm fetihleri geniş bir alana yayılınca, cizyenin miktarı belirlendi.
  Hz. Ömer, etrafta bulunan kumandanlara; sakalı, bıyığı gelmiş olanlara cizye
  tarh edilmesine ve bunun her adam başına dört altın veyahut kırk dirhem gümüş
  olarak belirlenmesine dair emirler gönderdi. Bu miktar daha sonraları gayr-ı
  müslimin ekonomik durumuna göre yeniden belirlenmiştir. Cizye, Batılılar`ın
  gözlerine çok batan bir vergi olduğu için, onları memnun etmek düşüncesiyle
  Tanzimat`ın ilânında ilk iş olarak "cizye" vergisi kaldırıldı ve bu verginin
  patrikhaneler eliyle cemaatleri adına toplanmasına karar verildi. İslâm
  hukukunda Cizye iki türlüdür:

  1) Sulh yoluyla konulan cizye: Bunun
  miktarı, anlaşma esaslarına göre uygulanır. Taraflar tek yanlı irade ile
  cizyenin miktarını değiştiremezler. Meselâ; yukarıdaki ifadede de belirtildiği
  gibi Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Necran halkı ile yıllık binikiyüz takım
  elbise üzerine anlaşma yapılmıştır.

  2) İslâm devleti tarafından doğrudan
  doğruya konulan cizye: Müslümanlar kendi güçleriyle bir düşman ülkesini ele
  geçirirler ve gayr-i müslim olan halkını yurtlarında "tebea" olarak
  bırakırlarsa, bunlara miktarı İslâm devletince belirlenen cizye vergisi
  konulur.

  Cizye yalnız Ehl-i Kitap denilen yahudiler ile hristiyanlardan
  ve kendilerinde Ehl-i Kitap şüphesi bulunan mecûsîlerden kabul
  edilir.

  Cizyenin bir kimseden tahsil edilebilmesi için bu kimsenin
  akıllı, hür, sağlıklı, erginlik çağına ulaşmış erkek olması şarttır. Bu nedenle
  akıl hastaları, bunaklar, çocuklar, kadınlar, köleler, kör ve topallar, çok
  yaşlılar, yıl içinde altı aydan fazla bir süreyle hasta olanlardan cizye
  alınmaz. Çünkü cizye, şer`an savaşmaya muktedir olan gayr-i müslimlere ait bir
  yükümlülüktür. Yukarıda sayılanların ise savaşmaya gücü olmadığından, bunlar
  cizye ödemekle yükümlü değillerdir. Kilise ve havralarda bulunan rahip ve
  papazlara cizye bağlanıp bağlanamayacağı konusunda görüş ayrılığı
  vardır.

  Cizyenin miktarı, yükümlülerin ekonomik durumları dikkate
  alınarak belirlenir. Geçmiş devirlerde devlet tarafından konulan cizyenin
  miktarı için yükümlüler üç sınıfa ayrılmıştır. Zengin sayılanlardan yıllık
  kırksekiz; orta hallilerden yirmidört; çalışmaya muktedir fakirlerden de oniki
  dirhem cizye alınmıştır. Nisap miktarına mâlik olanlar da zengin sayılmıştır.
  Bazı bilginlere göre ise, zengin, orta halli veya fakir sayılma konusunda ikâmet
  ettiği beldenin örfüne göre karar verilir. Sağlam ve geçerli olan görüş de
  budur.

  Cizye ödeyen mükellefler, İslâm devleti ile sadece inanç ve dini
  merasimlerine için verilmesi için değil; aynı zamanda can ve mallarının
  korunması ve. devlet garantisi altına alındığına dair bir anlaşma yapmış
  olurlar. Bu vergiden ziyade, devletin bu vatandaşlarına yaptığı harcamalara
  onların bir nevî katkılarıdır.

  Hanefîlere göre cizye, yıl başından
  itibaren tahsil edilmeye başlanır. Çünkü cizye yükümlüsü, yıl başından itibaren
  geleceğe doğru saldırıdan korunma hakkını elde etmiş olur. Bu yüzden cizye oniki
  taksit halinde her ay tahsil edilir. Bazı İslâm hukukçularına göre ise, cizye,
  yıl sonunda tahsil edilebilir. Devlet bunu daha önce talep edemez.

  Cizye,
  tahakkuk ettikten sonra şu üç sebepten biriyle düşer:

  a) Mükellefin
  müslüman olması. Cizye verecek kimse müslüman olursa kendisinden cizye kalkar.
  Zira Hz. Peygamber (s.a.s.): "Müslüman üzerine cizye yoktur. " buyurmuştur
  (Tirmizî, Zekât,11; Ahmed b. Hanbel, I, 223).

  b) Cizye tahsil edilmeden
  sürenin geçmiş olması. Bu durumda cizye zaman aşımına uğramış olur.

  c)
  Cizye tahsil edilmeden mükellefin ölmesi. Bu halde de cizye düşer: Mirasından
  tahsil edilmez.
+ Yorum Gönder