+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin kılıcının adı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin kılıcının adı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamberimiz (s.a.v)in kılıcının adı


  Reklam  Cevap: Resulullah efendimizin kılıçları
  Peygamberimizin dokuz kılıcı vardı: Babasından kalan ve Me'sur adıyla anılan kılıç. Bu kılıç, Peygamberimizin Medine'ye hicreti sırasında yanında bulunuyordu.
  Abd isimli kılıç : Bu kılıcı, Peygamberimize, Sa'd bin Ubade hediye etmiş Peygamberimiz, Bedir savaşına giderken, yanında götürmüştü.

  Zülfekar:
  Kureyş müşriklerinden Münebbih bin Haccac'ın veya As bin Münebbih'in kılıcı olup Bedir savaşında ganimet olarak kalmıştı. Sırtında bir takım gedikler bulunduğu için Zülfekar denilmişti. Peygamberimiz, Zülfekar'ı, Hz. Ali'ye hediye etti. Kabzasının başı, bağının halkaları ve zincirleri gümüştendi.
  Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Abbas, Hz. Ebu Bekir'e başvurup Zülfekar'ı, Hz. Ali'den almak istediği zaman, Hz. Ebu Bekir
  "Ben, bu kılıcı, hep Onun elinde gördüm. Kendisinden, bunu, çekip almayı, hoş bulmam!" dedi. Hz. Abbas da, onu, Hz. Ali'ye bıraktı.
  Resulullah efendimizin mızrakları da şunlardı: Peygamberimiz, Beni Baynuka' Yahudilerinden üç Mızrak ganimet olarak kalmıştı.
  Peygamberimizin Mızraklarından birinin ismi: Müsvi diğerinin ismi Müsna idi. Peygamberimizin, Beyza diye anılan büyük bir Harbesi ile Aneze diye anılan Mızraktan küçük bir Harbesi de, vardı.
  Nab'a diye de, anılan bu Harbe'yi, Habeş Necaşisi, Zubeyr b. Avvam'a vermişti. Peygamberimiz, Hayber savaşından dönerken onu, Zübeyr bin Avvam'dan aldı.
  Habeş Necaşisi Ashama, Peygamberimize üç Aneze(mızrak) göndermişti. Peygamberimiz, onlardan birini kendisi için alıkoyup ikincisini Hz. Ali'ye, üçüncüsünü de, Hz. Ömer'e vermişti.
  Bilal-i Habeşi, Peygamberimizin Anezesini, Ramazan ve Kurban bayramlarında Namazgaha kadar Peygamberimizin önünde taşıyıp orada Peygamberimizin önüne dikerdi.
  Peygamberimiz de, bayram namazını, ona doğru yönelerek kıldırırdı.
  Peygamberimizin vefatından sonra, Bilal-i Habeşi, bu Anezeyi, bayramlarda Hz. Ebu Bekir'in önünde taşıyıp Namazgahta önüne dikerdi.
  Hz. Ebu Bekirden sonra Hz. Ömer ve Ondan sonra da, Hz. Osman devrinde bu vazife Müezzin Sa'd'ül'Karaz tarafından aynı şekilde yapıldı.
  Medine Velileri zamanlarında da, böyle yapılmağa devam edildi.

  Peygamberimizin yayları, kalkanları

  Peygamberimizin, altı yay'ı vardı. Bunlardan: Revha, Beyza, Şafra diye anılan üç yay, Beni Kaynuka' Yahudilerinden ganimet kalmıştı. Safra Yayı, Neb' ağacından yapılmıştı. Ketum ismindeki yay da, Neb' ağacından yapılmış olup Uhad savaşında kırılmış kırık olarak Katade bin Numan almıştı. Ayrıca, Seded, Zevra adlarında yayları vardı.
  Peygamberimizin üç kalkan'ı vardı: Zeluk, üzerinde koç başı sureti bulunan kalkan. Bu Kalkan, Peygamberimize hediye edilmişti. Fakat, Peygamberimiz, onun resimli oluşundan dolayı hoşlanmamıştı. Sabaha çıktığı zaman, Allah, o sureti, kalkandan gidermiş, yok etmişti.
  Peygamberimizin yedi tane Zırh gömleği vardı:
  Zatülfudul, bunu, Sa'd bin Ubade, Peygamberimize, Bedir savaşına çıkarken hediye etmişti.
  Sağdiyye, Fıdda. Bu iki Zırh gömlek te, Peygamberimizin, Beni Kaynuka' Yahudilerinden ganimet olarak aldığı silahlar arasında idi.
  Peygamberimiz, Uhud savaşında Fudul ile Fıdda'yı üst üste giymişti.
  Peygamberimizin Zırh gömleğinin göksünde ve arkasında gümüşten iki halka bulunuyordu. Sağdiyye isimli Zırh gömlek, Hz. Davud Aleyhisselamın, Calut ile çarpışmak üzre giydiği tarihi Zırh gömlekti.
  Peygamberimiz vefat ettiği sırada, Zırh gömleklerinden birisi Beni Zaferlerden Ebüşşahm adındaki Yahudiden, Ev halkının ihtiyacı için alınan otuz Sa' arpa karşılığı rehin bırakılmış bulunuyordu. O Zırh gömlek te, Zatülfudul idi.
  Diğer zırları ise Zatülvişah, Zatülhavaşi, Betra', Hırnık.
  Peygamberimiz, Zatülfudul ile Sağdiyye'yi, Huneyn savaşında giymişti.
  Resulullahın miğferleri ise, birincisi Muvaşşah. Bu Mığfer, Beni Kaynuka' Yahudilerinden ganimet kalmıştı.
  Züssubuğ veya Züssusub veya Meşbuğ isimli miğferler, Peygambermizin, Uhud savaşında başına giydiği Mığfer kırılıp halkalarından ikisi, Peygamberimizin yanaklarına batmıştı. Peygamberimiz, Mekke'yi fethe girerken de, Mığferli idi.

  Resulullahın bayrak ve sancakları

  Peygamber efendimizin Rayesi yani Bayrağı siyah, Livası yani sancağı beyazdı. Muhammed bin Kasım'ın Azadlısı Yunüs bin Ubeyd "Muhammed bin Kasım, Resulullah Aleyhisselamın bayrağını sormak üzere, beni, Bera bin Azib'e gönderdi.
  Bera bin Azib, siyah ve dört köşe Nemire'den (Siyah-beyaz çizgili yün kumaştan) olduğunu bildirmiştir.
  Bu bayrak, Hz. Aişe'nin üzeri, deve palan şekilli nakışlı yünden dokunmuş olup siyah idi. Ukab diye anılırdı.
  Peygamberimizin bayrağı, Hz. Ali'nin yanında bulunurdu. Peygamberimiz, Hayber savaşında "Bayrağı, öyle bir ere vereceğim ki, O, Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de, Onu sever!" buyurmuş ve Hz. Ali'yi çağırıp bayrağını Ona vermişti.
  Yüce Allah, Hayber'in fethini, Hz. Ali'ye nasib etmiştir. Peygamberimizin Livası (Sancağı) nın üzerinde "La ilahe illallah Muhammed'ür Resulullah" yazılı idi.
  Peygamberimiz, Harrar seferinde Sa'd bin Ebi Vakkas için beyaz bir Sancak bağlamıştı.
  Hz. Ali'yi Yemen'e gönderirken, Kargının başına bir Sarığı bağlayıp "Sancak, böyledir!" buyurmuştur. Sancağı, ancak ordu kumandanı tutar ve taşırdı.
  Ebva, Veddan gazasında Peygamberimizin beyaz Sancağını Hz. Hamza, Buvat gazasında Sa'd bin Ebi Vakkas Kürz bin Cabir'ül'Fihrinin takıbinde Hz. Ali Zül'useyre gazasında Hz. Hamza taşımıştır.
  Peygamberimiz, Bedir gazasına çıkarken, beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr'e vermiş, Hz. Ali, Peygamberimizin önünde Siyah Bayrağını (Ukab'ı) taşımıştı.
  Peygamberimizin beyaz sancağı, Beni Kaynuka gazasında Hz. Hamza Karkaratülküdr Uhud Bedrülmev'id gazalarında Hz. Ali Hendek gazasında da, Zeyd bin Harise tarafından taşınmıştır.
  Peygamberimiz, Mekke'yi de, beyaz Sancağıyle gidip fethetmişti.
  Tebük seferinde en büyük sancağını Hz. Ebu Bekir'e ve en büyük bayrağını da, Zübeyr bin Avvam'a verip taşıtmıştır.

  Peygamber efendimizin atları

  Peygamberimizin, Medine'de, Beni Fezarelerden bir Bedeviden on ukıye gümüşe satın aldığı, çöl halkının Daris, Peygamberimizin de,
  Sekb adını verdiği ilk atıdır. Uhud savaşında ona binmişti.
  Sekb'in dudağında beyazlık vardı. Üç ayağı sekili, sağ ayağı sekisizdi. Sekb, çok yürügendi. Giderken, su gibi akardı. Mürteciz, adlı atını Peygamberimiz, Beni Mürrelerden bir Bedeviden satın almıştı. Mürteciz, güzel, ahenkli ve şiir söyler gibi kişnerdi.
  Lizaz, isimli atını da Peygamberimize, İskenderiye kralı Mukavkıs, hediye etmişti. Lizaz, çok hızlı giderdi. Zarib, isimli atı, Peygamberimize, Ferve bin Umeyr'ül'Cüzami hediye etmişti. Zarib, çok güçlü ve dayanıklı bir attı.
  Lahif (veya Luhayf), bu atı, Peygamberimize, Rebia bin Ebi Bera'ül'Kelbi, hediye etmişti. Lahif, uzun kuyruklu idi. Kuyruğu, yeri süpürürdü. Ya'sub; Peygamberimizin, atlarının en iyisi idi. Müravıh;Yarış atı olup Ubeyd bin Yasir, onu, Peygamberimize, Tebük'te hediye etmişti. Müravıh, yel gibi hızlı koşardı.
  Mirvah; Hicretin onuncu yılında Medine'ye gelen Beni Reha' Temsilcileri, Mirvahı, Peygamberimize hediye etmişlerdi. Mirvah, Peygamberimizin önünde üzerine binilip yürütüldüğü zaman, Peygamberimizin pek hoşuna gitmişti.
  Verd; bu atı, Peygamberimize, Temim-i Dari, hediye etmişti.Verd'in rengi, dorumsu idi. Peygamberimiz, onu, Hz. Ömer'e verdi. Hediye etti. Hz. Ömer de, Verd'in üzerinde, Allah yolunda savaştı. Peygamberimiz, atlarından üçünü, yarışa sokardı. Zarib'in süvarisi, Sehl bin Sa'd, Lizaz'ın süvarisi de, Ebu Üseyd'üs'Saidi idi. Lizaz, en önde, Zarib, onun arkasında, Sekb de, Zarib'in arkasında giderdi.
  Resulullahın merkep ve katırı da vardı. İskenderiye kralı Mukavkıs, Peygamberimize, boz bir Katırla boz bir Merkep hediye etmişti. Katır, düldül, Merkep te, Yafur veya Ufeyr adıyla anılırdı. İslamda ilk görülen Ak Katır, Düldül olmuştur. Peygamberimizin, Hayber savaşında biniti, bu Boz Katırı,
  Huney savaşında ise, diğer Boz Katırı idi. Peygamberimiz, Katırını tepip Hevazinlerin üzerine yürümek istemiş, Hz. Abbas, Katırın dizginini Ebu Süfyan bin Haris de, üzengisini tutarak hızını kesmeğe ve Peygamberimizin düşman arasına dalmasına engel olmağa çalışmışlardı. Hayber savaşında, Yafur'un üzerine semer vurulup başına hurma lifi ipinden yular geçirilerek Peygamberimizin, ona da, binmiş olduğu rivayet edilir.
  Peygamberimiz, Veda Haccından döndüğü zaman, Yafur ölmüş Düldül ise, Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali'ye kalmıştı. Şehadetine kadar Hz. Ali, sonra Hz. Hasan, sonra Hz. Hüseyin, daha sonra da, Hz. Muhammed bin Hanefiyye ona bindi. Düldül, Hz. Muaviye devrine kadar yaşadı.


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Peygamber efendimizin develeri
  Kasvası: Peygamberimizin, Ced'a ve Adba adlariyle de, anılan bu Devesi Beni Kuşayr bin Ka'b bin Rebia bin Amirlerin veya Hureyş bin Ka'bların hayvanlarından olup Hz. Ebu Bekir, onu, dört yüz dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize devir etmişti.
  Hz. Ebu Bekir'in, bunu, Peygamberimize bağışladığı da, rivayet edilir.
  Peygamberimiz, Medine'ye Kasva'nın üzerinde hicret etti. Hudeybiye Umresine, onun üzerinde gitti.
  Mekke'yi de, onun üzerinde fetih etti. Peygamberimiz, Kasva'yı, yarıştırır, hiçbir deve, onu, geçemezdi. Fakat, bir Bedevi, iki yaşlı bir deve ile yarışa girip onu geçti.
  Peygamberimiz, Veda haccında Arafat hutbesini, Kusva'nın üzerinde irad buyurmuştur. Kasva, Hz. Ebu Bekir'in Halifeliği zamanında Baki' kabristanına bırakıldı. Orada, kendi halinde yayıla yayıla öldü.
  Ebu Childen ganimet alınan deve:
  Peygamberimiz, Bedir'de Ebu Cehl'in meşhur devesini de, Başkumandan hakkı olarak almıştı.
  Hudeybiye Umresine kadar bu deve üzerinde de, gazaya çıkardı.
  Ona, umre için Kurbanlık nişanı vurdu. Müşrikler, yüz deve verip onu, almak istediler.
  Peygamberimiz "Eğer, kurbanlık diye ayırıp belirlememiş olsaydık, dileğinizi, yerine getirirdim." buyurdu.
  Sağmal develer:
  Peygamberimizin Zülcedr ve Cemma otlağında yayılan; Hanna, Semra, Ureys, Sa'diyye, Begum, Yesire, Debba' adlarile anılan yedi sağmal devesi olup Peygamberimizin ev halkı, onların her gece getirilen iki Kırba dolusu sütlerile geçinirlerdi.
  Fakat, Peygamberimizin vefatı sırasında bunlardan hiç biri kalmamıştı.
  Resulullahın Hane-i saadetleri
  Peygamberimiz, Medine'de Mescidini yaptırdığı zaman, Mescid'in yanına, kerpiçten iki oda da, yaptırmış ve üzerlerini hurma kütüğü ve dalları ile örttürmüştü.

  Hz. Aişe'nin odasının kapısı, Mescid'e giden yola doğru idi. Hz. Sevde için yapılan odanın kapısı da, Mescid'in üçüncü kapısı olan Al-i Osman kapısına doğru idi.
  Peygamberimiz, başka zevceler alınca, sonradan, odaların sayısı arttı ve bunlar da, Hz. Aişe'nin odasile Kıble arasında, yani Mescid'in doğusuna düşen kısmında yapıldı. Odalardan bazısı kerpiçten, bazısı da, taştandı.
  Bazısı hurma dallarından (Bağdad tarzında) yapılarak üzerleri çamur harçla sıvanmış ve hurma dallarile de, tavanlanmıştı.
  Hasan bin Ebilhasan der ki "Ben, erginlik çağında iken, Resulullah'ın evlerine girmiş, elimle tavanına uzanıp yetişmiştim. Resulullah'ın odasının örtüsü, servi veya ardıç kütüğü üzerine gerilmiş bir kıl dokumadan ibaret idi."

  İmam-ı Buhari'nin bildirdiğine göre de "Resulullah'ın evinin kapısı halkasız olup Yay ucu ile çalınırdı."
  Muhammed bin Hilal ile Ataül'Horasani de, Peygamberimizin zevcelerinin odalarını görmüşler, onların, hurma dallarından yapılmış ve kapı olarak siyah kıldan Palas perdeler bulunduğu bildirmişlerdir.
  Davud bin Kays'ın görgüye dayanan ifadesine göre: odaların kapıdan kapıya kadar her birinin eni 6-7 zira kadar, içten derinlikleri de, tahminen onar zira idi.
  Hz. Sevde, odasını Hz. Aişe'ye vasiyet temiş, Hz. Safiyye'nin odasını da vefatına kadar içinde oturmak şartile Velileri, yüz seksen veya iki yüz bin dirheme Muaviye bin Ebi Süfyan'a satmışlardır.

  Halife Abdulmelik'in, Peygamberimizin zevcelerine aid odaların istimlak edilerek Mescide katılmaları hakkındaki yazısı gelip Medine'de okunduğu gün, bir çok kimseler gözlerinin yaşını tutamamış Medineliler, Peygamberimizin vefat ettiği gün gibi, ağlaşmışlardı.

  Said bin Müseyyeb de "Vallahi, onların, oldukları hal üzere bırakılmalarını, ne kadar arzu ederdim! Medinelilerden yeni yetişenler ve Medine'ye dışarıdan gelenler, Resul Aleyhisselamın hayatında ne ile yetindiğini görürler de, insanlar, çok mallarının olmasına ve bununla övünmeye rağbet etmezlerdi." diyerek bu yoldaki üzüntüsünü açıklamıştır.
  Resulullahın vakfettiği mülkler

  İslamda ilk Vakf, Uhud'de şehid düşen Yahudi Bilginlerinden ve zenginlerinden Muhayrık'ın, Peygamberimize teslim edilmesini vasiyyet ve Peygamberimizin de, teslim alıp Vakf ettiği:1. Miseb, 2. Safiye, 3. Delal, 4. Hüsna, 5. Bürka, 6. A'vaf, 7. Meşrebe adlariyle anılan yedi bahçe ve bostandı.

  Peygamberimizin Medine'deki Vakfları, umumiyetle Muhayrık'ın mallarındandır. İbn-i Humeyd der ki "Halife Ömer bin Abdul'aziz, Muhayrık'ın Vakf Hurmalıklarından hurma getirilmesini istemişti. Bir tabak içinde getirildi.

  Ömer bin Abdulaziz "Ebu Bekir bin Hazm, bana yazdı: Bu hurma, Resul Aleyhisselamın devrinden kalma hurma ağacındandır ve Resul Aleyhisselam, ondan, yerdi." diye bildirdi deyince "Ey Mü'minler! Emir'i! Bunu, aramızda bölüştür!" dedim. Bölüştürdü. Her birimize, dokuzar hurma düştü.
  Ömer bin Abdulaziz "Ben, Medine Valisi olarak o Hurmalığa girdiğim zaman, o hurma ağacının humasından yemişim ve onun kadar nefis ve tatlı bir hurma görmemişimdir!" dedi."
+ Yorum Gönder
peygamber efendimizin kılıcının ismi,  peygamber efendimizin kılıcının adı,  peygamberimizin kılıcı,  peygamberimizin kılıcının adı,  peygamber efendimizin kılıcı,  hz muhammedin kılıcının adı,  hz muhammedin kılıcının ismi