+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhammed Ferid Vecdi'nin "20. asırda DAİRAT'ÜL-MEARİF isimli eseri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhammed Ferid Vecdi'nin "20. asırda DAİRAT'ÜL-MEARİF isimli eseri


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Muhammed Ferid Vecdi'nin "20. asırda DAİRAT'ÜL-MEARİF isimli eseri


  Reklam  Cevap: muhammed-ferid-vecdi-kitabı

  Dâ'iretü'l-ma'âri-fi'l-karni'l-'işrin Müellifinin belirttiği¬ne göre Kenzü'l-'ulûm ve'1-luğa'nm büyük ilgi görmesi üzerine bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla muhteva¬sı daha geniş olan bu eseri tek başına telif etmiştir Dinî, felsefî, coğrafî ve iç¬timaî ilimlerle dil konusuna ilişkin mad¬deler ansiklopedinin büyük çoğunluğu¬nu teşkil eder Eserdeki bazı maddeler oldukça uzun olup yeterince araştırıl¬madan ve bazan tek kaynağa dayanıla¬rak yazılmıştır On cilt olan ansiklopedi ilk defa 1910-1918 yıllarında Kahire'de yayımlanmış, daha sonra da iki baskı¬sı yapılmıştır [698] Muhammed Hüseyin Heykel, çağ¬daş ansiklopedilerin birçok müellif ta¬rafından hazırlandığını belirterek Dâ3i-retü'l-masarifi ilmî açıdan yetersiz bul¬muştur [699]

+ Yorum Gönder