Konusunu Oylayın.: Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri
 1. 19.Mayıs.2012, 06:04
  1
  Misafir

  Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri


  Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri Mumsema Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri nelerdir?


 2. 19.Mayıs.2012, 06:04
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri nelerdir?

 3. 27.Mayıs.2012, 18:55
  2
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Muhammed Ferid Vecdi kitapları/eserleri
  muhammed ferit vecdi
  mehmet ferit vecdi

  Eserleri.

  a- Tefsir.
  1- el-Muşhafül-mü-fesser [677]. Müfessİrlerin icmâı-nın bulunduğu görüşlere dayanılarak hazırlanmış, üslûbu sade. muhtasar bir tefsirdir.
  2- Şafvetul-'irfan ti tefsîri'l-Kur'ân [678]. Kur'an tarihi hak¬kında geniş bilgiler ihtiva eden eser Mu-kaddimetü 1 -Mushafi 1 - m üfesser adıy¬la da bilinir.
  3- el-Edilletü'l'CHmiyye calâ cevâzi tercemeti'l-Kur'ân. [679]
  b- Kelâm.
  1- el-Hadîkatü'1-fikriyye fîişbâti vücûdi'llâh biî-berâhîni't-ta-bfiyye [680]. Dâ'iretü'l-macârif"m "Allah" maddesi içine derce-dilen eser. Mehmed Akif Ersoy tarafın¬dan Hadîko-i Fikriyye adıyla Türkçe'¬ye çevrilerek Sırât-ı Müstakîm'üe ya¬yımlanmıştır (H/27-48 11324-13251).
  2- el-İslöm fî 'aşri'I- 'ilm [681]. İnsanın mahiyeti, Hz. Peygamber'in şahsiyeti. Kur'ân-ı Kerîm'in i'câzı, İslâm'ın haki¬kati, keramet ve harikulade olaylar, İs¬lâmiyet ve Batı medeniyeti gibi konuları ihtiva eder.
  3- el-İslâm dînü'1-mede-niyye [682]. el-Medeniy-ye ve'l-İslâm, Tatbîku'd- diyâneti'l-İslâmiyye, el-İslâm dînü'l-ciîm ve'l-medeniyye adlarıyla da bilinen eser, Ab¬dullah Bâbî tarafından Diyânet-i İslâ-miyye'nin Kavöid-i Medeniyyeye Tat¬biki veya Burhân-ı Sâtı' [683], Kadir Zâkirî tarafından da Medeniyyet ve İslâm [684] adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş, ayrıca Urduca ve Fars¬ça'ya da çevrilmiştir. [685]
  4- el-İslâm dînü'I-hidâye ve'1-ıs¬lâh [686]. Din, vahiy, insanların dine olan ihtiyacı, İslâm şeriatı gibi konuları ihtiva etmekte olup el-İslâm dî-nün hâlid adıyla da bilinir. Eser Tâhir et-Tınâhî tarafından yeniden düzenle¬nerek neşredilmiştir. [687]
  5- el-Mer'etü'l-müslime [688]. İslâm'ın kadına bakışını tenkit etmek amacıyla Kasım Emîn tarafından yazı¬lan el-Mer'etü'l-cedide adlı esere red¬diyedir. Mehmed Akif Ersoy eseri Müs¬lüman Kadını adıyla Türkçe'ye çevirmiş [689], bu tercüme ayrıca Sırât-ı Müstakîm'üe de yayımlanmıştır (1/3-19 |1324|).
  6- Nakdü Kitâb Fi'ş-Şi'ri'l-câhiîî. Kur'an'daki kıssaların hayalî ol¬duğunu, ayrıca Arap edebiyatına dair kaynaklarda Câhiliye devrine nisbet edi¬len şiirlerin bu döneme ait olmadığını iddia eden Tâhâ Hüseyin'in Fi'ş-Şi'ri'l-câhilî adlı eserine reddiyedir. Her iki eser bir arada yayımlanmıştır. [690]
  7- es-Sîretü'1'Muhammediyye. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan ve Mu¬hammed Receb Beyyûmî tarafından bir araya getirilen makalelerinden oluşmuş¬tur. [691]
  8- Lord Kromer ve'î-İslâm [692]. İslâm'ın içti¬maî ve siyasî bir nizam kurmaktan mah¬rum olduğunu İddia eden müsteşrik Lord Kromer'e reddiyedir.
  9- Sefîrü'î - İslâm ilâ sâ iri'1-akvam [693]. Dünya çapında düzenlenen bir kongrede İslâ¬miyet'i tanıtmak amacıyla sunduğu teb¬liğdir. Bu tebliğ, Hüsnüzâde Ahmed Ce¬mal tarafından Türkçe'ye çevrilerek Sı-rât-ı Müstakîm'üe yayımlanmıştır (1/ 17-19, 22-24 |1324|).
  c- Felsefe.
  1- Sajd Atlâli'1-mezhebimaddî [694], Materyalizmin ten¬kidine dairdir.
  2- Mecmû':atü'r-resâ:'i-li'l'felsefiyye [695]. Materyalizm ve spiritüalizm gibi felsefî akımların gö¬rüşleriyle ilgili olup eserde materyalizm eleştirilmiştir.
  3- el-Felsefetü'l-hakka fî bedâ'i'i'l-ekvân [696]. İnsan fizyolojisinin ilginç yanları, hayvanlar¬la bitkiler alemindeki şaşırtıcı tezahür¬ler ve bunların Tann'nm varlığına delil oluşları gibi konulan ihtiva eden bu ri¬sale Halil Nimetullah tarafından Felse-fe-i Hakka adıyla Türkçe'ye çevrilerek Sırât-ı Müstakîm'de yayımlanmıştır.
  d- Ansiklopediler ve Edebî Eserler.
  1- Kenzü'i-'tılûm ve'1-luğa [697]. Mısır'da orta dereceli okullarda ders kitabı olarak okutulmuş ansiklo¬pedik bir eserdir.
  2- Dâ'iretü'l-ma'âri-fi'l-karni'l-'işrin. Müellifinin belirttiği¬ne göre. Kenzü'l-'ulûm ve'1-luğa'nm büyük ilgi görmesi üzerine bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla muhteva¬sı daha geniş olan bu eseri tek başına telif etmiştir. Dinî, felsefî, coğrafî ve iç¬timaî ilimlerle dil konusuna ilişkin mad¬deler ansiklopedinin büyük çoğunluğu¬nu teşkil eder. Eserdeki bazı maddeler oldukça uzun olup yeterince araştırıl¬madan ve bazan tek kaynağa dayanıla¬rak yazılmıştır. On cilt olan ansiklopedi ilk defa 1910-1918 yıllarında Kahire'de yayımlanmış, daha sonra da iki baskı¬sı yapılmıştır [698]. Muhammed Hüseyin Heykel, çağ¬daş ansiklopedilerin birçok müellif ta¬rafından hazırlandığını belirterek Dâ3i-retü'l-masarifi ilmî açıdan yetersiz bul¬muştur. [699]
  3- el-Vecdiyyât Makâmâtü Muhammed Ferîd Vecdî. Müellifin ahlâkî ve içtimaî konuları makâme* türünde anlattığı, el-Hayât dergisinde yayımlanan yazılarının bir kısmının Muhammed Abdülmün'im el-Hafâcî ve Abdülazîz Şeref tarafından kitap haline getirilmiş şekildir. [700]
  Muhammed Tâhir el-Hâcirî Muham¬med Ferid Vecdî ve âşâruh [701], Enver el-Cündî de Muhammed Ferîd Vecdî [702] adlarıyla birer mo¬nografi kaleme almışlardır.


 4. 27.Mayıs.2012, 18:55
  2
  Moderatör  muhammed ferit vecdi
  mehmet ferit vecdi

  Eserleri.

  a- Tefsir.
  1- el-Muşhafül-mü-fesser [677]. Müfessİrlerin icmâı-nın bulunduğu görüşlere dayanılarak hazırlanmış, üslûbu sade. muhtasar bir tefsirdir.
  2- Şafvetul-'irfan ti tefsîri'l-Kur'ân [678]. Kur'an tarihi hak¬kında geniş bilgiler ihtiva eden eser Mu-kaddimetü 1 -Mushafi 1 - m üfesser adıy¬la da bilinir.
  3- el-Edilletü'l'CHmiyye calâ cevâzi tercemeti'l-Kur'ân. [679]
  b- Kelâm.
  1- el-Hadîkatü'1-fikriyye fîişbâti vücûdi'llâh biî-berâhîni't-ta-bfiyye [680]. Dâ'iretü'l-macârif"m "Allah" maddesi içine derce-dilen eser. Mehmed Akif Ersoy tarafın¬dan Hadîko-i Fikriyye adıyla Türkçe'¬ye çevrilerek Sırât-ı Müstakîm'üe ya¬yımlanmıştır (H/27-48 11324-13251).
  2- el-İslöm fî 'aşri'I- 'ilm [681]. İnsanın mahiyeti, Hz. Peygamber'in şahsiyeti. Kur'ân-ı Kerîm'in i'câzı, İslâm'ın haki¬kati, keramet ve harikulade olaylar, İs¬lâmiyet ve Batı medeniyeti gibi konuları ihtiva eder.
  3- el-İslâm dînü'1-mede-niyye [682]. el-Medeniy-ye ve'l-İslâm, Tatbîku'd- diyâneti'l-İslâmiyye, el-İslâm dînü'l-ciîm ve'l-medeniyye adlarıyla da bilinen eser, Ab¬dullah Bâbî tarafından Diyânet-i İslâ-miyye'nin Kavöid-i Medeniyyeye Tat¬biki veya Burhân-ı Sâtı' [683], Kadir Zâkirî tarafından da Medeniyyet ve İslâm [684] adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş, ayrıca Urduca ve Fars¬ça'ya da çevrilmiştir. [685]
  4- el-İslâm dînü'I-hidâye ve'1-ıs¬lâh [686]. Din, vahiy, insanların dine olan ihtiyacı, İslâm şeriatı gibi konuları ihtiva etmekte olup el-İslâm dî-nün hâlid adıyla da bilinir. Eser Tâhir et-Tınâhî tarafından yeniden düzenle¬nerek neşredilmiştir. [687]
  5- el-Mer'etü'l-müslime [688]. İslâm'ın kadına bakışını tenkit etmek amacıyla Kasım Emîn tarafından yazı¬lan el-Mer'etü'l-cedide adlı esere red¬diyedir. Mehmed Akif Ersoy eseri Müs¬lüman Kadını adıyla Türkçe'ye çevirmiş [689], bu tercüme ayrıca Sırât-ı Müstakîm'üe de yayımlanmıştır (1/3-19 |1324|).
  6- Nakdü Kitâb Fi'ş-Şi'ri'l-câhiîî. Kur'an'daki kıssaların hayalî ol¬duğunu, ayrıca Arap edebiyatına dair kaynaklarda Câhiliye devrine nisbet edi¬len şiirlerin bu döneme ait olmadığını iddia eden Tâhâ Hüseyin'in Fi'ş-Şi'ri'l-câhilî adlı eserine reddiyedir. Her iki eser bir arada yayımlanmıştır. [690]
  7- es-Sîretü'1'Muhammediyye. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan ve Mu¬hammed Receb Beyyûmî tarafından bir araya getirilen makalelerinden oluşmuş¬tur. [691]
  8- Lord Kromer ve'î-İslâm [692]. İslâm'ın içti¬maî ve siyasî bir nizam kurmaktan mah¬rum olduğunu İddia eden müsteşrik Lord Kromer'e reddiyedir.
  9- Sefîrü'î - İslâm ilâ sâ iri'1-akvam [693]. Dünya çapında düzenlenen bir kongrede İslâ¬miyet'i tanıtmak amacıyla sunduğu teb¬liğdir. Bu tebliğ, Hüsnüzâde Ahmed Ce¬mal tarafından Türkçe'ye çevrilerek Sı-rât-ı Müstakîm'üe yayımlanmıştır (1/ 17-19, 22-24 |1324|).
  c- Felsefe.
  1- Sajd Atlâli'1-mezhebimaddî [694], Materyalizmin ten¬kidine dairdir.
  2- Mecmû':atü'r-resâ:'i-li'l'felsefiyye [695]. Materyalizm ve spiritüalizm gibi felsefî akımların gö¬rüşleriyle ilgili olup eserde materyalizm eleştirilmiştir.
  3- el-Felsefetü'l-hakka fî bedâ'i'i'l-ekvân [696]. İnsan fizyolojisinin ilginç yanları, hayvanlar¬la bitkiler alemindeki şaşırtıcı tezahür¬ler ve bunların Tann'nm varlığına delil oluşları gibi konulan ihtiva eden bu ri¬sale Halil Nimetullah tarafından Felse-fe-i Hakka adıyla Türkçe'ye çevrilerek Sırât-ı Müstakîm'de yayımlanmıştır.
  d- Ansiklopediler ve Edebî Eserler.
  1- Kenzü'i-'tılûm ve'1-luğa [697]. Mısır'da orta dereceli okullarda ders kitabı olarak okutulmuş ansiklo¬pedik bir eserdir.
  2- Dâ'iretü'l-ma'âri-fi'l-karni'l-'işrin. Müellifinin belirttiği¬ne göre. Kenzü'l-'ulûm ve'1-luğa'nm büyük ilgi görmesi üzerine bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla muhteva¬sı daha geniş olan bu eseri tek başına telif etmiştir. Dinî, felsefî, coğrafî ve iç¬timaî ilimlerle dil konusuna ilişkin mad¬deler ansiklopedinin büyük çoğunluğu¬nu teşkil eder. Eserdeki bazı maddeler oldukça uzun olup yeterince araştırıl¬madan ve bazan tek kaynağa dayanıla¬rak yazılmıştır. On cilt olan ansiklopedi ilk defa 1910-1918 yıllarında Kahire'de yayımlanmış, daha sonra da iki baskı¬sı yapılmıştır [698]. Muhammed Hüseyin Heykel, çağ¬daş ansiklopedilerin birçok müellif ta¬rafından hazırlandığını belirterek Dâ3i-retü'l-masarifi ilmî açıdan yetersiz bul¬muştur. [699]
  3- el-Vecdiyyât Makâmâtü Muhammed Ferîd Vecdî. Müellifin ahlâkî ve içtimaî konuları makâme* türünde anlattığı, el-Hayât dergisinde yayımlanan yazılarının bir kısmının Muhammed Abdülmün'im el-Hafâcî ve Abdülazîz Şeref tarafından kitap haline getirilmiş şekildir. [700]
  Muhammed Tâhir el-Hâcirî Muham¬med Ferid Vecdî ve âşâruh [701], Enver el-Cündî de Muhammed Ferîd Vecdî [702] adlarıyla birer mo¬nografi kaleme almışlardır.
+ Yorum Gönder