+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kudsi Hadisleri İhtiva Eden Kitaplar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kudsi Hadisleri İhtiva Eden Kitaplar


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kudsi Hadisleri İhtiva Eden Kitaplar


  Reklam  Cevap: Kudsi Hadisleri İhtiva Eden Kitaplar

  Aradığımız rivayet Hz. Peygamber tarafından Allah Taala’ya izafe edilen bir hadis ise yani özel adıyla Kutsi veya İlahi hadis ise bu durumda başvurulacak ilk kaynak sadece kutsi hadisleri toplayan kitaplardır. Gerçi bu tür rivayetler genel hadis kitapları içerisinde de yer almaktadır, ancak yinede bu konuda müstakil bazı eserler yazılmıştır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır:
  1- Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazali’nin Kırk Kudsi Hadis (Thk. Arif Pamuk). İstanbul-1997’de neşredilmiştir.
  2- Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Arabi (638/1240)’nin Mişkatü’l-Envar fi ma Ruviye ‘anillahi Subhaneh ve Teala mine’l-Ahbar.
  Müellif,önce 40 kudsi hadisi kendi isnadı ile sevketmiş, daha bunlara ilave olarak babasının tarikiyle 61 hadis eklemiş, toplam 101 hadise ulaşmıştır. M. Valsan’ın Fransızca tercümesi ile birlikte Paris-1983’te neşredilmiştir. Prof. Mehmet Demirci tarafından türkçeye çevrilen eser İz Yayıncılık tarafından İstanbul 2006'da neşredilmiştir.
  3- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Herevi (1014/1605)’nin el-Ehadisu’l-Kudsiyye’l-Erbainiyye ve’l-Kalimati’l-İnsiyye. İstanbul-1316 ve Haleb-1927’de İbnu’l-Arabi’nin Mişkatu’l-Envar’ının arkasında neşredilmiştir.
  4- Abdürrauf el-Münavi (1031/1622)’nin el-İthafatü’s-Seniyye bi’l-Ehadisi’l-Kudsiyye isimli eseri. Bu kitapta isnadsız olarak 272 hadis yer almakta ve hadisler alfabetik olarak verilmektedir. Haydarabad-1323’de basılmıştır. Hasan Hüsnü Erdem tarafından İlahi Hadisler adıyla Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmıştır.(DİB. 1963-Ankara)
  5- Muhammed Mekki et-Trabzuni (1123/1711)’nin el-İthafatu’s-Seniyye fi’l-Ehadisi’l-Kudsiyye. A. Fikri Yavuz tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve 40 Kudsi Hadis başlığı altında yayınlanmıştır. 2. baskısı İstanbul-1975’de yapılmıştır.
  6- Abdulmecid b. Ali el-İdvi ez-Zeynebi (1303/1886)’nin et-Tuhfetu’l-Mardiyye fi’l-Ahbari’l-Kudsiyye ve’l-Ehadisi’n-Nebeviyye ve’l-Akaidi’t-Tevhidiyye ve’l-Hikayeti’s-Seniyye ve’l-Eş’ari’l-Mardiyye. Kahire-1280 ve sonraki yıllarda mükerreren yayınlanmıştır
  .

+ Yorum Gönder