+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ahkam Hadisleri Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ahkam Hadisleri Nedir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ahkam Hadisleri Nedir?


  Reklam  Cevap: Ahkâm Hadîsleri:

  Ahkâm, “hükm”ün çoğuludur. Buna göre ahkâm hadisleri, şer'î hükümlerin kaynağını oluşturan hadislere denir. Bir başka deyişle taharet (temizlik), ibâdet, tâ'at, mu'âmelat, ceza hukuku ve benzeri konulardaki fıkhı hükümlerin çıkarıldığı hadislerdir.


  Ahkâm hadisleri, genelde câmî, musannef ve sünen türü kitaplarda belli bölümlerde bulunur. Bununla birlikte özellikle ahkâm hadislerine ayrılmış eserler de vardır. Önemli birkaçı şunlardır:

  1. Şerhu Me'âni'l-Âsâr: Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvî,
  2. Me'âlimu's-Sunen: Ebu Süleyman Hamd b. Muhammed el-Hattâbî. Sünen Ebi Dâvud'dan seçme ahkâm hadislerine ve şerhlerine dairdir.
  3. Umdetu'l-Ahkâm: Abdulğanî el- Makdisî,
  4. el-Muntekâ min Ahâdisi'l-Ahkâm: Abdusselâm b. Abdillah b. Teymiye,
  5. el-İlmâm fî Ahâdîsi'l-Ahkâm: Muhammed b. Ali, İbn Dakîki'l-İyd.
  6. Bulûğu'l-Merâm min Edilleti'l-Ahkâm: Ahmed b. Ali, İbn Haceri'l-Askalânî.


+ Yorum Gönder