+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz'den önce yaşamış Peygamberlerin, tarihte yaşadıklarına dair Kuran ve Peygamberimiz'den başka delil yok mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz'den önce yaşamış Peygamberlerin, tarihte yaşadıklarına dair Kuran ve Peygamberimiz'den başka delil yok mu?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Peygamberimiz'den önce yaşamış Peygamberlerin, tarihte yaşadıklarına dair Kuran ve Peygamberimiz'den başka delil yok mu?


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz'den önce yaşamış Peygamberlerin tarihte yaşadıklarına dair Kuran ve Peygamberimiz'den(asm) başka pek çok delil vardır. Bilindiği gibi Kur’an’da sadece 25 peygamberin ismi geçiyor.

  a. Kitab-ı Mukaddeste de bir çok peygamberin ismi geçiyor: Bunların isimleri şöyledir:

  İŞAYA(Eşiya), YEREMYA (Ermiya), HEZEKİEL(Hazkıyal), DANİEL(Danyal), HOŞEA(Huşa’), YOEL(Yuil), AMOS(AMUS), OBEDYA(Ubedya), YUNAN(Yunus), MİKA(Miha), NAHUM(Nahum), HBAKKUK(Habkum), TSEFANYA(Safyına), HAGGAY(Haccı), ZEKERYA(Zekeriya), MELAKİ(Melahî) .

  Bu peygamberlerin Esfarı/kitapları da vardır. Ermiya’nın mersiyesi ile birlikte Kitab-ı Mukaddes’te geçen bu Esffar’ın sayısı 17’dir. (bk. KM. s. 724-900; el-Azamî, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, s. 140-148).

  Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’te şu peygamberlerin ismi de geçmektedir:

  ÂDEM(Tekvin,4/1; 5/1), ŞİT(a.g.y), NUH(Tekvin, 5/30-32; 6/8,9,13, Nuh ve tufan olayı için bk. Tekvin, bab: 7-9) İBRAHİM(tekvin, 11-14 baplarına bakınız), LUT İçin de (a.g.yerlere bakınız) İSHAK (tekvin, 26/1-35), İSHAK ve YAKUB için ayrıca (bk. tekvin, 27-29. bapalar)

  İSMAİL(tekvin, 16/11-26) YUSUF(Tekvin, 30/23-25), DAVUD(Tekvin, 16/13,19,20,21), DAVUD-SULEYMAN(II. Tarihler, 1-4 baplara bakılabilir). EYUB(a.g.y, 1-3. baplar), YAHYA(Markıs İncili,1/ 2-11).

  Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. İsa’nın kitab-ı mukaddeste varlıkları zaten güneş gibidir.

  b. “Peygamberler tarihi” adında müstakil eserler vardır. Bu adla kitap yazan bir çok ilim adamı vardır. Bazılarının isimleri şöyledir:

  İbn Kesir(Kısasu’l-enbiya), Nasıruddin Rabguzi(Kısasü’l-enbiya), Ahmed Cevdet paşa(Kısas-ı enbiya), Muhammed Mutevelli eş-Şaravî(Kısasu’l-enbiya), M. Asım Köksal, Prof. Dr İsmail Yiğit, Ahmed Cemil Akıncı. Bu bilim adamları gibi daha pek çok kişi Peygamberler tarihini yazmışlardır.

  c. Gılgamış Destanında Hz. Nuh’tan ve Tufan olayından söz edilmektedir.

  d. Binlerce yerli-yabancı tarih kaynakları Kur’an’da yer alan peygamberlerin hayatından bahsetmektedir. Bunlardan misal olarak, Taberî(Ö. 310.h) tarihini, el-Mesudî’(ö. 346.h)nin “Ahbaruzzaman”ını, Tahir el-Makdisi(ö.335 h.)’nin “el-Bedu ve’t-tarih”ini, İzzuddin İbnu’l-Esir(ö.630.h.)’nin “el-Kamil fi’t-tarih”ini zikredebiliriz.

  e. Bu gün insanların en büyük kitlesini temsil eden Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Kur’an’da yer alan peygamberlerin varlıklarında ve hatta hayatlarının önemli kesitlerinde ittifak halindedir. Bunlara -sabiiler, budistler, Zerdüştiler gibi- daha başka bazı dini grupları da ekleyebiliriz.

  Doğrusu bu gibi açık gerçeklerden de şüphe etmek, günün ortasında güneşi inkar etmekle eş değerdir. Fakat maalesef bu materyalist asırda o kadar kuruntular kurgulanmıştır ki, en bedihi, en açık gerçekler konusunda da zihne ilişen evhamlar olabiliyor..

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder